Revendicare

Hotărâre 3 din 18.08.2012


Prin acţiunea civilă înregistrată la această instanţă, reclamantul ZC a chemat în judecată pe pârâtul CA, solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce va pronunţa să stabilească linia de hotar dintre proprietăţile părţilor, să fie obligat pârâtul să îi res-pecte dreptul de proprietate asupra suprafeţei de teren acaparate, de 24 m.p., să fie obligat pârâtul să desfiinţeze plantaţia de viţă de vie aflată sub 50 cm faţă de hotar, pe o distanţă de 30 m., patru pomi de lângă hotar şi un pom aflat în curtea reclaman-tului, să fie obligat pârâtul să desfiinţeze ţeava de plastic de aerisire şi două geamuri de vedere, precum  şi să desfiinţeze zidul casei aflat în curtea reclamantului pe o distanţă de 50 cm şi streaşina casei pe o distanţă de 40 cm, cu cheltuieli de ju-decată.

În motivarea acţiunii, a arătat reclamantul că a intrat în posesia terenului intra-vilan în suprafaţă totală de 1360 m.p. începând cu data de 6 martie 2001, potrivit tranzacţiei consfinţită de instanţă prin sentinţa civilă nr. X/6.03.2001 a Judecătoriei Zimnicea. Terenul intravilan în suprafaţă de 1360 m.p. se compune din 1040 m.p.teren arabil şi 320 m.p.teren curţi-construcţii, având ca vecini: ………, fiind situat în comuna Conţeşti, jud. Teleorman, în tarlaua ……….

A mai arătat reclamantul că există un hotar despărţitor parţial, iar, pe porţiunea în care nu există hotar despărţitor, sunt vechi semne vizibile de hotar, în baza cărora se poate face grăniţuirea. Ca urmare a grăniţuirii, reclamantul solicită să fie obligat pârâtul să îi respecte dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 24 m.p., teren pe care pârâtul l-a ocupat fără drept.

De asemenea, a mai susţinut reclamantul că pârâtul, profitând de absenţa sa, a înfiinţat mai multe culturi, cu nerespectarea normelor legale: a plantat viţă de vie sub 50 cm faţă de hotar pe o distanţă de 30 m., a plantat 4 pomi lângă hotar şi un pom în curtea sa, a reclamantului, motiv pentru care solicită şi obligarea pârâtului la desfiinţarea acestor plantaţii.

În ce priveşte ţeava de plastic, geamurile de vedere, zidul casei şi streaşina, reclamantul susţine că pârâtul nu poate fi apreciat ca un constructor de bună-credinţă, deoarece ştia că terenul respectiv nu este proprietatea lui şi nici nu a avut acordul să construiască pe terenul proprietatea sa, pe de o parte, iar, pe de altă par-te, ţeava de aerisire şi cele două geamuri de vedere nu respectă normele legale în materie.

În drept, au fost invocate disp.art. 480, 610, 615, 612-614, 1073, 1077-1079 c.civ.

În susţinerea acţiunii, a depus la dosar, în copii, act de identitate, titlul de pro-prietate n.  X din 5 octombrie 1995, eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor Teleorman,  sentinţa civilă nr. X din 6 martie 2001 a Judecătoriei Zimnicea (definitivă şi irevocabilă).

Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii.

A arătat pârâtul că hotarul dintre proprietăţile lor este materializat în teren par-ţial printr-un gard de plasă de sârmă, vechi de peste 50 de ani, iar restul a fost deli-mitat, ca semne de hotar, prin mai mulţi arbori, vechi tot de peste 50 de ani, pe care reclamantul, în urmă cu aproape doi ani, i-a tăiat şi i-a scos din rădăcini.

A mai arătat că nu i-a acaparat nici o suprafaţă de teren reclamantului, întrucât nu a adus modificări hotarului dintre ei, din contră, după scoaterea din rădăcini a copacilor de pe hotar, reclamantul a fost cel care a intrat pe terenul său, desfiinţând şi împrejmuirea de pe latura opusă pentru a nu se mai putea identifica hotarul vechi. Mai susţine pârâtul că, şi pe porţiunea unde a existat gard din sârmă la vechiul hotar opus pârâtului, au fost pomi, pe care reclamantul i-a tăiat, rămânând câteva rădăcini nescoase de la pomi, vechi tot de peste 50 de ani.

Pârâtul a mai susţinut că plantaţia de viţă de vie este veche de peste 15 ani, când reclamantul nu era proprietarul suprafeţei de teren, plantaţia aflându-se la o distanţă legală faţă de hotar. În ce priveşte pomii la care reclamantul a făcut referire, pârâtul susţine că sunt vechi şi reprezintă semnele de hotar dintre proprietăţile lor, în partea de nord, unde reclamantul şi-a plantat pomi fructiferi, pe care nu îi influenţea-ză umbra altor pomi.

A arătat pârâtul că ţeava de plastic nu este o ţeavă de aerisire, ci are rolul de supraplin de la chiuveta din bucătărie, care, de fapt, nici nu a funcţionat şi nici nu funcţionează, iar, dacă ar funcţiona, apa tot pe terenul său, al pârâtului, s-ar scurge. Lungimea ţevii este de 5 cm şi nu afectează cu nimic proprietatea reclamantului.

Cu privire la geamurile indicate de reclamant, pârâtul a susţinut că unul este de aerisire, pentru o baie de dimensiuni mici, iar al doilea este construit conform legii, neafectând proprietatea reclamantului, casa de locuit a acestuia aflându-se la circa 15 m de acest geam.

