Recurs. Anulare act administrativ emis de a.j.p.s. prin care s-a refuzat scutirea de la plata debitului constând în indemnizaţia pentru creşterea copilului, încasată necuvenit

Decizie 1550 din 05.09.2016


CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Recurs. Anulare act administrativ emis de A.J.P.S. prin care s-a refuzat scutirea de la plata debitului constând în indemnizaţia pentru creşterea copilului, încasată necuvenit

- art. 19 alin. 1 din O.U.G. nr.111/2010

- art. 16 alin. 3 lit. c) din O.U.G. nr.111/2010

- art. III din Legea nr. 126/2013

Prin Decizia nr..../12.06.2014 recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... a stabilit în sarcina intimatei reclamante obligaţia de a restitui suma de 4200 lei, reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului plătită necuvenit în perioada 01.03.2013–30.09.2013, iar prin Decizia nr..../29.11.2013 suma de 3900 lei reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului plătită necuvenit în perioada 16.06.2012-31.12.2012, întrucât aceasta a realizat venituri la ....

Prin adresa nr..../30.06.2015 recurenta a comunicat intimatei că cererea acesteia de a fi scutită de la plata sumelor stabilite prin deciziile mai sus menţionate nu se încadrează în dispoziţiile legale ce prevăd sumele care fac obiectul scutirii de la plată.

Curtea a apreciat ca întemeiat recursul formulat în cauză de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... având în vedere următoarele considerente:

Debitul înscris în cuprinsul deciziilor menţionate anterior a fost constituit ca urmare a nedeclarării de către intimată a veniturilor obţinute de către aceasta la ... în perioada iunie 2012 - decembrie 2012 şi martie 2013 - septembrie 2013, în cauză nefiind relevantă susţinerea intimatei potrivit căreia la obţinerea indemnizaţiei nu s-a folosit de documente eliberate cu nerespectarea legii şi nu a depus declaraţii neconforme cu realitatea.

Astfel, veniturile din asigurări au fost obţinute de către intimata ... ulterior depunerii de către aceasta a dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, iar potrivit art. 19 alin.1 din OUG nr.111/2010 aceasta avea obligaţia să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, obligaţie pe care nu şi-a îndeplinit-o.

Potrivit art.16 alin.2 litera i) din O.U.G. nr.111/2010 plata indemnizaţiei copilului se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr.571/20003.

Este nefondată susţinerea intimatei potrivit căreia în cauză sunt incidente dispoziţiile art.16 alin.3 litera c) din O.U.G. nr.111/2010 deoarece forma actuală a acestuia este rezultatul modificării intervenite prin Legea nr.126/2014 care a intrat în vigoare la data de 27.09.2014, nefiind deci aplicabilă acesteia, întrucât din data de 4.05.2014 aceasta nu se mai afla în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Potrivit art. III din Legea nr.126/2014 debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/ stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor art. II.

Din coroborarea dispoziţiilor legale mai sus arătate cu dispoziţiile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.111/2010 rezultă că se impune ca intimata să restituie debitele stabilite de către reclamantă prin deciziile de recuperare întrucât acestea au fost constituite ca urmare a nedeclarării de către intimată a veniturilor realizate de la ... concomitent cu indemnizaţia pentru creşterea copilului, astfel că aceste sume nu fac obiectul scutirii de la plată.

Legea nr.126/2014 este o lege de exonerare pentru unele sume încasate nelegal, iar în măsura în care se reţine culpa beneficiarului indemnizaţiei privind nedeclararea veniturilor este necesar a se analiza culpa acestuia, iar atunci când beneficiarul indemnizaţiei are cea mai mica culpă se impune ca acesta să restituie sumele.

Decizia nr. 1550 din 05.09.2016 a Curţii de Apel Oradea - Secţia a II - a civilă, de contencios administrativ şi fiscal

Dosar nr. 2524/111/2011

Prin Sentinţa nr. ... din 07.03.2016 pronunţată de Tribunalul ... s-a admis cererea formulată de reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ..., anulându-se actul administrativ nr. .../30.06.2015 emis de pârâtă, privind refuzul scutirii de la plata debitului constând în indemnizaţia pentru creşterea copilului încasată necuvenit.

S-a constatat că reclamanta este scutită de la plata debitului stabilit prin decizia nr. .../12.06.2014 şi decizia nr..../29.11.2013, ambele emise de pârâtă.

S-a dispus restituirea către reclamantă a sumelor provenite din debitele recuperate în baza deciziilor nr. .../12.06.2014 şi nr..../29.11.2013..

