Incident de plata

Sentinţă comercială 1106 din 17.06.2009


Biletul la ordin, ca titlu complet creeaz? obliga?ii autonome ?i abstracte, independente celor rezultate din raportul juridic fundamental. El cuprinde obliga?ia necondi?ionat? de a pl?ti la scaden posesorului suma de bani înscris? în titlu (art. 104 din Legea nr. 59/1934), putând fi transmis prin gir.

Conform art. 21 din Legea nr. 59, cei obliga?i nu pot opune posesorului excep?iile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, afar? numai dac? posesorul a lucrat cu ?tiin în paguba sa.

Nu are relevan astfel stingerea obliga?iei reclamantei c?tre pârâta SC F. SRL, rezultat? din contractele de cump?rare (raport juridic fundamental), datoria rezultat? din biletele la ordin fiind una independent?, iar posesorul acestor bilete având dreptul la plat? (art. 41 – 46 din lege). Chiar dac? au fost emise în executarea plii sumelor men?ionate în facturi, reclamanta era cea care trebuia s?-?i asigure eliminarea riscului de a fi introduse la plat? biletele la ordin.

Sentin?a nr.1106 din 17 iunie 2009 pronun?at? de Tribunalul Dolj- sec?ia comercial?

Constat? c? prin cererea înregistrat? la data de 19.03.2009, pe rolul Tribunalul Dolj – Sec?ia Comercial?, reclamanta  SC M. SRL a chemat în judecat? pe pârâtele SC F. Bucov ?i B. C. R.  SA Bucure?ti, solicitând instan?ei ca prin hot?rârea ce se va pronun?a se dispun?  anularea incidentului de plat?  intervenit între p?r?i.

În motivare,  reclamanta  a ar?tat  c? între aceasta ?i SC  F.  SRL, au existat rela?ii contractuale, conform contractelor  de vânzare-cump?rare  nr. 54/2008 ?i nr. 52/2008, acumulându-se astfel datorii reciproce.

În baza  contractului  nr. 52/2008 au fost emise urm?toarele bilete la ordin : RNCB1AB0216172  în valoare de 49000 scadent la 19.03.2009, RNCB3AC0219461 în valoare de 550000 scadent la 24.03.2009, RNCB3AB0216191  în valoare de 49000  scadent la 18.03.2009, RNCB3AB0216189  în valoare de 49000 scadent la  16.03.2009, RNCB3AB0216188 în valoare de 49000 scadent la 13.03.2009, RNCB3AB0216186 în valoare de 49000 scadent la 11.03.2009, RNCB3AB0216187 în valoare de  49000 scadent la  12.03.2009, RNCB3AB0216143 în valoare de 67000 scadent la 07.04.2009, RNCB1AC0219456 în valoare de 68000 scadent la 06.04.2009, RNCB3AC0219459  în valoare de 69000 scadent la 02.04.2009, RNCB3AC0219460  în valoare de 70000 scadent la 03.04.2009 ?i RNCB3AB0216190  în valoare de 49000 scadent la 17.03.2009.

Reclamanta a  precizat c? la data de  27.02.2009 între cele  dou? p?r?i contractante a  intervenit  un punctaj contabil, iar între  SC F.  SRL ?i SC M. SRL  a fost încheiat, cu num?rul 4, un proces - verbal de stingere  a datoriilor reciproce, fapt ce a generat ca toate instrumentele de plat?  indicate mai sus, s? fie anulate pentru lipsa obliga?iilor contractuale, motiv pentru care reclamanta a  procedat la refuzarea spre plat? a acestor instrumente bancare.

S-a sus?inut c? incidentul bancar a fost  generat având în vedere  c? toate instrumentele bancare se aflau în posesia pârâtei care procedase la  scontarea lor c?tre banc?, dincolo de în?elegerea contractual?, acestea au fost  introduse spre decontare.

În drept, au fost invocate dispozi?iile regulamentului nr. 1/2001 la BNR.

Reclamanta a anexat în sus?inerea cererii proces-verbal de  stingere a datoriilor reciproce nr. 4/27.02.2009, contractele de vânzare - cump?rare  nr. 54/2008 ?i nr. 52/2008.

La data de 29.04.2009 s-a dispus  citarea pârâtei  SC F. SRL prin administrator judiciar  NICK SPRL, prin  încheierea nr. 21/05 martie 2009  pronun?at? de Tribunalul Dolj – Sec?ia Comercial? fiind deschis? procedura general? de insolven împotriva debitoarei SC F.SRL .

La data de 19 mai 2009 pârâta a formulat întâmpinare, solicitând  respingerea  cererii ca neîntemeiat?. S-a men?ionat c? este inadmisibil ca o pretins? compensare ( stingere)  a datoriilor reciproce s? poat? produce efecte juridice.

Pârâta B. C. R. SA a sus?inut c? a respectat  întocmai dispozi?iile  legale prev?zute de  Legea nr.  58/1934 ?i Normele Cadru  nr. 6/08.03.1994 modificate  prin Normele Cadru nr. 7/2008 ?i 11/2008).

