Obligaţia de a face. Cerere obligare angajator să elibereze adeverinţă privind veniturile în acord global. Legalitatea cererii.

Sentinţă civilă 394 din 07.04.2015


Prin cererea înregistrată la data de 07.11.2014, sub nr. …/87/2014 reclamantul V.F. în contradictoriu cu pârâta SC K.R. SA a solicitat ca prin sentinţa ce se va pronunţa, pârâta să fie obligată să-i elibereze o adeverinţă care să cuprindă veniturile realizate  în „acord global” în perioada 01.07.1977 – 01.04.2001 şi menţiunea că s-au achitat contribuţiile legale către bugetul de stat.

În motivarea cererii a arătat reclamantul că în vederea obţinerii unei adeverinţe cu veniturile realizate în acord global pentru perioada 01.07.1977 – 01.04.2001 s-a adresat pârâtei cu cererea din data de 02.10.2014, adeverinţa fiindu-i necesară la recalcularea drepturilor sale de pensie, precizând că,  deşi a realizat venituri sub formă de acord global casa de pensii refuză valorificarea lor.

Susţine că pârâta nu i-a comunicat nici un răspuns la cererea susmenţionată încălcând astfel dispoziţiile OG nr.27/2002/1 – art.8(1) care prevăd că în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul indiferent dacă este favorabil sau nefavorabil trebuie să i se comunice petiţionarului.

Mai arată că documentele necesare eliberării adeverinţei se află la fostul angajator – SC K.R. SA  şi apreciază că pârâta refuză să elibereze un astfel de înscris.

În dovedirea celor susţinute, reclamantul a anexat cererea adresată pârâtei, factura poştală, aviz confirmare primire.

Prin întâmpinarea formulată  la data de 11.12.2014 pârâta a solicitat respingerea ca nefondată a acţiunii.

Motivând cererea,  a arătat pârâta că reclamantul îşi întemeiază acţiunea pe dispoziţiile OG nr.27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, însă pârâta  nu este  autoritate şi instituţie publică sesizată ci o societate cu capital integral privat căreia nu-i sunt aplicabile aceste prevederi.

Susţine pârâta că nu a răspuns la cererea formulată de reclamant întrucât este necesară studierea arhivelor societăţii, fapt ce necesită timp – perioada pentru care trebuie verificate statele de plată fiind lungă.

Chiar şi studiată arhiva, precizează pârâta că nu  s-au achitat contribuţiile sociale pentru veniturile obţinute în acord global iar societatea nu poate fi obligată să emită o adeverinţă în care  în care să se precizeze  că s-au achitat aceste contribuţii.

Precizează că societatea pârâtă a achitat contribuţia la pensia suplimentară  - calculată şi reţinută la nivelul salariului tarifar aspect rezultat din centralizatorul anexat întâmpinării, începând dina nul 1973 – până în prezent.

Mai arată că în cazul reclamantului  nu s-a plătit contribuţia de asigurări sociale  la veniturile suplimentare obţinute pentru munca în acord global ci doar pentru salariul de încadrare  la care s-au adăugat ulterior sporul de vechime şi alte sporuri cu caracter permanent.

Veniturile respective nu au făcut parte din retribuţia tarifară şi din baza de calcul a pensiilor – astfel cum prevede art.4 alin.3 din legea nr.2/1983 şi art.164 alin.2 şi 3 din Legea nr.19/2000 precum i Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005.

În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile din Legea nr.2/1983; Legea nr.19/2000, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.4/2005, Codul de procedură civilă.

A anexat  întâmpinării fişa de evidenţă a retribuţiilor pentru reclamant, centralizator privind evoluţia cotelor Casa de Asigurări de Sănătate Teleorman şi a contribuţiilor pentru fondul de pensii începând cu anul 1973 şi până în prezent.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa apreciază întemeiată acţiunea şi urmează să o admită pentru următoarele considerente:

Prin prezenta cerere reclamantul, fost angajat al pârâtei SC K.R. SA solicită obligarea unităţii angajatoare să-i elibereze o adeverinţă cu veniturile realizate în acord global pentru perioada 01.07.1977 – 01.04.2001, în adeverinţă urmând să fie făcută şi menţiunea că s-au achitat contribuţiile către bugetul de stat.

