Actiune in anulare

Sentinţă comercială 21C din 15.04.2009


R O M Â N I A

TRIBUNALUL COMERCIAL MUREŞ

COMERCIAL

SENTINŢA Nr. 21/C

Şedinţa Camerei de consiliu  de la 15 Aprilie 2009

Pe rol soluţionarea acţiunii formulate de reclamanţii T A, S G, M S, C S, H M, V I, V E, A E, S L, în contradictoriu cu pârâta I MURES, având ca obiect acţiune în anulare a hotărârii AGA.

La apelul nominal făcut în şedinţă camerei de consiliu se constată lipsa părţilor.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

s-a făcut referatul cauzei după care:

se constată depus la dosar prin registratura instanţei:

-în data de 13 aprilie 2009, din partea pârâtei concluzii scrise;

-în data de 14 aprilie 2009, din partea reclamantelor concluzii scrise.

Mersul dezbaterilor, concluziile pe fond ale părţilor sunt consemnate în încheierea de şedinţă din data de 7 aprilie 2009, când s-a dispus amânarea pronunţării pentru data de azi, 15 aprilie 2009, încheiere ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

TRIBUNALUL,

Prin acţiunea înregistrată la această instanţă sub nr.  1 reclamantele T A, S G, M S, C S, H M, V I, V E, A E şi S L au solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâta I MUREŞ anularea hotătârii Adunării Generale a membrilor cooperatori nr. 1/05.03.2007 şi depusă pentru înregistrare în Registrul Comerţului la data de 29.05.2007, obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, arătând în motivare următoarele:

1-Preşedintele societăţii, A D nu a permis  reclamantelor asistarea de către apărătorul ales în şedinţa AGO din data de 05.03.2007, refuzând să deschidă dezbaterile adunării generale, fapt ce a determinat reclamantele să părăsească sala de şedinţă.

2-Convocarea s-a făcut cu încălcarea prevederilor art. 34 alin.4 din Legea nr. 1/2005, potrivit cărora convocarea se face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi publicarea într-un ziar de largă răspândire din  localitatea unde îşi are sediul societatea, cu 15 zile înainte de adunarea generală sau prin semnarea convocatorului de fiecare membru cooperator şi publicare într-un ziar de largă răspândire.

Aceste prevederi nu au fost respectate, convocatorul fiind semnat de aproximativ 50% din totalul membrilor, nefiind prezentat spre semnare tuturor membrilor cooperatori, cumulativ cu îndeplinirea condiţiei publicării într-un ziar local.

3-Hotărârea contravine prevederilor art. 37 din Legea nr. 1/2005, care prevăd că în societatea cooperativă de gradul I fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul de părţi sociale pe care le deţine, ori votarea s-a realizat în funcţie de numărul părţilor sociale deţinute de membrii cooperatori, fiind ignorată sesizarea reclamantelor cu privire la această neregularitate.

4-Hotărârea atacată s-a luat fără îndeplinirea cvorumului legal, în conformitate cu art. 36 alin.1 din lege. Astfel,  la prima convocare, adunarea generală ordinară era legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor cooperatori şi putea lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi.

La adunare au fost prezenţi iniţial 108 membri, iar ulterior, când s-a votat ordinea de zi, aşa cum rezultă din procesul verbal, au mai rămas doar 98 membri. Din acest motiv, adunarea generală nu a fost legal constituită.

5-Hotătârea adunării generale este contrară legii, întrucât nu s-a pus la dispoziţia membrilor cooperatori – reclamantele din cauză, deşi au solicitat în scris acest lucru, o copie a raportului privind activitatea economico-financiară desfăşurată în anul 2006, copia după raportul privind contul de profit şi pierderi pe anul 2006, o copie a raportului privind realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006, o copie a raportului privind programul de modernizare şi dezvoltare, o copie a proiectului de buget pe anul 2007, o copie a raportului cenzorilor, a raportului Consiliului social, a raportului privind modul de îndeplinire a hotărârilor adunării generale anterioare ş.a. Aceste acte nu au fost puse la dispoziţia cooperatorilor deşi erau necesare pentru ca aceştia să voteze în cunoştinţă de cauză.

