Evaziune fiscala

Sentinţă penală 1 din 13.01.2015


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COVASNA

SENTINŢA PENALĂ NR. 1

Şedinţa publică din 13 ianuarie 2015

PREŞEDINTE : ……….

GREFIER  : ……………….

Cu participarea reprezentantei Ministerului Public, procuror ……... din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna

Pe rol fiind pronunţarea asupra acţiunii penale pornită împotriva inculpatului D. D. L, trimis în judecată, în stare de libertate,  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată,  prev. de art. 9 al. 1 lit. c  din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C.pen. (122 acte materiale) şi art. 5 al. 1 N.C. pen.

Desfăşurarea şedinţei de judecată s-a înregistrat cu mijloace tehnice audio, conform art. 369 al. 1 C. pr. pen.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică de astăzi se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei, după care:

Dezbaterile în fond asupra cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 5.01.2015, susţinerile şi concluziile părţilor fiind cuprinse în încheierea de şedinţă din aceeaşi zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta sentinţă.

T R I B U N A L U L

Asupra procesului penal de faţă.

În baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe cu nr. 999/P/2009 din data de 6 august 2014, a fost trimis în judecată, în stare de libertate, inculpatul D. D. L., cu datele personale din dispozitivul prezentei sentinţe, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C.pen. (122 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 al. 1 N.C.pen.

În actul de sesizare al instanţei, s-a reţinut, în esenţă, faptul că, inculpatul în calitatea sa de administrator al S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, în cursul anului 2007, a evidenţiat în actele contabile un număr de 122 facturi false, ce îndeplinesc condiţiile unor documente justificative la calculul impozitului pe profit, acestea reprezentând cheltuieli pentru lucrări de construcţii care nu au la bază operaţiuni reale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în sumă de 86.538 lei.

Audiat în faza urmăririi penale, iniţial, inculpatul D. D. L., nu a recunoscut săvârşirea faptei, însă după prezentarea materialului de urmărire penală a recunoscut şi regretat săvârşirea infracţiunii (f.315 vol.IV).

După înregistrarea şi repartizarea aleatorie a dosarului, judecătorul de cameră preliminară a procedat potrivit art. 342-348 din C.pr.pen.

Având în vedere că, în termen legal nu au fost formulate cereri şi excepţii de către inculpat sau de apărătorul ales al acestuia şi nici din oficiu nu s-a impus a fi invocate, prin încheierea din camera de consiliu din data de 18 septembrie 2014, definitivă,  în baza art. 346 al. 2 N.C. pr. pen.., judecătorul de cameră preliminară a constatat legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul nr.  999/P/2009 din data de 6 august 2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe privind pe inculpatul D. D. L., trimis în judecată, în stare de libertate, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C.pen. (122 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 al. 1 N.C.pen., a administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecăţii cauzei privind pe inculpatul din cauză.

Încheierea fiind definitivă, în temeiul art. 103/14 al. 1 din Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobată prin Hotărârea nr. 387/2005 a C.S.M., cu modificările şi completările ulterioare, completul de judecată a fixat primul termen de judecată pentru data de 22 octombrie 2014, dispunând citarea părţilor, precum şi celelalte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii.

Pentru primul termen de judecată inculpatul nu s-a prezentat în instanţă, procedura de citare fiind îndeplinită doar prin afişarea înştiinţării, fără ca inculpatul să ridice citaţia emisă, motiv pentru care instanţa a dispus amânarea judecăţii şi citarea inculpatului, inclusiv prin emiterea unui mandat de aducere, stabilind un nou termen pentru data de 10 noiembrie 2014, când s-a prezentat în instanţă soţia inculpatului, care a învederat instanţei că inculpatul se află la muncă în străinătate şi se va întoarce în ţară pe data de 20 decembrie 2014, aspecte ce rezultă şi din procesul-verbal de executare a mandatului de aducere (f.52 d.f.), precum şi din cererea scrisă depusă de soţia inculpatului (f.46 d.f.)., astfel că instanţa a stabilit termen de judecată pentru data de 22 decembrie 2014.

La termenul de judecată fixat pentru data de 22 decembrie 2014, procedura de citare fiind îndeplinită cu toate părţile, inculpatul fiind prezent în instanţă, s-a dat citire actului prin care s-a dispus trimiterea în judecată şi după ce i s-a explicat inculpatului în ce constă învinuirea şi a fost înştiinţat cu privire la drepturile prev. de art. 374 al. 2 N.C. pr. pen., preşedintele completului i-a pus în vedere inculpatului că, poate solicita ca judecata să aibă loc numai pe baza probelor administrate în cursul urmăririi penale şi a înscrisurilor ce vor fi prezentate de părţi, dacă recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa, aducându-i la cunoştinţă şi dispoziţiile art. 396 al. 10 N. C. pr. pen., după care inculpatul a declarat că recunoaşte în totalitate faptele reţinute în sarcina sa şi a solicitat ca judecata să aibă loc potrivit procedurii în cazul recunoaşterii învinuirii, astfel, potrivit art. 375 al. 1 N. C. pr. pen., instanţa a procedat la ascultarea inculpatului (f.56-57 d.f.).

În declaraţia sa, inculpatul a recunoscut comiterea faptei, după cum a fost reţinută şi în rechizitoriu, astfel, după punerea în discuţie, instanţa a admis cererea inculpatului privind judecarea cauzei pe procedura în cazul recunoaşterii învinuirii.

În declaraţia sa inculpatul a arătat şi faptul că, suma cu care partea civilă A.N.A.F. s-a constituit parte civilă în prezenta cauză, respectiv suma de 86.781 lei, cu accesoriile aferente, reprezentând impozit pe profit suplimentar calculat pentru cele 122 facturi false, este cuprinsă în suma de 431.200 lei, la care a fost obligat să plătească prin sentinţa civilă nr. 207/S/2011 a Tribunalului Covasna, sentinţă care este irevocabilă şi este în curs de executare, conform situaţiei analitice debite plăţi solduri ,depuse la dosar de către inculpat (f. 50,51 d.f.).

Aşa fiind, la solicitarea reprezentatei Ministerului public, în urma punerii în discuţia părţilor, pentru clarificarea laturii civile a cauzei, instanţa a stabilit un nou termen de judecată şi a dispus ataşarea la dosarul cauzei a dosarului civil cu nr. 2652/119/2011 a Tribunalului Covasna în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. 270/S/18.11.2011, invocată de inculpat şi emiterea unei adrese către partea civilă, pentru a-şi preciza poziţia faţă de susţinerile inculpatului.

Din actele şi lucrările dosarului rezultă următoarele:

În data de 23.04.2009, organele de urmărire penală au fost sesizate de Garda Financiară – Secţia Covasna cu privire la faptul că numitul D. D. L., în calitate de administrator al S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe,  a săvârşit mai multe fapte ce contravin disciplinei financiar fiscale, sesizarea fiind înregistrată la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sf. Gheorghe sub dosarul cu nr. unic 999/P/2009 ( f. 29-40 vol.I d.u.p.).

În urma adresei nr. 601512/CV/13.04.2009 a Gărzii Financiare – Secţia Covasna (f.75 vol.I), înregistrată sub nr. 5359/14.04.2009 la D.G.F.P. Covasna, în perioadele 19.08.2009 – 17.06.2009, respectiv 18.11.2009 – 26.11.2009, A.F.P. Sf. Gheorghe – Serviciul de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, a efectuat o inspecţie fiscală  cu privire la activitatea S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe desfăşurată în perioada 10.04.2006 – 30.09.2009, rezultatul acesteia fiind cuprins în raportul de inspecţie fiscală nr. 7051/26.11.2009 (f.66-73,76-89,92-93 vol.I), care a fost înaintat organelor de urmărire penală cu adresa nr. 62320/17.03.2010 ( f.90 vol.I).

Astfel, din materialul probatoriu administrat în cauză rezultă faptul că S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe a fost înfiinţată de inculpatul D. D. L. şi numitul L. Gh., în calitate de asociaţi,  fiecare cu cota de participare la părţile sociale de câte 50%, având  sediul în …………. , fiind înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. ………., având Cod Unic de Înregistrare …………, obiectul de activitate principal al acesteia fiind „Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu„ (f.48,55 vol.I, 2-6 vol.V d.u.p.).