S-a respins, ca neîntemeiată, cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata taxei judiciare de timbru.

Împotriva sentinţei mai sus arătate a formulat recurs pârâta Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... solicitând instanţei de recurs admiterea acestuia, modificarea în totalitate a sentinţei recurate în sensul respingerii acţiunii reclamantei, constatării că reclamanta/intimata nu este scutită de plata debitelor constituite prin deciziile nr. .../29.11.2013 şi nr. .../12.06.2014 privind recuperarea unor sume plătite necuvenit cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului şi că sunt incidente prevederile art. III din Legea nr. 126/2014 şi ca urmare, răspunsul A.J.P.I.S. ... nr. .../30.06.2015 este temeinic şi legal, şi ca urmare se impune menţinerea efectelor juridice ale acestuia.

În motivarea recursului formulat, s-a arătat că susţinerea instanţei de fond referitor la interpretarea art. II şi III din Legea nr. 126/2014 în sensul că nedeclararea unor informaţii, cum ar fi realizarea de venituri profesionale concomitent cu indemnizaţia pentru creşterea copilului nu s-ar încadra în prevederile acestuia este neîntemeiată şi neconformă atât cu intenţia legiuitorului cât şi cu situaţia de fapt care rezultă din speţă.

S-a arătat că motivul constituirii debitului a fost determinat de culpa reclamantei/intimate care nu a îndeplinit obligaţiile prevăzute în mod expres în actele normative care au stat la baza stabilirii dreptului la indemnizaţie (art. 3, 16, 19 ş.a. din O.U.G. nr. 111/2010), în art. III din Legea nr. 126/2014 şi art. 2 din Ordinul nr. 2396/103/2014 fiind prevăzute în mod expres excepţiile referitoare la debitele care nu fac obiectul scutirii de la plată.

Recurenta a apreciat că există neconcordanţă între motivare şi dispozitiv, instanţa de fond arătând că debitele constituite ca urmare a nedeclarării unor informaţii, şi care ulterior descoperirii faptelor ilicite au fost constituite ca debite în baza art. 24 din O.U.G. nr. 111/2010, cum este în cazul de faţă, în mod cert nu fac obiectul scutirii de la plată, iar mai apoi, a constatat că reclamanta este scutită de la plata debitului în baza art. II din Legea nr. 126/2014, dispunând restituirea către reclamantă a sumelor recuperate şi anulând răspunsul A.J.P.I.S. ... nr. .../30.06.2015.

Intimata a beneficiat prin Agenţia Judeţeană de Plaţi şi Inspecţie Socială ..., în baza cererii şi a actelor anexate, de indemnizaţie pentru creşterea copilului ... în perioada 16.06.2012 - 04.05.2014.

Potrivit prevederilor art. 3 din O.U.G. nr. 111/2010 "Veniturile din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) sunt cele definite la art. 46, art. 55 alin. (1) şi (2) şi art. 71 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi reprezintă valoarea obţinută după aplicarea cotei de impozitare asupra venitului impozabil stabilit conform legii, corespunzător fiecărei categorii de venit."

Veniturile obţinute de reclamantă din asigurări în perioada iunie 2012 - decembrie 2012, martie 2013 - septembrie 2013 sunt asimilate potrivit Codului fiscal veniturilor profesionale, iar în perioada respectivă indemnizaţia pentru creşterea copilului se suspendă. Plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare (art. 16 alin.2 lit. i) din O.U.G. nr. 111/2010).

Astfel, pe perioada acordării indemnizaţiei pentru creşterea copilului legislaţia nu permite obţinerea de venituri profesionale. Beneficiarul indemnizaţiei pentru creşterea copilului este obligat sa comunice, în scris, primăriei de domiciliu orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plaţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia (art. 19 din O.U.G. nr. 111/2010).

Recurenta a învederat că potrivit art. 16 alin.2 lit. i) dreptul la indemnizaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1), respectiv la art. 5 şi art. 9 alin. (4) şi (5) se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, iar în perioada iunie 2012 - decembrie 2012, martie 2013 - septembrie 2013, titularul ..., a desfăşurat activitate în baza unui contract de mandat şi a realizat venituri profesionale, conform adreselor înregistrate la A.J.P.I.S. ... sub nr. .../29.11.2013 şi nr. .../21.05.2014 emise de S.C. ... S.A.

