Acte de provenienta

Sentinţă civilă 4105 din 22.09.2014


DOSAR NR. 13.026/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

SECŢIA CIVILĂ

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILĂ NR. 4.105

Şedinţa publică din data de 22 septembrie 2014

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

PREŞEDINTE: ECS

GREFIER: GP

Pe rol fiind pronunţarea asupra plângerii contravenţionale formulate de petenţii S.C. PG S.R.L.  şi MI în contradictoriu cu intimatul IPJV.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, la pronunţare, au lipsit părţile.

Dată fără citare.

Instanţa constată că dezbaterile asupra cauzei de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 15 septembrie 2014, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrată din prezenta hotărâre, şi, când, având nevoie de timp în vederea deliberării, a amânat pronunţarea la această dată.

INSTANŢA,

Deliberând, constată următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată

1.1. Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Rm.Vâlcea sub nr. 13026/288/13 decembrie 2013, petenţii S.C. PG S.R.L.,…, şi M I au solicitat anularea procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PA nr. 0082875/27 noiembrie 2013, întocmit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea – Postul de Poliţie Dăeşti, prin care petentul MI a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 1.000 de lei, pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute şi sancţionate de art. 1 lit. e) şi art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 12/1990, privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, republicată, reţinându-se în sarcina sa că, la data de 27 noiembrie 2013, ora 14:35, pe DN 7, localitatea Bujoreni, a transportat anvelope second-hand fără documente de provenienţă (fila 7).

În temeiul art. 4 alin. (1) din Legea nr. 12/1990, s-a dispus confiscarea a 255 de anvelope second-hand, de diferite mărimi, care au fost lăsate în custodia S.C. „Remat” S.A. Rm.Vâlcea, în baza procesului-verbal din data de 27 noiembrie 2014 (filele 54 şi 55).

Procesul-verbal a fost semnat de petentul MI, cu obiecţiuni: „Nu sunt de acord cu măsurile luate şi nu au fost trecute seriile anvelopelor şi marca acestora şi voi contesta în instanţă”.

1.2. În motivarea plângerii, petenţii au arătat, în esenţă, că anvelopele au fost cumpărate de MI, în calitate de administrator al societăţii „PG” S.R.L., şi că, la data opririi în trafic, avea asupra lui documentele de provenienţă, respectiv: chitanţa şi factura emise de firma austriacă care i-a vândut anvelopele, însă agenţii constatatori au considerat că nu pot înţelege limba germană în care era scrisă chitanţa. 

În finalul plângerii, s-a solicitat instanţei să dispună restituirea anvelopelor către petent, ca proprietar al acestora.

2. Taxa judiciară de timbru

Plângerea a fost timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 de lei (fila 42).

3. Întâmpinarea

3.1. În temeiul art. 205 C.pr.civilă, intimatul a depus întâmpinare (filele 47-49) prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei S.C. „PG” S.R.L., susţinând că aceasta nu a fost sancţionată prin procesul-verbal contestat, astfel că nu poate solicita în numele contravenientului anularea procesului-verbal.

3.2. Pe fond, intimatul a solicitat respingerea plângerii, motivând, în esenţă, că fapta a fost constatată personal de agenţii constatatori şi că documentul depus de petent în limba germană nu atestă provenienţa anvelopelor, în sensul art. 1 lit.e) din Legea nr. 12/1990, republicată, întrucât există o diferenţă între numărul de anvelope menţionat în document şi cele transportate de contravenient (în document sunt trecute 210 anvelope, nu sunt menţionate dimensiunile şi autovehiculul cu care se transportă, pentru a se putea verifica dacă acesta reprezintă documentul de provenienţă al anvelopelor găsite cu ocazia controlului). 

4. Probele

4.1. Petenţii au solicitat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

4.2. Intimatul a solicitat proba cu înscrisurile depuse şi proba cu mărturisirea petentului.

4.3. Probele au fost discutate în şedinţa publică din 12 mai 2014 (filele 67 şi 68), când instanţa a încuviinţat probele solicitate de părţi.

4.4. În cauză, au fost administrate proba cu înscrisurile depuse de părţi şi mărturisirea pârâtului (filele 73 şi 74) şi au fost solicitate relaţii de la vânzătorul austriac şi relaţii, prin intermediul Ministerului Justiţiei, cu privire la dreptul fiscal austriac.