Zidul casei este ridicat cu peste 30 de ani în urmă.

În tot acest timp, şi anume peste 50 de ani, părinţii pârâtului, cât şi el, nu au avut divergenţe cu fostul proprietar al terenului moştenit de reclamant. La construcţie zidului, în urmă cu peste 30 de ani, a fost întrebată bunica reclamantului, numita Pantilie Tudora, dacă are vreo obiecţie la construcţia zidului care, de altfel, a fost construit chiar de tatăl reclamantului, iar Pantilie Tudora nu a avut nici o obiecţie.

A depus la dosar, în copie, titlul de proprietate nr. Z din 25 noiembrie 1995, eliberat de Comisia Judeţeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Te-renurilor Teleorman.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoare-le:

În cauză, au fost efectuate două expertize topo, şi anume de către expertul Bucată Costel şi de către expertul Dragomirescu Dumitru, instanţa urmând să aibă în vedere primul raport de expertiză întocmit, întrucât se coroborează cu celelalte probe administrate, inclusiv declaraţiile martorilor audiaţi.

Reclamantul este proprietarul suprafeţei de 1360 m.p., potrivit sentinţei civile nr. X/2001 a Judecătoriei  Zimnicea, prin raportul de expertiză întocmit în cauză de expert Bucată Costel reţinându-se că foloseşte, în fapt, suprafaţa de 1457 m.p., iar pârâtul este proprietarul suprafeţei de 1584 m.p., potrivit titlului de proprietate nr. Z/1995, folosind în fapt, potrivit aceluiaşi raport de expertiză, suprafaţa de 2158 m.p., ambele părţi stăpânind suprafeţe de teren mai mari decât cele înscrise în titlurile lor de proprietate.

Având în vedere primul raport de expertiză întocmit, instanţa, văzând şi disp.art. 480 c.civ.şi art. 584 c.civ., urmează să admită capătul de cerere privind gră-niţuirea şi să stabilească hotarul despărţitor dintre proprietăţile părţilor pe aliniamen-tul propus de expertul Bucată Costel în schiţa anexă la raportul de expertiză în-tocmit, şi anume între punctele 2-11-26-A-42.

În ce priveşte capătul de cerere privind revendicarea, instanţa constată că, aşa cum s-a stabilit prin raportul de expertiză, pârâtul nu ocupă nici o suprafaţă de teren aparţinând reclamantului, în acelaşi sens fiind şi declaraţia martorei AI, care a arătat că hotarul despărţitor nu a fost modificat, de circa 40 de ani. Împrejurarea că pârâtul ocupă, în fapt, o suprafaţă de teren cu 886 m.p.în plus faţă de suprafaţa menţionată în titlul de proprietate nr. Z/1995 nu duce automat la concluzia că pârâtul a ocupat teren aparţinând reclamantului, cu atât mai mult cu cât şi reclamantul ocupă, la rândul său, o suprafaţă de tern mai mare decât cea înscrisă în sentinţa civilă nr. X/2001 a Judecătoriei Zimnicea.

Aşa fiind, văzând şi disp.art. 480 c.civ., instanţa urmează să respingă capătul de cerere privind revendicarea ca nefondat.

Instanţa reţine, faţă de concluziile aceluiaşi raport de expertiză, că patru sal-câmi se află pe hotar, iar al cincilea pom se află în curtea pârâtului, aşa cum rezultă din schiţele anexate raportului de expertiză. De asemenea, din completarea la rapor-tul de expertiză, rezultă că plantaţia de viţă de vie, veche de circa 15 ani, nu respectă distanţa prev.de art. 607 c.civ., aşa cum, de altfel, a recunoscut şi pârâtul la interoga-toriu.

Faţă de cele de mai sus, instanţa va obliga pârâtul să desfiinţeze cei patru pomi, individualizaţi pe schiţa raportului de expertiză prin punctele 39, 40, 41, 42, precum şi plantaţie de viţă de vie situată la mai puţin de 50 de metri faţă de hotar.

S-a stabilit, prin acelaşi raport de expertiză, că una dintre ferestrele la care face referire reclamantul este de vedere, iar cealaltă de aerisire. Din declaraţiile mar-torilor, rezultă că imobilul este vechi de peste 30 de ani şi nu a rezultat ca reclaman-tul sau, anterior, autorii acestuia să se fi opus construirii ferestrei de vedere, fiind vorba de o servitute continuă şi aparentă, care, potrivit art. 623 c.civ., poate fi dobân-dită prin  uzucapiune. În ce priveşte fereastra de aerisire, aceasta nu se în cadrează în prevederile art. 612 c.civ., motive pentru care instanţa va respinge şi capătul de cerere privind desfiinţarea celor două ferestre.

În ce priveşte streaşina casei şi ţeava a cărei desfiinţare o solicită reclamantul, din probele administrate nu a rezultat ca acestea să afecteze în vreun fel proprieta-tea reclamantului, astfel încât vor fi respinse ca nefondate şi aceste capete de cere-re, iar, în ce priveşte capătul de cerere prin care se solicită ca pârâtul să desfiinţeze zidul casei sale dinspre proprietatea reclamantului, urmează să fie de asemenea respins, având în vedere că nu a rezultat ca reclamantul sau autorii acestuia să se fi opus construirii imobilului care, aşa cum rezultă din declaraţiile martorilor este con-struit în perioada în care pârâtul se învecina cu autorii reclamantului, reclamantul dobândind proprietatea mult ulterior edificării construcţiei pârâtului.

În temeiul disp.art. 274 c.pr.civ., se vor compensa cheltuielile de judecată.