Contestatie la executare

Sentinţă civilă 3861 din 04.06.2015


Dosar nr. 14630/288/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA, JUDEŢUL VÂLCEA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

ÎNCHEIERE CIVILĂ NR.3861

Şedinţa publică din 4 iunie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE:

Grefier:

Pe rol fiind soluţionarea acţiunii civile formulate de  contestatorul DD în contradictoriu cu intimatul VR, având ca obiect contestaţie la executare.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă av. ME în substituirea av. CA pentru contestator, lipsă fiind intimatul.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează instanţei că a fost ataşat dosarul de executare nr.107/2014 al BEJ VI, depus în cadrul altei contestaţii la executare ce face obiectul unui dosar pe rolul instanţei de faţă, iar contestatorul a depus înscrisuri.

Instanţa pune în discuţie excepţia tardivităţii invocată de intimat, în raport de primul act de executare comunicat contestatorului, având în vedere faptul că se contestă executarea însăşi.

Av. ME, având cuvântul pentru contestator, solicită respingerea excepţiei ca neîntemeiată, cu motivarea că s-a formulat contestaţie imediat după comunicarea somaţiei de către executor. Contestaţia este formulată în termen faţă de primul act de executare.

Instanţa constată că prezenta contestaţie este formulată în termen, conform dovezii de la dosar (29.12.2014 - data poştei), raportat la data comunicării actelor de executare, respectiv 18.12.2014, astfel că excepţia tardivităţii invocată de intimat prin întâmpinare este neîntemeiată şi o respinge ca atare.

Avocat ME, având cuvântul pentru contestator, precizează că după depunerea dosarului de executare pe care nu a avut posibilitatea să-l parcurgă până în prezent, se impune un nou motiv de nulitate a executării, respectiv cel prevăzut de art. 667 cpc., în sensul că nu a fost emisă somaţia expres prevăzută de codul de procedură civilă, actele de executare fiind lovite de nulitate absolută.

Apărătorul contestatorului arată că nu mai are cereri de formulat sau alte incidente de soluţionat

Nemaifiind cereri de formulat sau alte incidente de soluţionat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi, în temeiul disp.art.392 CPC, deschide dezbaterile asupra fondului, dând cuvântul părţilor prezente.

Avocat ME, având cuvântul pentru contestator, solicită admiterea cererii astfel cum a fost formulată, cu cheltuieli de judecată. Nu a fost emisă somaţia expres prevăzută de codul de procedura civilă actele de executare fiind lovite de nulitate absolută (art. 667 şi urm., art. 669). Susţine că executarea silită a fost începută cu încălcarea disp. art. 818 C. proc. civ,

privitoare la urmărirea imobilelor proprietate comună, întrucât bunurile imobile supuse executării sunt bunuri comune obţinute in timpul căsătoriei celor doi contestatori. Astfel, creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau devălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în coproprietate comună. In privinţa cheltuielilor de executare, susţine că acestea sunt stabilite cu încălcarea Ordinului nr. 2561/2012 pentru modificarea anexei la OMJ nr. 2.550/C/2006, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti. Cum executorul judecătoresc nu s-a conformat cerinţelor legale în privinţa stabilirii cheltuielilor de executare, urmează ca instanţa să constate că încheierea emisă de acesta este nulă, iar în situaţia în care instanţa nu va aprecia că încheierea este nulă, urmează să se facă aplicarea disp. art.669 alin. 4 C.proc. civ. în sensul reducerii, în mod substanţial, a cheltuielilor de executare, stabilite de executorul judecătoresc.

În temeiul disp.art.394 CPC, instanţa închide dezbaterile şi reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la nr.14630/288/2014 contestatorul DD în calitate de debitor, în contradictoriu cu creditorul-intimat VR, formulează contestaţie la executarea silită începută de BEJ VI şi solicită anularea executării silite înseşi, a somaţiilor imobiliare din data de 12.12.2014 emise în dosarul execuţional nr. 107/2014, pe numele debitorului, anularea încheierii din 12.12.2014 de stabilire a cheltuielilor de executare.

