Sentinta civila

Sentinţă civilă 1306 din 29.11.2011


Dosar nr. 1173/239/2010.

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA HÂRLĂU

Şedinţa publică de la 29 Noiembrie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE L. V.

Grefier L. I.

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 1306/2011

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamant T. M.(prin reprez legal S. de av G. E. şi pe pârât T. T., pârât T. N., pârât M. M., pârât T. A., pârât C. M., pârât T. A., pârât T. O.-F, pârât T. L.-C., pârât I. E., pârât T. S, pârât T. T., pârât . P, pârât T. V., având ca obiect partaj judiciar ieşire indiviziune

La apelul nominal făcut în şedinţa publică lipsesc părţile

S-a făcut referatul cauzei de către grefier care învederează că procedura este legal îndeplinită.

Dezbaterile asupra fondului cauzei au avut loc în şedinţa publică din data de 15.11.2011, susţinerile părţilor fiind consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care fac parte integrantă din prezenta sentinţă civilă, când din lipsă de timp pentru deliberare pronunţarea s-a amânat la data de 22.11.2011 şi pentru astăzi când,

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 08.07.2010 sub nr. 1173/239/2010, reclamanta T. M. a chemat în judecată pe pârâţii T. T., T. N., M. M., T. A., C. M., T. A., T. O.-F., T. L.-C., solicitând ieşirea din indiviziune cu privire la averea succesorală rămasă de pe urma defunctului ....., decedat la data de 27.12.1960, atribuirea imobilului casa de locuit şi instituirea unui drept de superficie cu privire la terenul pe care este amplasată construcţia precum şi instituirea unei servituţi de trecere pe teren, pentru normala folosire a imobilului, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că are calitatea de soţie supravieţuitoare a defunctului ....., conform certificatului de moştenitor nr. 33 din 21.04.1962 iar pârâţii sunt descendenţi şi nepoţi ai acestuia. Astfel, pârâţii T. O. şi T. L. sunt descendenţii lui T. T., care a fost fiul defunctului iar pârâţii I. E., T. S., T. T. şi T. P. sunt descendenţii lui T. D., fiul defunctului, care este decedat.

A precizat reclamanta că, potrivit certificatului de moştenitor, justifică un drept cu privire la imobilul casă de locuit, motiv pentru care solicită ieşirea din indiviziune şi atribuirea acestui bun în natură având în vedere că a stăpânit această casă în permanenţă şi nu are alt spaţiu de locuit.

Cât priveşte terenul pe care este amplasată construcţia, reclamanta a arătat că acesta este proprietatea pârâtului T. T., căruia i s-a reconstituit dreptul de proprietate, motiv pentru care solicită instituirea unui drept de superficie şi, în contradictoriu cu acest pârât, instituirea unei servituţi de trecere pentru normala folosinţă a imobilului.

Acţiunea nu a fost motivată în drept.

În dovedirea cererii, legal timbrate, reclamanta a depus înscrisuri: certificat de moştenitor.

Legal citat, pârâtul T. T. a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active deoarece reclamanta nu este proprietara imobilului ci este doar o persoana tolerată. Casa este proprietatea lui exclusivă, el fiind moştenitorul mamei sale şi a fost pus în posesie de executorul judecătoresc la data de 04.07.2008, precizând că s-au judecat cu privire la certificatul de moştenitor, soluţia rămânând definitivă la 12.06.2007.

În dovedire, pârâtul a depus înscrisuri: proces-verbal de punere în posesie, sentinţa civilă nr. 602/2007 a Judecătoriei Hârlău, extras de pe dispozitivul deciziei civile nr. 243/2008 a Tribunalului Iaşi, sentinţa civilă nr. 221/2006 şi încheiere din data de 29.01.2007 ale Judecătoriei Hârlău, notificare, decizia civilă nr. 572/2001 a Curţii de Apel Iaşi, titlu de proprietate, certificat eliberat de Arhivele Statului, certificat de moştenitor, certificat de naştere, autorizaţie de construcţie, raport de expertiză.

