Pretenţii

Sentinţă civilă 2775/2015 din 11.06.2015


Dosar nr. Cod operator 2443/2442

R O M Â N I A

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Sentinta  Nr. 2775/2015

Şedinţa publică de la 11 Iunie 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Asistent  judiciar

Asistent  judiciar

Grefier

Pe rol fiind judecarea cererii de chemare în judecată formulată de către reclamantul G G în contradictoriu cu pârâta T G.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns reclamantul, lipsă fiind pârâta.

Procedura de citare a fost legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care:

Fiind primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, instanţa procedează la  verificarea competenţei, potrivit dispoziţiilor art. 131 alin.1 din noul Cod de procedură civilă, şi apreciază că este competentă general, material şi teritorial să judece cauza de faţă,  în temeiul  dispoziţiilor art. 269 alin.1 şi 2  din Codul munci şi  art. 210 din Legea nr. 62/2011.

În temeiul art.258 alin.1 Cod procedură civilă raportat la art.255 alin.1 Cod procedură civilă, instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar de către părţi, considerând-o admisibila si concludenta pentru soluţionarea cauzei.

Nemaifiind cereri de formulat, excepţii de invocat si probe de administrat, constatând cauza în stare de judecată, instanţa  o retine  spre soluţionare şi acordă părţii prezente cuvântul pe fondul cauzei.

Reclamantul G G a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

 

INSTANŢA

Prin contestaţia înregistrată la data de 19.03.2015, sub nr.1860/95/2015, reclamantul G G a formulat o cerere prin care a solicitat pârâtului TG plata sumei de 7.022 lei, reprezentând impozitul pe veniturile încasate cu titlu de drepturi salariale restante achitate în perioada 25.04.2012-330.10.2014.

În motivarea contestaţiei, a precizat reclamantul că s-a adresat T G cu cererea înregistrată cu nr.5962/10.12.2014 solicitând restituirea sumei de 7.022 lei, sumă ce i-a fost reţinută în mod nelegal.

Că la respectiva cerere, acesta a ataşat certificatul de încadrare în grad de handicap nr.5719 din 19.12.2007, fiind nerevizuibil. Ca răspuns la această solicitare,pârâtul i-a comunicat acestuia faptul că înţelege să efectueze plata drepturilor salariale restante cu scutire de palta impozitului de la data formulării cererii şi nu retroactiv.

Apreciază reclamantul ca nejustificat refuzul pârâtei având în vedere faptul că a dovedit faptul că starea de handicap este dovedită anterior datei solicitării.

A mai arătat acesta că  sumele încasate sunt prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturi salariale ale personalului din sectorul bugetar, sumele fiind acordate conform OUG nr.71/2009.

În drept, reclamantul şi-a întemeiat solicitările pe prevederile disp.art.268 alin.1, lit.c din Codul muncii şi art.55 alin.4 lit.k 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În dovedire a depus în copie cu menţiunea conform cu originalul Certificatul de încadrare în grad de handicap nr.5719/10.12.2007, cererea  înregistrată cu nr.5962/10.12.2014 adresată Tribunalului Gorj, răspunsul la această cerere înregistrată cu nr.620/04.02.2015, adeverinţa nr.1150/06.03.2015 eliberată de T G, situatia drepturilor băneşti încasate în perioada 2012-1014.

Pârâta T G a formulat în termen legal întâmpinare, prin care a invederat instanţei faptul că reclamantul s-a adresat instituţiei cu cerere  abia la data de 10.12.2014 şi că T G în mod corect a reţinut şi virat impozitul în cuantum de 7.022 lei aferente drepturilor de natură salarială încasate de reclamant, în perioada aprilie 2012-octombrie 2014. Astfel că, apreciază pârâta culpa revine reclamantului pentru nedepunerea la termen a cererii.

Ca temei de drept, pârâta a invocat prevederile  art.55 ind.1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscat şi art.56 alin4 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare reiterând cele susţinute prin acţiunea introductivă.

Mai mult, acesta a arătat că nedepunerea certificatului în termen, constă în neplata drepturilor pe mai mult de 3 ani retroactiv de la data depunerii certificatului.