În perioada supusă inspecţiei fiscale societatea a fost administrată în fapt de inculpatul D. D. L., societatea devenind plătitoare de impozit pe profit din data de 11.04.2006, însă în luna ianuarie 2008 şi-a încetat activitatea.

Având în vedere că societatea administrată de inculpat nu a depus situaţiile financiare aferente anului 2007, la cererea O.N.R.G. – Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Covasna, prin sentinţa civilă nr. 914/22.10.2009 a Tribunalului Covasna – Secţia civilă s-a dispus dizolvarea S.C. ..... S.R.L. (f. 43-44 vol. I, 4 vol.V.).

În urma inspecţiei fiscale, A.N.A.F.- prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sf. Gheorghe a înscris creanţele stabilite în sarcina debitoarei S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, reprezentând impozit pe profit în cuantum  de 80.716 şi accesorii de 65.538 lei, în Arhiva electronică de Garnţii Reale Imobiliare, alături de alte creanţe preluate de la A.J.O.F.M. Covasna, Casa de Pensii Covasna şi C.A.S.S. Covasna şi, prin cererea nr. 63049/23.03.2010, a solicitat Tribunalului Covasna deschiderea procedurii insolvenţei, fiind înregistrat sub nr. dosar civil nr. …./119/2010 (f.45-47 vol.I.).

Prin sentinţa civilă nr. 361/S/5.11.2011 a Tribunalului Covasna – Secţia civilă, pronunţată în dosarul nr. …/119/2010, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. ..... S.R.L., fiind desemnată în calitate de administrator judiciar societatea C. SPRL, iar prin sentinţa civilă nr. 83/S/18.03.2011 a Tribunalului Covasna, pronunţată în acelaşi dosar, s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. ..... S.R.L, ridicarea dreptului de administrare şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe C. SPRL. (f.4 verso, 5 verso vol.V).

Apoi, la data de 13.07.2011, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii materiale a administratorilor S.C. ..... S.R.L.  D. D. L. (inculpatul în cauză) şi L. Gh., cerere ce a fost admisă de judecătorul – sindic, prin sentinţa civilă nr. 270/S/18.11.2011a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. ……/119/2011, prin care inculpatul D.D. L. şi numitul L. Gh., au fost obligaţi, în solidar, să suporte pasivul debitoarei falite S.C...... S.R.L., în cuantum de 431.271,37 lei, sumă ce urma a fi depusă în contul de lichidare a societăţii debitoare, în vederea plăţii datoriilor (f. 64-64 d.f., f.2-3,33-34, dos.civ.nr.2652/119/2011 ataşat).

În final, prin sentinţa civilă nr. 58/S/16.03.2012 a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …/119/2010, s-a dispus închiderea procedurii falimentului debitoarei S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi radierea acestei societăţi debitoare din registrul comerţului (f. 5 verso-6 vol.V.d.u.p.).

În Raportul de inspecţie fiscală nr.  7051/26.11.2009, menţionat mai sus, s-au reţinut următoarele:

1. Factura fiscala nr. 1073163 din data de 03.08.2006, în valoare de 3.143,14 lei şi TVA în valoare de 19.685,98 lei, emisa de S.C. P.  T. S.R.L. a fost eronat înregistrată în jurnalul de vânzări pe luna august 2006, cu baza impozabilă în valoare de 19.685,98 lei (trebuia sa fie înregistrată ca bază impozabilă valoarea de 16.542,84 lei, adică valoarea facturii fără TVA) şi TVA în valoare de 3.143,14 lei, însă în evidenţele contabile s-au înregistrat valorile corecte, această operaţiune fiind o eroare evidentă de înregistrare fără a putea atrage răspunderea penală, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, astfel că s-a dispus soluţia de clasare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, întrucât în cauză exista situaţia prev. de art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen.

2. Factura fiscala nr. 1073171 din data de 13.09.2006, emisă către S.C. S. S.R.L. în valoare de 21.677,99 lei şi TVA în valoare de 9.179,66 lei a fost eronat înregistrată în jurnalul de vânzări pe luna septembrie 2006, astfel că în loc de 21.677,99 lei, ca bază impozabilă a fost trecută valoarea de 25.930,75 lei şi la TVA în locul valorii de 9.179,66 lei s-a trecut valoarea de 4.926,25 lei. Şi această operaţiune fiind o eroare evidentă de înregistrare fără a putea atrage răspunderea penală, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, faţă de care s-a dispus soluţia de clasare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, întrucât în cauză exista situaţia prev. de art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen.

Ca urmare, organele fiscale au calculat un TVA de plată suplimentar în sumă de 20.796 lei, rezultând ca sumă a diferenţei dintre TVA-ul înscris pe factura fiscală nr. 1073163/03.08.2006 în valoare de 19.685,98 lei şi TVA în valoare de 3.143,14 lei, înscris în jurnalul de vânzări pe luna august 2006, adică valoarea de 16.542,84 lei şi a diferenţei dintre TVA-ul în valoare de 9.179,66 lei înscris pe factura fiscala nr. 1073171/13.09.2006 şi TVA-ul înscris în jurnalul de vânzări pe luna septembrie 2006 în valoare de 4.926,25 lei, adică suma de 4.253,41 lei. (16.542,84 lei + 4.253,41 lei =20.796, 25 lei).

3. Factura fiscala nr. 7081478 din data de 13.09.2006 emisă de S.C. T. B. I. S.R.L.,în valoare de 900 lei şi TVA în valoare de 171 lei, reprezentând c/v material lemnos, societatea controlată având obligaţia să aplice măsura de simplificare (taxare inversă), fără drept de deducere TVA şi această operaţiune fiind o eroare evidentă de înregistrare fără a putea atrage răspunderea penală, întrucât fapta nu a fost săvârşită cu forma de vinovăţie prevăzută de lege, motiv pentru care s-a dispus soluţia de clasare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, întrucât în cauză exista situaţia prev. de art. 16 alin. 1 lit. b teza a II-a C.pr.pen.

Tot din raportul de inspecţie fiscală rezultă că, în perioada 11.03.2007 – 23.12.2007, societatea administrată de inculpat a înregistrat un număr de 123 facturi şi 123 chitanţe (f. 101-103,127-327 vol.I), în valoare totală de 690.000 lei, respectiv  695.000 lei, emise de cele 9 societăţi comerciale, după cum urmează:

1. de la  S.C. ….CONSTRUCTII A. S.R.L. 62 facturi şi anume: nr. 866152/11.03.2007, 866155/16.03.2007, 866156/19.03.2007, 866157/21.03.2007, 866159/25.03.2007, 866154/14.03.2007, 866161/31.03.2007, 866158/23.03.2007, 866160/29.03.2007, 866170/05.04.2007, 866169/06.04.2007,  866168/08.04.2007, 866184/24.04.2007, 866185/25.04.2007, 866186/26.04.2007, 866187/27.04.2007, 866188/28.04.2007, 866167/09.04.2007, 866166/11.04.2007, 866165/13.04.2007, 866177/15.04.2007, 866178/17.04.2007, 866179/19.04.2007, 866180/21.04.2007, 866182/22.04.2007, 866183/23.04.2007,  866162/02.04.2007, 866189/30.04.2007, 866163/04.04.2007, 866097/07.05.2007, 866199/10.07.2007, 866200/11.07.2007, 877364/24.04.2007,877365/03.11.2007, 877366/04.11.2007, 877367/06.11.2007, 877368/08.11.2007, 877369/10.11.2007, 877370/12.11.2007, 877371/14.11.2007, 877372/14.11.2007, 877373/18.11.2007, 877374/21.11.2007, 877375/23.11.2007, 877376/23.11.2007, 877377/14.11.2007, 877378/02.12.2007, 877379/03.12.2007, 877380/04.12.2007, 877381/05.12.2007,  877382/07.12.2007, 877383/08.12.2007, 877384/09.12.2007,  877385/10.12.2007,  877386/11.12.2007, 877387/12.12.2007, 877388/13.12.2007, 877389/14.12.2007,  877390/15.12.2007,  877391/16.12.2007, 877392/17.12.2007 şi 877393/18.12.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare, cu excepţia facturii 866189/30.04.2007, care nu are înscrisă valoarea şi 63 chitanţe şi anume: nr. 2756354/14.03.2007, 2756355/16.03.2007, 2756356/19.03.2007, 2756357/21.03.2007, 2756358/23.03.2007. 2756359/25.03.2007, 2756360/29.03.2007, 2756361/31.03.2007, 2756354/14.03.2007, 2756352/11.03.2007, 2756362/02.04.2007, 2756363/04.04.2007, 2756365/13.04.2007, 2756366/11.04.2007, 2756367/09.04.2007, 2756368/08.04.2007, 2756369/06.04.2007, 2756370/05.04.2007, 2756377/14.04.2007, 2756378/17.04.2007, 2756379/19.04.2007, 2756380/21.04.2007, 2756382/22.04.2007, 2756383/23.04.2007, 2756384/24.04.2007, 2756385/25.04.2007, 2756386/26.04.2007, 2756387/27.04.2007, 2756388/28.04.2007, 2756389/fără dată, 2756297/fără dată, 2756398/fără dată, 2756399/fără dată, 2756400/fără dată, 2767577/25.11.2007, 2767576/23.11.2007, 2767575/23.11.2007, 2767574/21.11.2007, 2767573/18.11.2007, 2767572/17.11.2007, 2767571/14.11.2007, 2767570/12.11.2007, 2767569/10.11.2007, 2767568/08.11.2007, 2767567/26.11.2007, 2767566/fără dată, 2767565/03.11.2007, 2767564/02.11.2007, 2767579/03.12.2007, 2767578/02.12.2007, 2767581/fără dată, 2767580/04.12.2007, 2767582/07.12.2007, 2767583/08.12.2007, 2767585/10.12.2007, 2767584/09.12.2007, 2767586/11.12.2007, 2767587/fără dată, 2767589/14.12.2007, 2767588/13.12.2007, 2767590/15.12.2007, 2767591/fără dată, 2767593/18.12.2007, 2767592/17.12.2007) având aceleaşi valori ca facturile, iar cea cu nr. 2756398 fără dată având o valoare de 5.000 lei;

2. de la S.C. V.  G. S.R.L. 2 facturi şi anume nr. 11215/10.05.2007 în valoare de 45.000 lei şi 11216/11.05.2007  în valoare de 5.000 lei şi o chitanţă  cu nr. 2565/11.05.2007 în valoare de 5.000 lei;

3. de la S.C. I.  C.  S.R.L. 15 facturi şi anume: nr. 23364/11.05.2007, 78902/10.08.2007, 78903/11.08.2007, 78904/12.08.2007, 78905/13.08.2007, 78907/14.08.2007, 78908/15.08.2007, 78909/16.08.2007, 78911/17.08.2007, 78913/18.08.2007, 78914/19.08.2007, 78915/20.08.2007, 78916/21.08.2007, 78918/22.08.2007, 78919/24.08.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare şi 15 chitanţe, cu nr. 23364/fără dată, 78902/10.08.2007, 78903/11.08.2007, 78904/12.08.2007, 78905/13.08.2007, 78907/14.08.2007, 78908/15.08.2007, 78909/16.08.2007, 78911/17.08.2007, 78913/18.08.2007, 78914/19.08.2007, 78915/20.08.2007, 78916/21.08.2007, 78918/22.08.2007, 78919/24.08.2007 având aceleaşi valori;

4. de la S.C. D.  M&G S.R.L. 4 facturi şi anume: nr. 10173/11.07.2007, 10174/13.07.2007, 10176/18.07.2007 şi 10179/20.07.2007 în valoare de 5.000 lei fiecare şi 4 chitanţe, cu nr. 10173/11.07.2007, 10174/13.07.2007, 10176/18.07.2007, 10179/20.07.2007 de aceleaşi valori;

5. de la S.C. V.  S.  C. S.R.L. 16 facturi şi anume: nr. 19902/20.07.2007, 19903/24.07.2007, 19905/26.07.2007, 19906/28.07.2007, 19907/29.07.2007, 19908/30.07.2007, 19909/31.07.2007, 19911/01.08.2007, 19912/02.08.2007, 19913/03.08.2007, 19914/04.08.2007, 19916/05.08.2007, 19917/06.08.2007, 19920/07.08.2007, 19919/08.08.2007, 19918/09.08.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare şi 16 chitanţe cu nr. 19918/09.08.2007,  19919/08.07.2007, 19902/22.07.2007, 19903/24.07.2007, 19905/26.07.2007, 19906/28.07.2007, 19907/29.07.2007, 19908/30.07.2007, 19909/31.07.2007, 19911/01.08.2007, 19912/02.08.2007, 19913/03.08.2007, 199114/04.08.2007, 19916/05.08.2007, 19917/06.08.2007, 19920/07.08.2007, de aceleaşi valori;

6. de la S.C. PH. C.  2003 I.  S.R.L. 11 facturi şi anume: nr. 4209240/04.09.2007, 4209241/06.09.2007, 4209242/10.09.2007, 4209243/13.09.2007, 4209244/15.09.2007, 4209245/17.09.2007, 4209246/19.09.2007, 4209247/22.09.2007, 4209248/25.09.2007, 4209249/27.09.2007, 4209250/29.09.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare şi 11 chitanţe, cu nr. 360990/04.09.2007, 360991/06.09.2007, 360992/10.09.2007, 360993/13.09.2007, 360994/15.09.2007, 360995/17.09.2007, 360996/19.09.2007, 360997/22.09.2007, 360998/25.09.2007, 360999/27.09.2007, 361000/29.09.2007, de aceleaşi valori;

7. de la S.C. C.  CEE S.R.L. 8 facturi şi anume: nr. 25657/01.10.2007, 25658/03.10.2007, 25659/05.10.2007, 25660/07.10.2007, 25661/08.10.2007, 25654/11.10.2007, 25655/13.10.2007, 25656/15.10.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare şi 8 chitanţe şi anume nr. 25656/15.10.2007, 25655/fără dată, 25654/11.10.2007, 25661/08.10.2007, 25660/07.10.2007, 25659/05.10.2007, 25658/03.10.2007, 25657/01.10.2007, de aceleaşi valori;

8. de la S.C. P.  T. S.R.L. factura  cu nr. 2044/20.12.2007, în valoare de 5.000 lei  şi  chitanţa  cu nr. 2044/20.12.2007 de aceeaşi valoare şi

9. de la S.C. S.  G.  S.R.L. 4 facturi şi anume nr. 1871626/19.12.2007, 1871629/21.12.2007, 1871627/22.12.2007, 1871628/23.12.2007, în valoare de 5.000 lei fiecare, mai puţin ultima care este în valoare de 45.000 lei şi 4 chitanţe cu nr. 5304476/19.12.2007, 5304479/21.12.2007, 5304477/22.12.2007, 5304478/23.12.2007, de aceleaşi valori.

Toate aceste facturi de prestări servicii şi chitanţe de plată au fost emise de cele 9 societăţi comerciale prestatoare de servicii, fără a exista contracte, situaţii de lucrări, procese-verbale de recepţie sau alte documente care să ateste realitatea serviciilor prestate pentru S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, situaţie confirmată de inculpatul  D. D. L. în nota explicativă dată  în fata organelor fiscale în data de  19.08.2009.

Ca urmare, cele 123 facturi au fost considerate de organele fiscale ca nereale, iar sumele înscrise pe acestea drept cheltuieli nedeductibile, astfel că organele fiscale au calculat un impozit pe profit suplimentar în valoare de 89.121 lei şi majorări de întârziere în valoare de 62.713 lei.

 Totodată organele fiscale au calculat şi o taxă pe valoare adăugată de plată suplimentara în valoare de 20.967 lei, având în vedere înregistrările eronate ale facturilor menţionate mai sus la punctele 1 şi 2  precum şi majorări de întârziere în valoare de 3.187 lei.