Reclamanta a depus precizări prin care a arătat că a fost căsătorită cu defunctul T. L. din anul 1940 şi a avut şase copii, crescându-i şi pe cei doi ai soţului din prima căsătorie. Din acel moment şi până în prezent, a locuit neîntrerupt în această casă ce a fost construită în anul 1926 şi refăcută aproape în totalitate după anul 1944.

După decesul lui T. L. în 1960, a fost nevoită să realizeze îmbunătăţiri la imobil care este construit din chirpici şi se deteriorează foarte repede şi anume: a construit alt acoperiş în 1974, a înlocuit căpriorii şi a pus cherestea, a construit un alt perete în spatele casei deoarece se dărâmă, a refăcut în totalitate bucătăria de vară lipită de casă, a construit alte sobe, a refăcut cerdacul, a racordat imobilul la reţeaua electrică şi la sistemul de apă - canal, lucrări ce depăşesc suma de 500 lei.

A precizat reclamanta că solicitarea ei de a-i fi atribuit în natură imobilul porneşte din dorinţă firească a a-şi petrece restul vieţii în casă în care a locuit din anul 1940, când s-a căsătorit, în prezent are vârsta de 88 ani şi grave probleme de sănătate.

Pârâtul T. T. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii că neîntemeiată cu cheltuieli de judecată. A arătat pârâtul că menţiunile din certificatul de moştenitor pe care reclamanta îşi întemeiază acţiunea sunt nereale deoarece toate bunurile enumerate în această - casă şi teren - au aparţinut mamei sale, T. A., motiv pentru care s-a dispus anularea titlului de proprietate pentru teren emis reclamantei.

Moştenitorii acesteia sunt doar el şi fratele său, T. D., în timp ce tatăl lor, T. L., a fost doar tutore şi nu proprietarul acestor bunuri. Mama lor, T. A., a decedat în anul 1940 iar succesiunea acesteia s-a dezbătut conform Codului civil, defunctul T. L. neavând drept de moştenire după soţia lui. Reclamanta a locuit împreună cu T. L. în această casă aparţinând primei lui soţii, singurii proprietari fiind pârâţii T. T.şi D.

Acest imobil nu face parte din masa succesorală rămasă de pe urma defunctului T. L., motiv pentru care pârâtul a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat să se constate nulitatea absolută a menţiunilor din certificatul de moştenitor nr. 33 din 21.04.1962 emis după decesul lui T. L., cu privire la compunerea masei succesorale, u cheltuieli de judecată.

Întâmpinarea şi cererea reconvenţională au fost întemeiate în drept pe dispoziţiile art. 115 - 120 Cod procedură civilă.

Reclamanta a precizat că pârâtul T. A. se numeşte în realitate A. şi a indicat adresa acesteia.

Pârâţii M M,T.  N, T. A., T. A., T. L.-C. şi C. M. au depus cereri prin serviciul registratură al instanţei prin care au precizat că sunt de acord că reclamanta să locuiască în casa în litigiu până la decesul acesteia şi să folosească dependinţele care se găsesc pe proprietatea respectivă - grajd, coteţ, şopron, instalaţie de apă.

Ceilalţi pârâţi nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă pentru a solicita încuviinţarea şi administrarea de probe.

Reclamanta a învederat că certificatul de moştenitor nr. 33/1962 a făcut obiectul mai multor litigii între părţi şi a depus decizia civilă nr. 1107/2004 a Curţii de Apel Iaşi, irevocabilă.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de pârâtul T. T. iar prin încheierea din data de 01.03.2011 a unit cu fondul soluţionarea excepţiei.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat părţilor probele cu înscrisuri, testimonială şi cu efectuarea unei expertize în specialitatea construcţii.

Au fost audiaţi martorii C. M. şi M. M., declaraţiile acestora fiind consemnate şi ataşate dosarului cauzei.

A fost depus raportul de expertiză în construcţii cu privire la care pârâtul T. T. a formulat obiecţiuni ce au fost respinse de instanţă.

Din oficiu, instanţa a invocat excepţia puterii de lucru judecat referitor la cererea reclamantei de instituire a unei servituţi de trecere pe terenul pârâtului T. T. şi cu privire la cererea acestui pârât din cererea reconvenţională privind constatarea nulităţii absolute a menţiunilor cuprinse în certificatul de moştenitor nr. 33/1962 şi a dispus ataşarea dosarului 270/239/2008 al Judecătoriei Hârlău.

La termenul din 06.09.2011, reclamanta a învederat ca pârâtul T. T. a decedat şi a solicitat introducerea în cauză a moştenitorului acestuia, T. V..

La cererea instanţei, Direcţia Locală de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a înaintat extras de uz oficial de pe actul de deces al pârâtului din care rezultă că acesta a decedat la data de 20.07.2011.

A fost introdus în cauză moştenitorul pârâtului T. T. şi anume T. V.

Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia puterii de lucru judecat şi a rămas în pronunţare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate din oficiu şi de către pârâtul T. T. privind puterea de lucru judecat privind instituirea unei servituţi de trecere şi constatarea nulităţii absolute a menţiunilor din certificatul de moştenitor nr. 33/1962 şi excepţia lipsei calităţii pocesuale active.

Cât priveşte puterea de lucru judecat referitoare la cererea reclamantei de instituire a unei servituţi de trecere pe terenul pârâtului T. T., instanţa constată că reclamanta a mai formulat o cerere având acelaşi obiect şi în contradictoriu cu acelaşi pârât ce a fost soluţionată definitiv prin decizia civilă nr. 644 din 05.10.2009 a Tribunalului Iaşi şi irevocabil prin decizia civilă nr. 28 din 22.01.2010 a Curţii de Apel Iaşi, în sensul respingerii cererii reclamantei T. M..

În aceste condiţii, instanţa constată că există autoritate de lucru judecat deoarece acest capăt de cerere se judecă între aceleaşi părţi, are acelaşi obiect şi este întemeiat pe aceeaşi cauză, aşa cum prevede art. 1201 Cod civil, reclamanta precizând clar că în această cerere înţelege să se judece în contradictoriu numai cu pârâtul T. T., motiv pentru care va admite excepţia si va respinge cererea.

Referitor la cererea pârâtului T. T. din cererea reconvenţională privind constatarea nulităţii absolute a menţiunilor din certificatul de moştenitor nr. 33/1962, instanţa constată că părţile s-au mai judecat pentru aceeaşi cerere ce a fost soluţionată irevocabil prin decizia civilă nr. 1107 din 29.06.2004 a Curţii de Apel Iaşi - fila 159 dosar în sensul respingerii acţiunii formulate de pârâţii T. T. şi T. D. în contradictoriu cu reclamanta şi cu ceilalţi pârâţi (parte dintre ei sunt succesorii lui T. D. care a decedat între timp).

Instanţa constată că există autoritate de lucru judecat şi cu privire la această cerere, fiind îndeplinită cerinţa triplei identităţi - părţi, obiect, cauza -impusă de art. 1201 Cod civil, motiv pentru care va admite excepţia şi cu privire la această cerere, ce urmează a fi respinsă.

Cât priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale active invocate de pârâtul T. T., instanţa o va respinge pentru următoarele considerente:

Ca urmare a respingerii cererii privind constatarea nulităţii absolute a menţiunilor din certificatul de moştenitor, acest înscris este perfect valabil şi produce efecte depline între părţi, astfel încât reclamanta, care este soţia supravieţuitoare a defunctului T. L. are calitatea de a solicita ieşirea din indiviziune cu privire la averea rămasă de pe urma acestui defunct în contradictoriu cu descendenţii acestuia din căsătoria cu ea şi cu cei doi copii din prima căsătorie -T .T . şi T. D.