Prin decizia penală nr. 90/A/12.07.2013 a CAP, debitorul a fost obligat în solidar cu alţi doi inculpaţi la plata faţă de contestator a sumei de 90.000 USD şi 12.500 Euro.

Se motivează că somaţiile imobiliare sunt lovite de nulitate întrucât nu s-a făcut dovada că contestatorul nu deţine bunuri proprii şi nu s-a încercat cu prioritate executarea acestora potrivit art. 353 cod civ. Ceilalţi codebitori au bunuri proprii care acoperă creanţa.

Executarea silită a fost începută cu încălcarea disp. art 817 C.proc.civ,

privitoare la urmărirea imobilelor proprietate comună, întrucât bunurile imobile supuse executării sunt bunuri comune obţinute în timpul căsătoriei contestatorului cu soţia acestuia. In conformitate cu norma enunţată, creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau devălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în coproprietate comună, aflându-ne chiar în situaţia supusă analizei instanţei.

In privinţa cheltuielilor de executare, acestea sunt stabilite cu încălcarea Ordinului nr. 2561 /2012 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.550/C/2006, privind aprobarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti. Aşadar, cheltuielile de executare din cadrul procedurii de executare silită, au un cuantum exorbitant care nu se justifică prin eventualul efort intelectual al executorului judecătoresc sau prin complexitatea actelor de executare.

În subsidiar se solicită aplicarea disp. art.669 alin. 4 C.proc. civ. şi reducerea în mod substanţial a cheltuielilor de executare, stabilite de executorul judecătoresc.

Nu a fost emisă în dosarul de executare somaţie care să cuprindă elementele expres prevăzute de codul de procedura civilă, executarea fiind lovită de nulitate absolută potrivit art. 667 şi art. 669 cpc.

În drept se invocă disp. art. 712 si urm. C.proc.civ., art. 817 C.proc.civ.

În dovedire se solicită proba cu  înscrisuri.

În contradictoriu cu susţinerile contestatorului, intimatul  VR depune întâmpinare faţă de contestaţia la executare, solicitând respingerea acesteia.

Se arată că prin decizia penală nr. 90/A/12.07.2013 a CAP, inculpatul DD a fost obligat în solidar cu inculpaţii ID şi LC la plata faţă de contestator a sumei de 90.000 USD şi 12.500 Euro. Inculpaţii au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire grup infracţional organizat, evaziune fiscală, s.a., fiind obligaţi la plata despăgubirilor către părţile vătămate, persoane fizice sau juridice şi către Agenţia Naţionala de Administrare Fiscală. In cursul urmăriri penale s-a instituit de către organele de urmărire penală măsura sechestrului asigurător asupra bunurilor inculpaţilor. Valoarea totală a despăgubirilor la care au fost obligaţi inculpaţii către părţile civile este mare şi poate depăşi contravaloarea bunurilor asupra cărora s-a instituit măsura sechestrului. După rămânerea definitive a hotărârii de condamnare, o parte din părţile civile au început procedura de executare silită asupra-bunurilor sechestrate.

Se arată că nu au fost comunicate extrase de carte funciară sau acte de stare civilă pentru a se verifica incidenţa art. 817 Cpc şi nu se indică titularul dreptului de coproprietate.

Sarcina probei stării actuale de indiviziune aparţine contestatorului potrivit art. 249 Cpc şi implică indicarea în cuprinsul cererii a titularului actual al dreptului de coproprietate şi modul din care a rezultat starea actuală de indiviziune.

În drept, se invocă dispoziţiile art. 205 cod proc. civil.

În răspunsul la întâmpinare, contestatorul precizează motivele în fapt ale contestaţiei formulate şi arată că imobilul situat în Rm. Vâlcea, str. Dimitrie Drăghicescu nr.1, judeţul Vâlcea este în indiviziune cu actuala sa soţie DI, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2352/04.06.2004 la BNP MM, iar construcţiile de pe acest teren sunt edificate tot în timpul căsătoriei potrivit AC nr.1074/30441/20.10.2004 şi AC nr.842/19806/11.08.2009.  Aceste bunuri sunt intabulate şi potrivit Încheierii nr.61239/22.12.2014 emise de OCPI Vâlcea, creditorul a fost informat de starea acestor bunuri. Imobilul situat în Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.5, bl. C, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea este în indiviziune cu actuala sa soţie Dobrin Ioana, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1707/22.08.2002 la BNP PV, bun neintabulat. Imobilul situat în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.62, bl. S30/II, sc. A, et. 2, ap. 9, judeţul Vâlcea este în indiviziune cu fosta sa soţie RE, conform contractului de vânzare cumpărare nr.37/26.08.1992, cu care nu s-a efectuat partajul de bunuri comune, deşi au divorţat prin s.c. nr.7553/21.10.1991 din dosarul nr.902/1991.