Întrucât toate cele 123 de facturi menţionate mai sus au fost emise pentru prestări servicii în domeniul construcţiilor acestea nu conţin TVA (operaţiune de taxare inversă potrivit Codului fiscal), cumpărătorul fiind obligat să înregistreze în decontul său de TVA atât taxa colectată cât şi pe cea deductibilă aferentă tranzacţiilor eliminându-se astfel decontările privind TVA între parteneri şi faţă de bugetul statului.

Impozitul pe profit suplimentar s-a calculat având la bază profitul brut sau pierderea brută, la care s-au adăugat cheltuielile nedeductibile evidenţiate de societate în Registrul de evidenţă fiscală (REF), la care s-au adăugat cheltuielile nedeductibile stabilite în urma controlului fiscal, aferente celor 123 facturi menţionate mai sus.

Toate cele 123 de facturi şi 123 chitanţe arătate anterior au fost falsificate de inculpatul D. D. L., care a recunoscut în declaraţiile sale că le-a completat în parte (f.176-182 vol. III).

În cauză, s-au efectuat şi expertize grafice, pentru a se stabili dacă facturile şi chitanţele au fost sau nu completate de inculpat. 

Astfel, în rapoartele de expertiza criminalistica nr. 75510 din 11.04.2011 (f. 7-15 vol. II.), nr. 75186 din 17.02.2011 (f. 22-27 vol. II), nr. 130910 din 19.12.2013 (f.13-103 vol. VI.), nr. 368232 din 05.03.2014 (f.108-116 vol. VI) şi nr. 368106 din 28.01.2014 (f.121-135 vol. VI.) întocmite de I.P.J. Covasna - Serviciul Criminalistic, s-a concluzionat că toate cele 123 de chitanţe şi 123 facturi emise în  numele celor 9 societăţi comerciale au fost completate de inculpatul D. D. L., iar amprentele ştampilelor ce au fost aplicate pe aceste facturi şi chitanţe nu aparţin ştampilelor folosite în mod legal de cele 9 societăţi comerciale.

Mai mult, experţii criminalişti au stabilit că factura nr. 0877364 din 02.11.2007 emisă în numele S.C. … C. A. S.R.L. a fost semnată la rubrica „semnătura şi stampila furnizorului” de inculpatul D. D. L., însă pentru celelalte facturi şi chitanţe nu s-a putut stabili ce persoane le-au semnat la această rubrică.

Organele fiscale au efectuat şi controale încrucişate la cele 9 societăţi comerciale în numele cărora au fost emise cele 123 facturi şi 123 chitanţe, care au evidenţiat faptul că aceste documente nu au fost emise de aceste societăţi, iar administratorii societăţilor au declarat că nu au cunoştinţă despre S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe sau despre reprezentanţii legali ai acesteia (f. 332-339, 348-355 vol. I.)

Astfel, S.C. C.  CEE S.R.L., reprezentata legal de martorii T. A. G. şi T. I., în luna octombrie 2007 (întrucât cele 8 facturi emise în numele acestei societăţi comerciale sunt datate în luna octombrie 2007), potrivit jurnalului pentru vânzări (f.217 vol. III.), nu a emis facturi de prestări servicii către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, iar din declaraţiile celor doi martori (f.202-203 vol. III.,205,206-207 vol. VI.), rezultă faptul că nu au emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către aceasta din urma societate comercială şi nu au cunoştinţă despre aceasta sau despre reprezentanţii legali ai acesteia.

 S.C. I. C.  S.R.L., reprezentata legal de martorul H. I. , potrivit facturii fiscale nr. 1609760 din 13.07.2006 (f.229 vol. III), nu a folosit facturi şi chitanţe cu seriile celor 15 facturi şi chitanţe emise în numele societăţii sale, iar din declaraţiile acestuia (f.227-228 vol. III.) rezultă faptul că nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către societatea inculpatului şi nu are cunoştinţă despre S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe sau despre reprezentanţii legali ai acesteia.

Reprezentantul legal al S.C. … C. A.  S.R.L, martorul D.  I. , a declarat că nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu are cunoştinţă despre această societate comercială sau despre reprezentanţii legali ai acesteia (vol. III. f. 236, vol. VI, f. 284).

Tot astfel, potrivit declaraţiei reprezentantului legal al S.C. P. T.  S.R.L., martorul P. S.  şi a jurnalului de vânzări pe luna decembrie 2007  (vol. III. f. 241,vol. VI. f 215, 228) această societate nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu are cunoştinţă despre această societate comercială sau despre reprezentanţii legali ai acesteia.

Şi reprezentantul legal al S.C. PH.  C.  2003 I. S.R.L., martora T. A., a declarat că nu are cunoştinţă despre societatea inculpatului şi nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, neavând cunoştinţă nici despre reprezentanţii legali ai acesteia (vol. IV. f. 17).

Tot astfel, şi reprezentanta legală a S.C. D.  …. S.R.L, martora C. M.  a declarat că nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu are cunoştinţă despre această societate sau despre reprezentanţii legali ai acesteia (vol. IV. f. 22-23, vol. VI. f. 260-261).

La fel este situaţia şi în cazul S.C. V. S. C.  S.R.L., reprezentata legal de martora V. M. C., care a declarat că  nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu are cunoştinţă despre această societate comercială sau despre reprezentanţii legali ai acesteia (vol. VI. f. 245).

De asemenea, şi reprezentantul legal al S.C. S. G. S.R.L., martorul I. M., a declarat că nu cunoaşte nimic în legătura cu activitatea societăţi comerciale administrată de inculpat, că nu a emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu are cunoştinţă despre reprezentanţii legali ai acesteia (vol. IV. f. 40-41).

În final, şi reprezentanţii legali ai S.C. V. G. S.R.L., martorii C. A. si C. R.-G., au declarat că nu au emis facturi de prestări servicii şi chitanţe către S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe şi nu au cunoştinţă despre această societate comercială sau despre reprezentanţii legali ai acesteia  ( vol. IV. f. 56, vol. VI. f. 179-181,183).

Având în vedere că, în cursul urmăririi penale a intrat în vigoare Noul Cod de procedură penală şi potrivit art. 61 al. 5 C.pr. pen., raportul de inspecţie fiscală nr. 7051 din data de 26.11.2009 de A.N.A.F. - Administraţia Finanţelor Publice Sf. Gheorghe nu mai constituie decât un act de sesizare, prin ordonanţa nr. 999/P/2009 din 04.06.2014, înregistrată la Parchetul de pe lângă Tribunalul Covasna sub nr. 3518/II/7/2014 ( vol. VII. f. 21-25) procurorul de caz a dispus efectuarea în cauză a unei constatări tehnico – ştiinţifice de către Inspectorul antifraudă, pentru a se constata dacă cheltuielile evidenţiate de cele 123 facturi prezentate mai sus au la bază operaţiuni reale şi dacă puteau fi înregistrate în evidenţele contabile ale S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, iar în cazul în care aceste cheltuieli au la bază operaţiuni nereale, să se stabilească care este valoarea impozitului sustras de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi normele fiscale încălcate.

Astfel, potrivit concluziilor raportului de constatare nr. 3518/II/7/2014 din 26.06.2014 (vol.  VII. f.31-99), cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe profit, pentru perioada 11.03.2007-23.12.2007, înregistrate în evidentele contabile ale S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe cu prestări servicii, prin evidenţierea celor 123 facturi prezentate mai sus, nu au la bază operaţiuni reale.

Din cele 123 facturi, cea cu nr. 866189/30.04.2007 (vol. I. f. 240), emisă în numele  S.C. … C.. A.. S.R.L., neavând înscrisă suma reprezentând valoarea serviciului prestat, nu îndeplineşte condiţiile pentru a constitui document justificativ la calculul profitului impozabil, astfel că valoarea totală a facturilor falsificate înregistrate în evidenţele contabile este de 690.000 lei.

Din concluziile raportului de constatare mai rezultă şi faptul că, în registrul de evidenţă fiscală al S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe  (vol. VI. f.306) este evidenţiată la sfârşitul anului fiscal 2007 o pierdere brută de 96.609 lei, la care se adaugă cheltuielile nedeductibile aferente celor 122 facturi emise de cele noua societăţi comerciale în valoare de 690.000 lei, rezultă astfel un profit impozabil pentru anul fiscal 2007 în valoare de 593.391 lei (690.000 lei – 96.609 lei) şi un impozit pe profit sustras în valoare de 94.943 lei (593.391 lei  x 16%).

Însă, conform fişei sintetice S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe prezenta o suprasolvire (impozite plătite în plus) în valoare de 8.405 lei aferentă exerciţiului fiscal 2007, astfel suma de 8.405 lei s-a scăzut din diferenţa de impozit pe profit, rezultând că societatea avea de plată impozit suplimentar în suma de 86.538 lei (94.943 lei – 8.405 lei = 86.538 lei).

Un exemplar al raportului de constatare nr. 3518/II/7/2014 a fost comunicat inculpatului D. D. L., pe bază de semnătură şi un exemplar a fost înaintat către A.F.P. Covasna  (vol. VII. f.19). Inculpatul nu a formulat obiecţiuni la concluziile raportului, însă A.F.P. Covasna a formulat obiecţiuni cu privire la neincluderea în profitul impozabil aferent anului 2007 a cheltuielilor nedeductibile în sumă de 18.168 lei înregistrate de inculpat în registrul de evidenţă fiscală (vol. VII. f. 20). Prin ordonanţa nr. 999/P/2009 din data de 31.07.2014 (vol. VII. f.18) obiecţiunile au fost respinse de procuror, apreciindu-se că înregistrarea în evidenţele contabile pe anul 2007 a unor  cheltuieli reale nedeductibile, în suma de 18.168 lei, de către inculpatul D. D. L., în calitatea sa de administrator la S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe,  nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005 şi nici ale unei alte infracţiuni, pretenţiilor civile derivând din aceasta operaţiune putând fi valorificate  printr-o acţiune civilă în justiţie, potrivit legii civile şi ca urmare pentru această faptă s-a dispus soluţia clasării, sub aspectul săvârşiri infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, întrucât în cauză exista situaţia prev. de art. 16 al. 1 lit. b teza I C.pr. pen.

Starea de fapt mai sus reţinută rezultă din coroborarea probatoriului administrat în faza urmăririi penale, respectiv: Situaţia de fapt mai sus menţionată, este susţinută cu următoarele mijloace de probă: procesul-verbal de constatare a efectuării actelor premergătoare (f.25 vol.I), sesizarea  Gărzii Financiare – Secţia Covasna (f.29-40 vol.I), raportul de inspecţie fiscală nr. 7051 din 26.11.2009 (f. 66-93 vol.I), facturi şi chitanţe (f.126-152 vol.I), documente privind controalele încrucişate (f.332-339, 348-355 vol.I), istoricul societăţilor comerciale (f. 63-114 vol.II, f. 26-76 vol.V),  declaraţiile inculpatului (f.176-182, 185-187 vol.III, f.11-12 vol.VII), declaraţiile martorilor T. A. G. (f.205,206-207, vol.VI), T. I. (f.202,203 vol.III), H. I. (f.227,228 vol.III), D. I. (f.236 vol.III, f. 284 vol.VI), P. S. (f.241 vol.III, f. 215 vol.VI), T. A. (f.17 vol.IV), C. M. (f.22-23 vol.IV), V. M. C. (f.244,245 vol.VI), I.M. (f.40,41 vol.IV), C. A. (f. 179, 183 vol.VI) şi C. R. G.(f. 56 vol.IV, f. 180, 181 vol.VI), decizia nr. 7376 din  9.12.2009 şi adresa nr. din data de 4.01.2010 de înfiinţare a popririi (f.343-344, 354-346 vol.I, f.287,288,289,153 vol.VI); documentele bancare ale S.C. ..... S.RL. Sf.  Gheorghe (f.124-234 vol.II, f.1-174, vol. III), registrul de evidenţă fiscală S.C. ..... S.RL. Sf. Gheorghe (f.304-306 vol.VI), raportul de constatare al inspectorului antifraudă nr. 518/II/7/2014 (f.31-99 vol.VII), rapoartele de constatare tehnico- ştiinţifică de natura grafica nr. 75510 din 11.04.2011, nr. 75186 din 17.02.2011, nr. 130910 din 19.12.2013, nr. 368232 din 5.03.2014 şi nr. 368106 din 28.01.2014 (f.7-15, 22-27 vo.II, f.13-103, 108-116, 121-135 vol.VI), adresa nr. 3208 din 6.04.2010 de constituire parte civila (f.118-122 vol.I) şi fişa de cazier judiciar al inculpatului (f.303 vol. VI).

Faţă de starea de fapt ce rezultă din probatoriul administrat, instanţa constată că, în drept, fapta inculpatului D. D. L., care în calitatea sa de administrator la S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, în cursul anului 2007 a evidenţiat în actele contabile un număr de 122 facturi false, ce îndeplinesc condiţiile unor documente justificative la calculul impozitului pe profit, reprezentând cheltuieli pentru lucrări de construcţii care nu au la baza operaţiuni reale, cauzând astfel un prejudiciu bugetului de stat în suma de 86.538 lei, ar întrunii elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscala, în forma continuata,  prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al.  1  N.C.pen. (122 acte materiale) şi cu aplicarea art. 5 al. 1 N.C.pen., astfel cum s-a reţinut şi în actul de sesizare.

Însă, văzând data săvârşirii faptei, respectiv 11.03.2007 – 23.12.2007 şi situaţia juridică a inculpatului, care, prin sentinţa penală nr. 3 din 24 ianuarie 2013 a Tribunalului Covasna, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 41/Ap/2.04.2013 a Curţii de Apel Braşov – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin decizia penală nr. 16 din 6 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, a mai fost condamnat pentru o faptă concurentă cu cea dedusă judecăţii, la pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2 şi art. 42 C. pen. (33 acte mat.) şi art. 320/1 C. pr, pen.(f. 30-32, 33-35,36,37 d.f., 303 vol.VI d.u.p.), în şedinţa publică din data de 22 decembrie 2014, instanţa a pus în discuţia părţilor schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, ca urmare a aplicării legii penale mai favorabile, din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 al. 1 N.C. pen., în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 V.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 N.C. pen., precum şi aplicarea dispoziţiilor art. 85 V.C. pen. privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei aplicate prin sentinţa mai sus menţionată (f. 50.60 d.f.).

Astfel, văzând că fapta a fost săvârşită sub imperiul Cod penal de la 1969, în aplicarea dispoziţiilor art. 5 N. C. pen., la determinarea legii penale mai favorabile, inclusiv sub aspectul încadrării juridice a faptei deduse judecăţii, instanţa va avea în vedere dispoziţiile Deciziei Curţii Constituţionale nr. 265/2014, deci va proceda la compararea globală a legilor penale succesive, urmând să fie aplicată legea care, în ansamblul prevederilor sale, este mai blândă, fiind interzisă combinarea dispoziţiilor mai favorabile din legile penale succesive.

În consecinţă, comparând dispoziţiile art. 81 şi urm şi art. 86/1 şi urm. V.C.pen. privind condiţiile de aplicare a suspendării condiţionate şi a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, precum şi efectele acestora după împlinirea termenului de încercare, prev. de art. 86 şi 86/6 V. C. pen., respectiv, reabilitarea de drept, cu dispoziţiile art. 91 şi urm. din noul Cod penal privind suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, toate ca modalităţi de executare a pedepsei şi faptul că, suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu mai este prevăzută de noul Cod penal, instanţa apreciază că, în cauză, legea penală mai favorabilă este legea sub imperiul căreia s-a săvârşit fapta.

Aşa fiind, urmează ca, în baza art. 386 C. pr. pen., instanţa să dispună schimbarea încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul D. D. L. a fost trimis în judecată, din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 al. 1 N.C. pen., în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 V.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 N.C. pen.

