Acţiune revocatorie- condiţii de admisibilitate

Sentinţă civilă 2 din 08.09.2015


ACŢIUNE REVOCATORIE- CONDIŢII DE ADMISIBILITATE

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr.17…530/200/2014 la data de 19.08.2014 reclamantul … FLORIN NICOLAE  a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii … NICOLAE, … IOANA şi .. CĂTĂLIN RĂZVAN,  revocarea ( desfiintarea ) contractului de vanzare cumparare  autentificat sub nr … din 10 iunie 2013 de BNP Asociati Lefter Sinica si Vasile Daniela din Buzau, perfectat in dauna intereselor reclamantului in calitate de creditor  al paratului vanzator .. Nicolae, cu consecinta revenirii bunului in patrimoniul debitorului  si obligarea paratilor la cheltuieli de judecata .

In motivarea cererii, reclamantul a aratat  ca are calitatea de creditor al pârâtului … Nicolae, creanţa acestuia fiind în cuantum de 30000 lei, astfel cum rezultă din contractul de împrumut autentificat sub nr. …/19.06.2008 de BNP Monica Tudorancea.  Împrumutul în cuantum de 30000 lei trebuia restituit de către pârâtul … Nicolae,  reclamantului … Florin Nicolae, la data de 16.06.2008. în contractul de împrumut s-a menţionat că pentru împrumutul acordat împrumutatul nu va achita împrumutătorului nicio dobândă.

Vazand ca paratul nu intentioneaza sa-i remita suma datorata, reclamantul a început executarea silită împotriva debitorului … Nicolae, pentru recuperarea creanţei  în cuantum de 30000 lei, fiind  înregistrată  cererea de executare silită sub nr. …/2014 la BEJ Porojnicu Adrian. Prin procesul verbal încheiat la data de 28.07.2014 de către executorul judecătoresc, se constată că debitorul nu figurează cu bunuri mobile sau imobile în evidenţele Primăriei Cernăteşti.

La data de 10.06.2013 debitorul  … Nicolae şi soţia acestuia … Ioana au înstrăinat imobilul, proprietatea acestora, respectiv  imobilele situat în comuna Cernăteşti, sat Aldeni, judeţul Buzău, înscrise în CF nr. … a unităţii administrativ teritoriale Cernăteşti, CF vechi …, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. …, compus din: teren în suprafaţă de 1900  mp, conform actului de proprietate 1901 mp, cu nr. cadastral …, nr. vechi cadastral …, din care 676 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, 797 mp categoria de folosinţă arabil, şi 428 mp categoria de folosinţă vie, construcţiile C 1 – locuinţă, în suprafaţă construită de 52,03 mp, cu nr. cadastral … – C 1, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, şi C 2 – anexă, în suprafaţă construită de 64,25 mp, cu nr. cadastral … – C 2, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, imobile care în totalitate au următoarele vecinătăţi: … Anişoara L -41,88 m, teren primărie L – 36,54 m, drum, L – 18,72 m + 5,21 m + 12,94 m+ 10,45 m + 10,25 m + 9, 50 m + 22,92 m, conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de … Florin, prin  contractul de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. … din 10.06.2013 de BNP Asociaţi Lefter Sinica şi Vasile Daniela, către pârâtul … Cătălin Răzvan.

A aratat reclamantul ca prin aceasta instrainarea  suferit prejudicii  datorita faptului ca paratul si.-a provocat voit starea de insolvabilitate.

A mai aratat ca tertul dobanditor este un tanar care nu are nici un venit, iar sotia paratului a cunosut existenta creantei  si a consimtat la vanzarea imobilului.

Faţă de aceste aspecte a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulata.

În drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art 1562-1566 NCPC.

Actiunea a fost legal timbrata cu suma de 20 si 815 lei.

 Pârâtul nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a formula aparari.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

Reclamantul  … Florin Nicolae, are calitatea de creditor al pârâtului … Nicolae, creanţa acestuia fiind în cuantum de 30000 lei, astfel cum rezultă din contractul de împrumut autentificat sub nr. …/19.062008 de BNP Monica Tudorancea.  Împrumutul în cuantum de 30000 lei trebuia restituit de către pârâtul … Nicolae,  reclamantului … Florin Nicolae, la data de 16.06.2008.In contractul de împrumut s-a menţionat că pentru împrumutul acordat împrumutatul nu va achita împrumutătorului nicio dobândă.

