Plangere

Sentinţă civilă 1754 din 03.03.2015


Dosar nr. 3/288/2015

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal nr.4246

SENTINŢA CIVILA Nr. 1754

Şedinţa publică de la 03 Martie 2015

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE Mitu Dragan

Grefier Zenovia Popescu

Pe rol fiind judecarea cauzei civil privind pe petentul CRJ în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VÂLCEA, având ca obiect plângere contravenţională.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că dosarul se află l primul termen de judecată.

Se constată că este prima zi de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe, astfel că,  potrivit art. 94 alin. 4 C.pr.civ. combinat cu art. 118 din OUG nr. 195/2002, se apreciază că Judecătoria Rm. Vâlcea este competentă din punct de vedere general, material şi teritorial cu soluţionarea prezentei cauze.

În temeiul art. 255 şi art. 258 C.pr.civ.,  admite proba cu înscrisuri propusă de părţi, apreciind că aceasta este admisibilă şi are aptitudinea de a duce la soluţionarea procesului.

 Constatând că alte cereri nu au mai  fost formulate de către părţi, instanţa reţine cauza pentru soluţionare.

INSTANŢA

Deliberând, constată următoarele:

Sub număr dosar 3/288/2015 s-a înregistrat pe rolul instanţei plângerea formulată de petentul CRJ împotriva procesului verbal de contravenţie seria CP nr. 7739472 încheiat de intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE VÂLCEA, solicitând anularea acestuia.

În motivarea plângerii petentul arată că a fost sancţionat cu amendă contravenţională în sumă de 360 lei pe motiv că ar fi circulat cu o viteză de 75 km/oră în localitate. Acţiunea nu este întemeiată în drept.

Spre dovadă, la dosarul cauzei s-au depus în copie înscrisuri.

La fila 10 dosar, intimatul a depus întâmpinare prin care solicită respingerea plângerii şi menţinerea procesului verbal ca temeinic şi legal.

Motivând întâmpinarea, intimatul arată că în data de 08.11.2014, petentul a condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare …. şi a fost surprins de aparatul radar circulând cu o viteză de 75 km/h în localitatea Rm. Vâlcea pe DN 7, jud Vâlcea. La data menţionată în procesul verbal de contravenţie contestat, petentul a condus un autovehicul cu viteză mai mare decât cea legal admisă pe sectorul respectiv de drum.

Fapta este probată cu înregistrarea video efectuată în cauză de operatorul radar şi depusă la dosarul cauzei.

În ceea ce priveşte regimul de viteză practicabil pe sectorul de drum în care petentul a săvârşit fapta contravenţională precizăm că în conformitate cu art. 49 alin 3 din OUG 195/2002-R:

„(1) Limita maximă de viteză în localităţi este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localităţilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoriile A şi B, şi limite de viteză superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteză mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul poliţiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteză în afara localităţilor sunt:

a) pe autostrăzi - 130 km/h;

b) pe drumurile expres sau pe cele naţionale europene (E) -100 km/h;

 c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h".

Potrivit art. 49 alin 3 din OUG 195/2002-R, pe anumite sectoare de drum, ţinând seama de împrejurări şi de intensitatea circulaţiei, administratorul drumului, cu avizul poliţiei rutiere, poate stabili şi limite de viteză inferioare, dar nu mai puţin de 10 km/h pentru tramvaie şi de 30 km/h pentru toate autovehiculele. Din moment ce un astfel de aviz cu privire la restricţia de viteză pe un sector de drum se dă chiar de poliţia rutieră, este mai mult decât evident că aceasta cunoaşte şi zonele unde s-au impus aceste restricţii, astfel că dacă în procesul verbal s-a menţionat vreo astfel de situaţie, atunci aceasta chiar există.

Conform art. 121 din Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002-R, „conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de semnalizare".

Plângerea formulată de petent este neîntemeiată, întrucât în cauză există o înregistrare video care dovedeşte în mod evident că acesta a săvârşit contravenţia menţionată în procesul verbal.

