Contestaţie la executare; Competenţă instanţă de executare

Hotărâre 31 din 29.04.2015


Prin acţiunea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.01.2015 sub nr. .... contestatorul S.C. M L S.R.L., a solicitat ca prin hotărârea ce o va pronunţa în contradictoriu cu intimatul J.D. să se dispună admiterea contestaţiei la executare formulată şi anularea formelor de executare efectuate în Dosarul de executare nr.... aflat pe rolul Biroului Executor Judecătoresc M, respectiv: Somaţia nr. ...; încheierea nr. .. din 12.2014; încheierea nr. .... din 12.2014, de asemenea a solicitat şi suspendarea executării silite, până la soluţionarea irevocabilă a prezentei cereri, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii contestatorul a arătat că actele de executare silită contestate al la bază titlurile executorii reprezentate de Sentinţa civilă nr. .. din 03.2014 a Tribunalului Vâlcea şi decizia civilă nr. ... din 06.10 a Curţii de Apel Piteşti, pronunţate în dosarul nr. ...., executare silită fiind pornită cu rea credinţă de creditorul-intimat J.D., prin cerere ce formulează obiectul Dosarului de executare nr. ...., în condiţiile în care între părţi exista posibilitatea soluţionării amiabile a litigiului.

De asemenea contestatorul a invocat şi netemeinicia concluziilor raportului de expertiză întocmit în dosarul execuţional de către expertul C.

În drept a invocat dispoziţiile art. 714 şi urm. NCPC. În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 1.050 de lei achitată cu chitanţele nr..... din data de 01.2015, filele nr. 20,21.

La data de 03.2015 intimatul J.D. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea celor invocate de contestator prin cererea de chemare in judecată.

În motivare a arătat că nu este de rea credinţă, deoarece nu a dat curs notificării debitoarei contestatoare de a soluţiona pe cale amiabilă a litigiului în 3 zile de la comunicarea somaţiei, debitorul putând împiedica executarea silită în situaţia în care ar fi plătit înainte să înceapă executarea silită, numai asa fiind executată de bună voie hotărârea judecătorească.

O simplă notificare prin care debitorul nu doreşte să plătească, ci să negocieze stingerea litigiului pe cale amiabilă, nu ţine loc de plată valabilă. Mai mult a arătat că la calculul salariilor datorate de către debitoare nu s-ar fi ţinut cont de faptul că pe perioada in care debitoarea îi datora salariile, ar fi fost angajat la o altă societate, unde ar fi beneficiat de deduceri personale. Se arată că sumele datorate ar fi cele calculate de expertul A. P., anexat contestaţiei, dar care intimatului nu i-a fost comunicat odată cu cererea de chemare în judecată.

De asemenea a arătat că pretenţia debitoarei ca plata drepturilor sale salariale să se facă în funcţie de conţinutul raporturilor contractuale cu un terţ sunt neîntemeiate, contestatoarea fiind obligată să-i plătească drepturile salariale datorate în temeiul raporturilor de muncă. Debitoarea nu poate solicita reducerea drepturilor salariale ale intimatului invocând dispoziţiile contractuale dintre intimat şi un terţ.

În drept a invocat dispoziţiile art. 205 NCPC.

La solicitarea instanţei a fost ataşat, în copie certificată, dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. M.

La termenul de judecată din ....2015 instanţa a  rămas în pronunţare asupra excepţiei necompetenţei teritoriale invocată de instanţă din oficiu.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Brezoi este întemeiată, pentru considerentele care urmează:

În baza art.248 al.1 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepţiei necompetentei teritoriale a acestei instanţe.

Prin acţiunea de faţă contestatoarea a formulat o contestaţie la executare propriu-zisă, prin care a formulat critici privind legalitatea actelor de executare întocmite în dosarul execuţional nr. ... al B.E.J. M.

Potrivit art. 650 al.1 şi 2 Cod proc.civ. în forma în vigoare la data de 12.2014, data formulării cererii de executare silită, ce face obiectul dosarul de executare nr. ... al B.E.J. M, se reţine că: „Instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, (...) Instanţa de executare soluţionează contestaţiile la executare, precum si orice alte incidente apărute in cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege in competenta altor instanţe sau organe.”

Totodată, se vor avea în vedere şi disp. art. 25 din Cod proc.civ.: „ (1) Procesele în curs de judecată, precum şi executările silite începute sub legea veche rămân supuse acelei legi. (2) Procesele în curs de judecată la data schimbării competenţei instanţelor legal învestite vor continua să fie judecate de acele instanţe, potrivit legii sub care au început. În caz de trimitere spre rejudecare, dispoziţiile legale privitoare la competenţă, în vigoare la data când a început procesul, rămân aplicabile.”

Având în vedere obiectul prezentei cereri de chemare în judecată, dispoziţiile legale sus amintite, ce stabilesc o competenţă teritorială exclusivă în privinţa instanţei de executare, nefiind admisibil ca părţile să se abată, competenţa exclusivă privind soluţionarea prezentei cereri aparţine Judecătoriei Rm. Vâlcea, în circumscripţia căreia se află sediul contestatorului S.C. M L S.R.L ,având în vedere că localitatea Bujoreni, din jud. Vâlcea se află în raza de competenţă teritorială a acestei instanţe.

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că în cauză sunt incidente prevederile art. 129 pct. 3 Cod procedură civilă, astfel că, în baza art. 132 alin.3 Cod procedură civilă va admite excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Brezoi, invocată din oficiu şi va declina competenţa de soluţionare a prezentei cauze, în favoarea Judecătoriei Rm. Vâlcea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia de necompetenţă teritorială a Judecătoriei Brezoi, invocată din oficiu.

Declină competenţa de soluţionare a cauzei privind pe contestatorul S.C. M L S.R.L., cu sediul în comuna Bujoreni, .......... jud.Vâlcea, înregistrată la ORC Vâlcea sub nr......, având CIF ....., şi pe intimatul J.D., domiciliat în comuna Malaia, ....., jud.Vâlcea, având CNP: ......., în favoarea Judecătoriei Rm. Vâlcea.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 29.04.2015.

Preşedinte,Grefier,

Red.C.C./tehn.M.L.C.

Ex.4/11.06.2015