Contestatie la executare.

Sentinţă civilă din 21.10.2009


Dosar nr.Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDEC?TORIA TÂRGU JIU

SENTIN?A  CIVIL?  Nr….

?edin?a public? de la …

Completul compus din:

PRE?EDINTE:

GREFIER:

?

Pe rol fiind  pronun?area asupra  dezbaterilor ce  au  avut loc  în ?edin?a public? din data de … în dosarul nr.  …/318/2009 privind contestatoarea Sc..  SA  TG-JIU în contradictoriu cu intima?ii SC U SA prin lichidator  judiciar CONSULTING COMPANY … ?i BIROUL EXECUTORULUI JUDEC?TORESC .. având  ca  obiect contesta?ie  la  executare împotriva formelor  de executare silit?  declan?ate în dosarul  de executare  nr. 72/E/2009.

La apelul nominal f?cut în ?edin?a, au lipsit p?r?ile.

Procedura complet? în ziua  dezbaterilor.

S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin, dup? care, instan?a, deliberând, a pronun?at  urm?toarea  sentin.

JUDECATA

Prin contesta?ia la executare înregistrat?  pe  rolul Judec?toriei Tg-Jiu sub nr. …/318/2009 la data de ….2009, contestatoarea SC…  SA TG-JIU , a solicitat ca, în contradictoriu cu creditorul  SC  U SA prin lichidator  judiciar CONSULTING COMPANY … ?i intimatul BIROUL EXECUTORULUI JUDEC?TORESC …., s? se  dispun? anularea  formelor  de executare silit?  declan?ate  în dosarul nr. 72/E/2009.

În motivarea contesta?iei, s-a  ar?tat c? prin sentin?a nr. 886 din 03.12.2008 pronun?at?  de Tribunalul Gorj în dosarul nr.6812/95/2008, a fost  admis?  ac?iunea având ca obiect  preten?ii  formulat? de creditorul  SC U SA în contradictoriu cu pârâta SC….  TG-JIU, pârâta fiind  obligat?  la plata  sumei  de 128.220,15 lei cu  titlu  de  preten?ii ?i  1200  lei  cheltuieli  de judecat?.

La data de  01.06.2009, la  sediul S  SA TG-JIU, a fost  înregistrat? sub nr. 4379 poprirea înfiin?at? la  cererea  creditorului  de c?tre BEJ …. în dosarul  de executare  nr.  72/E/2009 pentru  suma de 140558,55 lei alc?tuit? din 129420, 15 lei debit ?i 11138,40 cheltuieli de executare.

A precizat contestatoarea c?  executorul  judec?toresc a încasat un onorariu nejustificat de  mare înc?lcându-se astfel dispozi?iile pct.4 din anexa la ordinul 2550/c/2006 al  Ministrului Justi?iei privind aprobarea onorariilor  minimale  ?i maximale  pentru  serviciile  prestate de  executorii judec?tore?ti, ar?tând c? onorariul executorului  judec?toresc maximal  trebuia  s?  fie de  1294 lei,  dup? modul  de calcul men?ionat  în actul  normativ  sus citat respectiv 1%  pentru  sumele  ce  depesc 110 000 lei.

În dovedirea  contesta?iei, contestatoarea a depus, în copie, urm?toarele  documente: adres?  poprire din data de  29.05.2009 în dosarul nr. 72/E/2009, înfiin?are  poprire  c?tre  Reiffeisen Bank SA din 11.05.2009,proces verbal  de  cheltuieli din 11.05.2009 emise de  BEJ  …….  în dosarul execu?ional  nr. 72/E/2009, titlul executoriu.

Cererea a fost  legal  timbrat?.

Instan?a, din oficiu, a solicitat Biroului Executorului Judec?toresc ……,  dosarul  de executare nr. 72/E/2009, acesta  fiind  înaintat  pentru  termenul de judecat?  din data de 28.09.2009.

Analizând  sus?inerile  p?r?ilor  coroborate cu probele  scrise administrate  la  dosar, instan?a  constat? c?, contesta?ia  formulat? de contestatoarea SC SA  TG-JIU, nu  este  întemeiat?, urmând  a fi  respins?  cu  urm?toarea motivare:

Prin procesul verbal încheiat la data de 11.05.2009 de executorul judec?toresc …… la cererea  creditoarei U  SA prin  lichidator judiciar Consulting Company .., s-a  dispus  înfiin?area popririi  asupra  contului  de  virament pe  care  debitorul  SC îl are  deschis la  ter?ul poprit CEC  BANK TG-JIU pân? la  acoperirea  sumei de 129420,15 lei rezultat? din titlul executoriu  s.c. 886/2008 pronun?at?  în dosarul 6812/95/2008 ?i  cheltuieli  de executare în sum?  de 11138,40 lei.

Pentru  serviciile  ce  urmau  s?  fie  prestate  creditorului, executorul judec?toresc  a stabilit  un onorariu în cuantum de  11138,40 lei.

Contestatoare  formuleaz?  contesta?ie  la  executare la  data de 10.06.2009 invocând  faptul c?  onorariul stabilit  de executorul  judec?toresc  este  nelegal, c? suma este mai mare decât cuantumul onorariilor  executorilor  judec?tore?ti prev?zute în punctul 4  din anexa la ordinul nr. 2550/c/2006 al  Ministrului Justi?iei privind  aprobarea onorariilor  minimale  ?i maximale  pentru  serviciile prestate de executorii judec?tore?ti.

Instan?a  constat?  c? la data de 17.04.2009, BEJ …, s-a  sesizat  din oficiu  cu privire la modul de stabilire al onorariului  ?i a dispus  îndreptarea  erorii materiale  cu privire la  calculul onorariului în dosarul de executare nr. 72/E/2009  în sensul c?: „sumele  debite se vor citi onorariul 6200 lei în loc  de 9000 lei, TVA 19%  aferent, 1246,4  lei în loc  de 1778,4 lei, total  cheltuieli  de executare 7806,4 lei”.

Acest  proces verbal  a fost  comunicat p?r?ilor  în cauz? dar  contestatoarea nu  ?i-a  exprimat  punctul de vedere în situa?ia  nou creat?.

Din adresa  emis?  de BEJ…  la data de 07.07.2009, adresat?  CEC  BANK SA- Sucursala  Tg-jiu, rezult?  c?  s-a  trimis  în original  recipisa CEC  care  prive?te suma  de 137.226,55 lei pentru a fi  distribuit? legal  creditorului, urmând  a fi  virat?  suma de 7806,40 lei  în contul executorului judec?toresc ?i suma de 129420,15 lei  în  contul  creditorului.

Fa  de aceast?  împrejurare, instan?a  constat?  c?  executorul judec?toresc  a intrat în legalitate ?i a calculat  corect  onorariul  ce i  se cuvenea în conformitate  cu  dispozi?iile Legii 188/2000 modificat?  prin OUG 144/2007 cu  referire  la  art. 37  alin.1, motiv  pentru care, contesta?ia  va  fi  respins?  ca  nefondat?.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE:

Respinge  contesta?ia  formulat?  de S  SA  TG-JIU, cu sediul  în……, strada  , nr., jud. Gorj în contradictoriu cu intima?ii SC  U SA prin lichidator  judiciar CONSULTING COMPANY …., cu sediul în……. ?i BIROUL EXECUTORULUI JUDEC?TORESC , cu  sediul în Tg-Jiu, strada , nr. , jud. Gorj.

Cu  recurs.

Pronun?at? în ?edin?a public?, azi,….. .2009, la Judec?toria Târgu-Jiu.

PRE?EDINTE, GREFIER ,

1