Pentru fapta sa inculpatul va răspunde penal, iar la dozarea şi individualizarea pedepsei, potrivit art. 72 C. pen., instanţa  va avea în vedere atât limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi pericolul social al faptei săvârşite, care rezultă din încălcarea acelor relaţii sociale care ocrotesc bugetul general consolidat al statului, cât şi scopul pedepsei, prev. de art. 52 C. penal, precum şi persoana inculpatului, care, la data săvârşirii faptei, avea vârsta de 35 de ani, este căsătorit, cu 2 copii minori în întreţinere, are studii superioare economice, fără licenţă, are loc de muncă, în prezent fiind conducător auto la S.C. ….  S.R.L. Târgu Măgurele, efectuând transport internaţional şi a fost sincer în cauză, atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faţa instanţei, unde a recunoscut în totalitate fapta, astfel cum s-a reţinut şi în actul de sesizare, solicitând judecarea cauzei pe procedura recunoaşterii învinuirii, potrivit art. 375 al.1 şi 2 C. pr. pen., în condiţiile prevăzute la art. 374 al. 4 C. pr. pen., , fiind de acord totodată cu recuperarea prejudiciului.

În consecinţă, la individualizarea pedepsei instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prevăzute de lege, reduse cu o treime, conform art. 396 al. 10 C. pr. pen., apreciind că o pedeapsă orientată spre acest minim va fi de natură a satisface atât cerinţele prev. de art. 74 C. pen., cât şi scopul pedepsei, acela de prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni şi formarea unei atitudini corecte faţă de ordinea de drept, faţă de regulile de convieţuire socială, în vederea reintegrării în societate a  inculpatului

Faţă de cele de mai sus, urmează ca instanţa să-l condamne pe inculpatul D. D. L. la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii,  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 V.C. pen. (122 acte materiale), art. 65 al. 1 şi 2 V.C. pen., art. 5 N.C. pen. şi art. 396 al. 10 N.C.pr.pen.

În baza art. 66 V C. pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen,  va începe după executarea pedepsei principale.

Văzând că inculpatul D. D. L. a mai suferit o condamnare de 2 ani închisoare, cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, prin sentinţa penală nr. 3 din 24 ianuarie 2013, astfel cum a fost modificată prin decizia penală nr. 41/Ap din 2.04.3013 a Curţii de Apel Braşov – Secţia penală şi pentru cauze cu minori, definitivă prin  decizia penală nr. 16 din 6 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prev. de art. 9 alin. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, 42 V.C. pen. şi art. 320/1 al. 7 V. C. pr. pen., faptă săvârşită în perioada martie 2008 – decembrie 2009, deci concurentă cu fapta ce face obiectul prezentei cauze, instanţa constată că, în speţă, sunt incidente dispoziţiile art. 85  V. C. pen., privind anularea suspendării condiţionate a executării pedepsei.

În consecinţă, urmează ca, în baza art. 85 al. 1 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen. şi art. 15 al. 2 din Legea nr. 187/2012, instanţa să anuleze suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, aplicate inculpatului D. D. L. prin sentinţa penală nr. 3 din 24 ianuarie 2013 a Tribunalului Covasna, rămasă definitivă prin decizia penală nr. 16 din 6 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală şi în baza art. 36 al. 1, 33 lit. a, 34 al. 1 lit. b, 35 al. 3 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., să contopească această pedeapsă cu pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, după executarea pedepsei principale, ce se va aplica prin prezenta sentinţă şi, în final, inculpatul urmează să execute pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, după executarea pedepsei principale.

Totodată, urmează ca, în baza art. 71 al. 1 şi 2 V.C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., instanţa să interzică inculpatului exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II , b şi c V.C.pen., ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

Văzând circumstanţele personale ale inculpatului D. D. L., arătate mai sus, fiind întrunite şi condiţiile prev. de  art.  85 al. 3 şi 81 V.C. pen., instanţa apreciază că scopul pedepsei poate fi atins chiar fără executarea acesteia, sens în care, în baza art. 81 V. C. pen.,  rap. la art. 85 al. 3 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., va dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 al. 1 V.C. pen., rap. la art. 85 al. 3 V. C. pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., stabileşte pentru inculpat termen de încercare de 4(patru) ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei, respectiv  6 ianuarie 2014.

Aşa fiind, în baza art. 71 al. 5 V.C. pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, instanţa va dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

Totodată, în baza art. 404 al. 2 C. pr. pen., instanţa va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 83 V.C. pen., potrivit cărora, dacă în cursul termenului de încercare va mai săvârşii din nou o infracţiune pentru care se va pronunţa o condamnare definitivă, instanţa va revoca suspendarea condiţionată şi va dispune executarea în întregime a pedepsei, care nu se va contopi cu pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune.

Cât priveşte latura civilă a cauzei, instanţa constată că, în faza urmăririi penale, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Covasna (conform organizării de la aceea dată), s-a constituit parte civilă în cauză cu suma totală de 146.616 lei, din care suma de 80.716 lei impozit pe profit  şi suma de 65.900 lei majorări de întârziere (f. 118 – 121 vol.I d.u.p.).

După sesizarea instanţei cu rechizitoriu, anterior începerii cercetării judecătoreşti, Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, prin Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov (conform noi structuri), reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, a depus la dosar cerere de constituire de parte civilă, prin care a solicitat obligarea inculpatului D. D. L. la plata sumei de 86.781,28 lei, cu accesoriile aferente, până la data plăţii efective, reprezentând impozit pe profit suplimentar, calculat aferent celor 122 de facturi ce nu au avut la bază operaţiuni reale, solicitând totodată aplicarea şi a măsurii asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, până la concurenţa sumei cu care s-a constituit parte civilă.

Cu ocazia audierii sale în instanţă, inculpatul D. D. L. a arătat că suma  de 86.781 lei, cu accesoriile aferente, cu care partea civilă s-a constituit parte civilă în cauză este cuprinsă în suma de 431.200 lei, la care el  a fost obligat prin sentinţa civilă nr. 207/S din 2011 a Tribunalului Covasna, care este a sentinţă irevocabilă şi este în curs de executare, conform situaţiei analitice debite plăţi depuse la dosar (f. 56-57, 50, 51 d.f.).

Văzând susţinerea inculpatului şi actele depuse de acesta, instanţa a emis o adresă către partea civilă şi a solicitat să comunice, dacă suma cu care s-a constituit parte civilă în cauză, a fost sau nu inclusă în cuantumul sumei de 431.271,37 lei, la plata căreia a fost obligat inculpatul prin sentinţa civilă nr. 207/S din 18.11.2011 a Tribunalului Covasna (f.61 d.f.), dispunând totodată ataşarea dosarului civil şi a sentinţei civile menţionate.

Prin „Nota de şedinţă” depusă la dosar la data de 30.12.2014 (f.66-67 d.f.), partea civilă  a arătat că suma de 86.781,28 lei, cu accesoriile aferente,  reprezintă prejudiciul cauzat de inculpat Statului Român prin fapta pentru care este trimis în judecată şi nu este inclusă în suma de 431.271,31 lei, care reprezintă prejudiciul cauzat prin fapta administratorului, prin care s-a contribuit la ajungerea societăţii în încetare de plăţi, faptă prevăzută de art. 138 din Legea nr. 85/2006 privind  procedura insolvenţei., ce a format obiectul dosarului civil nr. 2652/119/2011 a Tribunalului Covasna.

Totodată, parte civilă a arătat că răspunderea prevăzută de art. 138, coroborat cu art. 2 din Legea nr. 85/2006 este o formă de răspundere pentru repararea prejudiciului cauzat creditorilor societăţii de către membrii organelor de conducere ale persoanei juridice, scopul acesteia fiind instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvenţă,  sumele rezultate în urma executării silite urmând a fi repartizate în temeiul tabelului consolidat de creanţe.