5. Analizând motivele prezentate de părţi, prin prisma probatoriului administrat în cauză şi a dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine: 

5.1. În drept:

Potrivit art. 1 lit.e) din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, republicată, constituie contravenţie: „efectuarea de activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, după caz, cu bunuri a căror provenienţă nu este dovedită, în condiţiile legii. Documentele de provenienţă vor însoţi mărfurile, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării. Prin documente de provenienţă se înţelege, după caz, factura fiscală, factura, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege;”

5.2. În fapt:

În motivarea plângerii contravenţionale, petentul MI a susţinut că a cumpărat anvelopele din Austria şi că a prezentat agenţilor constatatori documentul emis de vânzător, respectiv un înscris sub semnătură privată prin care vânzătorul HM(…) a consemnat că a vândut 210 anvelope uzate QSO petentului (depusă în copie, în limba germană - fila 11, şi la fila 23, tradusă în limba română).

Cu ocazia interogatoriului luat din oficiu, petentul a susţinut că el a cumpărat anvelopele în interes personal (aşa cum a declarat şi la momentul opririi în trafic) şi că, ulterior controlului, la indicaţiile organelor de poliţie, a solicitat vânzătorului factură fiscală şi acesta i-a emis factura nr. 26/26 noiembrie 2013, dar a trecut drept cumpărător pe societatea comercială S.C. PG S.R.L.”, al cărui asociat este petentul, motivând că factura fiscală poate fi emisă numai persoanelor juridice (a se vedea factura fiscală depusă în copie, în limba germană, fila 10, şi la fila 22, tradusă în limba română). 

Din probatoriul administrat în cauză, rezultă că, la data controlului în trafic (27 noiembrie 2013), petentul MI avea asupra sa numai chitanţa sub semnătură privată emisă la data de 26 noiembrie 2013, în limba germană (fila 11), prin care se confirma predarea anvelopelor către petent, înscris care nu a fost luat în considerare de agentul constatator, având în vedere că era în limba germană (a se vedea procesul-verbal întocmit de organele de poliţie în data de 27 noiembrie 2013, semnat de petent – filele 51-53 şi declaraţia dată de petent cu ocazia controlului – filele 56-58).

La cererea instanţei, vânzătorul…a răspuns că a vândut anvelopele S.C. „PG”S.R.L. pe baza facturii fiscale din data de 26 noiembrie 2013 (filele 80-82). 

Având în vedere că cele două înscrisuri prezentate de petenţi (înscrisul sub semnătură privată din 26 noiembrie 2013 şi factura fiscală nr. 26/26 noiembrie 2013) au fost emise în Republica Austria, fiind supuse legislaţiei din acel stat, potrivit art. 2.617 C.civil, precum şi dispoziţiile art. 1 lit. e) din Legea nr. 12/1990, pentru a se stabili dacă înscrisul sub semnătură privată emis de o persoană fizică autorizată din Republica Austria pentru vânzare marfă second hand face dovada transmiterii dreptului de proprietate asupra mărfii şi este considerat document justificativ din punct de vedere contabil, precum şi dacă o astfel de persoană poate emite factura fiscală unui cumpărător persoană fizică, instanţa a solicitat informaţii asupra dreptului din Republica Austria, prin intermediul Ministerului Justiţiei, conform Convenţiei europene în domeniul informaţiei asupra dreptului străin, încheiată la Londra, la 07 iunie 1968 (adresa de la fila 79).

Potrivit răspunsului înaintat de Ministerul Federal al Justiţiei din Republica Austria (filele 83-88), contractul de vânzare-cumpărare este supus principiului lipsei formalismului (art. 883 Codul civil al Republicii Austria), astfel că şi un contract de vânzare-cumpărare ce are ca obiect bunuri uzate poate fi „încheiat informal (adică verbal)”, nefiind necesară forma scrisă pentru transferului dreptului de proprietate de la vânzător la cumpărător, iar, în speţa de faţă, dovada contractului a fost făcută cu înscrisul care confirmă primirea mărfii şi cu factura fiscală din data de 26 noiembrie 2013.

Faţă de probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine că anvelopele au fost achiziţionate de petenta S.C. PG S.R.L., prin intermediul petentului MI, în calitate de asociat, dovadă fiind documentele emise de vânzător şi răspunsul vânzătorului, situaţie în care, potrivit art. 1 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 12/1990, exista obligaţia de a exista documentele de provenienţă la bordul autovehiculului.