Pe fondul cauzei, instanţa constată că la data de 27.12.1960 a decedat T. L., cu ultimul domiciliu în comuna F., judeţul Iaşi.

La data de 21.04.1962 s-a dezbătut succesiunea după acest defunct şi s-a emis certificatul de moştenitor nr. 33 de către Notariatul de Stat Hârlău - fila 6, în care se consemnează că moştenitorii defunctului sunt: reclamanta T. M., în calitate de soţie supravieţuitoare, căreia îi revine o cotă de 1/4 din moştenire şi T. D., T. ., T. T, T. N., T. M., T. A., T. M. şi T. A., toţi în calitate de descendenţi de gradul I, cu o cotă de 3/4 din masa succesorală.

În prezent, dintre aceştia au decedat: T. T. care are ca moştenitor pe T. V., T. D. ce are ca moştenitori pe pârâţii din această cauză I. E., T. S., T. T. şi T. P. şi T. T. ce are ca moştenitori pe T. O.-F. şi T. L.-C.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului T. L. se compune dintr-un imobil casă de locuit situat în comuna F, judeţul Iaşi, construit în anul 1926, conform autorizaţiei nr. 2596 emisă pe numele defunctului - fila 32 dosar.

Cât priveşte terenul înscris în certificatul de moştenitor, acesta a devenit proprietatea exclusivă a pârâtului T. T., ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate pe numele acestuia şi nu face obiectul prezentului dosar.

Referitor la imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti s-a efectuat un raport de expertiză în specialitatea construcţii care a conchis că imobilul este construit în anii 1920, are pereţi din vălătuci pe furci, cu o durata normată de viaţă de 50 ani iar dacă nu ar fi fost îngrijit şi întreţinut, acesta s-ar fi autodemolat.

Expertul a reţinut că valoarea actuală de circulaţie rămasă din vechiul imobil este de 2000 lei şi că valoarea îmbunătăţirilor, reparaţiilor şi înlocuirii elementelor de construcţie după decesul lui T. L. este de 16.400 lei iar cea a anexelor gospodăreşti este de 400 lei, total valoare imobil - 18.800 lei.

În temeiul art. 728 Cod civil şi art. 6731 Cod procedură civilă, instanţa va dispune ieşirea din indiviziune a părţilor iar la formarea loturilor va avea în vedere principiile înscrise în art. 6739 Cod procedură civilă şi anume acordul părţilor, mărimea cotei fiecăruia, natura bunurilor, domiciliul şi ocupaţia părţilor precum şi dispoziţiile art. 741 Cod civil care prevede că fiecare trebuie să primească aceeaşi cantitate de mobile şi imobile, de drepturi sau creanţe de aceeaşi natură şi valoare, evitându-se pe cât posibil fărâmiţarea excesivă a proprietăţii şi asigurarea exploatării optime a bunurilor atribuite.

Având în vedere aceste principii dar şi faptul că niciuna dintre părţi nu locuieşte în comuna F, judeţul Iaşi, cu excepţia reclamantei, care locuieşte în imobilul supus partajului din anul 1940, data căsătoriei cu defunctul său soţ şi faptul că parte dintre pârâţi au fost de acord ca reclamanta să folosească imobilul şi dependinţele până la sfârşitul vieţii sale dar şi împrejurarea că imobilul are o suprafaţă utilă de 61,76 mp., ceea ce face imposibilă partajarea sa în natură, instanţa va atribui acest imobil reclamantei, care are şi o vârstă respectabilă şi, în temeiul art. 6735 alin. 2 Cod procedură civilă, o va obliga pe aceasta la plata sultei către pârâţi, moştenitorii descendenţilor decedaţi urmând a primi suma care s-ar fi cuvenit autorului lor.