Reclamantul  … Florin Nicolae a început executarea silită împotriva debitorului … Nicolae, pentru recuperarea creanţei  în cuantum de 30000 lei, fiind  înregistrată  cererea de executare silită sub nr. …/2014 la BEJ Porojnicu Adrian. Prin procesul verbal încheiat la data de 28.07.2014 de către executorul judecătoresc, se constată că debitorul nu figurează cu bunuri mobile sau imobile în evidenţele Primăriei Cernăteşti.

La data de 10.06.2013 debitorul  … Nicolae şi soţia acestuia …. Ioana au înstrăinat imobilul, proprietatea acestora, respectiv  imobilele situat în comuna Cernăteşti, sat Aldeni, judeţul Buzău, înscrise în CF nr. … a unităţii administrativ teritoriale Cernăteşti, CF vechi …, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. …, compus din: teren în suprafaţă de 1900  mp, conform actului de proprietate 1901 mp, cu nr. cadastral …, nr. vechi cadastral …, din care 676 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, 797 mp categoria de folosinţă arabil, şi 428 mp categoria de folosinţă vie, construcţiile C 1 – locuinţă, în suprafaţă construită de 52,03 mp, cu nr. cadastral … – C 1, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, şi C 2 – anexă, în suprafaţă construită de 64,25 mp, cu nr. cadastral 20173 – C 2, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, imobile care în totalitate au următoarele vecinătăţi: … Anişoara L -41,88 m, teren primărie L – 36,54 m, drum, L – 18,72 m + 5,21 m + 12,94 m+ 10,45 m + 10,25 m + 9, 50 m + 22,92 m, conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de … Florin, prin  contractul de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. … din 10.06.2013 de BNP Asociaţi Lefter Sinica şi Vasile Daniela, către pârâtul … Cătălin Răzvan.

Prin cererea de chemare în judecată reclamantul  … Florin Nicolae în calitate de creditor chirografar al vânzătorului  … Nicolae solicită revocarea contractului de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. … din 10.06.2013 de BNP Asociaţi Lefter Sinica şi Vasile Daniela, susţinând că a fost încheiat în fraudarea drepturilor sale.

Acţiunea revocatorie este mijlocul prin care creditorul poate declara inopozabile faţă de el,  actele juridice încheiate de debitorul său în frauda intereselor sale.

Pentru a fi admisibilă acţiunea revocatorie conform art. 1562 din Noul Cod civil,  aplicabil la data încheierii contractului  de vânzare cumpărare, trebuie îndeplinite mai multe condiţii.

 Creanţa să fie certă la data încheierii contractului, actul atacat să fi creat creditorului un prejudiciu, în sensul că debitorul şi-a cauzat sau şi-a mărit starea de insolvabilitate,  şi că terţul cumpărător să fi cunoscut că, debitorul îşi măreşte starea de insolvabilitate.

Astfel instanţa constată că la data încheierii contractului, creanţa reclamantului faţă de pârâtul … Nicolae, era certă, rezultând atât existenţa cât şi întinderea ei din de împrumut autentificat sub nr. …/19.06.2008 de BNP Monica Tudorancea, mai mult conform contractului de împrumut, scadenţa restituirii împrumutului a fost stabilită la data de 19.06.2013, instanţa neputând să nu remarce că contractul de vânzare cumpărare, a fost încheiat la data de 10.06.2013, adică cu câteva zile înainte ca obligaţia de restituire a împrumutului să devină scadentă.

Din declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, instanţa reţine că pârâtul  … Cătălin Răzvan, cumpărătorul imobilului, este în vârstă de aproximativ 25 de ani, şi că este prieten cu pârâtul … Nicolae, şi că deşi imobilul s-a vândut încă din 10.06.2013, cumpărătorul nu s-a mutat în imobil, dimpotrivă în imobil continuă să locuiască debitorul  .. Nicolae şi soţia acestuia … Ioana, care în toamna  anului trecut deci după încheierea contractului de vânzare cumpărare, au făcut îmbunătăţiri la imobilul respectiv, „mai construind ceva lângă casă”. De asemenea martorii au arătat că pârâtul  … Cătălin Răzvan locuieşte în Buzău şi că atunci când vine în comuna Cernăteşti locuieşte la bunica sa şi nu în imobilul ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare. De altfel instanţa constată că preţul menţionat în contractul de vânzare cumpărare de 14200 lei pentru o casă şi un teren de 1900 mp este disproporţionat faţă de valoarea imobilului, pe care unul dintre martori a apreciaz-o la 45000 lei.

