Termenul de formulare al contestaţiei la executarea însăşi, contestaţie formulată de persoana juridică ce a preluat drepturile şi obligaţiile debitorului din titlul executoriu.

Decizie 783 din 11.11.2014


Cuprins pe materii: Contestaţie la executare. Art. 400 al. 1 CPC.

Index alfabetic:

-Contestaţie la executare

-Tardivitatea contestaţiei la executare

-Contestaţie împotriva executării însăşi

-Titlu executoriu emis împotriva unei alte persoane juridice a căror drepturi şi obligaţii au fost preluate de către contestator

Termenul de formulare al contestaţiei la executarea însăşi, contestaţie formulată de persoana juridică ce a preluat drepturile şi obligaţiile debitorului din titlul executoriu.

Potrivit art. 401 alin. 1 C.proc.civ. contestația se poate face în termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă.

Or, aşa cum rezultă din adresa nr. …. recurentul - contestator a confirmat faptul că a primit şi înregistrat somaţia emisă pentru plata creanţei intimatei , astfel încât acesta avea cunoştinţă despre executarea silită demarată de creditoarea la data de 18.09.2009.

În consecinţă, faţă de data la care recurentul – contestator a luat cunoştinţă de executarea silită demarată împotriva sa, termenul de 15 zile indicat de art. 401 C.proc.civ. era împlinit la data înregistrării contestaţiei la executare – 18.03.2014, aceasta fiind tardiv formulată.

Prin recursul formulat contestatorul X a criticat hotărârea instanţei de fond care a respins contestaţia la executare ca tardiv formulată deşi a formulat contestaţia la executare în termenul legal prin raportare la înfiinţarea popririi.

Recursul este nefondat.

Judecătoria  a admis  excepţia tardivității contestației la executare şi a respins ca tardivă, contestația la executare formulată de contestator, reţinând că acesta a  luat la cunoștință despre actele întocmite în dosarul de executare nr. … la data de …/21.09.2009 când, prin adresa nr. …, a  comunicat executorului judecătoresc că a luat act de solicitarea făcută şi că va achita drepturile salariale din Sentinţa civilă nr. /18.04.2007  pronunțată de Tribunalul Galați, cu respectarea OUG nr. 71/2009, prin ordin al Ministerului Sănătăţii  din 08.04.2009 contestatorul preluând activitatea debitorului, drepturile şi obligaţiile acestuia fiind preluate de asemenea de către contestator.

Potrivit art. 4 din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. …/08.04.2009, „bunurile mobile şi aparatura aparţinând C M Gl, inclusiv drepturile şi obligaţiile acestuia, vor fi preluate de către Spitalul ………”.

În consecinţă, contrar susţinerilor recurentului – contestator, odată cu intrarea în vigoare a actului normativ menţionat, acesta din urmă a devenit debitorul intimatei prin preluarea obligaţiilor stabilite în sarcina C M Gl. prin sentinţa civilă nr. …./18.04.2007, pronunţată de Tribunalul Galaţi.

În mod corect, faţă de apărările formulate în cuprinsul contestaţiei la executare, care vizau exclusiv  inopozabilitatea sentinţei civile nr. …../18.04.2007 faţă de contestator, prima instanţă a apreciat că acţiunea reprezintă o contestaţie la executarea silită însăşi, nefiind invocate apărări care să vizeze strict nelegalitatea adresei de înfiinţare a popririi, respectiv apărări legate de executarea obligaţiilor stabilite în sarcina contestatorului.

Potrivit art. 401 alin. 1 C.proc.civ. contestația se poate face în termen de 15 zile de la data la care contestatorul a luat cunoștință de actul de executare pe care îl contestă.

Or, aşa cum rezultă din adresa nr. …/18.09.2009, recurentul - contestator a confirmat faptul că a primit şi înregistrat somaţia emisă pentru plata creanţei intimatei I L , astfel încât acesta avea cunoştinţă despre executarea silită demarată de creditoarea la data de 18.09.2009.

În consecinţă, faţă de data la care recurentul – contestator a luat cunoştinţă de executarea silită demarată împotriva sa, termenul de 15 zile indicat de art. 401 C.proc.civ. era împlinit la data înregistrării contestaţiei la executare – 18.03.2014, aceasta fiind tardiv formulată.