Analizând probele administrate în cauză, în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine:

Reclamantul G G a  fost salariat în cadrul T G, în funcţia de judecător , actual având calitatea de pensionar iar în perioada 25.04.2012-330.10.2014 a încasat drepturi băneşti, respectiv diferenţe salariale prevăzute în titluri executorii, sume pentru care s-a reţinut şi virat impozit în cuantum de 7.022 lei (adeverinţa nr.1150/06.03.2015-fila 7 din dosar).

Prin prezenta acţiune, reclamantul solicită restituirea acestor sume ce i-au fost reţinute în mod nejustificat.

Din analiza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr.5719 din 19.12.2007, instanţa reţine faptul că reclamantul  a dobândit un handicap fizic în perioada copilăriei, fiind nerevizuibil şi pe cale de consecinţă beneficiază de prevederile legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.(fila 4 din dosar).

La Art. 55 alin 4,lit k din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, modificată de Legea Nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,  sunt definite  veniturile din salarii.

Astfel, la La articolul I punctul 2 articolul 55 alineatul (4), după litera k) se introduce litera k1) cu următorul cuprins:” veniturile din salarii realizate de către persoanele fizice cu handicap grav şi accentuat, încadrate cu contract individual de muncă;"

La art. 55 ind.1*( introdus prin O.G. nr. 4/2015 de la data de 1 februarie 2015) – Capitolul Venituri scutite- se menţionează faptul că „Veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1) - (3) realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit.

La alin 1 se prevede că „Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă”.

Ori, în această situaţie, este de necontestat faptul că reclamantul este scutit de plata impozitului pe veniturile de natură salarială, obţinute în baza titlurilor executorii.

De altfel, pârâta nu contestă dreptul reclamantului de a beneficia de scutirea de impozit, ci doar invocă faptul că această facilitate se acordă de la data formulării cererii.

Instanţa nu poate reţine această susţinere motivată de următoarele:

Invocarea  dispoziţiilor art.56 alin4 din Legea nr.448/2006 vizează plata prestatiei sociale a cărei acordare se face începând cu luna următoare depunerii cererii.

În fapt, scutirea de impozit pe veniturile salariale nu constituie prestaţie socială, întrucât acestea sunt prevăzute expres şi limitativ de art.58 alin4 din Legea nr.448/2006 ” Adultul cu handicap beneficiază, în condiţiile prezentei legi, de următoarele prestaţii sociale:

a) indemnizaţie lunară, indiferent de venituri…..

b) buget personal complementar lunar, indiferent de venituri…

Mai mult, pârâta avea cunoştinţă despre starea de handicap a reclamantului, existentă încă din copilărie, acesta fiind anterior salariatul instituţiei şi beneficiind de scutire de impozit potrivit certificatului de încadrare în grad de handicap.

Faptul că reclamantul a depus  cererea înregistrată cu nr.5962, de restituire a sumei de 7.022 lei, la data 10.12.2014, aceasta se priveşte a fi pertinentă având în vedere că doar după ce drepturile băneşti au fost încasate, acesta a constatat că i-au fost reţinute sumele solicitate cu titlu de impozit pe venit.

De asemenea, drepturile băneşti încasate de către reclamant sunt aferente anului 2012-2014, iar acţiunea a fost introdusă în martie 2015, deci nu poate fi pus în discuţie termenul de 3 ani prevăzut de art.268 alin.1, lit.c.potrivit căruia „ în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator”

Faţă de considerentele expuse, instanţa urmează să admită acţiunea, va fi obligat T G să plătească reclamantului suma de 7.022 lei lei, reprezentând impozit/venit aferent drepturilor salariale achitate în perioada 25.04.2012-30.10.2014.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite contestaţia formulată de către reclamantul G G, domiciliată în, în contradictoriu cu pârâta  T G cu sediul.

Obligă pârâtul să plătească reclamantului suma de 7.022 lei lei, reprezentând impozit/venit aferent drepturilor salariale achitate în perioada 25.04.2012-30.10.2014.

Cu apel în termen de 10 de la comunicare care se depune  la Tribunalul Gorj.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 11.06.2015, la Tribunalul Gorj.