6-Hotărârea adunării generale ordinare nr. 1 /05.03.2007 a aprobat majorarea capitalului social şi a părţilor sociale, deşi acest aspect, potrivit art. 41 alin.11 lit.a şi lit d din Legea nr. 1/2005este de competenţa adunării generale extraordinare, iar potrivit art. 34 alin.7 din Legea nr. 1/2005 ordinea de zi convocator trebuia să cuprindă textul integral al modificărilor actului constitutiv. Cu încălcarea acestei dispoziţii în convocator s-a trecut în mod general : „aprobarea nivelului de participare la capitalul social pe anul 2007”, un text în totalitate confuz, tocmai pentru a nu da posibilitatea membrilor cooperatori să înţeleagă despre ce se petrece şi ce urmează să voteze. 

În drept, reclamanta a invocat prevederile Legii nr. 1/2005, prevederile Statutului I , art.242 C.proc.civ. art. 274 C-proc.civ. şi prevederile Legii nr. 31/1990, care completează Legea nr. 1/2005.

Prin întâmpinarea înregistrată la data de 02.10.2007 pârâta a solicitat respingea acţiunii formulate de reclamantă în principal ca tardivă iar în subsidiar ca nelegală, arătând în motivare următoarele:

Acţiunea este tardiv introdusă, nefiind respectat termenul de 15 zile de la data menţionării hotărârii la registrul comerţului, termen prevăzut de art. 44 alin.3 şi data înregistrării acţiunii. Astfel, hotărârea a fost menţionată la registrul comerţului la data de 31.05.2007, iar acţiunea reclamanţilor a fost introdusă la data de 21.06.2007.

Într-adevăr, avocata U F nu a participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a societăţii, deoarece, potrivit art. 31 din Statutul unităţii, un membru cooperator poate fi reprezentat în adunările generale numai prin alt membru cooperator.

Convocarea adunării s-a realizat cu respectarea prevederilor art. 34(4) din Legea nr. 1/2005, prin semnarea convocatorului de membrii cooperatori, din numărul total de 201 membri fiind prezenţi 108, ulterior sosind încă 4 membri, deci în total au participat la dezbateri 112 membri, convocatorul fiind publicat totodată în ziarul local Cuvântul liber din 13.02.2007, deci cu 18 zile anterior datei ţinerii adunării.

Reclamantele invocă încălcarea prevederilor art. 37 din Legea nr. 1/2005, privind dreptul de vot, fără a ţine seama de prevederile art. 122 din acelaşi act normativ, care îngăduie societăţilor cooperatiste pe acţiuni înfiinţate până la data de 31.12.2003, în privinţa cărora votul proporţional cu numărul de acţiuni era prevăzut de Statut, să menţină această prevedere, în limitele prevăzute de lege. Cu certificatul de înregistrare din 30.10.2001, emis de Camera de Comerţ şi Industrie Mureş se dovedeşte faptul că societatea pârâtă a fost înfiinţată la data de 30.10.2001, deci anterior datei prevăzute de lege.

Totodată, Statutul societăţii, înregistrat la  ORC la data de 07.03.2007 prevede că „fiecare membru cooperator exercită dreptul de vot în adunarea generală, proporţional cu numărul părţilor sociale (acţiuni) pe care le posedă, integral achitate, în limita prevăzută de lege”.

Cu privire la cvorumul adunării, pârâta a arătat că adunarea generală era legal constituită în prezenţa a jumătate plus 1 din numărul membrilor cooperatori şi poat lua hotărâri valabile cu majoritatea voturilor membrilor cooperatori prezenţi.

Astfel, potrivit procesului verbal al adunării din 05.03.2007, din totalul de 201 membri cooperatori au fost prezenţi 108 membri, ulterior au sosit încă 4 membri, , deci din totalul 112 s-au retras 8 membri, rămânând în final 104 membri cooperatori, care au participat la lucrările adunării şi au votat cu unanimitate de voturi hotărârea adoptată. 

Privitor la afirmaţia reclamantelor, că li s-a refuzat comunicarea actelor care urmau a fi dezbătute în adunare, deşi legea stabileşte dreptul membrilor cooperatori de a cere şi a obţine, pe cheltuiala societăţii, copii de pe situaţia financiară anuală şi de pe raportul consiliului de administraţie şi al cenzorilor către adunarea generală,  pârâta a arătat că aşa cum rezultă din cuprinsul procesului verbal al adunării, nici un membru cooperator nu a solicitat spre consultare materialele discutate, iar la solicitarea lucrătoarelor din unitatea nr.11, respectiv a reclamantelor, înainte de şedinţa adunării s-a pus la dispoziţie un exemplar din statut.

În final, referitor la cvorumul de prezenţă şi de vot, pârâta a mai învederat că au fost îndeplinite cerinţele de cvorum şi pentru a se adopta în mod valabil o hotărâre în adunare extraordinară.

Referitor la cerinţa cuprinderii în convocator a întregului text privitor la majorarea capitalului social şi a părţilor sociale, conform prevederilor art. 34 alin.7 din Legea nr. 1/2005 pârâta a concluzionat că afirmaţiile reclamantei sunt eronate, deoarece, aşa cum rezultă din conţinutul adunării generale, această problemă nu a figurat pe ordinea de zi, fapt ce rezultă din compararea convocatorului cu hotărârea luată.

Anexat acţiunii pârâta a depus copii de pe următoarele înscrisuri: cerere de depunere şi menţionare acte 22833/29.05.2007, Încheierea judecătorului delegat din 31.05.2007, privind menţionarea în registrul comerţului şi publicarea în M.O a hot. AGO nr. 1/05.03.2007,proces-verbal al AGO din 05.03.2007, copie convocator, certificat de înregistrare, Hotărâre nr. 1/05.03.2007.

Tribunalul Comercial Mureş, prin sentinţa comercială nr. 1718/14.12.2007 a respins acţiunea reclamantelor, ca urmare a admiterii excepţiei tardivităţii, invocată de pârâtă.

Curtea de Apel Tg-Mureş, prin decizia nr. 45/A/12.05.2008 a admis apelul declarat de reclamante, a desfiinţat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare instanţei de fond, respectiv Tribunalului Comercial Mureş.

În considerentele hotărârii s-a reţinut că pârâta a depus la ORC cererea de menţionare în registrul comerţului doar la data de 29.05.2007, hotărârea fiind menţionată la data de 31.05.2007, iar reclamantele au luat la cunoştinţă conţinutul hotărârii doar la termenul de judecată din 12.06.2007, în cadrul unei acţiuni prin care s-a solicitat obligarea pârâtei să depună hotărârea din 05.03.2007 spre menţionare la Oficiul Registrului Comerţului.

În această situaţie Curtea a apreciat că termenul de 15 zile prevăzut de alin.3 al art. 44 din Legea nr. 1/2005 curge de la data luării la cunoştinţă de către reclamante a conţinutului hotărârii atacate, precizând totodată că hotărârea a fost publicată în M.O. nr. 53/28.06.2007 partea a VII-a.

În rejudecare s-a completat probatoriul administrat în prima instanţă, fiind administrată proba cu interogatoriul pârâtei şi cu înscrisuri. Astfel, s-a depus lista membrilor cooperatori existenţi la data de 05.03.2007, precum şi Registrele de evidenţă a participărilor la capitalul social a membrilor cooperatori, dosarul cuprinzând întregul material al şedinţei din data de 05.03.2007, copia cererii formulate de reclamanţi, vizând  comunicarea unor acte ce urmau a fi dezbătute în adunare, cu dovada comunicării (fila 94).

Prin concluziile scrise înregistrate la data de 14.04.2009 reclamantele au solicitat anularea hotărârii Adunării Generale a membrilor cooperatori nr.1/05.03.2007, însă în motivare a invocat nulitatea absolută a hotărârii, arătând în esenţă următoarele:

Adunarea generală nu a fost legal convocată, fiind încălcate prevederile art.34 alin.4 din Legea nr. 1/2005.

Pârâta a optat pentru convocarea individuală a membrilor cooperatori, însă semnarea convocatorului s-a realizat potrivit înscrisului aflat la fila 54 (verso) de un nr. de 7 persoane,  iar potrivit înscrisurilor depuse la grefa instanţei de un nr. de 50 de  persoane din totalul de 201(sau 205) membri cooperatori, fără a fi indicate datele de identificare a semnatarilor.

Un alt motiv de nulitate constă în neîndeplinirea cvorumului de prezenţă. Astfel, dintr-un număr de 201 membri cooperatori au fost prezenţi şi au votat 98 de membri, încălcându-se dispoziţiile art. 36 alin.1 din Legea nr. 1/2005, prin care se arată că adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus 1 din numărul membrilor cooperatori.

Susţinerea pârâtei, ca după plecarea reclamantelor (la ora 13) au mai sosit încă patru persoane se nu este o afirmaţie credibilă, nu este explicabil de ce era necesară întocmirea a două procese verbale în ceea ce priveşte prezenţa membrilor cooperatori. Aceste aspecte conduc la concluzia că asupra celui de-al doilea proces verbal planează suspiciuni de fraudă.

Totodată, deşi prin răspunsurile la interogatoriu se arată că, cu ocazia oricărei adunări generale se întocmeşte un dosar şi fiecare act pe care îl conţine este înregistrat , această afirmaţie nu este conformă cu realitatea , întrucât dosarul adunării generale în discuţie nu este sigilat şi actele depuse nu poartă dată certă şi număr de înregistrare.

Nu există un tabel cu numele şi semnăturile membrilor prezenţi la adunare şi prin urmare nu pot fi verificate susţinerile pârâtei cu privire la îndeplinirea cvorumului acelei adunări.

Hotărârea este lovită de nulitate absolută şi sub aspectul încălcării prevederilor art. 37 din Legea nr. 1/2005, potrivit cărora „ în societatea cooperativă de gradul I fiecare membru cooperator are dreptul la un singur vot, oricare ar fi numărul părţilor sociale pe care le deţine”.

Susţinerile pârâtei în această chestiune nu pot fi avute în considerare, întrucât societatea a optat pentru organizarea în societate cooperativă de gradul I, iar în cazul ei legea nu prevede posibilitatea votului proporţional.

Hotărârea adunării generale este nelegală şi în raport de dispoziţiile art. 31 lit. e şi f din Legea nr. 1/2005, întrucât s-a refuzat reclamantelor comunicarea actelor care urmau a fi supuse aprobării, pe considerentul că ar fi fost imposibilă multiplicarea  şi comunicarea acestora.

Prin concluziile scrise înregistrate la data de 13.04. 2009 pârâta a solicitat respingerea acţiunii, reiterând apărările invocate prin întâmpinare şi arătând în completarea acestora următoarele:

Potrivit dispoziţiilor  art. 34 al.4 din Legea nr. 1/2005 şi art. 26 al.4 din Statut convocarea adunării generale se face fie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire fie prin semnarea convocatorului de membrii cooperatori şi publicarea în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul cooperativei, cu cel puţin 15 zile înainte de data adunării.

Prin probele administrate s-a dovedit că s-au afişat convocatoarele la toate unităţile prestatoare de servicii, tabelul fiind semnat de şefii de unităţi, s-au întocmit convocatoare semnate de membrii din unităţi de producţie şi s-a publicat în ziarul local „Cuvântul liber”, cu ordine de zi completă.

Şedinţa adunării generale a cooperatorilor era legal constituită, la data adunării societatea avea 201 cooperatori iar la adunare au participat 104 membri.

Diferenţa rezultată din acte provine din faptul că din evidenţele ORC Mureş nu au fost scoase 4 membri cooperatori decedaţi şi retraşi, motiv pentru care a rezultat un număr total de 205 membri faţă de 201 existenţi în realitate.

Referitor la exercitarea dreptului de vot, respectiv votul proporţional cu numărul de acţiuni este prevăzut în Statutul societăţii, iar potrivit dispoziţiilor art. 122 din Legea nr. 1/2005 „În cazul societăţilor cooperative pe acţiuni, înfiinţate până la data de 31.12.2003, dacă în statut este prevăzut votul proporţional cu numărul de acţiuni, acesta poate fi menţinut în limitele prevăzute de lege.

Referitor la cererea reclamantelor de a li se comunica actele din ordinea de zi a adunării generale pârâta a arătat că în opinia ei art. 69 alin.3 din Legea nr. 1/2005 prevede o posibilitate şi nu o obligaţie imperativă. Totodată, din cuprinsul cererii rezultă că reclamantele au solicitat în mod abuziv a serie de alte acte, iar cererea fiind depusă la data de 01.03.2007 în raport de volumul actelor solicitate, era practic imposibil să fie trimise anterior adunării. Cu toate acestea, materialele puteau fi consultate la sediul societăţii timp de 15 zile, anterior adunării.

Referitor la majorarea capitalului social pârâta a relevat că trebuie observat că în realitate nu era vorba de majorarea capitalului social ci de mărirea părţilor sociale pe fiecare membru cooperator cu un nr. de 30 de acţiuni.

