Partaj

Sentinţă civilă - din 20.05.2015


Dosar nr. 16167/288/2011*

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA RÂMNICU VALCEA

CIVILA

Operator de date cu caracter personal: 4246

ÎNCHEIERE DE ADMITERE ÎN PRINCIPIU

Şedinţa publică de la 20 Mai 2015

Completul compus din:

PREŞEDINTE Cerasela Diana Drăgan

Grefier Camelia Elena Iacovete

________________

Pe rol fiind pronunţarea asupra încheierii de admitere în principiu  privind pe reclamanta ANGHEL MARIA, în contradictoriu cu pârâţii  ANGHEL CAMELIA DANIELA LELIANA,  ANGHEL TEODORA ELENA,ANGHEL GHEORGHE BOGDAN, având ca obiect partaj judiciar -rejudecare

La apelul nominal făcut în şedinţa publică cu ocazia pronunţării au lipsit părţile.

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă  care învederează instanţei că părţile au depus concluzii scrise prin Serviciul de  registratură al instanţei.

Se constată că dezbaterile asupra încheierii de admitere în principiu  au fost consemnate prin încheierea de şedinţă din data de 13 mai 2015, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, a amânat pronunţarea pentru a  da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise la data de azi, când, în aceeaşi compunere, a deliberat şi a pronunţat următoarea încheiere de admitere în principiu.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea, înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 6770/288/2011, la data de 20.05.2011, reclamanta ANGHEL MARIA în contradictoriu cu pârâţii ANGHEL CAMELIA DANIELA LELIANA, ANGHEL TEODORA – ELENA şi ANGHEL GHEORGHE – BOGDAN, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea pe care o va pronunţa să se dispună ieşirea din indiviziune asupra bunurilor ce compun masa succesorală rămasă de pe urma autorilor Anghel Gheorghe şi Anghel Maria şi anularea tranzacţiei încheiate între pârâţi şi consfinţită prin hotărârea de expedient, sentinţa civilă nr. 305/07.04.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 1439/288/2010.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că autorii Anghel Gheorghe şi Anghel Maria au decedat în 1982, respectiv 2003 şi că sunt părinţii săi şi ai autorului pârâţilor, Anghel Gheorghe, decedat la 17.10.2007. A precizat că masa succesorală rămasă de pe urma celor doi autori este compusă din bunurile imobile din comuna Racoviţa, satul Balota, judeţul Vâlcea, menţionate în cuprinsul cererii şi evidenţiate în adeverinţa de rol agricol nr. 1929/2008 a Primăriei comunei Racoviţa.

Reclamanta a mai arătat că după decesul fratelui său, Anghel Gheorghe, pârâţii au procedat la înscrierea acestuia la rolul agricol al comunei Racoviţa ca unic moştenitor al părinţilor, Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, au obţinut adeverinţa de rol agricol nr. 960/27.04.2009, au promovat o acţiune de ieşire din indiviziune şi au obţinut hotărârea de expedient, sentinţa civilă nr. 305/07.04.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 1439/288/2010. A solicitat să se constate nulitatea tranzacţiei, încheiată cu încălcarea dispoziţiilor art. 1706 C.civ.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 728, 1706 C.civ.

În susţinerea cererii reclamanta a depus la dosar înscrisuri şi a solicitat încuviinţarea probei cu interogatoriul pârâţilor şi a probei testimoniale.

Prin înscrisul de la fila 36, reclamanta şi-a precizat al doilea capăt de cerere arătând că solicită constatarea nulităţii absolute a tranzacţiei consfinţită prin hotărârea de expedient, sentinţa civilă nr. 305/07.04.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 1439/288/2010.

În urma admiterii în parte a cererii de ajutor public judiciar, reclamanta a achitat taxa de timbru în cuantum de 1300 de lei şi timbru judiciar 1 leu.

Pârâţii au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca nefondată ( fila 38 ). Pârâţii au arătat că bunurile cuprinse în tranzacţia menţionată de reclamantă au aparţinut autorilor Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, aceştia deţinând şi un apartament în Rm. Vâlcea. Au mai arătat că Anghel Maria a împărţit în anul 1992 averea între cei doi copii, respectiv reclamantă şi autorul pârâţilor, reclamantei fiindu-i atribuit apartamentul din Rm. Vâlcea, în baza unui contract de întreţinere.

