Plângere contravenţională, Depăşire neregulamentară

Hotărâre 397 din 24.06.2015


Prin plângerea înregistrată depusă la data de 17.03.2015, la Judecătoria Brăila şi înregistrată la Judecătoria Brezoi sub nr. …., petentul E.M.a solicitat în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLITIE JUDEŢEAN VÂLCEA, anularea procesului-verbal de contrare a contravenţiei seria CP nr…..,  încheiat la data de 27.02.2015.

În motivare a arătat că la data de 27.02.2015 a condus autoturismul marca ..... cu nr. de înmatriculare BR...., pe DN 7 loc. Călimăneşti, însă nu a efectuat o manevră de depăşire neregulamentară, astfel cum în mod netemeinic s-a reţinut în sarcina sa.

Nu i s-a prezentat înregistrarea video, nu a fost lăsat să menţioneze care sunt obiecţiunile sale, în cuprinsul procesului verbal, a efectuat o manevră de depăşire înainte de a fi oprit de organele de poliţie, însă una regulamentară.

În drept a invocat dispoziţiile O.G. nr. 2/2001 şi O.U.G. nr. 195/2002.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri şi proba testimonială cu martori, anexând procesul verbal contestat.

Plângerea a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 (fila nr. 17).

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiată, susţinând că petentul a fost sancţionat contravenţional  pentru că în data de 27.02.2015 a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare DJ....., pe DN 7 loc. Tuţuleşti şi a efectuat o depăşire neregulamentară a unor autovehicule, astfel cum reiese din procesul verbal contestat.

S-a mai arătat că deşi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art. 34 rezultă că acesta face dovada situaţiei de fapt si a încadrării în drept până la proba contrară, fără a fi încălcată prezumţia de nevinovăţie de care beneficiază petentul.

Cu privire la individualizarea sancţiunilor aplicate, intimatul  a apreciat că a fost respectat principiul proporţionalităţii, corespunzând gradului de pericol social.

Sub aspectul legalităţii, intimatul a apreciat că procesul-verbal contestat cuprinde toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii.

În dovedire, intimatul  a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri si înregistrarea radar, depunând, în DVD-ul cu înregistrarea radar, raport de reţinere,  procesul verbal contestat.

În temeiul art. 411 alin. 2 Cod procedură civilă a solicitat judecarea cauzei în lipsa părţilor.

În probaţiune instanţa a încuviinţat pentru ambele părţi proba cu înscrisurile depuse la dosar şi înregistrarea video efectuată de intimată, respingând proba testimonială propusă de petent.

Analizând plângerea prin prisma susţinerilor părţilor, a probelor administrate si a dispoziţiilor legale aplicabile, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 27.02.2015 a fost întocmit procesul-verbal seria CP nr....., prin care s-a reţinut în sarcina petentului faptul că în timp ce circula cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare BR....., pe DN 7 CC Păuşa – Călimăneşti,  jud. Vâlcea, km. 3+700 m., a efectuat  o depăşire a două autovehicule în zona de acţiune a Indicatorului rutier „ Depăşirea Interzisă”, marcată şi semnalizată corespunzător şi peste marcajul longitudinal continuu al drumului.

Pentru faptă contravenţională petentul a fost sancţionat cu un număr total de 4 puncte-amendă în cuantum total de 390 lei, fiind dispusă atât măsura tehnico administrativă a reţinerii permisului de conducere cât şi măsura complementară a suspendării dreptului de a conduce pe o perioadă de 30 de zile, în temeiul  art. 120 alin. (1) lit. h) şi i) din HG nr. 1391/2006, raportat la art. 100 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002.

Instanţa reţine că în conformitate cu dispoziţiile art. 100 alin. (3) lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 ,,constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 30 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: (...) e) nerespectarea regulilor privind depăşirea; (...)”.

Potrivit dispoziţiilor art. 120 alin. (1) lit. h) şi i) din H.G. nr. 1391/2006 se mai reţine că ,,se interzice depăşirea vehiculelor: (...) h) în zona de acţiune a indicatorului ,,Depăşirea interzisă”, i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers, iar autovehiculul circula, chiar si parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de interzicere (...)”

De asemenea, instanţa reţine şi dispoziţiile art. 98 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 potrivit cărora ,,amenzile contravenţionale se stabilesc în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate”, precum şi pe cele ale alin. (4) al aceluiaşi articol care prevăd că în cadrul clasei  a II-a – se pot aplica 4 sau 5 puncte-amendă.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa verifică legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunilor aplicate prin acelaşi act.

Din punct de vedere al legalităţii, raportat la motivele de nulitate absolută, instanţa constată că, la întocmirea procesului-verbal de contravenţie contestat, au fost respectate toate dispoziţiile art.16 si 17 din O.G. nr. 2/2001, vizând menţiunile ce în mod obligatoriu trebuie să fie cuprinse în procesul-verbal, cu privire la numele, prenumele şi calitatea agentului constatator, numele şi prenumele contravenientului, a faptei săvârşite, a datei săvârşirii şi semnătura agentului constatator.

Motivele de nelegalitate invocate nu pot fi primite, având în vedere faptul că în cuprinsul procesului verbal au fost efectuate menţiuni privind obiecţiunile petentului.

În ceea ce priveşte temeinicia procesului-verbal, se reţine din înregistrarea video de pe suportul optic ( fila nr. 33), coroborate cu raportul agentului constatator (fila nr. 29), care a acţionat cu aparatul radar, montat pe autoturismul cu nr. de înmatriculare MAI-...., că la data de 27.02.2015, petentul, în timp ce conducea autoturismul cu nr. de înmatriculare BR....-.., pe DN 7 CC Păuşa – Călimăneşti,  jud. Vâlcea, km. 3+700 m., a efectuat  o manevră de depăşire a două autovehicule în zona de acţiune a Indicatorului rutier „ Depăşirea Interzisă”, marcată şi semnalizată corespunzător şi peste marcajul longitudinal continuu al drumului..

Pentru această faptă i-au fost aplicate petentului, în mod temeinic şi legal, sancţiunile mai sus amintite.

Aspectele invocate de petent nu pot fi primite întrucât din înregistrarea video rezultă în mod cert existenţa faptei contravenţionale şi vinovăţia petentului, iar faptul că agentul constatator nu i-a acordat posibilitatea de a viziona înregistrarea video, nu este de natură să înlăture răspunderea contravenţională a petentului.

Aşadar, instanţa constată că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, că sancţiunile aplicate se încadrează în limitele minime legale şi corespunde gradului de pericol social al faptei sale.

Este adevărat că potrivit art. 7 al. 3 din O.G. nr. 2/2001 instanţa poate înlocui sancţiunea amenzii cu sancţiunea avertismentului, chiar dacă actul normativ de stabilire şi sancţionare a contravenţiei nu prevede această sancţiune, însă această măsură poate fi dispusă numai dacă anumite circumstanţe de ordin personal sau real demonstrează că fapta concretă este de gravitate redusă.

Cum în cauză nu a fost dovedite asemenea circumstanţe, petentul aflându-se într-o situaţie identică cu a oricărui al contravenient care nu respectă dispoziţiile legale sus amintite, nu este oportună înlocuirea sancţiunilor aplicate, cu avertisment, întrucât s-ar încălca principiul legalităţii sancţiunilor aplicate şi nu s-ar mai realiza scopul urmărit de legiuitor prin incriminarea acestei contravenţii.

Instanţa apreciază că pentru corectarea conduitei petentului este necesară menţinerea sancţiunilor aplicate de reprezentantul intimatei.

În aceste condiţii, se constată că intimatul a făcut dovada legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, fiind respectate în totalitate prevederile art. 6 din Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului şi, pe cale de consecinţă, văzând şi dispoziţiile art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, plângerea petentului apare ca fiind neîntemeiată şi va fi respinsă, urmând a se menţine procesul-verbal de contravenţie ca legal şi temeinic.

Fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate de către intimat astfel de cheltuieli.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul E.M, având CNP ....., domiciliat în mun.Brăila, ....... jud.Brăila, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN VÂLCEA, cu sediul în mun.Rm.Vâlcea, str.Calea lui Traian, nr.95, jud.Vâlcea.

Menţine ca legal şi temeinic procesul-verbal de constatare a contravenţiei seria CP nr......,  încheiat la data de 27.02.2015.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Brezoi.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 24.06.2015.

Preşedinte,Grefier,

Red.C.C./tehn.M.L.C.

Ex.4/14.07.2015