Contestaţie la executare + opozitie la executare

Decizie 1027 din 04.04.2012


Dosar nr. 13284/280/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 1027/2012

Şedinţa publică de la 04 Aprilie 2012

Obiectul cauzei:contestaţie la executare + OPOZITIE LA EXECUTARE

INSTANŢA

Asupra recursului civil de faţă:

Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 04.07.2011 sub nr. 13284/280/2011, contestatorii C.F.  şi C.E. în contradictoriu cu intimata SC O.V.I.G. SA - Sucursala Argeş au formulat contestaţie la executarea silită şi opoziţie la executarea cambială privind actele de executare efectuate la cererea creditoarei în dosarul de executare cu nr. ... al Biroului Executorului Judecătoresc I.I. ,  cu solicitarea ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea acestora, inclusiv a titlului executoriu,  urmând ca până la soluţionarea prezentei contestaţii să se dispună şi suspendarea executării silite.

În motivarea acţiunii contestatorii au arătat că titlul executoriu invocat de către creditoarea intimata consta într-un bilet la ordin emis de către SC S. S.R.L. la 31.08.2006, scadent la 13.02.2008, care a fost avalizat de contestatori, garantându-se astfel restituirea de către aceştia a împrumutului contractat de către societatea mai sus amintită. Susţin contestatorii că referitor la acest bilet la ordin  a intervenit termenul de prescripţie reglementat de art. 94 din Lg. nr. 58/1934 conform căruia  orice acţiune rezultata din cambii împotriva avaliştilor se prescrie în termenul de 3 ani calculat de la scadenţa, ori în speţa acest termen s-a împlinit la 13.02.2011, prin raportare la data emiterii lui, în timp ce solicitarea de executare silită a fost făcuta de către creditoare la 05.04.2011.

Contestatorii au ataşat cererii o serie de înscrisuri,  respectiv dosarul de executare silită cu nr. ... în copie certificata de către executorul judecătoresc I.I. .

La 12.09.2011 intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată,  motivat de împrejurarea că cei doi contestatori au garantat în mod legal restituirea împrumutului acordat SC S. S.R.L. de către BRD-GSG S.A. în valoare de 50.000 lei aceştia emiţând în favoarea băncii doua bilete la ordin în alb, la sumă şi scadenţă cu menţiunea ,,fără protest”, avalizate în nume personal de către C.F. .

Dat fiind că împrumutatul nu a restituit creditul,  s-a demarat executarea silita împotriva garanţilor,  intimata în baza contractului de asigurare cu banca împrumutătoare  achitând acesteia suma de 50.000 le,  cu OP nr. ... , de la aceasta dată intervenind subrogarea în drepturile asiguratului său contra celor răspunzători de producerea prejudiciului în baza art. 22 din Lg. nr. 136/1995.

Mai arata intimata că termenul de prescripţie de 3 ani în ceea ce o priveşte a început să curgă de la data plăţii către BRD –GSG S.A.,  aşa cum de altfel s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 23/2007 astfel că termenul de prescripţie trebuie să fie calculat de la 30.04.2008.

Referitor la cererea de suspendare a executării silite s-a solicitat respingerea,  întrucât în speţa dedusă judecaţii nu se regăseşte niciuna dintre ipotezele prevăzute de art. 62 alin 4 din Lg. nr.  58/1934.

Prin sentinţa civilă nr .9660/14.10.2011 pronunţată de Judecătoria  Piteşti, a fost respinsă excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silită,  invocată de către contestator.

A fost respinsă contestaţia la executare formulată de contestatorii C.F.  şi C.E. ambii domiciliaţi în ...  în contradictoriu cu intimata SC O.V.I.G. SA - SUCURSALA ARGEŞ, cu sediul în mun. Pitesti, B-dul Eroilor, nr. 7, jud. Argeş.