Faţă de cele de mai sus, instanţa examinând actele dosarului, constată că, în perioadele 19.08.2009 – 17.06.2009, respectiv 18.11.2009 – 26.11.2009, A.F.P. Sf. Gheorghe – Serviciul de Inspecţie Fiscală Persoane Juridice, a efectuat o inspecţie fiscală cu privire la activitatea S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe desfăşurată în perioada 10.04.2006 – 30.09.2009, rezultatul acesteia fiind cuprins în raportul de inspecţie fiscală nr. 7051/26.11.2009 (f.66-73,76-89,92-93 vol.I), care a fost înaintat organelor de urmărire penală cu adresa nr. 62320/17.03.2010 ( f.90 vol.I).

În urma inspecţiei fiscale, A.N.A.F.- prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sf. Gheorghe a înscris creanţele stabilite în sarcina debitoarei S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, reprezentând impozit pe profit în cuantum  de 80.716 şi accesorii de 65.538 lei, în Arhiva electronică de Garanţii Reale Imobiliare, alături de alte creanţe preluate de la A.J.O.F.M. Covasna, Casa de Pensii Covasna şi C.A.S.S. Covasna.

Având în vedere că, după parcurgerea executării silite prevăzută de art. O.G. nr. 92/2003, partea civilă nu şi-a putut valorifica creanţele, prin cererea nr. 63049/23.03.2010 (f.45-47 vol.I d.u.p), A.N.A.F.- prin Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Sf. Gheorghe, a solicitat Tribunalului Covasna deschiderea procedurii insolvenţei, cererea fiind înregistrată sub nr. dosar civil nr. 625/119/2010 (f.45-47 vol.I.), în care a arătat că debitoarea S.C. ..... S.R.L. este în încetare de plăţi şi figurează în evidenţele fiscului cu obligaţii bugetare şi accesorii, în sumă totală de 155.042 lei, din care suma de 80.716 lei impozit pe profit şi 65.538 dobânzi, deci suma cu care partea civilă s-a constituit parte civilă în cauză,  în faza urmăririi penale, iar restul reprezentând TVA (3187 lei) şi impozit pe salarii (21 lei).

Prin sentinţa civilă nr. 361/S/5.11.2011 a Tribunalului Covasna – Secţia civilă, pronunţată în dosarul nr. …/119/2010, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. ..... S.R.L., iar prin sentinţa civilă nr. 83/S/18.03.2011 a Tribunalului Covasna, pronunţată în acelaşi dosar, s-a dispus începerea procedurii falimentului S.C. ..... S.R.L, ridicarea dreptului de administrare şi desemnarea în calitate de lichidator judiciar pe C. SPRL. (f.4 verso, 5 verso vol.V).

Apoi, la data de 13.07.2011, lichidatorul judiciar a formulat cerere de atragere a răspunderii materiale a administratorilor S.C. ..... S.R.L.  D. D. L. (inculpatul în cauză) şi L. Gh. , cerere ce a fost admisă de judecătorul – sindic, prin sentinţa civilă nr. 270/S/18.11.2011a Tribunalului Covasna, pronunţată în dosarul nr. …./119/2011, prin care inculpatul D. D. L. şi numitul L. Gh. , au fost obligaţi, în solidar, să suporte pasivul debitoarei falite S.C...... S.R.L., în cuantum de 431.271,37 lei, sumă ce urma a fi depusă în contul de lichidare a societăţii debitoare, în vederea plăţii datoriilor (f. 64-64 d.f., f.2-3,33-34, dos.civ.nr….. /119/2011 ataşat).

Din actele dosarului civil nr. … /119/2011 şi dosarul cauzei rezultă că, suma totală de 431,271,37 lei, reprezintă totalul creanţelor înregistrate la masa credală, care se compune din suma de 146.904 lei, reprezentând impozit pe profit şi accesorii aferente, stabilite în urma inspecţiei fiscale privind cele 122 facturi înregistrate şi care nu au avut la bază operaţiuni reale, ce fac obiectul prezentului dosar penal, sumă pentru care s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenţei, la care s-a adăugat prejudiciul cauzat în dosarul penal nr. …/119/2012, creanţa bugetară faţă de I.T.M. Covasna şi creanţa garantată faţă de Banca ….  S.A. Sf. Gheorghe (f. 45-47,96-97, 118-121 vol.I d.u.p., 16 verso d.civ.2652/119/2011).

Aşa fiind, instanţa constată că, pentru a-şi recupera creanţele neachitate, care cuprinde şi prejudiciul produs la bugetul de stat prin înregistrarea celor 122 facturi, care nu au avut la bază operaţiuni reale, partea civilă, în calitate de creditoare, a solicitat instanţei civile deschiderea procedurii insolvenţei, prevăzută de Legea nr. 85/2006, împotriva debitoarei S.C. ..... S.R.L. Sf. Gheorghe, apoi în cadrul acestei proceduri, pentru recuperarea creanţelor, a fost deschisă procedura răspunderii membrilor de conducere, respectiv a administratorului, prev. de art. 138 din  din Legea nr. 85/2006, pentru faptele prev. de art.138 al. 1 lit. e din aceeaşi lege.

Ca urmare, prin sentinţa civilă nr. 270/S din 18.11.2011 a Tribunalului Covasna – Secţia civilă pârâţii D. D. L. (inculpatul din cauză) şi L. Gh., au fost obligaţi, în solidar, în calitate de administratori ai debitoarei falite S.C...... S.R.L., să suporte pasivul debitoarei în cuantum total de 431.271,37 lei., sentinţă care a rămas definitivă şi irevocabilă la data de 9.12.2011, prin nerecurare (f.64-65 d.f.), fiind în curs de executare (f. 50,51 d.f.).

Or, potrivit art. 27 al. 4 C. pr. pen., „Persoana vătămată sau succesorii acesteia, care au pornit acţiunea în faţa instanţei civile, pot să părăsească această instanţă şi să se adreseze organului de urmărire penală, judecătorului ori instanţei, dacă punerea în mişcare a acţiunii penale a avut loc ulterior sau procesul penal a fost reluat după suspendare. Părăsirea instanţei civile nu poate avea loc dacă aceasta a pronunţat o hotărâre, chiar nedefinitivă.”

Chiar dacă partea civilă şi-a nuanţat constituirea de parte civilă formulată în faţa instanţei, în raport de constituirea formulată în faza urmăririi penale, în sensul că s-a constituit parte civilă cu suma ce reprezintă debitul principal de 86.781,28 lei plus accesoriile aferente, calculate până la data stingerii sumei datorate, în realitatea este vorba de aceeaşi sumă. Astfel, văzând dispoziţiile legale mai sus enunţate, instanţa apreciază că partea civilă nu mai putea părăsi instanţa civilă pentru recuperarea prejudiciului, din moment ce, la data de 18.11.2011, a obţinut un titlu executoriu, definitivă şi executorie, respectiv sentinţa civilă nr. 270/S/18.11.2011, care a şi rămas irevocabilă la date de 9.12.2011 şi a fost pus în executare.

Mai mult, conform art. 19 al.  4 C. pr. pen.,  „Repararea prejudiciul material şi moral se face potrivit dispoziţiilor legii civile.”, astfel că, dacă partea civilă a ales calea insolvenţei, pentru recuperarea creanţei bugetare, soluţionarea cererii este supusă regulilor prev. de art. 41 al. 1 din Legea nr. 85/2006, potrivit cărora ”Nici o dobândă, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuială, numită generic accesorii, nu va putea fi adăugată creanţelor născute anterior datei deschiderii procedurii.”

În consecinţă, susţinerea părţii civile formulată în „Nota de şedinţă” (f.66-67 d.f.), în sensul că, suma de 86.781,28 lei cu accesoriile aferente, cu care s-a constituit parte civilă în prezenta cauză  penală, nu ar fi inclusă în suma de 431.271,31 lei, pentru care are titlu executoriu, deoarece prima ar reprezenta prejudiciul cauzat prin infracţiunea dedusă judecăţii, iar suma din titlul executoriu ar reprezenta un prejudiciu de altă natură, cauzat prin fapta fostului administrator, prin care s-a contribuit la ajungerea societăţii în încetare de plăţi, nu poate fi primită, din moment ce natura şi originea creanţei, în ambele situaţii este acelaşi, înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli în baza unor facturi, care nu au la temei operaţiuni reale, prevăzută atât de legea penală cât şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, la art. 138 al. 1 lit. e.