De asemenea, a ar?tat c?, în calitate de persoan? declarant?, a respectat întocmai dispozi?iile legale prev?zute în Regulamentul nr. 1/2001,  men?ionând c? reclamanta însi  a recunoscut  c? în contul indicat în  biletele la ordin nu existau disponibiliti  b?ne?ti la data prezent?rii la plat?.

Cu privire la  conduita corect? ?i legal? a BCR SA, în calitate de persoan? declarant?, a ar?tat c? aceasta este probat? chiar prin înscrisurile depuse de reclamant?.

Analizând actele ?i lucr?rile dosarului instan?a constat? c? între reclamant? ?i pârâta SC F. SRL s-au încheiat contracte de vânzare – cump?rare prin care reclamanta cump?ra de la pârât? marf?, plata putând fi efectuat? ?i prin emiterea unor instrumente de plat? (ordine de plat?, bilete la ordin, cec), potrivit art.12.

În îndeplinirea obliga?iei de plat? reclamanta a emis mai multe bilete la ordin, în care se men?ioneaz? c? sumele înscrise reprezint? c/v factur? marf?, inclusiv biletele la ordin RNCB1AB0216172  în valoare de 49000 lei, scadent la 19.03.2009, RNCB3AC0219461 în valoare de 550000 lei, scadent la 24.03.2009, RNCB3AB0216191  în valoare de 49000  lei, scadent la 18.03.2009, RNCB3AB0216189  în valoare de 49000 lei, scadent la  16.03.2009, RNCB3AB0216188 în valoare de 49000lei, scadent la 13.03.2009, RNCB3AB0216186 în valoare de 49000 lei, scadent la 11.03.2009, RNCB3AB0216187 în valoare de  49000 lei, scadent la  12.03.2009, RNCB3AB0216143 în valoare de 67000lei,  scadent la 07.04.2009, RNCB1AC0219456 în valoare de 68000 lei,  scadent la 06.04.2009, RNCB3AC0219459  în valoare de 69000 lei, scadent la 02.04.2009, RNCB3AC0219460  în valoare de 70000 lei, scadent la 03.04.2009 ?i RNCB3AB0216190  în valoare de 49000 lei, scadent la 17.03.2009.

Biletele la ordin au fost scontate (girate) c?tre Piraeus Bank, Bancpost SA ?i Banca CR Firenze Romania SA, care, în calitate de posesori legitimi, au solicitat plata sumelor men?ionate în aceste titluri. Pârâta BCR SA, în calitate de tras a refuzat plata pentru lipsa de disponibil în conturile reclamantei ?i, în executarea obliga?iilor prev. de art. 13 ?i 28 din Regulamentul nr.1/2001 al BNR, a comunicat incidentele ap?rute Centralei Incidentelor de Pli.

În cauz?, reclamanta a solicitat anularea incidentelor înscrise în Central? pe motiv c? datoria pe care o avea c?tre primul beneficiar al biletelor la ordin, respectiv pârâta SC F. SRL s-a stins la data de 27.02.2009 prin compensare, conform procesului – verbal nr.4 încheiat între cele dou? societi.

Instan?a constat? c? procesul – verbal de compensare invocat nu prezint? nici o relevan în executarea obliga?iei de plat? a emitentului biletelor la ordin.

Biletul la ordin, ca titlu complet creeaz? obliga?ii autonome ?i abstracte, independente celor rezultate din raportul juridic fundamental. El cuprinde obliga?ia necondi?ionat? de a pl?ti la scaden posesorului suma de bani înscris? în titlu (art. 104 din Legea nr. 59/1934), putând fi transmis prin gir.

Conform art. 21 din Legea nr. 59, cei obliga?i nu pot opune posesorului excep?iile întemeiate pe raporturile lor personale cu girantul, afar? numai dac? posesorul a lucrat cu ?tiin în paguba sa.

Nu are relevan astfel stingerea obliga?iei reclamantei c?tre pârâta SC F. SRL, rezultat? din contractele de cump?rare (raport juridic fundamental), datoria rezultat? din biletele la ordin fiind una independent?, iar posesorul acestor bilete având dreptul la plat? (art. 41 – 46 din lege). Chiar dac? au fost emise în executarea plii sumelor men?ionate în facturi, reclamanta era cea care trebuia s?-?i asigure eliminarea riscului de a fi introduse la plat? biletele la ordin.

La momentul încheierii procesului – verbal de compensare aceasta trebuia s? solicite restituirea în original a instrumentelor de plat?, nefiind suficient? o simpl? men?iune conform c?reia ele „î?i pierd valabilitatea”. Nefiind în posesia pârâtei SC F. SRL, era evident c? biletele la ordin erau în circuit, fiind girate unor ter?e persoane (fapt ce reiese ?i din con?inutul procesului – verbal), iar emitentul nu este în m?sur? s? aprecieze asupra valabilitii manifest?rilor sale de voin care îndeplinesc cerin?ele legii (art. 104- 105 din Legea nr. 59/1934).

În consecin, cum înscrierile în Central? au fost efectuate la cererile justificate ale pârâtei BCR, potrivit dispozi?iilor Regulamentului nr.1/2001 al BNR, instan?a a respins cererea formulat? de reclamant?.