Criticile reclamantelor privind „aprobarea Sistemului propriu de salarizare” a cooperatorilor este lipsită de temei, adunarea generală în fiecare an dezbate şi aprobă în mod obligatoriu această chestiune, în condiţiunile art. 33 al.1 lit.b şi al.3 din Legea nr. 1/2005.

Examinând actele şi lucrărilor dosarului instanţa apreciază că  hotărârea adunării generale a membrilor cooperatori nr. 1/05.03.2007 este lovită de nulitate absolută, fiind încălcate dreptul reclamantelor la informare, dreptul la apărare, precum şi  dispoziţiile imperative ale Legii nr. 1/2005 cu privire la convocarea adunării generale, precum şi  cvorumul de prezenţă şi de vot.

I. Respectarea dreptului la informare a membrilor cooperatori este o condiţie indispensabilă pentru a asigura exercitarea dreptului la vot în cunoştinţă de cauză. În acest sens dispoziţiile art. 69 alin.3 din Legea nr. 1/2005 stabilesc  dreptul membrilor cooperatori, de a obţine copii de pe situaţia financiară, raportul consiliului de administraţie şi al cenzorilor, drept căruia îi corespunde obligaţia corelativă a societăţii de a asigura aceste copii. Astfel, potrivit normei legale sus-menţionate „ Membrii cooperatori vor putea cere, pe cheltuiala societăţii cooperative, copii de pe situaţia financiară anuală şi de pe raportul consiliului de administraţie şi al cenzorilor către adunarea generală”.

 Apărările pârâtei, că faţă de volumul actelor solicitate nu a fost posibilă îndeplinirea obligaţiei prevăzute de lege se apreciază a fi nefondată.

II. Hotărârea adunării generale încalcă art. 2 din Legea nr. 51/1995, care prevede:

„(1) În exercitarea profesiei avocatul este independent şi se supune numai legii, statutului profesiei şi codului deontologic.

(2) Avocatul promovează şi apără drepturile, libertăţile şi interesele legitime ale omului.

(3) Avocatul are dreptul să asiste şi să reprezinte persoanele fizice şi juridice în faţa instanţelor autorităţii judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a autorităţilor şi instituţiilor publice, precum şi în faţa altor persoane fizice sau juridice, care au obligaţia să permită şi să asigure avocatului desfăşurarea nestingherită a activităţii sale, în condiţiile legii.”

Interzicerea asistării reclamantelor prin avocat încalcă dreptul lor la apărare şi nu poate fi justificată prin interdicţia reprezentării membrilor cooperatori de către persoane străine de cooperativă, prevăzută de art. 31 din Statut, întrucât asistenţa şi reprezentarea sunt două instituţii juridice diferite, care nu pot fi confundate. Asistarea presupune exercitarea drepturilor de membru, în prezenţa unui avocat care asigură asistenţa juridică, iar reprezentarea înseamnă exercitarea drepturilor şi obligaţiilor prin intermediul unui reprezentant.

III. Convocarea adunării generale din data de 01.03.2007 s-a efectuat cu nerespectarea dispoziţiilor art.34 alin.4 din Legea nr. 1/2005. Norma legală este clară, nu poate fi interpretată în sensul că semnarea convocatorului şi publicarea într-un ziar de largă circulaţie ar fi metode alternative de convocare. Astfel, în cazul de faţă, pârâta optând pentru semnarea convocatorului de către membri, avea obligaţia să asigure semnarea de către fiecare membru, fie comunicarea convocatorului prin scrisoare recomandată.

Neprocedând în acest fel, pârâta a încălcat dispoziţiile legale imperative privitoare la convocare, sancţionată cu nulitatea absolută.

IV. Stabilirea cvorumului de prezenţa a ridicat de la începutul judecăţii anumite semne de întrebare. Potrivit listei depuse la dispoziţia instanţei ( fila 42-45) la şedinţă au participat 112 membri de cooperatori. Având în vedere faptul că lista de prezenţă nu a fost semnată de membri prezenţi, s-au cerut lămuriri pârâtei despre modul de întocmire a listei.

Pârâta nu a putut da explicaţii pertinente în această privinţă, dar se pare în cadrul şedinţei nu s-a întocmit o listă cu persoanele prezente, semnată de membrii cooperatori, în care să se menţioneze totodată membrii cooperatori care au votat pe bază de  procură.

Din dosarul adunării generale, care s-a depus în „original” rezultă că s-au întocmit două procese verbale ale comisiei de validare, din primul rezultă că au venit ulterior 4 persoane (fila 25 din dosarul adunării), iar din cel de-al doilea din totalul de 201 membru au fost prezenţi 108 (fila 26).

Potrivit răspunsurilor date de pârâtă la interogatoriu (fila 97), cooperativa are în total 201 membri din care au fost prezenţi în adunare, după plecarea reclamantelor 114 membri.

Reclamantele au susţinut că afirmaţia pârâtei, potrivit căreia în adunare au venit ulterior 4 membru, fiind asigurată în acest fel prezenţa a jumătate plus unu din numărul membrilor cooperatori nu este credibilă.

Instanţa verificând înscrisurile aflate la dosar constată că susţinerile pârâtei sunt contradictorii în ceea ce priveşte numărul membrilor cooperatori rămaşi în şedinţă după placarea reclamantelor. Aceste contrarietăţi nu se pot lămuri prin analiza procesului verbal de şedinţă, întrucât, deşi se menţioneză în cuprinsul procesului verbal că „ulterior au sosit 4”, actul în cauză constituie doar o copie xerox, deşi documentaţia de şedinţă din dosarul cuprinzând documentaţia întocmită pentru AGO din 03.05.2007 trebuia depusă de pârâtă în original, pentru a fi comparată cu copiile existente la dosar.

Conform listei întocmite de pârâtă, (afirmativ) în conformitate cu Registrul de evidenţă a membrilor cooperatori ( fila 47-51) cooperativa are 205 membri. Cu toate acestea, potrivit răspunsurilor date la interogatoriu (fila 97), pârâta a arătat că  cooperativa are  201 membri.

Studiind actele depuse de pârâtă instanţa apreciază că aceasta nu şi-a îndeplinit  sarcina procesuală  de a depune înscrisurile concludente din care să rezulte în mod neechivoc lista nominală membrilor cooperatori existenţi la data şedinţei adunării generale din 05.03.2006, precum şi lista membrilor prezenţi (personal sau prin mandatar) la adunarea contestată. Contrarietăţile între actele depuse vor fi interpretate împotriva pârâtei, şi  nu sunt justificabile prin apărările pârâtei, potrivit cărora lista sus-menţionată ar reprezenta lista la zi a membrilor, întrucât o asemenea listă nu s-a cerut a fi depusă. În concluzie, instanţa apreciază că nu-i revine sarcina de a stabili cu exactitate numărul membrilor existenţi şi numărul membrilor prezenţi în şedinţă, iar în lipsa unor înscrisuri doveditoare în această privinţă controlul jurisdicţional nu se poate realiza referitor la această critică. În consecinţă,  instanţa concluzionează că în lipsa unei evidenţe clare şi neechivoce a membrilor şi a unui tabel nominal semnat de cooperatorii prezenţi în adunarea generală din 05.03.2007, nu se poate conchide că adunarea membrilor cooperatori a fost în mod legal constituită.

În concluzie, hotărârea adunării generale este lovită de nulitate pe considerentul încălcării dispoziţiilor art. 36 alin.1 din, privind constituirea legală a adunării generale.

În final mai trebuie precizat că analiza criticilor formulate de reclamante referitor la exercitarea dreptului de vot în cooperativele de gr.I, în lumina dispoziţiilor art. 37din Legea nr. 1/2005, s-ar fi impus numai dacă adunarea era legal constituită.

Pentru aceste considerente, se va admite acţiunea reclamantelor, astfel cum a fost precizată şi se va constata nulitatea hotărârii Adunării Generale a membrilor cooperatori nr. 1/05.03.2007.

În temeiul art. 274 alin.1 Cod de procedură civilă se va dispune obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite acţiunea formulată şi precizată de reclamantele T A, S G, M S, C S, H M, V I, V E, A E, S L, cu domiciliul ales în Tg-Mureş, jud. Mureş în contradictoriu cu pârâta I MUREŞ. cu sediul în Tg-Mureş, jud. Mureş şi în consecinţă:

Constată nulitatea hotărârii Adunării Generale a membrilor cooperatori nr. 1/05.03.2007 şi depusă pentru înregistrare la Registrul Comerţului la data de 29.05.2007.

Obligă reclamanta  să-i plătească pârâtei suma de 2907 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 15 Aprilie 2009.

1