Contestaţie la executare - litigii cu profesioniştii

Decizie 58/LP/2020 -A din 05.08.2020


Aplicarea dispoziţiilor art. 143 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 astfel cum a fost aceasta modificată prin OUG 88/2018, art. 36 din Legea nr. 85/2006, art. 260 din Legea 207/2015

Conform art. 143 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 88/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative  în domeniul insolvenţei şi a altor acte normative, potrivit căruia „Dacă debitorul nu se conformează planului sau se acumulează noi datorii către creditorii din cadrul procedurii de insolvenţă, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricând judecătorului-sindic să dispună intrarea în faliment a debitorului. Cererea se judecă de urgenţă şi cu precădere, în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsă de către judecătorul-sindic în situaţia în care creanţa nu este datorată, este achitată sau debitorul încheie o convenţie de plată cu acest creditor. Pentru datoriile acumulate în perioada procedurii de insolvenţă care au vechime mai mare de 60 de zile se poate începe executarea silită.”

Conform art. 343 din Legea nr. 85/2014, ,,procesele începute înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi rămân supuse legii aplicabile anterior acestei date”.

Potrivit art 713 alin 2 NCPC ,,(2) În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală pentru desfiinţarea lui, inclusiv o acţiune de drept comun”.

În acest sens sunt şi dispoziţiile art 260 din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, care prevăd că ,,(1) Persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor prezentului cod de către organele de executare silită, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii.

(2) Dispoziţiile privind suspendarea provizorie a executării silite prevăzute de Codul de procedură civilă, republicat, nu sunt aplicabile.

(3) Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege”.

Instanţa de control judiciar, în esenţă, a reţinut că în cauză apelanta în calitate de creditor fiscal invocă dispoziţiile art 143 alin 1 din Legea nr. 85/2014 aşa cum a fost modificat prin OUG nr. 88/2018, pentru a justifica începerea executării silite pentru pretinsa creanţă născută în cursul procedurii insolvenţei debitorului SC S. SRL, însă acest text de lege nu este incident în cauză.

Ca atare, fiind vorba de o creanţă născută în cursul procedurii, creditorul apelant, pentru recuperarea creanţei, avea la dispoziţie procedura prevăzută de art 64 alin 6 din Legea nr. 85/2006, întrucât dispoziţiile legale invocate nu sunt aplicabile în cauză, aspect corect reţinut de instanţa de fond.

În ce priveşte însă măsura dispusă de instanţa de fond privind anularea titlului executoriu nr. 13104/05.06.2019, instanţa de apel reţine că această măsură s-a dispus cu încălcarea dispoziţiilor legale.