CIVIL-Procesv verbal cnadnr

Sentinţă civilă 3 din 08.11.2016


Dosar nr.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÎMNICU SĂRAT

CIVIL-PENAL

Sentinţa civilă nr. …….

Şedinţa publică de la ………….

Completul constituit din:

PREŞEDINTE: ………..

Grefier: ……………

Pe rol judecarea plângerii contravenţionale formulate de petentul D.D.S., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …., nr. …., încheiat de CNADNR-CESTRIN S.A. la data de ………..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit petentul D.D.S., pentru care a răspuns avocat N.C. şi intimata CNADNR CESTRIN.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită, cauza se află la prim termen de judecată, după care:

Se pune în discuţie competenţa instanţei, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. 1 C.proc.civ.

Apărătorul petentului apreciază că instanţa este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cauza şi estimează durata de soluţionare de la 0-1 lună.

Instanţa, în aplicarea dispoziţiilor art. 131 alin. 1 Cod procedură civilă privind soluţionarea prezentei cauze, constată că este competentă general, în temeiul art. 126 alin. 1 din Constituţie, material, în baza art. 94 pct. 3 Cod procedură civilă şi teritorial, în baza art. 101 din O.G. nr. 15/2002.

În baza art. 238 alin. 1 Cod procedură civilă instanţa estimează durata necesară pentru cercetarea procesului într-un termen cuprins între 0-3 luni..

Instanţa pune în dezbaterea apărătorului petentului probele propuse.

Avocat N.C. solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Neexistând cereri, excepţii, incidente, instanţa, în temeiul art. 255 alin. 1 C.proc.civ. raportat la art. 258 alin. 1 C.proc.civ. încuviinţează pentru petent proba cu înscrisurile de la dosar, ca fiind admisibile, concludente şi utile soluţionării cauzei.

În temeiul prevederilor art. 224 C.proc.civ. acordă cuvântul asupra excepţiei decăderii din termenul legal pentru întocmirea procesului verbal.

Apărătorul petentului solicită admiterea excepţiei, având în vedere modificările O.G. nr. 15/2002 care prevăd faptul că procesul verbal se întocmeşte şi se comunică contravenientului în termen de 30 zile de la data constatării contravenţiei şi apreciază că data constatării este data săvârşirii contravenţiei, respectiv ……, procesul verbal fiind întocmit la data de ………...

Pe fondul cauzei, solicită admiterea plângerii, anularea procesului verbal de constatare a contravenţiei şi exonerarea petentului de plata amenzii în cuantum de 250 lei. În subsidiar, solicită înlocuirea sancţiunii cu avertisment, întrucât fapta săvârşită nu reprezintă o obişnuinţă a petentului, fiind un caz izolat; fără cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

 Deliberând asupra cauzei, instanţa constată următoarele:

La data de …….. a fost înregistrată pe rolul Jud. Rm. Sărat sub nr. ……. plângerea contravenţională formulată de către petentul D.D.S., împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …, nr. …., încheiat de CNADNR-C.E.S.T.R.I.N. la data de ……, solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie şi exonerarea de plata amenzi în cuantum de 250 lei, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii cu avertisment.

În motivarea de fapt petentul a arătat că la data de ……., se deplasa cu autovehiculul cu nr. de înmatriculare …., în afara localităţii ….., locul DN……, fără a deţine rovinietă valabilă.

Petentul a mai menţionat că prin procesul verbal seria….., nr. ….. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 250 lei, pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002.

Petentul a invocat excepţia decăderii din termenul legal pentru întocmirea procesului verbal în mod valabil, întrucât fapta a fost săvârşită pe data de ……., iar procesul verbal a fost întocmit pe data de ……., la mai mult de 30 zile.

 Petentul a mai precizat că în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 6 din CEDO.

În drept, petentul a invocat prevederile O.G. nr. 2/2001.

În dovedirea plângerii, petentul a depus procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …. nr. …. încheiat de CNADNR-C.E.S.T.R.I.N. la data de ……… (fila …..).

Plângerea contravenţională a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 20 lei, conform art. 19 din O.U.G. nr. 80/2013 (filele ……..).

La data de …… intimata CNADNR-CESTRIN a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal seria …., nr. …….

Intimata a arătat că la data de …… pe DN…. km … pe raza localităţii ….. vehiculul cu nr. de înmatriculare …., aparţinând petentului D.D.S., a fost surprins circulând pe drumurile publice fără a deţine rovinietă valabilă.

Intimata a mai menţionat că la data de …… a fost întocmit procesul verbal de constatare seria …., nr. ….. de către CNADNR CESTRIN, fiind  aplicată sancţiunea amenzii în cuantum de 250 lei pentru săvârşirea contravenţiei prev. de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002

Intimata a solicitat înlăturarea excepţiei prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale, întrucât petentul în mod greşit a reţinut termenul de 30 zile ca fiind un termen special atât pentru prescripţia aplicării sancţiunii, cât şi pentru prescripţia executării sancţiunii.

Intimata a mai precizat că dispoziţiile O.G. nr. 15/2002 reglementează atât prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale, cât şi prescripţia executării sancţiunii contravenţionale pentru care prevede termene diferite: de 6 luni de la săvârşirea faptei (prescripţia aplicării) şi de 2 luni de la data întocmirii procesului verbal (prescripţia executării). Astfel, agentul constatator poate, prin virtutea legii să încheie un proces verbal în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei (prescripţia aplicării). Odată întocmit procesul verbal, agentul constatator trebuie să comunice procesul verbal contravenientului în termen de 2 luni de la data întocmirii procesului verbal, sub sancţiunea prescripţiei executării.

Intimata a mai solicitat să fie înlăturată excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale, întrucât procesul verbal a fost întocmit în termenul legal de 6 luni de la săvârşirea contravenţiei, potrivit prevederilor art. 13 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 şi comunicat în termenul de două luni de la data constatării contravenţiei, potrivit art. 9 alin. 8 din O.G. nr. 15/2002.

În probaţiune, intimata a solicitat proba cu înscrisuri, în acest sens anexând plângerii contravenţionale înscrisuri (filele ………).

Petentul Dobrin Daniel Sorin nu a depus răspuns la întâmpinare.

Examinând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria ….., nr. ….., încheiat de CNADNR-C.E.S.T.R.I.N. la data de …….. petentul D.D.S., a fost sancţionat contravenţional cu amendă contravenţională în cuantum de 250 lei, pentru comiterea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002, întrucât la data de …., ora …., pe DN…..km ….., pe raza localităţii …., vehiculul cu nr. de înmatriculare …., aparţinând petentului a fost surprins că a circulat pe drumurile naţionale fără a deţine rovinietă valabilă (fila ……).

Procesul-verbal de contravenţie seria … nr. …., încheiat de CNADNR-C.E.S.T.R.I.N. la data de …….. nu a fost semnat de către petent.

Conform art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, instanţa competentă să soluţioneze plângerea, după ce verifică dacă aceasta a fost introdusă în termen, ascultă pe cel care a făcut-o şi pe celelalte persoane citate, dacă acestea s-au prezentat, administrează orice alte probe prevăzute de lege, necesare în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Faţă de acestea, instanţa constată că plângerea contravenţională formulată de petentul Dobrin Daniel Sorin a fost introdusă prin poştă la data de …….. (fila …….), în termenul prevăzut de lege, de 15 zile de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi aplicare a sancţiunii contravenţionale, conform art. 31 din O.G. nr. 2/2001, procesul-verbal de contravenţie seria …. nr. …. încheiat de CNADNR-C.E.S.T.R.I.N. la data de ……… fiind comunicat prin afişare la data de ……… (fila ………).

În ceea ce priveşte excepţia decăderii din termenul legal pentru întocmirea procesului verbal de contravenţie (excepţia prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale, potrivit terminologiei folosite de legiuitor), invocată de petent, instanţa o va respinge, fiind neîntemeiată.

Astfel, potrivit art. 13 alin. 1 şi 2 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor „Aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei.

(2) În cazul contravenţiilor continue, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data încetării săvârşirii faptei. Contravenţia este continuă în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în timp”.

Instanţa constată că apărătorul petentului face confuzie între termenul de prescripţie a aplicării sancţiunii contravenţionale, care este de 6 luni de la data săvârşirii faptei şi termenul de prescripţie a executării sancţiunii contravenţionale, care este de 2 luni de la data aplicării sancţiunii.

Instanţa mai reţine că agentul constatator a aplicat sancţiunea contravenţională în termenul de 6 luni de la data săvârşirii faptei, de vreme ce fapta a fost săvârşită la data de …….., iar sancţiunea contravenţională a fost aplicată la data de ………. (fila ……..).

În ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii contravenţionale aplicate, respectiv amenda contravenţională în cuantum de 250 lei, conform art. 8 alin. 32 din O.G. nr. 15/2002 pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 din O.G. nr. 15/2002, instanţa constată legalitatea şi temeinicia acesteia, ataşarea la dosar (filele …….) a achitării tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, pe perioade determinate, de o săptămână (……..) sau de o lună (……….) nefiind de natură să determine aplicarea unei sancţiuni mai uşoare, respectiv sancţiunea avertismentului. 

Pentru considerentele expuse mai sus, instanţa urmează să respingă, ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul D.D.S.,, împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria ….., nr. …., încheiat de CNADNR-CESTRIN S.A. la data de ………...

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia decăderii din termenul legal pentru întocmirea procesului verbal de contravenţie, invocată de petent.

Respinge, ca neîntemeiată plângerea contravenţională formulată de petentul D.D.S.,. …… împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei seria …., nr. ….., încheiat de CNADNR-CESTRIN S.A. la data de ………..

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a se depune la Judecătoria Rîmnicu Sărat.

Pronunţată în şedinţă publică, astazi, …………..

 Preşedinte,Grefier,

Red. ………..

Tehnored. ……….

5 ex./………….