Totodată este de reţinut că locul săvârşirii faptei se poate dovedi cu cele consemnate de agentul constatator în procesul verbal sau în anumite cazuri cu coordonatele menţionate pe planşa foto. 

Procesul verbal este întocmit cu respectarea tuturor condiţiilor de formă şi fond prevăzute în OG 2/2001 modificată şi completată, astfel că nu există nici un motiv pentru care actul de constatare întocmit în cauză să fie anulat.

Motivele invocate de petent nu sunt de natură a atrage nulitatea procesului verbal întocmit în cauză.

Procesul verbal de contravenţie este un înscris oficial, deoarece este întocmit de către un agent public aflat în exerciţiul funcţiunii, în calitate de reprezentant al statului. Cât priveşte puterea doveditoare, procesul verbal de contravenţie face credinţă deplină despre actele şi faptele la care se referă, nefiind necesară administrarea altor mijloace de probă. Actul de constatare generează o prezumţie relativă de adevăr cu privire la menţiunile pe care Ie cuprinde, făcând dovada deplină asupra situaţiei de fapt şi încadrării în drept până la proba contrară.

Agentul constatator a aplicat sancţiunea contravenţională în mod corect şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, fapta este reală şi nu există nici un motiv care să atragă nulitatea absolută a procesului verbal în cauză.

Sancţiunea contravenţională a fost aplicată întocmai în conformitate cu prevederile art. 21 alin 3 din OG 2/2001, modificată. Sancţiunea aplicată este direct proporţională cu gradul de pericol social al faptei comise, astfel că se impune menţinerea acesteia. Acest gen de faptă pune în pericol grav siguranţa celorlalţi participanţi la trafic, iar depăşirea regimului de viteză maxim admis constituie una din principalele cauze a producerii accidentelor rutiere.

Susţinerile petentului din plângere nu au nici o relevanţă în ceea ce priveşte acurateţea înregistrării efectuate cu aparatul radar precum nici în ceea ce priveşte vinovăţia acestuia cu privire la fapta reţinută în sarcina sa.

Conform adresei BRML nr. 9241 la măsurările efectuate cu un cinemometru verificat metrologic sunt legale şi asupra tor nu se poate interveni, nu se adaugă si nu se scade nicio eroare, operatorul nefăcând altceva decât să constate valoarea măsurată de cinemometru.  Aparatul radar nu prezintă nici o marjă de eroare, astfel cum rezultă din buletinul de verificare metrologică. Precizează că aparatele radar sunt certificate şi verificate metrologic. 

Arată că înregistrările cu aparatele radar sunt făcute de operatori calificaţi, iar poliţiştilor care se regăsesc în teren pentru îndrumarea, supravegherea şi controlul traficului rutier, nu li se emit ordine de serviciu decât atunci când părăsesc raza judeţului. Din cuprinsul art. 109 din OUG 195/2002-R rezultă în mod evident că o astfel de constatare precum depăşirea regimului de viteză se face prin însăşi mijlocul tehnic, astfel că cel care întocmeşte procesul verbal poate fi orice lucrător de poliţie care are şi calitatea de poliţist rutier.

O măsură complementară sancţiunii principale care este prevăzută în mod expres de legiuitor nu poate fi anulată, întrucât ar însemna ca instanţa să desfiinţeze norme juridice instituite prin lege şi de a crea în locul acestora alte norme ceea ce este evident neconstituţional, întrucât se încalcă principiul separaţiei puterilor în stat, consacrat în art. 1 alin. 4 din Constituţie, precum şi prevederile art. 61 alin 1, în conformitate cu care Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a ţării. Din moment ce suspendarea dreptului de a conduce sau aplicarea unor puncte penalizare este o măsură complementară celei principale, atunci ea se aplică indiferent dacă măsura principală este sancţiunea cu amenda sau cea cu avertisment. Scopul legislaţiei rutiere este acela de a aplica măsuri complementare în cazul tuturor faptelor ce prezintă un pericol social ridicat. Dacă voinţa legiuitorului ar fi fost alta, atunci acesta făcea precizări în acest sens şi nu prevedea doar pentru anumite fapte şi aplicarea măsurii complementare.