A fost respinsă cererea de suspendare a executării silite precum şi  opoziţia la executare.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut următoarele:

La data de 05.04.2011 intimata SC O.V.I.G. SA - Sucursala Argeş a formulat cerere de începere a executării silite sub toate formele prevăzute de lege,  pentru recuperarea debitului rezultând din despăgubiri comerciale pentru împrumut nerestituit, actualizat cu indicele de inflaţie,  invocându-se ca şi titlu executoriu contractul de credit nr. ... şi biletul la ordin emis de SC S. S.R.L. şi avalizat de către C.F.  şi C.E. .

Prin contractul de credit pe termen scurt nr. ... SC S. S.R.L.a contractat un împrumut de la BRD-GSM S.A. în valoare de 50.000 lei (f.37-38) împrumutata fiind reprezentata legal de către cei doi contestatori, convenţie însoţita de către Anexa nr. 1 în care sunt prevăzute aspectele privind  termenii şi condiţiile aplicabile convenţiei de credit (f. 33-34) şi de către contractul de garanţie mobiliara cu acelaşi nr. (f35-36).

Restituirea împrumutului a fost garantata de către SC S. S.R.L. prin emiterea unui bilet la ordin ,,fără protest,, cu scadenţa la 13.02.2008 în valoare de 50.000 lei avalizat de către cei doi contestatori C. ,  însă biletul a fost refuzat la plata din lipsa totală de disponibil,  condiţii în care s-a trecut la executare împotriva avaliştilor.

Între intimata SC O.V.I.G. SA - Sucursala Argeş şi BRD-GSG S.A. s-a încheiat contractul de asigurare cu nr. ... privind garantarea restituirii împrumuturilor acordate clienţilor săi persoane juridice şi,  intervenind riscul asigurat (neplata creditului),  aceasta a achitat băncii împrumutătoare suma de 5000 lei cu OP nr. ... .

Executarea silită a fost încuviinţata prin încheierea camerei de consiliu din 21.04.2011 în dosarul cu nr. 7387/280/2011.

Din lectura acţiunii s-a constatat că nu se invoca alte motive de nelegalitate ale actelor de executare,  ci numai prescripţia în materie cambială cu susţinerea ca  a fost depăşit termenul de 3 ani în care cei interesaţi se puteau îndrepta împotriva avaliştilor,  urmând ca analiza actelor de executare să se limiteze numai la această apărare .

[În termen de 5 zile de la primirea somaţiunii, debitorul poate face opoziţie la executare.

Opoziţia se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formulă executorie. Judecătoria va judeca opoziţia potrivit Codului de procedură civilă, de urgenţă şi cu precădere, înaintea oricărei alte pricini.], art.94 din acelaşi act normativ stabilind că orice acţiune rezultata din cambii împotriva acceptantului şi a avaliştilor se prescrie în 3 ani socotiţi de la data scadenţei, în cauza contestându-se chiar executarea silită demarată împotriva garanţilor C.F.  şi C.E. .

Pe de altă parte potrivit dispoziţiilor art. 399 C.pr.civ.

[1) Împotriva executării silite, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 281^1, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum şi în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în condiţiile prevăzute de lege.

 (2) Nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării actului nelegal.]

În prezentul dosar contestatorii au înţeles să uzeze de ambele căi de atac prevăzute de legiuitor, atât de cea stabilită  de Legea nr. 58/1934, cât şi de cea de drept comun, conform dispoziţiilor cuprinse în codul de procedură civilă.

Este adevărat ca data emiterii biletului la ordin invocat de intimata este 31.08.2006 însă, aceasta are calitatea de asigurător având  la dispoziţie reglementările  privind regresul împotriva celor vinovaţi de producerea prejudiciului, în ceea ce o priveşte termenul de prescripţie începând să curgă de la data naşterii dreptului,  respectiv de la data plăţii către asiguratul său, care este 30.04.2008.

