Condiţii privind atestarea veniturilor pentru valorificarea în procedura de calcul a pensiilor. Modul de calcul al majorării punctajului pentru activitatea desfăşurată în grupe superioare de muncă.

Decizie 24/AS din 27.01.2015


§1. Pentru valorificarea unor venituri în calculul punctajului lunar, acestea trebuie dovedite prin înscrierile din carnetul de muncă sau cu adeverinţe eliberate de fostul angajator, neputând fi avute în vedere prezumţii cu privire la venitul realizat într-o anumită lună.

§2. Majorarea punctajului lunar stabilită pentru activitatea desfăşurată în grupe superioare de muncă se aplică la punctajul lunar efectiv realizat iar nu la punctajul majorat în baza altor prevederi legale.

Art. 100, art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 322/118/2014 reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună emiterea unei noi decizii de  recalculare a pensiei, conform dispoziţiilor legii nr.263/2010, cu luarea în calcul a menţiunilor din carnetul de muncă, aplicarea art.100 lit.a din lege pentru perioada lucrată în grupa a II-a de muncă, aplicarea indicelui de corecţie de 1.06 de la data emiterii deciziei nr.[...]/21.10.2013, la plata diferenţelor de drepturi neacordate de la 24.05.2012 şi data plăţii efective, actualizate cu indicele de inflaţie.

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin decizia nr.[...]/21.10.2013 privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nu au fost fructificate corect menţiunile din carnetul de muncă şi nu au fost aplicate dispoziţiile art.100 lit.a din legea nr.263/2010 şi cele referitoare la indicele de corecţie. Reclamantul apreciază că modalitatea de calculare a pensiei, efectuată de către pârâtă este eronată.

In drept au fost invocate dispozitiile legii nr. 263/2010.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivând că drepturile de pensie sunt corect si legal stabilite si achitate.

In cauza a fost administrata proba cu înscrisuri. 

Prin sentinţa civilă nr. 1425/06.01.2014, Tribunalul Constanţa a respins  ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa.

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :

Prin decizia nr.[...]/21.10.2013 reclamantului i s-a stabilit dreptul la pensie pentru limita de vârsta începând cu data de 09.02.2011. În motivarea deciziei se arată că dreptul de pensie a fost stabilit conform dispoziţiilor din sentinţa civilă nr.1900/2012 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr.11303/118/2012, cu luarea în considerare a stagiului prestat în grupa a II-a de muncă.

La data de 16.12.2013 pârâta  comunică reclamantului un răspuns prin care se aduce la cunoştinţa acestuia, ca urmare a contestaţiei pe care acesta a formulat-o, că drepturile de pensie sunt corect si legal stabilite.

Din analiza buletinului de calcul al deciziei contestate se constată că pentru perioada 01.11.1968 – 01.01.1970 a fost utilizat salariul minim pe economie, întrucât la poziţia 2 din carnetul de muncă, angajatorul nu a făcut menţiuni cu privire la salariul tarifar lunar.

Se constată că pentru perioada desfăşurată în grupa a II-a de muncă (de 21 ani 4 luni 2 zile) au fost aplicate dispoziţiile art.100 lit.a din Legea nr.263/2010, fiind atribuit un punctaj suplimentar de 0,15790 puncte.

Reclamantul a contestat faptul că prin decizia emisă la 21.10.2013 nu a fost aplicat indicele de corecţie prevăzut prin OUG nr.1/2013, raportat la dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale. Instanţa va înlătura această apărare ca nefondată, întrucât, pe de o parte, reclamantul nu indică decizia (prin care a fost soluţionată o excepţie de neconstituţionalitate) pe care înţelege să o invoce, iar, pe de altă parte, se constată că la data emiterii deciziei de pensie contestată erau în vigoare dispoziţiile OUG nr.1/2013, aplicate de către instituţia pârâtă la momentul stabilirii cuantumului pensiei - 09.02.2011.

Curtea Constituţională a pronunţat decizia nr.437/2013, publicată la 07.11.2013, prin care a declarat neconstituţionale disp.art. III alin 2, 3 din OUG nr. 1/2013, iar la data de 23.12.2013 aceste dispoziţii au fost abrogate prin OUG nr. 113/2013. Aceste dispoziţii şi prevederi normative nu puteau fi avute în vedere la data emiterii deciziei de pensie contestată de reclamant, ce fusese emisă la o dată anterioară.

Raportat la situaţia de fapt reţinută, se constată că prin decizia nr. [...]/21.10.2013 pensia reclamantului a fost corect stabilită, acţiunea formulată de acesta fiind nefondată.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge acţiunea reclamantului.