În condiţiile în care contractul de vânzare cumpărare a fost încheiat doar cu câteva zile ca data restituirii împrumutului să devină scadentă, cumpărătorul acestui imobil, nu a intrat în posesia acestuia deşi a trecut mai mult de un an şi jumătate de la încheierea contractului, debitorul şi familia sa continuă să stăpânească imobilul, niciunul dintre pârâţi, nici vânzătorul nici cumpărătorul nu s-au prezentat în instanţă pentru a combate susţinerea reclamantului, instanţa apreciază că toate aceste împrejurări nasc prezumţia că încheierea  contractului  de vânzare cumpărare  a avut drept scop scoaterea bunului din patrimoniul debitorului, în detrimentul creditorului său, care se află în imposibilitatea de a-şi realiza creanţa.

 În aceste condiţii instanţa apreciază că reclamantul a dovedit în mod indubitabil că contractul de vânzare cumpărare s-a încheiat pentru fraudarea intereselor sale, şi că unicul scop al acestui contract a fost scoaterea bunului din patrimoniul debitorului.

Faţă de aceste considerente, fiind îndeplinite condiţiile art. 1562 cod civil, instanţa va admite acest capăt de cerere şi va dispune revocarea contractului  de vânzare cumpărare  autentificat sub nr. … din 10.06.2013 de BNP Asociaţi Lefter Sinica şi Vasile Daniela, încheiat între pârâţii  … Nicolae şi … Ioana, în calitate de vânzători şi  pârâtul … Cătălin Răzvan în calitate de cumpărător şi pe cale de consecinţă  va dispune redobândirea dreptului de proprietate de către pârâţii  … Nicolae şi … Ioana asupra imobilelor ce au făcut obiectul acestui contract, respectiv imobile situate în comuna Cernăteşti, sat Aldeni, judeţul Buzău, înscrise în CF nr. … a unităţii administrativ teritoriale Cernăteşti, CF vechi …, provenită din conversia pe hârtie a CF nr. …, compus din: teren în suprafaţă de 1900  mp, conform actului de proprietate 1901 mp, cu nr. cadastral .., nr. vechi cadastral …, din care 676 mp categoria de folosinţă curţi construcţii, 797 mp categoria de folosinţă arabil, şi 428 mp categoria de folosinţă vie, construcţiile C 1 – locuinţă, în suprafaţă construită de 52,03 mp, cu nr. cadastral … – C 1, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, şi C 2 – anexă, în suprafaţă construită de 64,25 mp, cu nr. cadastral …. – C 2, construcţie din paiantă, acoperită cu ţiglă, imobile care în totalitate au următoarele vecinătăţi: … Anişoara L -41,88 m, teren primărie L – 36,54 m, drum, L – 18,72 m + 5,21 m + 12,94 m+ 10,45 m + 10,25 m + 9, 50 m + 22,92 m, conform planului de amplasament şi delimitare a imobilului întocmit de Vamanu Florin.

În ceea ce priveşte  capătul de cerere privind obligarea pârâtului …. Nicolae la plata dobânzii legale, aferente sumei împrumutate, pentru perioada 20.06.2014 până la remiterea integrală a sumei, instanţa apreciază că un astfel de capăt de cerere este inadmisibil, reclamantul fiind în posesia unui titlu executoriu respectiv contractul de împrumut încheiat în formă autentică, pe care îl poate pune în executare. Conform art. 628 alin. 4 din Codul de procedură civilă, dacă titlu executoriu nu cuprind dobânzi, penalităţi sau alte sume dar acestea se cuvin de drept potrivit art. 1535 cod civil, sau altor dispoziţii legale speciale acestea vor fi stabilite de către instanţa de executare prin încheiere dată cu citarea părţilor. Prin urmare reclamantul are posibilitatea de a solicita dobânzi la suma împrumutată pe calea executării silite, cu menţiunea că aceste dobânzi pot fi solicitate de la data cererii către executorul judecătoresc, referirile la art. 1535 cod civil, apreciindu-se ca făcându-se la art. 1079 cod civil, acest text de lege fiind în vigoare la data încheierii contractului de împrumut.

Faţă de aceste motive instanţa va respinge capătul de cerere privind obligarea pârâtului … Nicolae la plata dobânzii legale, aferente sumei împrumutate, pentru perioada 20.06.2014 până la remiterea integrală a sumei.

Pârâţii fiind în culpă procesuală vor fi obligaţi,  conform art. 453 cod procedură civilă la plata cheltuielilor de judecată efectuate de către reclamant constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial.