Sentinţă civilă

Sentinţă civilă 4795 din 15.10.2009


ROMÂNIA

JUDECATORIA BUFTEA

JUDETUL ILFOV

DOSAR NR. 6304/94/2009

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA NR. 4795

Sedinta publica din data de 15.10.2009

Instanta constituita din :

PRESEDINTE: ALINA DUMITRESCU

GREFIER : ELENA ALEXE

Pe rol solutionarea cauzei civile având ca obiect somatie de plata formulata de creditoarea O.V.I.G. în contradictoriu cu debitorul DS.

La apelul nominal facut în sedinta publica a raspuns debitorul DS personal, lipsa fiind creditoarea O.V.I.G.

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul dupa care,

Debitorul DS recunoaste debitul, dar arata ca nu a avut posibilitati materiale pentru achitarea lui.

Instanta, având în vedere ca s-a solicitat judecata în lipsa de catre creditoare, în baza art. 167 C.p.c încuviinteaza proba cu înscrisuri, constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fond.

Debitorul recunoaste debitul si lasa la aprecierea instantei solutia ce se va pronunta.

INSTANTA,

Deliberând  asupra  cauzei civile de fata  constata  urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante la data de 31.08.2009 sub nr.6304/94/2009 creditoarea O.V.I.G. a solicitat pe calea somatiei de plata, obligarea debitorului  DS la plata urmatoarelor sume: ... lei reprezentând suma acordata de creditoare cu titlu de despagubire; .... lei – dobânda legala comerciala, aferenta debitului, calculata de la data acordarii despagubirii pâna la data introducerii prezentei cereri, dobânda legala în continuare pâna la plata integrala a debitului; cu cheltuieli de judecata.

In fapt, creditoarea a aratat ca la data de 09.08.2007 conform procesului verbal seria PCA nr..... debitorul a fost implicat într-un eveniment rutier în care, din culpa sa exclusiva, a fost avariat auto cu numar de înmatriculare .... asigurat la societatea creditoare cu polita Casco .....

In baza politei de asigurare facultativa Casco ...., OMNIASIG VIG SA a acordat asiguratului sau Casco, PDM, suma de ... lei, virata la data de 16.10.2007 conform extrasului de cont .... cu titlu de despagubire urmând sa recupereze aceasta suma de la vinovatul de producerea accidentului, respectiv de la asiguratorul sau de raspundere civila auto obligatorie conform disp.art. 22 din Legea nr. 136/1995.

In urma convocarii la conciliere la data de 05.02.2008 dl. DS a recunoscut  suma datorata  si s-a angajat la plata esalonata a debitului în modalitatea stabilita în cuprinsul procesului verbal de conciliere directa achitând chiar un avans de .... lei.

Potrivit evidentelor societatii debitorul a achitat suma de .... lei,  ultima plata fiind efectuata la 01.10.2008 data de la care a întrerupt achitarea esalonata a sumei datorate, ramânând un debit neachitat de .... lei

In drept  cererea a fost întemeiata pe disp OG nr. 5/2001.

In dovedirea cererii s-au depus în copie urmatoarele înscrisuri la dosar: polita Casco .....; procesul verbal seria PCA nr......; documente justificative ale reparatiilor efectuate la autoturismul avariat; procesul verbal de conciliere; chitantele cu sumele achitate.

Debitorul DS prezent personal la termenul de judecata din 15.10.2009 a recunoscut debitul datorat creditoarei precum si faptul ca a semnat cu aceasta un grafic de esalonare pe care nu l-a respectat deoarece nu a avut posibilitati materiale pentru achitarea debitului.

La solicitarea creditoarei a fost administrata proba cu înscrisuri.

Având in vedere actele depuse de creditoare, procesul verbal de conciliere încheiat intre cele doua parti la 05.02.2009 prin care debitorul DS recunoastea ca datoreaza  O.V.I.G. suma de ... lei pe care se obliga sa o achite in rate lunare de câte ... lei, coroborat cu faptul ca debitorul a achitat pana la data promovarii prezentei actiuni suma de .... lei, recunoscuta de creditoare, instanta constata ca, in speta, sunt îndeplinite cerintele art.1 din OG nr.5/2001 creditoarea având împotriva debitorului o creanta certa, lichida si exigibila pentru suma de ..... lei, însusita de acesta printr-un înscris.

Dat fiind ca în materie comerciala obligatiile de plata sunt purtatoare de dobânda de la data scadentei fara vreo formalitate de punere în întârziere a debitorului, în temeiul dispoz OG nr.9/2000 instanta va admite actiunea creditoarei si va soma debitorul sa plateasca creditoarei pe lânga debitul principal susmentionat, dobânda legala de .... lei calculata de la data 16.10.2007 pâna la data de 31.08.2009, precum si in continuare pâna la data platii efective.

Retinând culpa procesuala a debitorului, în baza art.274 C.p.c., urmeaza a fi obligat la plata sumei de ..... lei reprezentând cheltuieli de judecata.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite cererea formulata de creditoarea O.V.I.G  ,în contradictoriu cu debitorul D.S .

Someaza debitorul sa plateasca creditoarei in termen de 30 de zile de la data comunicarii prezentei ordonante urmatoarele sume:

- ..... lei reprezentând despagubire,

- ..... lei reprezentând dobânda legala aferenta debitului calculata de la data 16.10.2007 pâna la data de 31.08.2009;

- dobânda legala aferenta debitului, calculata in continuare, pana la data platii efective;

-  ..... lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu drept la cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare pentru debitor.

Pronuntata in sedinta publica, azi 15.10.2009.

PRESEDINTE GREFIER