Împotriva sentinţei a declarat apel reclamantul [...], invocând în esenţă următoarele: conform art. 96 alin. 1 se calculează punctajele lunare pentru timpul calendaristic, respectiv grupa a III-a de muncă; conform art.100 lit.a se acordă beneficiul de majorare cu 25% a punctajelor lunare pentru perioadele în care a lucrat în grupa a II-a de muncă, adică se majorează punctajele lunare rezultate din aplicarea art.96 alin. 2; prin nerespectarea prevederilor art. 100 lit. a) punctajele lunare şi implicit punctajele anuale pentru grupa a II-a de muncă nu sunt legale şi nici corecte, ele fiind mai mici cu exact 25%; consecinţa nerespectării procedurii de calcul l-a afectat la numărul puncte cuvenite pentru contribuţia personală la fondul pentru pensia suplimentară, conform art. 168 alin. 1; procentele prevăzute la art.168 alin. 1 se aplică la punctajele lunare care pentru grupa a II-a de muncă sunt majorate cu 25%; în cauză, nefiind respectată procedura de calcul, punctajele anuale pentru grupa a II-a de muncă aşa cum le-a calculat pârâta şi la care a făcut aplicarea art. 168 alin. 1 nu cuprind majorarea cu 25% prevăzută de art. 100 lit. a; solicită a se observa că la numărul de 5,52641 puncte din buletinul de calcul, nu s-a făcut aplicarea procentului prevăzut de art. 168 alin. 1 de creştere a punctajului pentru contribuţia la fondul pentru pensia suplimentară; astfel, pentru grupa a II-a de muncă nemajorându-se punctajele lunare, punctajele anuale calculate de câtre pârâtă şi la care a aplicat art. 168 alin. 1 nu au cum să fie pentru grupa a II-a de muncă, ci sunt pentru grupa a III-a de muncă; în concluzie, solicită  admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate în sensul că este îndreptăţit ca pentru perioada 01.11.1968 – 01.01.1970 să se ia în considerare salariul tarifar de 734 lei/lună; pentru perioada de 21 ani şi 4 luni lucrate în grupa a II-a de muncă să se facă aplicarea prevederilor art. 100 lit. h şi ale art. 168 alin. 1 din Legea nr. 263/2010; să fie anulată decizia de pensie contestată, să fie obligată pârâta să emită o nouă decizie de pensie pentru limită de vârstă prin care să fie luate în considerare elementele de calcul precizate; diferenţele de pensie ce vor rezulta să-i fie achitate cu începere de la data de 09.02.2011, actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

În drept se invocă disp.art.152 şi 155 alin. 1 din Legea nr. 2643/2010.

Intimata nu a formulat întâmpinare.

În apel nu s-au administrat alte probe.

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 476 – 480 Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente:

 La rubrica nr.2 a carnetului de muncă prezentat de reclamant nu este indicat salariul, astfel cum corect a reţinut prima instanţă şi recunoaşte şi reclamantul.

Este adevărat că la rubrica 1 apare înscris salariul de 734 lei însă la rubrica 3 apare indicat salariul pe oră de 5,10 lei.

Apelantul susţine că în mod logic se poate deduce că şi în perioada de activitate vizată de înscrierea de la rubrica 2 din carnetul de muncă a avut tot un salariu de 734 lei.

Dar, dispoziţiile art. 165 alin. (2) din Legea nr.263/2010 stabilesc modul în care se pot dovedi veniturile obţinute în perioada contributivă, raportat la dispoziţiile art. 96 din Legea nr.263/2010 care stabileşte elementele esenţiale pentru calculul pensiei.

În acelaşi sens sunt şi prevederile art.159 din Legea nr. 263/2010 care impun pentru dovada stagiului de cotizare realizat anterior datei de 01.04.2001 sau anterior intrării în vigoare a acestei legi, prezentarea anumitor înscrisuri.

Aşadar, în lipsa datelor înscrise în carnetul de muncă, veniturile obţinute în perioada de activitate pot fi dovedite numai cu adeverinţe iar nu prin alte mijloace de probă.

Or, reclamantul propune în realitate o prezumţie simplă pentru a dovedi veniturile realizate într-o anumită perioadă, ceea ce nu este admisibil, o astfel de probă neputând suplini lipsa înscrisurilor şi neputând fi avută în vedere pentru stabilirea contribuţiilor la fondul asigurărilor sociale.

Aceasta este o opţiune a legiuitorului care a înţeles să limiteze posibilitatea de probaţiune la înscrisuri, spre deosebire de alte cazuri în care s-a prevăzut şi posibilitatea de a proba cu alte mijloace de probă anumite împrejurări.

În lipsa unor date cuprinse în carnetul de muncă sau în alte înscrisuri, erau incidente prevederile art.162 al.2 din Legea nr.263/2010, situaţia apelantului încadrându-se în situaţia premisă prevăzută de acest text legal, acesta beneficiind deci la calculul pensiei de salariul minim pe ţară prevăzut în lege care suplineşte astfel lipsa datelor referitoare la veniturile obţinute din evidenţele fostului angajator.

Pe de altă parte, reclamantul are posibilitatea să solicite în conformitate cu art.161 din Legea nr. 263/2010 o adeverinţă privind veniturile obţinute de la fostul angajator sau deţinătorul arhivei acestuia şi, în condiţiile art.107 al.3 din Legea nr. 263/2010, să solicite recalcularea pensiei prin adăugarea veniturilor şi stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia.

În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor art.100 lit.a) şi art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010, se constată că apelantul îşi motivează susţinerea că majorarea punctajului acordată în baza acestor texte legale ar fi greşită prin considerente de principiu referitoare la modul de calcul folosit de pârâtă.

Astfel, apelantul consideră că intimata a calculat majorarea prevăzută de art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010 raportat la punctajul stabilit pentru condiţii normare fără a avea în vedere majorarea acestuia în temeiul art.100 lit.a din aceeaşi lege, considerând deci că cele două majorări ar fi trebuit cumulate.

Or, susţinerile reclamantului constituie o interpretare greşită a legii.

Astfel, stabilind baza de aplicare a majorărilor punctajului, atât art. 100, cât şi art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010 se referă la aplicarea respectivelor majorări la punctajele „lunare realizate”.

Aşadar, aceste majorări nu se aplică la punctajul lunar rezultat din majorarea stabilită în baza altor texte legale, ci se aplică la punctajul lunar realizat în perioada relevantă, adică cel stabilit potrivit principiului contributivităţii în conformitate cu art.96 al.2 din Legea nr. 263/2010.

Ca urmare, pârâta a procedat în mod corect la calcularea majorărilor stabilite de art.100 lit.a) şi art.168 alin.1 din Legea nr. 263/2010 în mod separat, raportat la punctajul determinat prin raportare la venitul lunar realizat de reclamant în perioada relevantă.

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca nefondat.