Pentru perioada iunie 2012 - decembrie 2012, martie 2013 - septembrie 2013 titularul ..., nu a respectat prevederile art.16 şi art. 19 din O.U.G. nr.111/2010, astfel că, s-au constatat sume acordate necuvenit în valoare de 4200 lei şi 3900, reprezentând indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, încasată în perioada iunie 2012 - decembrie 2012, martie 2013 - septembrie 2013. Debitele au fost constatate prin Deciziile nr. .../29.11.2013 şi .../12.06.2014, necontestate de către reclamanta/intimată.

Conform art. II din Legea nr. 126/2014 "(1) Debitele constituite sau care urmează a fi constituite în sarcina persoanelor cu drepturi de indemnizaţie pentru creşterea copilului/stimulent/stimulent de inserţie, în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se scutesc de la plată.

(2) Sumele provenite din debitele recuperate începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi până la data intrării în vigoare a prezentei legi se restituie eşalonat pe o perioadă de 5 ani calendaristici, începând de la data de 1 ianuarie 2015, prin plăţi anuale egale.

(3)Sumele ce urmează a fi restituite în condiţiile alin. (2) nu se actualizează cu indicele de inflaţie şi nu sunt purtătoare de dobânzi, penalităţi sau majorări de întârziere, după caz.

(4)Procedura de efectuare a plăţii restituirilor prevăzute la alin. (2) va fi stabilită prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului finanţelor publice.

(5)Contribuţia de asigurări sociale de sănătate aferentă debitelor scutite de la plată/restituite potrivit prevederilor alin. (1) nu se recalculează şi nu se recuperează.

(6)Debitele constituite în sarcina persoanelor ale căror drepturi se stabilesc după data intrării în vigoare a prezentei legi se recuperează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege."

 De la aplicarea acestuia articol, legiuitorul a stabilit ca măsură de excepţie categoria debitelor constituite şi care nu fac obiectul scutirii de la plată, respectiv acele categorii de debite care sunt constituite ca urmare a identificării unor situaţii de fapt şi de drept care se încadrează în dispoziţiile art. III din Legea nr. 126/2014 şi în art. 2 din Ordinul nr. 2396/103/2014.

Instanţa de fond, cu toate că a reţinut în motivare că „din interpretarea dispoziţiilor legale rezultă în mod cert că nu fac obiectul scutirii de la plată indemnizaţiile pentru creşterea copilului care au fost stabilite ca urmare a unor fapte culpabile beneficiarului, sau nedeclararea unor informaţii şi care ulterior descoperirii faptelor ilicite au fost constituite ca debite în temeiul art. 24 din O.U.G. nr. 111/2010" a dispus anularea răspunsului A.J.P.I.S. ... nr. .../30.06.2015 şi scutirea la plată, cu toate că, debitul a fost constituit din culpa debitorului care nu a declarat faptul că realizează venituri, iar ca urmare a constatării ulterioare a fost constituit debitul în baza art. 24 din O.U.G. nr. 111/2010.

Legal citată în cauză intimata ... a solicitat respingerea recursului formulat şi menţinerea sentinţei recurate arătând că în mod greşit cererea acesteia de scutire de la plată a fost respinsă de recurentă având în vedere faptul că nu a folosit pentru obţinerea indemnizaţiei documente eliberate cu nerespectarea legii şi nici nu a depus nici o declaraţie care să nu corespundă realităţii.

A precizat intimata că, la momentul la care a înregistrat dosarul la Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... a depus o adeverinţă de venit care atestă veniturile realizate până în acel moment în funcţie de care i s-a stabilit şi cuantumul indemnizaţiei şi nu i s-a pus în vedere să dea vreo declaraţie din care să rezulte că nu va mai obţine alte venituri pe perioada concediului de maternitate; prin urmare, în mod legal instanţa de fond a apreciat faptul că este aplicabilă amnistierea fiscală, debitul fiind stabilit întrucât beneficiarul a realizat venituri supuse impozitului şi copilul nu a împlinit vârsta de un an, respectiv 2 ani, având în vedere că în expunerea de motive a proiectului Legii nr.126/2014, s-a reţinut că raportat la natura beneficiilor de asistenţă socială, în special a indemnizaţiei pentru creşterea copiilor, ca măsură de înlocuire a venitului salarial al părintelui destinată exclusiv creşterii şi îngrijirii copilului, recuperarea sumelor constituite ca debite va conduce la o scădere accentuată a bugetului familiei, putând determina vulnerabilizarea resurselor destinate creşterii şi îngrijirii copilului, reţinându-se că în practică debitele au fost stabilite în sarcina beneficiarilor de indemnizaţie care au realizat venituri din diverse contracte, pentru întregirea venitului familial în vederea creşterii şi îngrijirii copilului, fără să prevadă implicaţiile asupra dreptului la indemnizaţie.