Conform fişelor de evidenţă a salariaţilor SC K. SA Romania filele – 33 – 46 – reclamantul a realizat venituri în acord global în perioada 1977 – 2001, pentru care angajatorul trebuia să  calculeze  şi să vireze  lunar contribuţiile pentru asigurări sociale, conform art. 1 din Decretul nr. 389/1972 .

Acest aspect rezultă şi din  înscrisurile aflate la filele 67 – 77 depuse de către pârâtă.

Veniturile realizate în acord global prevăzute în legislaţia anterioară anului 1989 au avut un caracter permanent, fiind acordate lunar şi în raport cu acestea angajatorul trebuia să calculeze şi vireze contribuţia de asigurări sociale aferentă fondului de salarii, conform art. 1 din Decretul 389/1972, care prevedea obligaţia unităţii de a vira la bugetul asigurărilor de stat o contribuţie de 15% asupra câştigului brut realizat de personalul lor salarial.

Prevederea legală mai sus citată a fost menţinută prin Legea nr. 49/1992, modificându-se numai procentul C.A.S.-ului datorat de angajator.

Potrivit art. 2 lit. e din Legea nr. 19/2000, fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiei datorate de peroanele fizice şi juridice din sectorul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite.

Conform prevederilor art. 23 alin.1 din Legea nr. 19/2000-aşa cum au fost modificate prin Legea nr. 250/19.07.2007- baza de calcul lunară a contribuţiei individuale de asigurări sociale o constituie salariul individual brut, realizat lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile reglementate de lege sau contractul colectiv de muncă, iar în raport de acest salariu brut se calculează numărul de puncte realizat în fiecare lună, în vederea determinării punctajului anual al asiguratului, potrivit  art. 78 alin.1 teza a II-a din Legea nr. 19/2000 din aceeaşi lege.

În acest sens sunt şi prevederile art. 164 alin.1 şi 3 din Legea nr. 19/2000, conform cărora la determinarea punctajelor anuale se utilizează salariile brute sau nete, după caz şi se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent înscrise în carnetul de muncă sau dovedite cu adeverinţe de la angajator.

De asemenea, în  Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Ordinul  Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 340/2001 se prevede la pct. 26 faptul că: punctajul anual al asiguratului se determină potrivit art. 78 alin. (1) şi (2) din lege, pe baza venitului brut realizat lunar, prevăzut la pct. 19 din prezentele norme…”

La pct. 19 din aceste norme este definită sintagma venit brut realizat lunar ca fiind “totalitatea veniturilor în bani sau în natură, indiferent de fondurile din care acestea se achită, realizate de asiguraţii care se află în una sau mai multe dintre situaţiile de la art. 5 alin. (1) pct. I şi II din lege…”.

Mai mult, prin Ordinul nr. 680/2007 pentru modificarea Normelor de aplicare a Legii nr. 19/2000 s-a definit noţiunea de venitul brut realizat lunar ca fiind venitul brut în bani, achitat din fondul de salarii, reprezentând inclusiv „sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate sub formă de procent din salariu ori sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu…”

Având în vedere şi Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011 pronunţata de ÎNALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTIŢIE - publicata in Monitorul Oficial nr. 824/2011 - M. Of. 824 / 22 noiembrie )11- privind stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public provenite din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat, prin luarea in considerare a formelor de retribuire obţinute in acord global, decizie pronunţata in RIL potrivit cu care „In interpretarea dispoziţiilor art. 2 lit. e), art. si art. 164 alin. (1) si (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale si ale art. 1 si 2 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor  sociale de stat, stabileşte ca: Formele de retribuire obţinute in acord global, prevăzute de art. alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii dupa cantitatea si calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse in salariul brut si, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii" cat si disp. art. 517 alin. 4 NCPC (Dezlegarea data problemelor de drept judecate este obligatorie pentru instanţe de la data publicării deciziei in Monitorul Oficial al României, ParteaI), se apreciază acţiunea reclamantului întemeiată.

În baza dispoziţiilor art. 34 alin.(5) coroborat cu art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003, conform cărora, angajatorul este obligat să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat, precum şi durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, pârâta SC K.R. SA urmează să fie obligată să elibereze  o adeverinţă din care să rezulte veniturile suplimentare (acord global)  realizate lunar pe perioada 01.07.1977-01.04.2001 şi cu menţiunea că s-au achitat contribuţiile sociale către stat.