Revendicare imobiliara

Sentinţă civilă 4144 din 15.06.2015


Dosar nr. 9384/288/2013

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal:4246

SENTINŢA CIVILA NR. 4144/2015

Şedinţa publică de la 15 Iunie 2015

Pe rol fiind pronunţarea asupra cauzei civile privind pe reclamanta SC B SA societate în faliment prin lichidator judiciar în contradictoriu cu pârâţii  SC F SRL, SER, având ca obiect revendicare imobiliară obligaţia de a face.

La apelul  nominal făcut in  şedinţa publică, nu au răspuns părţile.

Procedura  este legal  îndeplinită.

Se expune referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care;

Se constată că dezbaterile cu privire la fondul cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 18.05.2015, consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre,  când, pentru a oferi părţilor posibilitatea de a depune concluzii scrise, instanţa a amânat iniţial pronunţarea la data de 27.05.2015,8.06.2015 şi, ulterior,  având nevoie de mai mult timp pentru a delibera, la data prezentei.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. 9384/288/2013  reclamanta SC B SA societate în faliment în contradictoriu cu pârâţii  SC F SRL, SER,a solicitat  obligarea pârâţilor la restituirea imobilului spaţiu comercial în suprafaţă de 67,04 mp (în valoare de 169.256 lei), situat în Rm. Vâlcea, având număr cadastral 3353/0;1, înscris în cartea funciară nr. 8112 a municipiului Rm.Vâlcea; să se dispună înscrierea în cartea funciară nr. 8112 a municipiului Rm.Vâlcea a dreptului de proprietate al SC B SA asupra imobilului revendicat: spaţiu comercial în suprafaţă de 67,04 mp, situat în Rm.Vâlcea, având număr cadastral 3353/o;l., plus cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamanta arată că prin sentinţa comercială nr. 408/22.11.2007 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 137/91/2007 s-a dispus trecerea la faliment a debitoarei SC B SA, fostă SC ASA.

Spaţiul comercial revendicat face parte integrantă din imobilul Hotel  imobil ce a fost dobândit în proprietate de SC A SA prin Ordinul nr. 154/26.04.1991 emis de Departamentul Turismului din cadrul MinisteruluiComerţului şi Turismului, în temeiul art. 20 din Legea nr. 15/1990. Ulterior, SC A SA şi-a schimbat denumirea în SC BSA.

SC A SA a fost înfiinţată prin HG nr. 1041/25.09.1990, în baza Legii nr. 15/1990, cu aceeaşi dată fiind desfiinţat Oficiul Judeţean de Turism (OJT) Vâlcea, fosta unitate economică de stat care avea în patrimoniu imobilul Hotel Alutus.

Capitalul social al noilor societăţi comerciale s-a constituit din patrimoniul fostelor unităţi economice de stat, în condiţiile art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990.

Imobilul denumit Hotel Alutus, în integralitatea sa, s-a aflat în patrimoniul OJT Vâlcea, în calitate de beneficiar al investiţiei, a fost cuprins în capitalul social al societăţii comerciale nou înfiinţate (SC A SA) şi trecut în proprietatea acesteia prin Ordinul nr. 154 din 26.04.1991 al Departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comerţului şi Turismului.

Dreptul de proprietate al SC B SA a fost stabilit, cu autoritate de lucru judecat, şi pe cale judecătorească prin Sentinţa comercială nr. 168/06.03.2009 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 137/91/2007, irevocabilă prin Decizia nr. 44 l/R din 28.08.2009, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, în acelaşi dosar.

Aceste hotărâri s-au pronunţat, însă, numai în contradictoriu cu persoanele juridice care stăpâneau şi pretindeau drepturi asupra hotelului Alutus, nefiind părţi în proces şi pârâţii din cauza de faţă, care stăpânesc şi pretind drepturi asupra spaţiului comercial cu destinaţie de florărie.

În cadrul procedurii de faliment al SC B SA, spaţiul a fost valorificat la licitaţie publică, mai puţin spaţiul comercial revendicat prin acţiunea de faţă, care a rămas în proprietatea reclamantei.