Potrivit actelor depuse la dosar, instanţa reţine că prin dec. pen. 90/A/12.07.2013, pronunţată în dos. nr. 5159/90/2007* al Curţii de Apel Piteşti, contestatorul DD a fost obligat, în solidar cu alţi 2 inculpaţi la plata către contestator a sumelor de 90.000 dolari USA şi 12.500 euro, despăgubiri civile. Odată rămasă definitivă această decizie, ea a fost pusă în executare de către intimat în cadrul dosarului de executare nr.107/2014 la BEJ VI. Prin încheierea pronunţată în camera de consiliu nr. 3344/ex/21.10.2014, în dosarul numărul 9426/288/2014 de Judecătoriei Rm. Vâlcea, s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite în baza acestui titlu executoriu.

Urmare a începerii executării silite, executorul judecătoresc a emis trei somaţii imobiliare datând din 12.12.2014, contra contestatorului DD prin care i se punea în vedere să achite sumele cuprinse în titlul executoriu plus cheltuielile de executare în sumă de 11.700 lei, în termen de 15 zile de la primirea sau comunicarea somaţiei, în caz contrar s-a pornit executarea silită imobiliară asupra imobilelor, proprietatea contestatorului: apartamentul situat în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.62, bl. S30/II, sc. A, et. 2, ap. 9; apartamentul situat Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.5, bl. C, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea; terenul de 1173,9 mp., situat în Rm. Vâlcea, pct. Ostroveni, judeţul Vâlcea. Somaţiile se comunică la data de 18.12.2014 contestatorului. Pentru imobile se întocmeşte câte un proces verbal de situaţie imobiliară în data de 03.03.2015.

În aceeaşi dată de 12.12.2014 se întocmeşte încheiere de stabilire a cheltuielilor de executare pentru suma de 11.780 lei.

Contestatorul depune la dosar acte de proprietate asupra apartamentului situat în Rm. Vâlcea, str. Calea lui Traian nr.62, bl. S30/II, sc. A, et. 2, ap. 9, potrivit contractului de vânzare cumpărare nr.37/26.08.1992, asupra apartamentului situat Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.5, bl. C, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea, potrivit contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.1707/22.08.2002, asupra terenului de 1173,9 mp., situat în Rm. Vâlcea, pct. Ostroveni, judeţul Vâlcea este în indiviziune cu actuala sa soţie DI, conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2352/04.06.2004 la BNP MM, iar construcţiile de pe acest teren sunt edificate potrivit AC nr.1074/30441/20.10.2004 şi AC nr.842/19806/11.08.2009. Contestatorul este căsătorit cu soţia sa începând cu data de 08.06.1996. Anterior contestatorul a fost căsătorit cu RE între data de 18.04.1988 şi 21.10.1991, când căsătoria a fost desfăcută odată cu pronunţarea sentinţei de divorţ.

În ceea ce priveşte contestaţia formulată, potrivit art.667 cpc (1) dacă cererea de executare a fost încuviinţată, executorul judecătoresc va comunica debitorului o copie de pe încheierea dată în condiţiile art. 666, împreună cu o copie, certificată de executor pentru conformitate cu originalul, a titlului executoriu şi, dacă legea nu prevede altfel, o somaţie. (2) Comunicarea titlului executoriu şi a somaţiei, cu excepţia cazurilor în care legea prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, este prevăzută sub sancţiunea nulităţii executării.

 Cu alte cuvinte, potrivit art. 668 cpc. debitorul va fi somat să îşi îndeplinească obligaţia, de îndată sau în termenul acordat de lege, cu arătarea că, în caz contrar, se va proceda la continuarea executării silite.