S-a solicitat de către reclamantă prin acţiunea introductivă şi instituirea unui drept de superficie cu privire la terenul pe care este amplasată construcţia, teren care este proprietatea exclusivă a pârâtului T. T., ca urmare a reconstituirii dreptului de proprietate privată şi cu privire la care i s-a emis acestuia titlu de proprietate.

În motivarea deciziei civile nr. 644/05.10.2009 a Tribunalului Iaşi prin care s-a respins acţiunea reclamantei T. M. de constituire a unui drept de servitute pe acelaşi teren, se arată că datele speţei sunt specifice constituirii unui drept de superficie care rezolvă ipoteza în care terenul şi construcţia amplasată pe acesta au proprietari diferiţi.

Temeiul legal al dreptului de superficie îl constituie dispoziţiile art. 492 Cod civil care prevede că orice construcţie sau plantaţie existente pe un teren sunt prezumate a fi făcute de proprietarul terenului până la dovada contrară. Textul conţine o regulă şi anume a accesiunii imobiliare artificiale şi o excepţie care permite dovedirea existenţei dreptului de superficie. Acesta este un dezmembrământ al dreptului de proprietate care presupune o suprapunere a două drepturi de proprietate aparţinând unor proprietari diferiţi: dreptul proprietarului asupra terenului şi dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcţiei edificate de el pe acel teren la care se adaugă dreptul superficiarului de a folosi terenul proprietatea altuia.

Dreptul de superficie se poate constitui prin convenţia părţilor, prin legat, prin uzucapiune şi prin lege iar după unii autori şi prin moştenire legală (Valeriu Stoica - Drepturile reale principale. Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2009).

În cauza de faţă, imobilul casă a fost construit de defunctul L. T. în anul 1926 pe terenul soţiei sale în vatra satului F, aşa cum rezultă din autorizaţia de construire depusă la fila 32 dosar, situaţie în care constructorul a dobândit un drept de folosinţă asupra terenului pe care este edificată casa, alăturat dreptului său de proprietate asupra construcţiei.

T. L. a transmis prin moştenire legală succesorilor săi - soţ supravieţuitor şi copii, atât dreptul de proprietate asupra construcţiei cât şi dreptul de folosinţă asupra terenului deoarece în patrimoniul său la data decesului se afla şi acest dezmembrământ al dreptului de proprietate.

Faţă de aceste considerente, instanţa va admite acest capăt de cerere şi va constitui în favoarea reclamantei un drept de superficie pe terenul pe care este edificată construcţia realizată de defunctul său soţ, având în vedere şi datele concrete ale acestei speţe (dreptul de proprietate asupra terenului a fost reconstituit unuia dintre copiii din prima căsătorie a defunctului, după intrarea în vigoare a Legii 18/1991, în condiţiile în care imobilul casă este edificat în anul 1926, imobil pe care reclamanta îl foloseşte din anul 1940, data căsătoriei sale cu defunctul).

În temeiul art. 277 Cod procedură civilă, va obliga pe pârâţi la plata cheltuielilor de judecată către reclamantă, potrivit cotei lor succesorale, reprezentând taxă de timbru, timbrul judiciar şi onorariul provizoriu expert construcţii.

În temeiul art. 18 din OG 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, va obliga pe părţi, corespunzător cotei lor succesorale, la plata către stat a sumei de 953 lei reprezentând diferenţa onorariu expert.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite excepţia puterii de lucru judecat invocată din oficiu privind cererea reclamantei de constituire a unei servituţi de trecere şi cererea pârâtului privind constatarea nulităţii absolute a menţiunilor din certificatul de moştenitor nr. 33/1962.

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârâtul T. T..