Pentru valorificarea în cadrul procedurii şi a acestui spaţiu comercial, reclamanta a promovat acţiunea de faţă, pe cale separată, după finalizarea litigiilor legate de proprietatea şi vânzarea hotelului Alutus.

Reclamanta mai arată că spaţiul comercial revendicat prin acţiunea de faţă, denumit „Florăria Codlea", s-a aflat în folosinţa fostei unităţi economice de stat „întreprinderea de Sere Codlea", iar această întreprindere s-a transformat în societatea comercială SC SC SA, prin HG nr. 103/1991, în baza Legii nr. 15/1991. Întrucât spaţiul comercial situat în incinta Hotelului Alutus din R. Vâ nu se afla în patrimoniul întreprinderii de Sere Codlea, acesta nu a putut fi transmis, prin ordin al ministerului de resort, în proprietatea noii societăţi comerciale.

Cu toate acestea, SC SC SA, la data de 18.09.2001, în mod abuziv şi nelegal a înscris spaţiul comercial într-o altă carte funciară (nr. 8112a municipiului Rm. Vâlcea) decât cea a imobilului (nr. 2022 a municipiului Rm. Vâlcea), în baza unui proces-verbal de predare-primire înregistrat sub nr. 6158/12.06.1973 încheiat între OJT Vâlcea şi întreprinderea de Sere Codlea, proces verbal care în opinia reclamantei nu constituie act de proprietate.

Ulterior înscrierii spaţiului comercial în cartea funciară nr. 8112, acesta a făcut obiectul unui şir de înstrăinări succesive, ultimul dobânditor fiind pârâtul Schutz Eduard-Richard, în baza Contractului de donaţie autentificat sub nr. 2047/12.10.2012 la Birou Notarial „Lexus" Craiova, fiind înscris la poziţia nr. 8 din cartea funciară 8112.

Deoarece SC SC SA, primul vânzător, nu era proprietar asupra acestui spaţiu comercial, nici înstrăinările ulterioare şi succesive nu au avut ca efect transmiterea dreptului de proprietate, acesta aparţinând în continuare SC BA SA. Astfel,  nu numai înscrierea spaţiului comercial într-o altă carte funciară decât de a construcţiei s-a realizat în mod fraudulos, ci şi înstrăinările succesive, împrejurare care a fost constatată de instanţa penală, respectiv Tribunalul Bihor, în dosar nr. 5813/111/2007, care, prin sentinţa nr. 114/28.05.2013, a condamnat mai mulţi inculpaţi pentru fapte legate, printre altele, şi de patrimoniul SC SC SA. Ca urmare, pârâtul SER, ultimul înscris în cartea funciară nr. 8112, nu a dobândit în mod valabil un drept de proprietate, aşa cum nu au dobândit un asemenea drept nici înstrăinătorii succesivi anteriori deoarece niciunul din aceştia, începând cu SC SC SA, nu au fost proprietari, deci nu au putut transmite în mod valabil dreptul de proprietate.

Referitor la calitatea procesuală a pârâţilor susţine reclamanta că  pârâtul SER a fost chemat în judecată deoarece este ultimul înscris în cartea funciară a imobilului în calitate de proprietar, el fiind sigurul care deţine posesia bunului, definită ca starea de fapt generatoare de efecte juridice şi care constă, în cazul de faţă, în exercitarea unei puteri de fapt cu intenţia şi voinţa de a se comporta ca proprietar al spaţiului comercial revendicat, iar pârâta SC F SRL a fost chemată în judecată deoarece foloseşte efectiv spaţiul comercial în calitate de chiriaş, însă deţinerea de către aceasta a spaţiului este fără drept deoarece „titlul" său emană de la o altă persoană decât adevăratul proprietar (care este reclamanta

Pentru motivele arătate reclamanta  a formulat prezenta acţiune .

În drept, au fost invocate prev. art. 563, art. 888 C.civ., art. 24, alin. 3 din Legea nr. 7/1996 , iar în dovedire reclamanta a depus la dosar înscrisuri, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, relaţii prin intermediul instanţei şi expertiză tehnică specialitate construcţii propunând ca obiective identificarea spaţiului comercial revendicat, atât la faţa locului, cât şi în planurile construcţiei, expertul urmând a verifica şi arăta dacă acesta face parte integrantă din imobilul denumit Hotel Alutus ce s-a aflat în patrimoniul OJT Vâlcea şi care a fost transmis ulterior în proprietatea SC A SA prin Ordinul nr. 154/1991;verificarea identităţii între spaţiul comercial revendicat, spaţiul comercial înscris în cartea funciară nr. 8112 a municipiului R. V, spaţiul comercial donat pârâtului Schutz Eduard-Richard prin Contractul de donaţie autentificat sub nr. 2047/12.10.2012 la Birou Notarial „Lexus" Craiova şi spaţiul comercial folosit de pârâta SC Frezia SRL.

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxă de timbru temeiul art. 77 din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 29, alin. 1, lit 1) din OUGnr. 80/2013.

La data de 11.10.2013, pârâţii SC F SRL şi SER au formulat întâmpinare prin care au solicitat respingerea cererii reclamantii.

Au invocat pârâţii prin întâmpinare excepţiile inadmisibilităţii cererii, lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SC F SRF.

În susţinerea excepţiilor au arătat pârâtţii că cererea de chemare in judecata  provine de la o persoana care nu are calitate procesuala activa, reclamanta nefiind niciodată proprietara acestui spaţiu comercial. Reclamanta nu a fost niciodată proprietara acestui spaţiu comercial şi nu face dovada ca spaţiu comercial a fost in proprietatea sa. Încă de la darea în folosinţa a complexului hotelier Alutus in anul 1973 in baza procesului verbal nr.6158/12.06.1973, comisia numită prin Ordinul M.Turismului nr. 1087/23.11.1972 a predat acest spaţiu comercial pentru prezentarea şi valorificarea produselor floricole si pentru care s-a achitat preţul de 125mii lei, întreprinderii de sere Codlea. O. J.T. Vâlcea care era proprietarul complexului hotelier Alutus urma sa fixeze cotele pentru intreţinerea acestui spaţiu, respectiv utilităţile necesare desfăşurării activităţii acestui spaţiu. Pârâta  SC F SRL este chiriaşul acestui spaţiu comercial de mai mulţi ani şi nu a avut nici o relaţie comerciala cu SC B SA, nu s-a aflat in nici un fel de raport juridic cu reclamanta.

Pe fondul cauzei pârâţii solicită respingerea cererii de chemare in judecata ca fiind nefondata pentru ca reclamanta nu a fost şi nu face dovada ca ar fi titularul dreptului de proprietate a spaţiului comercial.

Reclamanta a formulat la data de 01.11.2013 răspuns la întâmpinare prin care a solicita respingerea excepţiilor invocate ca fiind nefondate faţă de prevederile Legii nr.15/1990, art.19 şi 20, Ordinului nr.154/26.04.1991 al Ministerului Comerţului şi Turismului.

În şedinţa publică din 16.12.2013, instanţa a pus în discuţie excepţiile invocate de pârâta şi a respins ca neîntemeiate excepţiile inadmisibilităţii, lipsei calităţii procesuale active şi pasive pentru considerentele expuse în actul procedural.

În vederea soluţionării cauzei a fost administrată proba cu înscrisuri, s-au solicitat relaţii, au fost efectuate expertize tehnice specialitatea construcţii şi contabilitate.

Din întreg probatoriul administrat instanţa reţine şi constată următoarele:

Prin sentinţa comercială nr. 408/22.11.2007 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 137/91/2007 s-a dispus trecerea la faliment a debitoarei SC B SA, fostă SC A SA.

Imobilul Hotel A, a fost dobândit în proprietate de SC A SA prin Ordinul nr. 154/26.04.1991 emis de Departamentul Turismului din cadrul MinisteruluiComerţului şi Turismului, în temeiul art. 20 din Legea nr. 15/1990. Ulterior, SC A SA şi-a schimbat denumirea în SC B SA.

SC A SA a fost înfiinţată prin HG nr. 1041/25.09.1990, în baza Legii nr. 15/1990, cu aceeaşi dată fiind desfiinţat Oficiul Judeţean de Turism (OJT) Vâlcea, fosta unitate economică de stat care avea în patrimoniu imobilul Hotel Alutus.

Capitalul social al noilor societăţi comerciale s-a constituit din patrimoniul fostelor unităţi economice de stat, în condiţiile art. 19 şi art. 20 din Legea nr. 15/1990.

Imobilul denumit Hotel Alutus, s-a aflat în patrimoniul OJT Vâlcea, în calitate de beneficiar al investiţiei, a fost cuprins în capitalul social al societăţii comerciale nou înfiinţate (SC A SA) şi trecut în proprietatea acesteia prin Ordinul nr. 154 din 26.04.1991 al Departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comerţului şi Turismului.

Dreptul de proprietate al SC B SA a fost stabilit, cu autoritate de lucru judecat, şi pe cale judecătorească prin Sentinţa comercială nr. 168/06.03.2009 pronunţată de Tribunalul Vrancea în dosar nr. 137/91/2007, irevocabilă prin Decizia nr. 44 l/R din 28.08.2009, pronunţată de Curtea de Apel Galaţi, în acelaşi dosar.

Aceste hotărâri s-au pronunţat, numai în contradictoriu cu persoanele juridice care stăpâneau şi pretindeau drepturi asupra hotelului, nefiind părţi în proces şi pârâţii din cauza de faţă.

În cadrul procedurii de faliment al SC B SA, Hotelul Alutus a fost valorificat la licitaţie publică.

Imobilul în litigiu, denumit „Florăria Codlea", s-a aflat în posesia fostei unităţi economice de stat „întreprinderea de Sere Codlea", iar această întreprindere s-a transformat în societatea comercială SC SC SA, prin HG nr. 103/1991, în baza Legii nr. 15/1991. SC SC SA, la data de 18.09.2001, a înscris spaţiul comercial în cartea funciară nr. 8112 a municipiului R. V.

Ulterior înscrierii spaţiului comercial în cartea funciară nr. 8112, acesta a făcut obiectul unor înstrăinări succesive, ultimul dobânditor fiind pârâtul SER, în baza Contractului de donaţie autentificat sub nr. 2047/12.10.2012 la Birou Notarial „Lexus" Craiova, fiind înscris la poziţia nr. 8 din cartea funciară 8112.

Acţiunea în revendicare este definită de disp. art.563 c.civ., ca fiind acţiunea proprietarului unui bun care are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deţine fără drept, iar disp. art. 557 c. civ., stabilesc modurile de dobândire ale dreptului de proprietate, printre care se enumeră la alin.2 al aceluiaşi articol că în cazurile prevăzute de lege proprietatea se poate dobândi şi prin efectul unui act administrativ.

Plecând de la aceste texte de lege, este necesar a se stabili dacă reclamanta este proprietara  imobilului în litigiu sau dacă l-a dobândit  conform art. 557 c civ.

În toate înscrisurile prezentate de reclamantă ca fiind acte de proprietate se menţionează „Hotel Alutus şi Restaurant”, instanţa reţinând în acest sens  Ordinul nr. 154 din 26.04.1991 al Departamentului Turismului din cadrul Ministerului Comerţului şi Turismului în care nu apare şi spaţiul în litigiu cu destinaţie de Florărie.

Pe de altă parte, convenţia încheiată în anul 1973, corespondenţa purtată între fostul OJT Rm. Vâlcea şi fosta Întreprindere de Sere Codlea în anul 1973 şi ulterior, înscrisuri reprezentând adresa nr. 6302/1973, proces verbal de predare primire, de recepţie preliminară, proces verbal de vecinătăţi din 24.06.1998 în care se menţionează că nu există litigii cu SC Alutus Sacu privire la limitele de proprietate  şi se delimitează spaţiul, demonstrează că fosta Întreprindere de Sere Codlea a preluat în patrimoniu investiţia „spaţiul florăria Codlea“.

Ulterior, spaţiul a fost preluat şi în patrimoniul noii societăţi SC Sere Codlea SA înfiinţată prin HG nr. 103/1991, în baza Legii nr. 15/1991,  astfel cum rezultă din Certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO7 nr.2716/2002 şi anexa la acesta, în care se menţionează  spaţiile deţinute în Rm. Vâlcea în  suprafaţă totală de 90,40 mp, printre care şi Magazinul nr.23 str. T. Vladimirescu –Hotel Alutus Rm. Vâlcea.

În conformitate cu prevederile  art. 19 din Legea nr. 15/1991, inventarierea patrimoniului unităţilor economice de stat supuse transformării în societăţi comerciale, precum şi evaluarea şi stabilirea capitalului societăţilor comerciale înfiinţate pe această cale, se fac în condiţiile stabilite prin hotărâre a guvernului, iar potrivit art. 20, alin. 2, bunurile din patrimoniul societăţilor comerciale sunt proprietatea acestora, cu excepţia celor dobândite cu alt titlu.

Astfel, la data înfiinţării societăţi SC SC SA înfiinţată prin HG nr. 103/1991, în baza Legii nr. 15/1991, spaţiul în litigiu care se afla în patrimoniu acestei societăţi a devenit proprietatea acesteia conform legii mai sus menţionate.

Împrejurarea că societatea SC SC SA a deţinut în patrimoniu acest spaţiu pe care l-a înscris în calitate de proprietar în CF, rezultă şi din concluziile raportului de expertiză contabilă efectuat de expert Ghiţă Marinela care a evidenţiat în urma verificărilor efectuate conform obiectivelor stabilite de către instanţă că spaţiul în litigiu denumit Magazin 23 existent la parterul Hotelului Alutus a intrat în patrimoniul SC SC SA, neregăsinsu-se în capitalul şi patrimoniul fostei societăţi SC A SRL.

Concluziile expertului Vochescu Cristian specialitatea construcţii iînserate în raportul de expertiză tehnică potrivit cărora spaţiul în litigiu face parte din ansanblul de clădiri în care funcţionează şi Hotelul Alutus, trebuie privită din punct de vedere tehnic, expertul exprimându-şi opinia ca specialist tehnic şi nu din punct de vedere juridic.

Faptul că spaţiul în litigiu face parte din ansamblul de clădiri în care funcţionează şi Hotelul Alutus nu are nici o importanţă din punct de vedere juridic, astfel că nu poate fi reţinută susţinerea reclamantei potrivit căreia spaţiul în litigiu făcând parte din întreaga construcţie „Hotel şi Restaurant Alutus” s-a aflat în proprietatea acesteia.

În final, constatând că reclamanta nu a fost şi nu este proprietara spaţiului în litigiu şi, concluzionând cele mai sus reţinute, instanţa găseşte acţiunea în revendicare formulată neîntemeiată.

Neîntemeiat este şi capătul de cerere privind înscrierea în cartea funciară nr. 8112 a municipiului Rm.Vâlcea a dreptului de proprietate al SC B SA asupra spaţiului în litigiu ca urmare a faptului că reclamanta nu este proprietara acestui spaţiu .

În consecinţă, instanţa va respinge acţiunea formulată de reclamantă.

Urmează a se aplica şi disp art.453 cpc. în senul obligării reclamante ce a căzut în pretenţii la 4600 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorarii avocat şi experţi către pârâţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge acţiunea formulată de reclamanta SC B SA societate în faliment prin lichidator în contradictoriu cu pârâţii  SC F SRL şi SER,.

Obligă reclamanta la 4600 lei cheltuieli de judecată către pârâţi.

Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare ce se depune la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Pronunţată în şedinţa publică de la 15 Iunie 2015