Pârâţii au mai arătat că începând cu anul 1997 de bunurile din comuna Racoviţa s-a ocupat autorul pârâţilor, iar după decesul acestuia pârâţii, că au achitat taxele şi impozitele locale, au încheiat contract de furnizare a energiei electrice şi că nu au fost deranjaţi de reclamantă, însă în ultimul timp aceasta doreşte o nouă împărţire a bunurilor autorilor comuni. Au concluzionat că aceste bunuri au intrat în patrimoniul autorului lor şi că sunt singurii îndreptăţiţi, în calitate de soţie şi fii, astfel încât se impune respingerea acţiunii.

Pârâţii au solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, a probei cu interogatoriul reclamantei şi a probei testimoniale.

Pârâţii au depus cerere de suplimentare a masei partajabile cu apartamentul situat în Rm. Vâlcea, strada Dacia nr. 7, bl. 15, sc. B, et. II, judeţul Vâlcea şi au arătat că acesta a făcut obiectul contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000. Au solicitat să se constate rezoluţiunea acestui contract pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere, în subsidiar să se constate că reprezintă o donaţie deghizată, care încalcă rezerva succesorală a pârâţilor. Au mai solicitat reducţiunea liberalităţilor excesive şi raportul donaţiilor, menţionând că acest contract de întreţinere este simulat, reprezentând o donaţie ( fila 96 ).

Prin încheierea de la termenul din 09.12.2011 s-a dispus disjungerea capătului de cerere privind ieşirea din indiviziune şi a fost format prezentul dosar, înregistrat sub nr. 16167/288/2011.

Reclamanta a depus întâmpinare prin care a solicitat disjungerea cererii reconvenţionale de rezoluţiune a contractului de întreţinere. A mai arătat că s-a ocupat de întreţinerea autoarei din anul 1996 şi că a fost plecată în Belgia în perioada 1993 – 1995 ( fila 12 ).

Prin încheierea din 17.02.2012 s-a dispus suspendarea judecării cauzei, potrivit art. 244 alin. 1 pt.1 C.p.c. până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 6770/288/2011, cauza fiind repusă pe rol la data de 07.09.2012.

În cauză au fost încuviinţate şi administrate proba cu înscrisurile depuse la dosar, proba testimonială, proba cu interogatoriul părţilor.

Prin Încheierea nr. 725/25.01.2013 pronunţat în cauză, instanţa a admis în principiu acţiunea formulată de reclamanta ANGHEL MARIA, în contradictoriu cu pârâţii ANGHEL CAMELIA DANIELA LELIANA, ANGHEL TEODORA – ELENA,  şi ANGHEL GHEORGHE – BOGDAN. 

A constatăat deschisă succesiunea autorilor comuni Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, cu ultimul domiciliu în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.

A constatat că de pe urma acestora au rămas, ca moştenitori legali, reclamanta, în calitate de fiică, cu o cotă de ?, şi pârâţii, moştenitori prin retransmitere după fiul autorilor Anghel Gh. Gheorghe, toţi cu o cotă de ? ( Anghel Camelia Daniela Leliana cu o cotă de 1/8, Anghel Teodora – Elena şi Anghel Gheorghe – Bogdan, fiecare cu câte o cotă de 3/16 ).

A constatat că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din următoarele bunuri, care se regăsesc în adeverinţa nr. 1929/11.06.2008, pe raza comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, respectiv:

1. teren în suprafaţă de 0,15 ha, situat in punctul ”Gradina ”Casei”;

2. teren în suprafaţă de 0,12 ha, situat in punctul ”Lutoare”;

3. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Sub Coasta”;

4. teren în suprafaţă de 0,20 ha, situat in punctul ”Merhilă”;

5. teren în suprafaţă de 0,40 ha, situat in punctul ”Ghimpurosu”;

6. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Balota”;

7. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Pe Vale”;

8. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Lacsor”;

9. teren în suprafaţă de 0,03 ha, situat in punctul ”Acasă”;

10. casa de locuit în suprafaţă de 50 mp din cărămidă acoperita cu ţiglă şi compusă din trei camere de locuit, un hol, un antreu si beci;

11. un grajd în suprafaţă de 32 mp din lemn acoperit cu carton.

A admis în parte în principiu cererea reconvenţională.

A constatat caracterul simulat al contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000 şi constată că acesta reprezintă o donaţie deghizată.

