Contestaţie - decizie privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă

Sentinţă civilă 512 din 06.03.2014


Contestaţie - decizie privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă

Prin acţiunea înregistrată sub nr.4423/118/2012, astfel cum a fost completată, reclamantul ... a solicitat instanţei în contradictoriu cu ..., anularea deciziilor privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nr.336022 emise la data de 18.01.2012, la data de 22.05.2012 şi decizia nr.336022/01.04.2013 privind revizuirea pensiei pentru limita de vârstă, precum şi a Hotărârii nr.4067/18.02.2013 emisă de ..., obligarea instituţiei pârâte ... la emiterea unei noi decizii, de recalculare a dreptului său la pensie având in vedere  toate drepturile salariale de care a beneficiat şi care sunt ateste prin adeverinţele depuse, plata diferenţelor de drepturi de pensie rezultate prin recalculare, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii s-a arătat că prin decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nu au fost stabilite în mod corect drepturile reclamantului, întrucât nu au fost luate în  calcul perioadele atestate prin adeverinţele depuse, referitoare la sporurile de care a beneficiat.

Reclamantul a contestat şi Hotărârea nr.4067/18.02.2013 emisă de ..., pentru aceleaşi motive, care au fost expuse în acţiune.

În drept au fost invocate dispoziţiile din legea nr.263/2010.

Pârâta a formulat întâmpinare, prin  care a solicitat respingerea cererii, motivând că la calcularea dreptului de pensie au fost avute în vedere toate înscrisurile depuse.

In cauza a fost administrata proba cu inscrisuri si cu expertiza contabila. De asemenea, a fost depusă documentaţia aflată în dosarul administrativ.

Considerentele Tribunalului

... a emis decizia privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă nr.336022/18.01.2012, prin care a stabilit un punctaj mediu anual de 3,40729 puncte, începând cu data de 22.07.2011. La data de 22.05.2012 pârâta emite o decizie de revizuire prin care stabileşte un punctaj anual de 3,54484 puncte.

Prin Hotărârea nr.4067/18.02.2013 emisă de ... a fost respinsă contestaţia reclamantului formulată împotriva deciziilor menţionate  şi dispune revizuirea ultimei decizii prin valorificarea ca stagiu de cotizare în grupa a II-a a perioadei 01.01.1977-01.07.1977, ca stagiu asimilat a perioadei 1971-1975 reprezentând cursuri ale învăţământului universitar şi acordarea creşterii punctajului lunar pentru contribuţia pentru pensia suplimentară.

... emite decizia de revizuire la data de 01.04.2013, prin care a stabilit un punctaj mediu anual de 3,57272 puncte, începând cu data de 22.07.2011.

Instanţa a dispus efectuarea unei expertize contabile având ca obiective: stabilirea punctajului mediu anual la data emiterii deciziei, funcţie de întreg dosarul administrativ, stabilirea cuantumului pensiei; stabilirea eventualele diferenţe de plată ce se cuvin reclamantului dintre drepturile ce vor rezulta din lucrare şi cele stabilite de pârâtă, având în vedere toate înscrisurile depuse în dosarul administrativ.

Conform concluziilor raportului de expertiză, punctajul mediu anual este de 4,98498 puncte, iar diferenţele sunt în valoare de 27.597 lei. Expertul a precizat, în cadrul răspunsului la obiecţiunile formulate de către pârâtă faţă de raportul de expertiză, că la dosarul administrativ se află adeverinţa nr.14922/04.07.2011, ale cărei date, referitoare la veniturile brute realizate de reclamant, corespund cu datele din adeverinţa nr.21766/27.08.2012, ambele înscrisuri fiind eliberate de către angajatorul ....

Instanţa constată că expertul a stabilit prin calculul refăcut în cadrul răspunsului la obiecţiuni, un punctaj de 5,26715 puncte, prin aplicarea unui indice de corecţie raportat la data deschiderii dreptului la pensie, dar pornind de la un punctaj mediu anual de 4,70281 puncte, care diferă de cel stabilit prin raportul de expertiză. În consecinţă, calculele refăcute de către expert sunt eronate, motiv pentru care instanţa va înlătura acest punct de vedere al expertului.