Admite în parte acţiunea promovată de reclamanta T. M. cu domiciliul în comuna F, judeţul I şi cu domiciliul ales la S. de Av. "G.E. şi G. C." cu sediul în I str. A. P., judeţul Iaşi în contradictoriu cu pârâţii: T. T., decedat, prin moştenitorul său T. V. cu domiciliul în Iaşi, str. , judeţul Iaşi, T. N. cu domiciliul în, judeţul B., M. M. cu domiciliul în B. judeţul B., T. A. cu domiciliul în B., judeţul B., judeţul Brăila, T. A. cu domiciliul în Deva,  judeţul Hunedoara, T. O.-F. cu domiciliul în Deva, cartier , judeţul Hunedoara, T. L.-C. cu domiciliul în Deva,  judeţul Hunedoara, I. E. cu domiciliul în Iaşi,  judeţul Iaşi, T. S. cu domiciliul în Iaşi,  judeţul Iaşi, T. T. cu domiciliul în Iaşi, judeţul Iaşi şi T. P. cu domiciliul în Iaşi,  judeţul Iaşi.

Respinge cererea reclamantei de constituire a unei servituţi de trecere reţinând puterea de lucru judecat.

Respinge cererea reconvenţională formulată de pârâtul T. T., prin moştenitorul T. V., reţinând puterea de lucru judecat.

Constată că la data de 27.12 1960 a decedat T. L., cu ultimul domiciliu în comuna F., judeţul Iaşi.

Constată că moştenitorii defunctului sunt: reclamanta T. M. în calitate de soţie supravieţuitoare căreia îi revine o cotă de 1/4 şi pârâţii: T. T., fiu decedat, având ca moştenitor pe T. V., T. T., fiu decedat, având ca moştenitori pe T. O.-F. şi pe T. L.-C., T. D., fiu decedat având ca moştenitori pe I. E., T. S., T. T. şi T. P., M. M. - fiică, T. A. - fiică, C. M.- fiică, T. N. - fiu şi T. A. - fiu, toţi aceştia având împreună o cotă de 3/4 din moştenire.

Masa succesorală rămasă de pe urma defunctului T. L. se compune dintr-un imobil casă de locuit şi anexe gospodăreşti situat în comuna Focuri, judeţul Iaşi, în valoare de 18.800 lei.

Dispune ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la imobilul situat în comuna F, judeţul Iaşi.

Atribuie reclamantei T. M. imobilul casă de locuit şi anexe gospodăreşti situat în comuna F, judeţul Iaşi în valoare de 18.800 lei.

Obligă pe reclamantă să plătească pârâţilor sultă după cum urmează: suma de 1762,5 lei fiecăruia dintre pârâţii T. N., T. A., M. M., C. M. şi T. A., suma de 1762,5 lei pârâţilor T. O.-F. şi T. L.-C. împreună, suma de 1762,5 lei lui T. V., moştenitorul lui T. T. şi suma de 1762,5 lei moştenitorilor lui T. D. şi anume: I. E., T. S., T. T. şi T. P.

Constituie un drept de superficie în favoarea reclamantei cu privire la terenul pe care este amplasat imobilul casă de locuit.

Obligă pe pârâţi la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată astfel: pârâţii T. N., T. A., M. M., C. M.şi T. A. îi vor achita suma de 42 lei fiecare, pârâţii T. O.-F. şi T. L.-C. îi vor achita împreună suma de 42 lei, pârâtul T. V. îi va achita suma de 42 lei iar pârâţii I. E., T. S., T. T. şi T. P. îi vor achita împreună suma de 42 lei.

Obligă părţile la plata către stat a sumei de 953 lei acordat reclamantei cu titlu de ajutor public judiciar astfel: reclamanta va achita suma de 238,25 lei iar pârâţii T. N., T. A., M. M., C. M. şi T. A. suma de 89,34 lei fiecare, pârâtul T. V. suma de 89,34 lei, pârâţii T.O.-F. şi T. L.-C. suma de 89,34 lei împreună iar pârâţii I. E., T. S., T. T. şi T. P. suma de 89,34 lei împreună, corespunzător cotelor lor succesorale.

Raportul de expertiză si schiţele anexă efectuate de expert G. N. fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 29.11.2011.

Preşedinte, Grefier,

Domenii speta