A respins ca rămasă fără obiect cererea de rezoluţiune a contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000 şi implicit, excepţia prescripţiei acţiunii în rezoluţiune invocată din oficiu.

A admis excepţia prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la reducţiunea liberalităţilor excesive şi raportul donaţiilor şia respins ca prescrisă această acţiune.

Prin Sentinţa civilă nr. 2699/2014, instanţa a admis acţiunea formulată de reclamanta ANGHEL MARIA în contradictoriu cu pârâţii ANGHEL CAMELIA DANIELA LELIANA, ANGHEL TEODORA – ELENA şi ANGHEL GHEORGHE – BOGDAN şi a sistat starea de coproprietate a părţilor cu privire la bunurile ce compun masa partajabilă, rămase de pe urma autorilor defuncţi Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, atribuind părţilor în proprietate bunurile potrivit primei variante de lotizare din raportul de expertiză tehnică specialitatea topografie de la fila 194. 

Prin Decizia nr. 85/R/9.02.2015, Tribunalul Vâlcea a admis recursurile părţilor, a casat hotărârea de fond şi a trimis spre rejudecare cauza la Judecătoria Rm. Vâlcea.

Reţine Tribunalul că este fondată critica recurenţilor cu privire la soluţia instanţei de fond referitoare la prescripţia dreptului la acţiune în ce priveşte prescripţia raportului donaţiilor.

Raportul donaţiilor este o operaţie preliminară a împărţelii, fiind de obicei solicitat de moştenitori, ca şi reducţiunea liberalităţilor excesive, în cazul unei acţiuni de partaj. De aceea este adevărat că raportul donaţiilor reprezintă o operaţiune care corespunde etapei de stabilire a masei succesorale, etapă care precede operaţia de împărţeală propriu-zisă.

Instanţa a constatat caracterul simulat al contractului de întreţinere 480/14.03.2000 şi că acest contract reprezintă o donaţie deghizată.

În ce priveşte priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune cu privire la reducţiunea liberalităţilor excesive şi raportul donaţiilor, instanţa a reţinut că aceste acţiuni sunt personale, patrimoniale şi prescriptibile în termenul general de prescripţie de 3 ani, potrivit art. 3 din Decretul nr. 167/1958, termen care începe să curgă de la data deschiderii succesiunii autorilor, în speţă din 2003, data decesului autoarei Anghel Maria. În mod excepţional, în cazul în care titularul dreptului la acţiune nu a avut cunoştinţă, din motive care nu îi sunt imputabile, de existenţa liberalităţii, termenul de prescripţie începe să curgă de când a luat la cunoştinţă sau trebuia să ia cunoştinţă de existenţa liberalităţii, momente care trebuie dovedite de titularul acţiunii.

Tribunalul reţine că instanţa de fond în mod eronat a constat că a intervenit prescripţia dreptului la acţiune în ce priveşte raportul donaţiilor şi reducţiunea liberalităţilor excesive fundamentându-şi concluzia pe prezumţia că pârâţii ştiau din anul 1992 despre intenţiile autoarei comune.

Or, din materialul probator administrat nu a rezultat cu certitudine că pârâţii au cunoscut despre existenţa contractului de întreţinere şi mai ales asupra existenţei liberalităţii.

În această situaţie, reţine tribunalul că în cazul în care titularul dreptului la acţiune nu a avut cunoştinţă din motive ce nu i sunt imputabile de existenţa liberalităţii prin care i s-a lezat rezerva, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când a luat cunoştinţă sau trebuia să ia cunoştinţă de existenţa liberalităţii.

Or, dacă instanţa de fond a statuat în mod corect prin încheierea de admitere în principiu nr. 725 din 25 ianuarie 2013 civilă, caracterul simulat al contractului de întreţinere stabilind că acest contract reprezintă o donaţie deghizată, iar pârâţii au formulat cerere de raport la donaţiei şi reducţiune a liberalităţilor excesive odată cu cererea de constatare a caracterului simulat tribunalul apreciază că în mod greşit instanţa de fond a apreciat că s-a împlinit termenul de prescripţie în ce priveşte promovarea acţiunii cu privire la raportul donaţiilor şi respectiv reducţiunea liberalităţilor excesive.

Pentru considerentele menţionate, Tribunalul apreciază că este fondată critica recurenţilor pârâţi în ce priveşte aplicarea prevederilor art. 3 din decretul 167/1958 cu referire la prescripţia dreptului la acţiunea privind raportul donaţiilor şi reducţiunea liberalităţilor excesive.