Cum în prezentul litigiu intimata a formulat cerere de executare silită depusă la executorul judecătoresc la 05.04.2011, iar încuviinţarea s-a făcut la 21.04.2011, a rezultat că nu a fost împlinit termenul de prescripţie de trei ani.,  astfel că intimata era îndreptăţită în mod legal să demareze procedura execuţională împotriva avaliştilor.

Sub acest aspect s-au avut în vedere totodată şi cele stabilite prin decizia nr. 3341/2003 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în sensul că subrogarea asigurătorului în drepturile asiguratului său pentru despăgubiri ca urmare a producerii unui prejudiciu are la baza un raport juridic delictual şi nu unul contractual şi ca atare unei asemenea acţiuni i se aplica termenul general de prescripţie de 3 ani calculat de la data efectuării plăţii către asigurat, întrucât doar de la acest moment prejudiciul faţa de societatea asigurătoare dobândeşte caracteristicile cerute de lege pentru a putea fi executat, excepţia prescripţiei invocată de către contestator fiind neîntemeiată, astfel că va fi respinsă.

Cât priveşte  suspendarea  executării silite, ca accesoriu al opoziţiei la executare  se va reţine că potrivit art. 62 alin 4 din Lg. nr. 58/1934

[Instanţa va putea suspenda executarea numai în caz când oponentul nu recunoaşte semnătura, înscriindu-se în fals, sau nu recunoaşte procura], constatându-se că legiuitorul a stabilit condiţiile care trebuie să fie întrunite cumulativ pentru a se lua o asemenea măsura în cadrul opoziţiei la executare însă acestea nu se regăsesc în speţa, fiind vorba despre cazul când oponentul nu recunoaşte semnătură înscriindu-se în fals sau nu recunoaşte procura, astfel că cererea va fi respinsă.

Nici solicitarea de suspendare a executării silite în condiţiile art. 403 alin.1 Cod proced. civ. potrivit cu care „Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel.”, nu va fi încuviinţată raportat la soluţia de menţinere a actelor de executare efectuate  dosarul de executare cu nr. ... al Biroului Executorului Judecătoresc I.I. , pentru considerentele deja amintite , în măsura în care nu s-au invocat alte aspecte de nelegalitate a acestora

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs contestatorii C.F.  şi  C.E. ,  care susţin că sentinţa este netemeinică şi nelegală (art.3041 şi art.304 pct.9 Cod pr.penală) pentru că  instanţa trebuia să admită opoziţia la executare, faţă de disp.art.94 din Legea 58/1934,  conform  cărora orice acţiune rezultată din cambi împotriva acceptantului şi a avaliştilor se prescrie în termen de 3 ani de la data scadenţei.

Scadenţa biletului la ordin era la data de  13.02.2008, iar executarea putea fi pornită până la data de 13.02.2011.

Instanţa s-a pronunţat conform art.405 alin.1 Cod pr.civilă,  iar nu  asupra  prescripţiei  acţiunilor izvorâte din biletul la ordin.

De altfel,  prima instanţă nu a precizat motivele  pentru care  a respins opoziţia la executare (art.304 pct.7 Cod pr.civilă).

Examinând actele dosarului şi sentinţa recurată, tribunalul se va pronunţa cu prioritate, potrivit art. 137 C.pr.civ., asupra excepţiei  invocată  în şedinţă publică  de către contestator, cu privire la perimarea  executării .

Potrivit art. 389 alin.1 C.pr.civ. , dacă  creditorul a lăsat să treacă 6 luni de la  data îndeplinirii  oricărui act de executare, fără să fi urmat  alte acte de urmărire, executarea se perimă de drept  şi orice parte interesată  poate cere desfiinţarea ei.

Din conţinutul dosarului de executare rezultă că  actele de executare  s-au îndeplinit succesiv , fără trecerea  unui termen de 6 luni , astfel că excepţia invocată este neîntemeiată.

SC  S. SRL, reprezentată legal de cei doi recurenţi contestatori,  a contractat un împrumut de 50.000 lei de la BRD – GSG SA, încheind contractul de credit nr.... .

Restituirea împrumutului a fost garantată de  societatea debitoarea prin emiterea  unui bilet la ordin fără protest, cu scadenţă în data de 13.02.2008 pentru suma de 50.000 lei. Acest bilet la ordin a fost avalizat de către cei doi recurenţi contestatori.

Biletul la ordin a fost refuzat la plată din lipsă totală de disponibil, împrejurare în care s-a trecut la executare împotriva  avaliştilor.

Prin contractul de asigurare nr. … ,  încheiat între  intimata SC O.V.I.G. SA - Sucursala Argeş şi BRD-GSG S.A.,  banca  şi-a asigurat împrumuturile acordate clienţilor săi şi în condiţiile în care  a intervenit riscul asigurat – neplata creditului,  societatea de asigurare a achitat băncii suma  dată cu împrumut  de 5.000 lei, aşa cum rezultă din ordinul de plată nr.... .

La data de 05.04.2011, intimata SC O.V.I.G. SA - Sucursala Argeş a formulat cerere de începere a executării silite, pentru recuperarea debitului  de 5.000 lei.

Conform art.453 din  Norma Metodologică nr.6/08.03.1994 a Băncii Naţionale a României,  deţinătorul cambiei care a admis prin neintroducerea opoziţiei să se deruleze şi să se finalizeze procedura de amortizare a cambiei sau a cărui opoziţie a fost respinsă de judecătorie nu mai poate să exercite drepturile izvorând din cambie decât pe calea dreptului comun şi nu a dreptului cambial.

Din prevederile legale mai sus menţionate rezultă că  opoziţia  este o procedură specială, care primează în faţa procedurii de drept comun, reprezentată de contestaţia la executare.

Ca atare, prima instanţă trebuia să examineze cu prioritate opoziţia la executare, însă  nu a făcut acest lucru, situaţie ce se circumscrie prev.art.304 pct.7 Cod pr.civilă şi atrage modificarea sentinţei.

Conform Cap.13 despre prescripţie, din Norma Metodologică nr.6/08.03.1994 a Băncii Naţionale a României,  în temeiul art. 94 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin: orice acţiuni rezultând din cambii împotriva acceptantului se prescriu prin trei ani, socotiţi de la data scadenţei.

Potrivit art.463 alin.1 din din  Norma Metodologică nr.6/08.03.1994 a Băncii Naţionale a României, împotriva trăgătorului şi giranţilor săi, prescripţia acţiunii din partea posesorului curge de la data protestului, iar în cazul unei clauze de scutire de protest sau de cheltuieli, de la data scadenţei cambiei.

Biletul la ordin a devenit scadent la data de  13.02.2008, iar cererea de executare a fost formulată la data de 05.04.2011.

Termenul de 3 ani  se calculează potrivit art.101 alin.3 cod pr.civilă şi se consideră împlinit în ziua anului corespunzătoare zilei de plecare, respectiv la 13.02.2011.

În consecinţă,  cererea de executare a fost formulată după împlinirea  termenului de 3 ani, motiv pentru care,  în raport de prevederile art.312 rap.la art.3041 şi art.304 pct.7 şi 9 Cod pr.civilă, recursul va fi admis , iar sentinţa va fi modificată în sensul că se va admite opoziţia cambială şi se vor anula actele de executare din dosarul nr.... al BEJ I.I. .

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul declarat de  contestatorii C.F. şi C.E. împotriva  sentinţei civile nr. 960/14.10.2011 pronunţată  de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 13284/280/2011,  intimată fiind SC O.V.I.G. SA - SUCURSALA ARGES.

Modifică sentinţa în sensul că admite opoziţia cambială şi anulează actele de executare din dosarul nr.... al BEJ I.I. . Irevocabilă. Pronunţată în şedinţa publică de la 04 Aprilie 2012