În caz contrar, s-ar ajunge la situaţia ca, aceleaşi obligaţii fiscale să fie încasate de creditor, de două ori, odată în procedura insolvenţei, pe baza titlului obţinut şi a doua oară, prin obţinerea unui nou titlu în carul procesului penal, ceea ce ar duce la o îmbogăţire fără just temei a creditorului.

Văzând considerentele de mai sus, urmează ca instanţa să constate  că, partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, prin Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, şi-a valorificat pretenţiile civile formulate în cadrul procesului penal de faţă, în cuantum de 86.781,28 lei, cu accesoriile aferente, în procedura insolvenţei, având un titlu în acest sens, respectiv sentinţa civilă nr. 270/S din 18.11.2011 a Tribunalului Covasna, irevocabilă prin nerecurare la data de 9.12.2011, titlu executoriu pentru care s-a declanşat procedura de executare silită şi în consecinţă,  în baza art. 19, cu aplicarea art. 25 şi art. 397 al. 1 C. pr. pen., rap. la art. 998 V.C.civ. (în vigoare la data săvârşirii faptei), va respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată în cauză..

Ca urmare, în baza art. 404 al. 4 lit. c C. pr. pen., rap. la art. 397 C .pr. pen., instanţa va respinge şi cererea formulată de partea civilă privind aplicarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului.

De asemenea, instanţa va constata că, în cauza penală de faţă, nu s-au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, având în vedere că acesta nu figurează la organele fiscale cu bunuri sau conturi deschise la bănci, iar  măsura popririi asigurătorii dispusă prin Decizia nr. 7376/9.12.2009 de D.G.F.P. Covasna asupra disponibilităţilor din conturile bancare deţinute de societatea administrată de inculpat a fost transformată în  poprire executorie (f.343-344,341 vol.I.d.up.).

În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar în baza art. 6 al.1/1 din O.G. nr. 75/2001, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică şi Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, pentru efectuarea menţiunilor în cazierul fiscal.

În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., inculpatul va fi obligat să plătească statului 900 lei cheltuieli judiciare, iar suma de 200 lei, onorariul apărătorului din oficiu – av. A. O. , va rămâne în sarcina statului şi se va suporta din fondul Ministerului Justiţiei (f.38).

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

În baza art. 386 C. pr. pen., schimbă încadrarea juridică a faptei pentru care inculpatul D. D. L. a fost trimis în judecată, din infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 35 al. 1 N.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 al. 1 N.C. pen., în infracţiunea de evaziune fiscală, în formă continuată, prev. de art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 V.C. pen. (122 acte materiale) şi art. 5 N.C. pen.

În baza art. 9 al. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 al. 2, art. 42 V.C. pen. (122 acte materiale), art. 65 al. 1 şi 2 V.C. pen., art. 5 N.C. pen. şi art. 396 al. 10 N.C.pr.pen. condamnă pe inculpatul D. D. L., născut la data de ………… în mun. …….., jud. ….., CNP ……………., fiul lui M. şi D., cetăţean român, căsătorit, cu 2 copii minori în întreţinere, studii superioare economice, fără licenţă, în prezent conducător auto la S.C. ……….. S.R.L. Târgu Măgurele, cu domiciliul în mun. ………………, fără forme legale în mun. Sf. Gheorghe, …….. , posesor a C.I. seria …… nr. ……. eliberată de SPCLEP Târnăveni, la pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, respectiv, dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat şi dreptul de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie ori de a desfăşura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru săvârşirea infracţiunii,  pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

În baza art. 66 V C. pen., executarea pedepsei complementare a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen, începe după executarea pedepsei principale.

În baza art. 85 al. 1 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen. şi art. 15 al. 2 din Legea nr. 187/2012, anulează suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, aplicate inculpatului D. D. L. prin sentinţa penală nr. 3 din 24 ianuarie 2013 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr. 16 din 6 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală.

În baza art. 36 al. 1, 33 lit. a, 34 al. 1 lit. b, 35 al. 3 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., contopeşte pedeapsa de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2 ani după executarea pedepsei principale, aplicate inculpatului D. D. L. prin sentinţa penală nr. 3 din 24 ianuarie 2013 a Tribunalului Covasna, definitivă prin decizia penală nr. 16 din 6 ianuarie 2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, cu pedeapsa de 2(doi) ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, după executarea pedepsei principale, aplicate prin prezenta sentinţă şi, în final, inculpatul va executa pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 al. 1 lit. a teza II, b şi c V.C.pen. pe o durată de 2(doi) ani, după executarea pedepsei principale.

În baza art. 71 al. 1 şi 2 V.C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., interzice inculpatului D. D. L. exercitarea drepturilor prev. de art. 64 al. 1 lit. a teza II , b şi c V.C.pen., ca pedeapsă accesorie, de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la terminarea executării pedepsei. 

În baza art. 81 V.C. pen., rap. la art. 85 al. 3 V. C.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi în baza art. 82 al. 1 V.C. pen., rap. la art. 85 al. 3 V. C. pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., stabileşte pentru inculpat termen de încercare de 4(patru) ani, care se socoteşte de la data rămânerii definitive a hotărârii prin care s-a pronunţat anterior suspendarea condiţionată a executării pedepsei, respectiv  6 ianuarie 2014.

În baza art. 71 al. 5 V.C. pen., cu aplicarea art. 5 N.C.pen., pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei închisorii, dispune suspendarea executării şi a pedepsei accesorii.

În baza art. 404 al. 2 C. pr. pen., atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor prev. de art. 83 V.C. pen.

Constată că, partea civilă Statul Român, prin Agenţia Naţională de Administrară Fiscală, prin Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, cu sediul în mun. Braşov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7, jud. Braşov, reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Jozef Bem, nr. 9, jud. Covasna, şi-a valorificat pretenţiile civile formulate împotriva inculpatului D. D. L. în cadrul procesului penal de faţă, în cuantum de 86.781,28 lei, cu accesoriile aferente, în procedura insolvenţei, prin sentinţa civilă nr. 270/S din 18.11.2011 a Tribunalului Covasna, irevocabilă prin nerecurare la data de 9.12.2011, titlu executoriu pentru care s-a declanşat procedura de executare silită.

În consecinţă, în baza art. 19, cu aplicarea art. 25 şi art. 397 al. 1 C. pr. pen., rap. la art. 998 V.C.civ. (în vigoare la data săvârşirii faptei), respinge, ca neîntemeiată, acţiunea civilă formulată de partea civilă Statul Român, prin A.N.A.F., prin Direcţia Generală Regională al Finanţelor Publice Braşov, reprezentată prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Covasna împotriva inculpatului D. D. L. în cadrul procesului penal de faţă.

În baza art. 404 al. 4 lit. c C. pr. pen., rap. la art. 397 C .pr. pen., respinge cererea formulată de partea civilă Statul Român, prin A.N.A.F., prin D.G.R.F.P. Braşov, reprezentată prin A.J.F.P.  Covasna privind aplicarea măsurii asigurătorii asupra bunurilor inculpatului.

Constată că în cauza penală de faţă nu s-au luat măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpatului, având în vedere că acesta nu figurează la organele fiscale cu bunuri sau conturi deschise la bănci, iar  măsura popririi asigurătorii dispusă prin Decizia nr. 7376/9.12.2009 de D.G.F.P. Covasna asupra disponibilităţilor din conturile bancare deţinute de societatea administrată de inculpat a fost transformată în  poprire executorie.

În baza art. 13 al. 1 din Legea nr. 241/2005, la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

În baza art. 6 al.1/1 din O.G. nr. 75/2001, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, o copie a dispozitivului acesteia se comunică Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Braşov, pentru efectuarea menţiunilor în cazierul fiscal.

În baza art. 274 al. 1 C. pr. pen., obligă pe inculpatul D. D. L. să plătească statului 900 lei cheltuieli judiciare, iar  suma de 200 lei, onorariul apărătorului din oficiu – av. A. O., rămâne în sarcina statului şi se suportă din fondul Ministerului Justiţiei.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 13 ianuarie 2015.

PREŞEDINTE GREFIER