Acţiune în răspundere delictuală- aplicarea art. 27 alin. 6, legea 448/2006, rambursare onorariu de succes

Sentinţă civilă 1 din 08.09.2015


ACŢIUNE ÎN RĂSPUNDERE DELICTUALĂ- APLICAREA ART. 27 ALIN. 6, LEGEA 448/2006, RAMBURSARE ONORARIU DE SUCCES

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr …/200/12.08.2014 reclamantul … NICOLAE a solicitat în în contradictoriu cu pârâţii … ALEXANDRU,  SC CONFERIC SRL, SC OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA BUCUREŞTI pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se dispună obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 43455 lei despăgubiri civile ( constând în cheltuieli cu consultaţii medicale şi eliberare adeverinţe, avize 2100 lei, cheltuieli medicamente 970 lei, cheltuieli transport  de 34009 lei din care combustibil 4255 lei cheltuieli maxi taxi 54 lei, cheltuieli şofer 29700 lei, cheltuieli articole ortopedice 6376 lei), obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 40000 lei cheltuieli de judecată efectuate în dosarul penal nr …/200/2011 în faţa Judecătoriei Buzău şi a Curţii de Apel Ploieşti, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a cererii reclamantul a învederat că a fost victima unui accident rutier în data de 25.08.2009 în urma căruia a rămas cu o infirmitate fizică permanentă, fiindu-i amputat un picior moment din care a devenit dependent de familia sa. Ulterior dosarului penal situaţia medicală rezultată în urma accidentului a continuat să evolueze a avut nevoie de numeroase consultaţii medicale şi tratamente medicamentoase scop în care a fost necesar să se deplaseze de la domiciliu ceea ce a generat cheltuieli suplimentare, a cumpărat proteze, cadre, scaun rulant, cârje, s-a deplasat la comisiile medicale din Buzău şi Bucureşti, a plătit un şofer şi benzina.

Raportat la stilul de viaţă anterior accidentului a devenit dependent total de ceilalţi membrii ai familiei neputând să aibă grijă de acesta, situaţia medicală a generat şi continuă să genereze o serie de cheltuieli suplimentare pe care nu le-a putut prevedea la momentul respectiv apreciind că sunt în sarcina celor răspunzători din punct de vedere medical.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la cheltuielile de judecată acesta reprezintă contravaloarea onorariului de succes de 10% cum a fost stabilit prin contractul de asistenţă juridică nr 15/2009 încheiat cu Cabinet de Avocat Alexandru Raluca Ecaterina, calculat raportat la cuantumul daunelor morale acordate prin sentinţa penală nr …/31.05.2011 modificată prin decizia nr …/20.01.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, pârâţii potrivit art 193 alin 1 Cpp şi art 453 Cpc trebuie să îl restituie

În drept au fost invocate art 998 şi urm Cc, rt 192 şi urm Cpc, art 451 şi urm C.p.c

Prin întâmpinarea formulată în termen legal, filele 92-93 dosar pârâtul … ALEXANDRU a solicitat respingerea cererii întrucât cheltuielile cu consultaţii medicale, cu medicamentele, de transport şi articole ortopedice trebuie dovedite în prealabil, onorariul de succes este un pact de quota litis interzis de lege urmare aspectului că a fost stabilit sub forma unui procent din suma de se va obţine cu titlu de daune morale fiind încălcat art 135 alin 1 şi 2 din Statutul profesiei de avocat

În drept au fost invocate art 115, art 118 C.p.c

Prin întâmpinarea depusă la filele 94-07 dosar pârâtul OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA a solicitat respingerea acţiunii întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile art 49 din Normele la Ordinului 20/2008, prin hotărârea penală s-au acordat cheltuieli legate de asistenţa medicală, sumele cu eliberarea adeverinţe, consultaţii medicale , cheltuieli medicamente nu sunt dovedite din punct de vedere al cuantumului rezultat după constituirea reclamantului ca parte civilă, bonurile cu medicamentele  sunt emise în aceeaşi zi dar la ore diferite, fiind greu de crezut că în aceeaşi zi au fost cumpărate câte 3-4 produse de 7-8 ori , medicamentele nu au nici o legătură cu vătămarea rezultată din accident , prin hotărârea penală i s-a acordat reclamantului 5650 lei pentru adaptarea autovehiculului proprietate personală, cheltuielile cu şoferul nu pot fi luate în discuţie ca prejudiciu nefiind dovedită cu înscrisuri înregistrate la autorităţile fiscale , prin hotărârea penală s-au acordat 30000 lei pentru achiziţia unei proteze ortopedice, onorariul de succes nu este o cheltuială necesară ori rezonabilă

În drept au fost invocate art 205 Cpc, art 49 din Normele la Ordinului 20/2008

În cauză instanţa a administrat proba testimonială ( depoziţiile martorilor … Nicolae şi … Ion fiind consemnate în filele 153-154 dosar)  şi proba cu înscrisuri în cadrul căreia au fost ataşate în copie filele 8-48, 49-68, 72-82, 112-152 dosar.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

Potrivit art 103 din Legea nr 71/2011 răspunderea pentru faptele ilicite cauzatoare de prejudicii este guvernată de legea în vigoare în momentul săvârşirii faptei ilicite. Ca urmare, chiar dacă acţiunea pendinte a fost formulată la data de 12.08.2014 îi sunt aplicabile vechile dispoziţii ale Codului Civil.

În cauza pendinte, reclamantul a fost implicat într-un accident rutier din data de 25.08.2009 în urma căruia a rămas infirm fiindu-i amputat un picior. În calitate de persoană vătămată a exercitat acţiunea civilă împotriva pârâţilor în cadrul procesului penal ce a făcut obiectul dosarului nr …/200/2011.

Prin sentinţa penală nr …/31.05.2011 pronunţată de Judecătoria Buzău, filele 8-10 dosar, pârâţii au fost obligaţi către reclamant la plata sumelor de 89338 lei reprezentând despăgubiri civile pentru daune materiale şi 500000 lei despăgubiri civile pentru daune morale, o rentă lunară de 1118 lei începând cu 01.06.2011, la daune morale către soţia reclamantului de 100000 lei şi de către 10000 lei pentru fiecare din cei 5 copii ai acestuia.

Această sentinţă a rămas definitivă prin decizia penală …/20.11.2011 a Curţii de Apel Ploieşti, prin care a fost  redus cuantumul daunelor morale stabilite în favoarea părţii civile … Nicolae de la 500.000 lei la 400.000 lei şi înlăturate daunele morale stabilite în favoarea celorlalte părţi civile … Elena, .. Andreea, .. Cristian, … Bianca, … Daniel şi … Natalia Cătălina, au fost menţinute restul dispoziţiilor sentinţei, (portalul instanţei).

Potrivit art 27 alin 6 C.p.p „  Persoana vătămată sau succesorii acesteia pot introduce acţiune la instanţa civilă, pentru repararea prejudiciului născut ori descoperit după constituirea ca parte civilă.”.

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la  suma de 2100 lei solicitată în cauza pendinte ca urmare a costurilor din cheltuieli consultaţii medicale, eliberare adeverinţe, instanţa urmează să îl respingă ca neîntemeiat întrucât pe de o parte nu au fost depuse la dosar chitanţe ori alte înscrisuri din care să rezulte cu certitudine cuantumul acestora.

Pe de altă parte, costurile în discuţie sunt gratuite potrivit art 10 din Legea nr 448/2006 care prevede: „  Persoanele cu handicap beneficiază de asistenţă medicală gratuită, inclusiv de medicamente gratuite, atât pentru tratamentul ambulatoriu, cât şi pe timpul spitalizării, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile stabilite prin contractul-cadru.”

Referitor la capătul de cerere privind cheltuielile cu medicamentele în sumă de 970 lei, instanţa îl va respinge ca neîntemeiat întrucât nu s-au depus înscrisuri din care să rezulte că acesta este un prejudiciu născut ori descoperit după rămânerea definitivă a hotărârii penale în discuţie, ori că nu beneficiază de gratuitate în baza textului legal de mai sus şi nici nu este dovedită întinderea în concret a acestora.

Mai mult, bonurile fiscale depuse la filele 31-39 dosar sunt eliberate pe numele unor persoane străine de cauza pendinte, eliberate pentru medicamente ce nu au o legătură de cauzalitate cu accidentul suferit de reclamant( de ex decasept 2 bonuri din 25.06.2014, coldrex junior , coldrex lemon mai multe bonuri, carmol , dicarbocalm bon din 26.09.2013, colebil mai multe bonuri, eurobiotic baby ), sunt cuprinse bonuri pentru frizerie, lemne, ajutoare diverse.

Cu privire la capătul de cerere referitor la  cheltuielile de transport de 34009 lei din care combustibil 4255 lei cheltuieli maxi taxi 54 lei, cheltuieli şofer 29700 lei, instanţa urmează să îl respingă ca neîntemeiat întrucât prin hotărârea penală de mai sus s-a acordat reclamantului suma de  5650 lei  necesară  pentru adaptarea autovehiculului pe care partea vătămată îl deţine pentru a fi condus de o persoană cu handicap.

Martorii audiaţi în cauză au arătat că reclamantul a condus autoturismul la o deplasare în mun Buzău, fila 153 dosar, că şi fiica reclamantului are permis de conducere uneori conducând vehiculul, fila 154 dosar. În principiu, relaţiile de familie presupun participarea la toate evenimentele atât pozitive, cât şi negative din sânul acesteia a tuturor membrilor, fiind de esenţa acestei instituţii sprijinul pe care trebuie să şi-l asigure unii altora în cazul unor situaţii cu impact negativ, astfel cum a fost reţinut şi în cuprinsul deciziei penale în discuţie.

În acest context, plăţile efectuate fără un înscris,  fără forme legale către o terţă persoană nu pot fi incluse în conţinutul noţiunii de prejudiciu ce ar trebui să fie  suportat de pârâţi.

Instanţa va înlătura înscrisurile depuse la filele 19-22 dosar întrucât  potrivit art  23 - (1) din Legea nr 448/2006 mod „ Persoanele cu handicap grav şi accentuat beneficiază de gratuitate pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă şi cu metroul. (2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane:  a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, în prezenţa acestora; d) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav;e) asistenţii personali profesionişti ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.(3) Legitimaţia pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă este valabilă pe întregul teritoriu al ţării, fiind recunoscută de toate regiile de transport local, şi este eliberată de direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, costurile fiind suportate din bugetele judeţelor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureşti.

Potrivit art  24 - (1)  din Legea nr 448/2006 modif „Persoanele cu handicap grav beneficiază de gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita costului unui bilet la tren interregio IR cu regim de rezervare la clasa a II-a, cu autobuzele sau cu navele pentru transport fluvial, pentru 12 călătorii dus-întors pe an calendaristic.(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) şi următoarele persoane a) însoţitorii persoanelor cu handicap grav, numai în prezenţa acestora;b) asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav.”

Referitor la capătul de cerere privind  cheltuieli articole ortopedice de  6376 lei instanţa urmează să îl respingă ca neîntemeiat deoarece pe de o parte prin hotărârea penală în discuţie s-a acordat suma de „ 30.000 lei sumă necesară pentru achiziţia unei proteze  şi a unei ghete ortopedice, cuantumul acesteia fiind stabilit potrivit principiului disponibilităţii, aceasta fiind suma solicitată de partea civilă, în cererea sa  şi nu cea rezultată din înscrisurile depuse la fila 112”.

Pe de altă parte, potrivit art 11 din Legea nr 448/2006 modif „ În vederea asigurării asistenţei de recuperare/reabilitare, persoanele cu handicap au dreptul la: a) dispozitive medicale gratuite în ambulatoriu, conform listei şi în condiţiile prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate şi a normelor sale de aplicare;  (2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei de către persoana cu handicap sau reprezentantul legal al acesteia, casele de asigurări de sănătate au obligaţia să emită decizia ori aprobarea de plată pentru fiecare dispozitiv medical sau tip de dispozitiv medical acordat persoanelor cu handicap.(3) Contravaloarea preţului de referinţă pentru produsele prevăzute la alin. (1) lit. a) se suportă integral din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, prin casa de asigurări de sănătate de care aparţine asiguratul.”

Instanţa va înlătura depoziţiile martorilor audiaţi în cauză cu privire la plăţile efectuate de reclamant pentru munca prestată în gospodărie întrucât acestea nu fac obiectul cauzei pendinte, limite stabilite prin acţiunea introductivă.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind  obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 40000 lei cheltuieli de judecată efectuate în dosarul penal nr …/200/2011 în faţa Judecătoriei Buzău şi a Curţii de Apel Ploieşti, onorariu de succes, instanţa îl va respinge ca neîntemeiat.

Este adevărat că reclamantul  a avut câştig de cauză în cele două faze ale litigiului  anterior, în acest mod reclamantul  a căzut în pretenții în sensul art. 274 alin. (1) C. proc. civ..

Textul de lege menționat dă dreptul părții care a câștigat să solicite plata cheltuielilor de judecată.

De la regula potrivit căreia partea care a câștigat procesul urmează a-și recupera integral cheltuielile de judecată efectuate, alineatul al treilea al art. 274 C. proc. civ. prevede o excepție, în sensul că judecătorii au dreptul să mărească sau să micșoreze onorariile avocaților, ori de câte ori vor constata motivat că sunt nepotrivit de mici sau de mari față de valoarea pricinii sau munca îndeplinită de avocat.

Cum textul nu distinge, el are aplicabilitate atât atunci când cheltuielile de judecată sunt solicitate pe cale accesorie în litigiul în care s-a efectuat, cât și atunci când sunt solicitate pe calea unei acțiuni separate.

Totodată, instanţa reţine şi  practica în această materie a Curții Europene a Drepturilor Omului, conform căreia partea care a câștigat procesul nu va putea obține rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea și caracterul lor rezonabil (cauzele Costin împotriva României, Străin împotriva României, Stere și alții împotriva României, Raicu împotriva României).

Dispozițiile legii privind organizarea și exercitarea profesie de avocat menționate consacră principiul obligativității respectării contractului de asistență judiciară și sunt aplicabile exclusiv părților contractante.

Prin reducerea cuantumului onorariului avocațial pus în sarcina părții care a pierdut procesul, instanța nu intervine în contractul de asistență judiciară și nu-l modifică, în sensul diminuării sumei convenite cu titlu de onorariu, ci doar apreciază în ce măsură onorariul părții care a câștigat procesul trebuie suportat de partea care se află în culpă procesuală.

Dreptul de a pretinde despăgubiri pentru prejudiciile cauzate printr-o faptă ilicită, ca orice drept civil, este însă susceptibil de a fi exercitat abuziv.

Dispozițiile art. 274 alin. (3) C. proc. civ. au menirea de a sancționa exercitarea abuzivă a dreptului de a obține despăgubiri, prin convenirea între avocat și client a unor onorarii în mod vădit disproporționate cu valoarea, dificultatea litigiului sau volumul de muncă pe care îl presupune pregătirea apărării.

Aceste dispoziții legale au fost supuse și controlului de constituționalitate, iar Curtea Constituțională a statuat prin decizia nr. 401/2005 că ele nu contravin niciunui text din legea fundamentală, că ele consacră o prerogativă necesară a instanței de judecată și, totodată, sunt în concordanță cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.

În ceea ce privește decizia nr. 367/2008 a Curții Constituționale, instanţa constată că aceasta nu consacră o revenire a instanței de contencios constituțional asupra propriei jurisprudențe, ci privește excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. (1) C. proc. civ.

.Referitor la jurisprudența C.E.D.O., aceasta este relevantă sub aspectul principiului pe care îl degajă și anume, acela potrivit căruia cheltuielile de judecată efectuate în proces urmează să fie recuperate de partea care are câștig de cauză numai în măsura în care constituie cheltuieli necesare, reale și rezonabile.

Chiar dacă în hotărârile date cu titlu de exemplu mai sus  au privit încălcarea de către Statul Român a unor alte drepturi decât cele de răspundere civilă delictuală , problema cheltuielilor de judecată este o problemă comună tuturor litigiilor civile.

În acest context, instanţa apreciază că onorariul avocatial de succes solicitat , plătit după încheierea definitivă a litigiului dintre părţi anterior, nu are un caracter necesar şi rezonabil în raport cu partea ce cheltuieli de judecată ce trebuie suportată de pârâţi.

Instanţa având în vedere pep e o parte principiul disponibilităţii părţii în procesul civil, iar pe de altă parte art 453 alin 1 C.p.c va lua act că în prezenta  cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.