Apreciază că petentul se face vinovat de săvârşirea contravenţiei reţinute în sarcina sa, iar în cauză nu poate fi reţinută culpa I.P.J. Vâlcea astfel că instituţia nu poate fi obligată la plata unor eventuale cheltuieli de judecată solicitate de acesta.

Spre dovadă la dosarul cauzei s-a depus înregistrarea video şi înscrisuri.

În răspunsul la întâmpinare, petentul susţine că imaginea înregistrată de aparatul video nu este clară şi că nu putea circula cu asemenea viteză deoarece are o anumită problemă de sănătate. Mai susţine că înregistrarea a fost efectuată pe o porţiune care se afla în afara localităţii.

Analizând actele dosarului raportat la motivele invocate de către petent, instanţa constată şi reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie seria CP nr. 7739472 din data de 08.11.2014 emis de IPJ Vâlcea,  petentul a fost sancţionat cu amendă în sumă de 360 lei, pentru încălcarea obligaţiei prevăzută de art. 121 din Regulamentul de aplicare al OUG nr. 195/2002-R şi  sancţionată de art. 100 alin. 2, raportat la art. 108 alin. 1 lit. b pct. 2 din OUG nr. 195/2002-R.

S-a reţinut că aceasta în data de 08.11.2014 ora 15:37 a condus autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare ….. şi a fost surprins de aparatul radar circulând cu o viteză de 75 km/h pe strada Barajului  ”SC F” în  localitatea Rm. Vâlcea pe DN 7.

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa învestită cu soluţionarea plângerii îndreptate împotriva procesului-verbal verifică legalitatea şi temeinicia acestuia, hotărând şi cu privire la sancţiunea aplicată de agentul constatator.

Sub aspectul  legalităţii, instanţa apreciază că procesul verbal cuprinde, din punct de vedere formal, menţiunile obligatorii, prevăzute de lege sub  sancţiunea nulităţii. 

Referitor la temeinicia procesului-verbal de contravenţie, instanţa apreciază că menţiunile făcute de agentul constatator în cuprinsul acestuia sunt reale.

Potrivit prevederilor art. 109 alin. 2 din OG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constatarea contravenţiilor se poate face şi cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contravenţiei. Potrivit prevederilor art. 121 alin. 2 din Regulamentul de aplicare a OG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice aprobat prin HG nr. 1391/2006, nerespectarea regimului de viteza stabilit conform legii se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

În cauza de faţă,  organul constatator a depus la dosar la fila 14 o înregistrare video, de pe care au fost extrase trei planşe foto (filele 30-32),  din care rezultă că autoturismul marca VW cu nr. de înmatriculare J204 A a circulat cu o viteză de 75 km/h pe strada Barajului în  localitatea Rm. Vâlcea pe DN 7, sector de drum pe care, potrivit art. 49 alin. 1 din OUG nr. 195/2002-R, limita maxim.

În ceea ce priveşte aparatul radar reţinut în cuprinsul procesului verbal contestat, din înscrisurile de la filele 19-21 se poate constata că el este omologat şi verificat din punct de vedere metrologic, aşa încât măsurătorile efectuate de el sunt considerate probe în instanţă.  De asemenea, agentul care a efectuat măsurătoarea este atestat operator radar.

Faţă de toate acestea, instanţa consideră că plângerea petentului nu este întemeiată motiv pentru care ea va fi respinsă, apreciindu-se faţă de istoricul sancţiunilor aplicate (file 15), că nu se impune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge plângerea formulată de către petentul CRJ în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLIŢIE  VALCEA, ca fiind neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, ce se depune la Judecătoria Rm. Vâlcea. 

Pronunţată în şedinţă publică azi  03 martie  2015.

Preşedinte,

Mitu Dragan

Grefier,

Zenovia Popescu

?

Red.M.D.tehnored.P.Z./16.03.2015/4ex

Com.părţilor azi 17.03.2015

1