În raport de cele prezentate, Tribunalul  a dispus ca instanţa de fond să analizeze acţiunea privind raportul donaţiilor şi implicit de reducţiune a liberalităţilor excesive precum şi refacerea raportului de expertiză cu stabilirea variantelor de lotizare în funcţie de raportul donaţiilor şi reducţiunea liberalităţilor excesive, fiind necesar a se restabili masa partajabilă şi cotele ce se cuvin moştenitorilor, aceste dispoziţii fiind obligatorii în rejudecare conform art 315 CPC, care prevede că ,,În caz de casare, hotărârile instanţei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.,,

Cauza a fost reânregistartă pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Reclamanta Anghel Maria este fiica autorilor Anghel Gheorghe ( decedat în 1982 – f 13 ) şi Anghel Maria ( decedată în anul 2003 – f 14 ), aşa cum rezultă din copia buletinului de identitate şi a certificatului de naştere depuse la filele 11, 12 în dosarul ataşat nr. 6770/288/2011.

Anghel Gh. Gheorghe, decedat în anul 2007, este fratele reclamantei şi autorul pârâţilor, aşa cum rezultă din actele de stare civilă depuse la filele 15 – 18 în dosar.

Astfel, de pe urma autorilor au rămas ca moştenitori legali reclamanta, în calitate de fiică, cu o cotă de ? şi pârâţii, moştenitori prin retransmitere după fiul autorilor Anghel Gh. Gheorghe, toţi cu o cotă de ? ( Anghel Camelia Daniela Leliana, Anghel Teodora – Elena şi Anghel Gheorghe – Bogdan )

În ceea ce priveşte masa succesorală, instanţa reţine că pârâţii au solicitat pe cale reconvenţională, suplimentarea masei partajabile cu apartamentul situat în Rm. Vâlcea, strada Dacia nr. 7, bl. 15, sc. B, et. II, judeţul Vâlcea, care a făcut obiectul contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000. Au solicitat, în principal să se constate să se constate că reprezintă o donaţie deghizată şi să se dispună reducţiunea liberalităţilor excesive şi raportul donaţiei, iar în subsidiar au solicitat rezoluţiunea acestui contract pentru neîndeplinirea obligaţiilor de întreţinere.

Instanţa reţine că prin acest contract autoarea Anghel Maria a transmis reclamantei proprietatea apartamentului menţionat anterior, şi-a rezervat dreptul de folosinţă viageră, iar reclamanta şi-a asumat obligaţia de a o întreţine pe reclamantă.

Potrivit art.  845 C.civ., „valoarea bunurilor înstrăinate unui succesibil în linie dreaptă, cu sarcina unei rendite viagere sau cu rezervă de uzufruct va fi socotită în porţiunea disponibilă şi excedentele, de este, se va trece în masa succesiunii”.

Astfel, aceste dispoziţii legale instituie în favoarea moştenitorilor rezervatari o prezumţie de donaţie, atunci când bunul a fost înstrăinat unui succesibil în linie dreaptă, cu sarcina unei rente viagere sau cu rezervă de uzufruct.

În speţă, analizând cuprinsul contractului în litigiu, instanţa apreciază că autoarea, prin aceea că şi-a rezervat dreptul de folosinţă viageră, şi-a rezervat, în fapt, dreptul de uzufruct. Acesta din urmă presupune folosirea unui bun şi culegerea fructelor. Or, în cazul locuinţei, aceste atribute se rezumă la folosirea locuinţei.

În orice caz, prezumţia de donaţie operează şi în situaţia în care înstrăinătorul şi-a rezervat dreptul de folosinţă viageră, indiferent de bunul înstrăinat, în baza principiului de drept „unde există aceeaşi raţiune, trebuie să fi aceeaşi soluţie”. Acelaşi principiu se aplică şi în situaţia în care înstrăinarea s-a făcut cu sarcina întreţinerii, şi nu cu sarcina unei rente viagere, jurisprudenţa fiind constantă în acest sens.

Pentru aceste motive, instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 845 C.civ., astfel încât urmează să constate caracterul simulat al contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000 şi că acesta reprezintă o donaţie deghizată.