5.3. Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei S.C. „PG” S.R.L., având în vedere că bunurile au fost achiziţionate de această societate, prin asociatul unic, şi dispoziţiile art. 31 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001, potrivit cărora poate formula plângere contravenţională şi cel căruia îi aparţin bunurile confiscate, altul decât contravenientul, numai în ceea ce priveşte măsura confiscării, instanţa reţine că petenta S.C. PG S.R.L. are calitatea procesuală activă să formuleze plângere contravenţională cu privire la măsura confiscării celor 210 anvelope, care sunt proprietatea acesteia, şi, pe cale de consecinţă, urmează să respingă excepţia în discuţie.

5.4. Dacă anvelopele ar fi fost achiziţionate de petentul  MI, în interes personal, şi nu în scopul de a le comercializa, atunci nu ar fi fost necesară prezentarea unui document justificativ, însă numărul mare de anvelope nu face credibilă susţinerea acestuia, aspect ce rezultă şi din declaraţia dată de acesta la momentul oprii în trafic, în sensul că erau destinate familiei şi prietenilor acestuia, fiind clară intenţia de comercializare (fila 56).

În speţă, înscrisul sub semnătură privată prezentat de petent la data controlului în trafic, face dovada predării bunurilor de către vânzător şi nu constituie document justificativ al vânzării către o persoană juridică, însă, ţinând cont că petenţii au prezentat în instanţă factura fiscală nr.26 data de 26 noiembrie 2013 (fila 10), care este document justificativ al vânzării către S.C. PG S.R.L., precum şi statuărilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite, din decizia civilă nr. 1/18 februarie 2012, publicată în M.Of. nr. 326 din 16 mai 2002, conform cărora: „prezentarea ulterioară, în faţa instanţelor judecătoreşti, a actelor prin care se dovedeşte provenienţa licită a bunurilor ce nu erau însoţite, în momentul constatării contravenţiei, de astfel de documente atrage anularea procesului-verbal de contravenţie, exonerarea contravenientului de plata amenzii aplicate şi restituirea mărfii confiscate.”, instanţa va admite, în parte, plângerea contravenţională şi va dispune anularea, în parte, a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PA nr. 0082875/27 noiembrie 2013, întocmit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea – Postul de Poliţie Dăeşti, cu privire la măsura confiscării, în sensul că va anula măsura de confiscare a 210 anvelope second hand şi va dispune restituirea acestora către petenta S.C. PG S.R.L.

Instanţa va menţine procesul-verbal cu privire la măsura confiscării a 45 bucăţi de anvelope second hand, cu privire la care nu sa făcut dovada existenţei unui document justificativ.

5.5. Cu privire la individualizarea sancţiunii amenzii contravenţionale, instanţa, având în vedere criteriile enumerate în art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, în concret faptul că petentul este la prima abatere de acest gen, apreciază că pericolul social al faptei este scăzut şi că, în temeiul art. 7 din acelaşi act normativ, se justifică înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 de lei, aplicată petentului MI, cu sancţiunea avertismentului, fiind suficientă măsura confiscării celor 45 anvelope second hand pentru a înţelege pericolul social al faptei şi a respecta dispoziţiile încălcate. 

În temeiul art. 38 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001, instanţa va atrage atenţia petentului asupra pericolului social al faptei cu recomandarea ca, pe viitor, să respecte dispoziţiile legale încălcate.

5.6. Instanţa va respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată sub forma taxei judiciare de timbru, având în vedere că exista culpa procesuală a petentului.

5.7. Instanţa va lua act că petenţii şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată constând în onorariu de avocat pe cale separată

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active a petentei S.C.  PG,  excepţie invocată de intimat.

Admite, în parte, plângerea contravenţională formulată de petenţii S.C. PG S.R.L., … şi  MI, … în contradictoriu cu intimatul IPJV.

Dispune anularea, în parte, a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria PA nr. 0082875/27 noiembrie 2013, întocmit de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea – Postul de Poliţie Dăeşti, cu privire la măsura confiscării, în sensul că anulează măsura de confiscare a 210 anvelope second hand şi dispune restituirea acestora către petenta S.C. PG S.R.L….

Menţine procesul-verbal cu privire la măsura confiscării a 45 bucăţi de anvelope second hand.

Dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 1.000 de lei, aplicată petentului M.I., cu sancţiunea avertismentului.

Atrage atenţia petentului asupra pericolului social al faptei cu recomandarea ca, pe viitor, să respecte dispoziţiile legale încălcate.

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată sub forma taxei judiciare de timbru.

Ia act că petenţii şi-au rezervat dreptul de a solicita cheltuielile de judecată constând în onorariu de avocat pe cale separată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 22 septembrie 2014.

PREŞEDINTE, GREFIER,

1