 Ulterior, potrivit art.820 cpc., executorul judecătoresc va comunica încheierea de încuviinţare a executării silite prevăzute de art. 666 atât debitorului, cât şi terţului dobânditor, însoţită, în ambele cazuri, de titlul executoriu în copie certificată şi de somaţie, punându-li-se în vedere ca în termen de 15 zile de la primirea acesteia să plătească întreaga datorie, inclusiv dobânzile şi cheltuielile de executare. De această dată este vorba de emiterea unei somaţii imobiliare, special prevăzute în cazul executării silite a unui imobil.

Cu alte cuvinte, în cadrul Capitolul II, secţiunea 1, privind Urmărirea imobiliară, legea nu prevede că executarea se face fără somaţie ori fără comunicarea titlului executoriu către debitor, aşa încât executorul judecătoresc era ţinut de lege să emită, mai întâi de a trece la executarea imobiliară, o somaţie de plată conform art.667 cpc., fapt ce, în cadrul dosarului de executare nr.107/2014 la BEJ VI,  nu a avut loc.

Cum sancţiunea pentru această omisiune a executorului judecătoresc este expres prevăzută de lege, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art.667 alin.2 cpc. şi va dispune anularea executării silite din dosarul de executare nr.107/2014 al BEJ VI, în ceea ce îl priveşte pe contestator şi în consecinţă va dispune anularea acelor acte de executare ce îl privesc pe acest contestator, amintite mai sus.

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 818 cpc., potrivit acestora, (1) creditorii personali ai unui debitor coproprietar sau codevălmaş nu vor putea să urmărească partea acestuia din imobilele aflate în proprietate comună, ci vor trebui să ceară mai întâi partajul acestora.  (3) Creditorii personali pot urmări cota-parte determinată a debitorului lor din dreptul de proprietate asupra imobilului, fără a mai fi necesar să ceară partajul, dacă ea este neîndoielnic stabilită şi lămurită şi este înscrisă, prin arătarea unei fracţiuni, în cartea funciară. În acest caz, coproprietarii vor putea cere punerea în vânzare a întregului imobil aflat în coproprietate în condiţiile prevăzute la art. 823.

După cum se poate observa din actele depuse la dosar, contestatorul debitor a dobândit apartamentul situat Rm. Vâlcea, str. G-ral Magheru nr.5, bl. C, sc. A, et. 2, ap. 4, judeţul Vâlcea şi terenul de 1173,9 mp., situat în Rm. Vâlcea, pct. Ostroveni, judeţul Vâlcea, în timpul căsătoriei cu actuala sa soţie DI, prezumându-se că sunt în codevălmăşie, fiindu-le aplicabile dispoziţiile art. 30-31 c.fam. coroborat cu art.339 c.civ. nou, cu alte cuvinte este obligatoriu a se realiza partajul asupra acestora, mai înainte de a se executa silit. Situaţia juridică a acestor bunuri a fost adusă la cunoştinţa executorului judecătoresc, acesta putând solicita oricând completarea dovezilor şi lămurirea situaţiei juridice a imobilelor.

Sancţiunea, şi de această dată, este anularea actelor de executare ce îl privesc pe contestatorul DD, emise cu încălcarea acestor prevederi.

Reţinând, în speţă, că nu se justifică culpa intimatului în modalitatea defectuoasă de întocmire a actelor de executare de către executorul judecătoresc, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 45 (1) lit. f) din OUG 80/2013 şi va dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în sumă de 1000 lei achitată în prezentul dosar, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE:

Admite contestaţia la executare formulată de contestatorul DD, domiciliat in ………, în contradictoriu cu intimatul VR, cu domiciliul în …………….

Dispune anularea executării silite din dosarul de executare nr.107/2014 al BEJ VI, în ceea ce îl priveşte pe contestatorul DD şi în consecinţă dispune anularea actelor de executare ce îl privesc pe acest contestator.

Dispune restituirea către contestator a taxei de timbru în sumă de 1000 lei achitată în prezentul dosar, la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţa publică de azi, 4 iunie 2015.

Preşedinte,

Grefier,

1