În ceea ce priveşte rezoluţiunea contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000, pârâţii au solicitat în principal să se constate că acesta reprezintă o donaţie deghizată şi în subsidiar să se constate rezoluţiunea, solicitare firească întrucât dacă se stabilea că reprezintă o donaţie, pe cale de consecinţă nu mai exista un contract de întreţinere a cărui rezoluţiune să fie solicitată.

Or, având în vedere soluţia de mai sus şi anume constatarea caracterului simulat al contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000 şi a faptului că acesta reprezintă o donaţie deghizată, instanţa urmează să respingă ca rămasă fără obiect cerere de rezoluţiune a contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000.

În ceea ce priveşte  introducerea în termen a  acţiune cu privire la  raportul donaţiilor, instanţa reţine că tribunalul prin decizia de casare a statuat că din momentul în care a început să curgă termenul de prescripţie a dreptului la acţiune cu privire la raportul donaţiilor şi până la data formulării acestei cereri, 09.12.2011 nu s-a împlinit termenul de prescripţie de 3 ani, astfel încât urmează să  analizeze pe fond acţiune cu privire la raportul donaţiilor. 

Art. 751 prevede că: ,, Fiul sau descendentele care vine la succesiune, chiar sub beneficiu de inventar, împreună cu fraţii ori surorile sale, sau cu descendenţii acestora, trebuie a raporta coerezilor săi tot ce a primit de la defunct prin dar, atât direct cât şi indirect, afară de cazul când donatorele a dispus altfel.

În art. 752C.civ. se arată că numai ,,Eredele ce renunţă la succesiune poate popri*) darul, sau a cere legatul ce i s-a făcut, în limitele părţii disponibile.

Având în vedere cele mai sus expuse şi constatând că reclamanta nu a renunţat la succesiune şi donaţia nu a fost scutită de raport, instanţa va dispune raportul  donaţiei în natură şi va reţine la masa partajabilă apartamentul în litigiu, care a ieşit din patrimoniul autorilor comuni prin contractul nr. 490/14.03.2000 apreciat donaţie deghizată.

 Reţinând că reducţiunea liberalităţii excesive se analizează numai în situaţia în care donaţia a fost scutită de raport, ceea ce nu este cazul în speţă, instanţa va respinge cererea pârâţilor cu privire la reducţiunea liberalităţilor excesive.

Instanţa mai reţine că prin sentinţa civilă nr. 13309/16.12.2011 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 6770/288/2011 s-a constat nulitatea tranzacţiei consfinţită prin hotărârea de expedient, sentinţa civilă nr. 305/07.04.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Vâlcea în dosarul nr. 1439/288/2010, reţinându-se cu putere de lucru judecat, opozabil în orice alt dosar care ar fi implicat aceleaşi părţi, că  aceste bunuri sunt ale autorilor comuni.

Pentru  toate considerentele expuse mai sus, instanţa, în conformitate cu dispoziţiile art. 728 C.civ. şi art. 6736 C.pr.civ., va admite în principiu acţiunea formulată de reclamantă. 

Va constata deschisă succesiunea autorilor comuni Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, cu ultimul domiciliu în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Va constata că de pe urma acestora au rămas, ca moştenitori legali, reclamanta, în calitate de fiică, cu o cotă de ?, şi pârâţii, moştenitori prin retransmitere după fiul autorilor Anghel Gh. Gheorghe, toţi cu o cotă de ? ( Anghel Camelia Daniela Leliana, Anghel Teodora – Elena şi Anghel Gheorghe – Bogdan).

Va admite în parte în principiu cererea reconvenţională.

Va constata caracterul simulat al contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000,  va constata că acesta reprezintă o donaţie deghizată şi va dispune raportul acesteia în natură la masa partajabilă.

Va respinge cererea pârâţilor cu privire la reducţiunea liberalităţilor excesive.

Va respinge ca rămasă fără obiect cererea de rezoluţiune a contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000.

Va constata că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din următoarele:

- bunuri, care se regăsesc în adeverinţa nr. 1929/11.06.2008, pe raza comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, respectiv:

1. teren în suprafaţă de 0,15 ha, situat in punctul ”Gradina ”Casei”;

2. teren în suprafaţă de 0,12 ha, situat in punctul ”Lutoare”;

3. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Sub Coasta”;

4. teren în suprafaţă de 0,20 ha, situat in punctul ”Merhilă”;

5. teren în suprafaţă de 0,40 ha, situat in punctul ”Ghimpurosu”;

6. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Balota”;

7. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Pe Vale”;

8. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Lacsor”;

9. teren în suprafaţă de 0,03 ha, situat in punctul ”Acasă”;

10. casa de locuit în suprafaţă de 50 mp din cărămidă acoperita cu ţiglă şi compusă din trei camere de locuit, un hol, un antreu si beci;

11. un grajd în suprafaţă de 32 mp din lemn acoperit cu carton.