Examinând sentinţa recurată prin prisma motivelor invocate Curtea a reţinut următoarele:

Intimata reclamantă ... a beneficiat de indemnizaţie pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 ani pentru minora ... născută la data de 4.05.2012.

Prin Decizia nr..../12.06.2014 recurenta pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... a stabilit în sarcina intimatei reclamante obligaţia de a restitui suma de 4200 lei, reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului plătită necuvenit în perioada 01.03.2013–30.09.2013, iar prin Decizia nr..../29.11.2013 suma de 3900 lei reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului plătită necuvenit în perioada 16.06.2012-31.12.2012, întrucât aceasta a realizat venituri la ....

Prin adresa nr..../30.06.2015 recurenta a comunicat intimatei că cererea acesteia de a fi scutită de la plata sumelor stabilite prin deciziile mai sus menţionate nu se încadrează în dispoziţiile legale ce prevăd sumele care fac obiectul scutirii de la plată.

Curtea a apreciat ca întemeiat recursul formulat în cauză de către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ... având în vedere următoarele considerente:

Debitul înscris în cuprinsul deciziilor menţionate anterior a fost constituit ca urmare a nedeclarării de către intimată a veniturilor obţinute de către aceasta la ... în perioada iunie 2012 - decembrie 2012 şi martie 2013 - septembrie 2013, în cauză nefiind relevantă susţinerea intimatei potrivit căreia la obţinerea indemnizaţiei nu s-a folosit de documente eliberate cu nerespectarea legii şi nu a depus declaraţii neconforme cu realitatea.

Astfel, veniturile din asigurări au fost obţinute de către intimata ... ulterior depunerii de către aceasta a dosarului pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului, iar potrivit art. 19 alin.1 din OUG nr.111/2010 aceasta avea obligaţia să comunice în scris primăriei orice modificare intervenită în situaţia sa, de natură să determine încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 15 zile lucrătoare de la apariţia acesteia, obligaţie pe care nu şi-a îndeplinit-o.

Potrivit art.16 alin.2 litera i) din O.U.G. nr.111/2010 plata indemnizaţiei copilului se suspendă începând cu ziua următoare celei în care beneficiarul realizează venituri supuse impozitului pe venit conform prevederilor Legii nr.571/20003.

Este nefondată susţinerea intimatei potrivit căreia în cauză sunt incidente dispoziţiile art.16 alin.3 litera c) din O.U.G. nr.111/2010 deoarece forma actuală a acestuia este rezultatul modificării intervenite prin Legea nr.126/2014 care a intrat în vigoare la data de 27.09.2014, nefiind deci aplicabilă acesteia, întrucât din data de 4.05.2014 aceasta nu se mai afla în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

Potrivit art. III din Legea nr.126/2014 debitele cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului/ stimulent/ stimulent de inserţie acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările şi completările ulterioare, sau a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituite din culpa debitorului, materializată în folosirea cu intenţie de către acesta a unor documente despre care cunoştea că au fost eliberate cu nerespectarea legii, declararea de către acesta a unor date neconforme realităţii sau nedeclararea unor informaţii nu fac obiectul scutirii la plată, conform prevederilor art. II.

Din coroborarea dispoziţiilor legale mai sus arătate cu dispoziţiile art.19 alin.1 din O.U.G. nr.111/2010 rezultă că se impune ca intimata să restituie debitele stabilite de către reclamantă prin deciziile de recuperare întrucât acestea au fost constituite ca urmare a nedeclarării de către intimată a veniturilor realizate de la ... concomitent cu indemnizaţia pentru creşterea copilului, astfel că aceste sume nu fac obiectul scutirii de la plată.

Legea nr.126/2014 este o lege de exonerare pentru unele sume încasate nelegal, iar în măsura în care se reţine culpa beneficiarului indemnizaţiei privind nedeclararea veniturilor este necesar a se analiza culpa acestuia, iar atunci când beneficiarul indemnizaţiei are cea mai mica culpă se impune ca acesta să restituie sumele.

Raportat la considerentele mai sus expuse, Curtea a admis recursul declarat de recurenta pârâtă AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ..., în contradictoriu cu intimata reclamantă ..., împotriva sentinţei nr. ... din 07.03.2016, pronunţată de Tribunalul ..., pe care a casat-o în tot şi, rejudecând fondul, a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta ..., în contradictoriu cu pârâta AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ...., fără cheltuieli de judecată, nefiind solicitate.