Analizând înscrisurile depuse in dosarul administrativ, instanta constata ca punctajul mediu anual nu a fost stabilit in mod corect prin deciziile contestate, întrucat nu  s-au luat in calcul toate înscrisurile depuse de catre reclamant la dosarul de pensie. 

Potrivit principiul contributivitatii reglementat de art.2 lit.c din legea nr.263/2010, fondurile de asigurari sociale se constituie pe baza contributiilor datorate de persoanele fizice si juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurari sociale se cuvin pe temeiul contributiilor de asigurari sociale platite. În aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, înregistrate în carnetul de munca sau evidentiate în adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.

Conform art. 165 alin 2 din Legea nr.263/2010 „la determinarea punctajelor lunare, pe lânga salariul prevazut la alin 1 se au în vedere si sporurile cu caracter permanent dovedite cu adeverinte eliberate de unitati”.

Din interpretarea textelor legale invocate, rezultă că perioadele lucrate de reclamant au fost dovedite cu adeverinţele depuse la dosarul administrativ care nu au fost cuprinse decât parţial în baza de calcul a pensiei.

Din analiza menţiunilor existente pe adeverinţele în litigiu se constată că angajatorul a atestat faptul că veniturile astfel realizate au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Constatând aplicarea principiului contributivităţii, instanţa de judecată aplică o normă juridică existentă, cu valoare de principiu, unor situaţii particulare, în care este lipsit de relevanţă juridică caracterul temporar şi variabil al unor venituri, câtă vreme, pentru acestea, au fost reţinute sume reprezentând contribuţii la fondul de pensii.

În aplicarea acestui principiu, la stabilirea drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate veniturile asupra carora s-a calculat contributia asigurarilor sociale, înregistrate în carnetul de munca sau evidentiate în adeverinte eliberate de unitatile la care asiguratul si-a desfasurat activitatea.

Având în vedere că adeverinţele reprezintă acte oficiale ce emana de la unitatea angajatoare, pârâta nu are competenta de a cenzura acordarea drepturilor salariale realizate de către reclamant, unitatea răspunzând pentru realitatea datelor înscrise în actele pe care le emite.

... – investită cu soluţionarea unei cereri de recalculare a pensiei  – este ţinută a certifica stagiul de cotizare şi punctajul asiguratului, prin preluarea datelor din actele doveditoare ( menţiunile din carnetul de muncă, carnetul de asigurări sociale sau din alte acte prevăzute de lege).

Raportat la aceste considerente, instanţa constata ca este întemeiată contestaţia, urmând sa o admita şi, pe cale de consecinţă, să anuleze deciziile contestate şi să oblige  pârâta să emită, pentru reclamant, o nouă deciziei de acordare a  pensiei pentru limita de vârsta, având în vedere un punctaj mediu anual de 4,98498 puncte (astfel cum a fost stabilit prin raportul de expertiză, faţă de care reclamantul nu a avut obiecţiuni), începând cu data de 22.07.2011. De asemenea, pârâta ... va fi obligată la plata diferenţelor de drepturi de pensie, întrucât prin nevalorificarea tuturor înscrisurilor depuse de reclamant, parata a calculat si plătit drepturi de pensie mai mici decât cele care i s-ar fi cuvenit, producând in  patrimoniul acestuia un prejudiciu care se impune a fi reparat. 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGI

H O T Ă R Ă Ş T E :

Admite acţiunea completată şi formulată de reclamantul ...- cu domiciliul în ..., în contradictoriu cu pârâta ...- cu sediul în ....

Anulează deciziile nr.336022 emise la data de 18.01.2012, la data de 22.05.2012 şi decizia nr.336022/01.04.2013 privind revizuirea pensiei pentru limita de vârstă.

Anulează Hotărârea nr.4067/18.02.2013 emisă de ….

Obligă parata ... sa emită reclamantului o noua decizie privind acordarea pensiei pentru limita de vârsta, având în vedere un punctaj mediu anual de 4,98498 puncte, începând cu data de 22.07.2011.

Obliga pârâta să plătească reclamantului diferenţa de drepturi de pensie cuvenite, în sumă de 27.597 lei, pentru perioada cuprinsa intre 22.07.2011 şi 01.10.2013.

Ia act că nu se solicită cheltuieli de judecată.

Executorie.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 06.03.2014.