-  apartamentul situat în Rm. Vâlcea, strada Dacia nr. 7, bl. 15, sc. B, et. II, judeţul Vâlcea

În vederea identificării - evaluării apartamentului şi lotizării tuturor bunurilor ce compun masa partajabilă, în cauză se va efectua expertiză tehnică în specialitatea construcţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

  D I S P U N E

Admite în principiu acţiunea formulată de reclamanta ANGHEL MARIA, domiciliată in  RM VALCEA, str. Dacia, nr. 7, bl. 15, sc. B, ap. 9, Judeţ VÂLCEA în contradictoriu cu pârâţii ANGHEL CAMELIA DANIELA LELIANA, ANGHEL TEODORA – ELENA,  şi ANGHEL GHEORGHE – BOGDAN, toţi  domiciliaţi  în  RM VALCEA, str. Nicolae Titulescu, nr. 12, bl. 86, sc. E, ap. 3, Judeţ VÂLCEA

Constată deschisă succesiunea autorilor comuni Anghel Gheorghe şi Anghel Maria, cu ultimul domiciliu în Rm. Vâlcea, judeţul Vâlcea.

Constată că de pe urma acestora au rămas, ca moştenitori legali, reclamanta, în calitate de fiică, cu o cotă de ?, şi pârâţii, moştenitori prin retransmitere după fiul autorilor Anghel Gh. Gheorghe, toţi cu o cotă de ? ( Anghel Camelia Daniela Leliana, Anghel Teodora – Elena şi Anghel Gheorghe – Bogdan ).

Admite în parte în principiu cererea reconvenţională.

Constată caracterul simulat al contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000,  constată că acesta reprezintă o donaţie deghizată şi dispune raportul acesteia în natură la masa partajabilă.

Respinge cererea pârâţilor cu privire la reducţiunea liberalităţilor excesive.

Respinge ca rămasă fără obiect cererea de rezoluţiune a contractului de întreţinere nr. 490/14.03.2000.

Constată că masa succesorală rămasă de pe urma defunctului se compune din următoarele:

- bunuri, care se regăsesc în adeverinţa nr. 1929/11.06.2008, pe raza comunei Racoviţa, judeţul Vâlcea, respectiv:

1. teren în suprafaţă de 0,15 ha, situat in punctul ”Gradina ”Casei”;

2. teren în suprafaţă de 0,12 ha, situat in punctul ”Lutoare”;

3. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Sub Coasta”;

4. teren în suprafaţă de 0,20 ha, situat in punctul ”Merhilă”;

5. teren în suprafaţă de 0,40 ha, situat in punctul ”Ghimpurosu”;

6. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Balota”;

7. teren în suprafaţă de 0,08 ha, situat in punctul ”Pe Vale”;

8. teren în suprafaţă de 0,30 ha, situat in punctul ”Lacsor”;

9. teren în suprafaţă de 0,03 ha, situat in punctul ”Acasă”;

10. casa de locuit în suprafaţă de 50 mp din cărămidă acoperita cu ţiglă şi compusă din trei camere de locuit, un hol, un antreu si beci;

11. un grajd în suprafaţă de 32 mp din lemn acoperit cu carton.

-  apartamentul situat în Rm. Vâlcea, strada Dacia nr. 7, bl. 15, sc. B, et. II, judeţul Vâlcea

În vederea identificării - evaluării apartamentului şi lotizării tuturor bunurilor ce compun masa partajabilă, în cauză se va efectua expertiză tehnică în specialitatea construcţii.

Expertul va face propunerile de lotizare, ţinând seama de starea de nevoie şi de opţiunea părţilor, precum şi de modul de stăpânire a bunurilor succesorale.

Stabileşte termen de fond la data de 24.06.2015.

Cu aceeaşi cale de atac odată cu fondul.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 20.05.2015.

Preşedinte,

Cerasela Diana Drăgan

Grefier,

Camelia Elena Iacovete

?

Domenii speta