Contestaîie decizie concediere Śn concediu medical

Sentinţă civilă 4051 din 18.12.2009


1. contestaîie decizie concediere Œn concediu medical

La data de contestatoarea A.S. a formulat contesta?ie Œmpotriva deciziei nr. 7 emisÇ la data de 21.04.2008 de Colegiul Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova cu sediul Œn Craiova, str. Brestei nr. 10, jud. Dolj, prin care s-a dispus Œncetarea contractului sÇu de muncÇ, Œncepƒnd cu 01.05.2008 ­i a solicitat anularea acestei decizii, reintegrarea Œn funcîia avutÇ anterior ŒncetÇrii contractului de muncÇ ­i obligarea pƒrƒtului la plata drepturilor bÇne­ti care mi s-ar fi cuvenit pentru aceastÇ perioadÇ, indexate, majorate ­i reactualizate Œn raport de indicele de devalorizare a monedei naîionale, cu cheltuieli de judecatÇ.

×n fapt a arÇtat cÇ a fost angajata Colegiului Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova, Œn funcîia de laborant ­colar fizicÇ-chimie, iar la data de 15.10.2007 a fost victima unui accident rutier, necesitƒnd mai multe intervenîii chirurgicale, care au îintuit-o la pat pentru aproximativ un an ­i jumÇtate.

Ca atare, pƒnÇ la data de 30.04.2008 a beneficiat de concediu medical, iar ulterior, Comisia de ExpertizÇ MedicalÇ ­i Recuperare a CapacitÇîii de MuncÇ a decis, Œn baza deciziei nr. 1567/11.04.2008, sÇ fie ŒncadratÇ cu invaliditate gradul II - revizuibil Œn octombrie 2009.

Prin decizia nr.7/2008 emisÇ de Colegiului Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova  s-a dispus Œncetarea contractului sÇu de muncÇ, Œncepƒnd cu 01.05.2008

A menîionat cÇ decizia nr. 7/2008 emisÇ de Colegiului Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova nu i-a fost niciodatÇ comunicatÇ ­i a invocat nulitatea acesteia deoarece a fost emisÇ Œn perioada Œn care se afla Œn incapacitate temporarÇ de muncÇ, conform certificatului de concediu medical seria CCMAB nr. 0481402/31.03.2008, certificat despre care pƒrƒtul avea cuno­tinîÇ.

Or, potrivit art. 60 alin. 1, lit.a din C.muncii: ? Concedierea salariaîilor nu poate fi dispusÇ pe durata incapacitÇîii temporare de muncÇ, stabilitÇ prin certificat medical conform legii".

TotodatÇ, a invocat nulitatea deciziei de concediere, avƒnd Œn vedere faptul cÇ aceasta nu conîine temeiul juridic Œn baza cÇruia a fost desfÇcut contractul de muncÇ, motivele care-au determinat concedierea, nici termenul Œn care aceasta poate fi atacatÇ ­i nici instanîa la care se poate adresa persoana nemulîumitÇ.

La data de 20 august 2009, a fost convocatÇ pentru expertizare de Comisia de ExpertizÇ MedicalÇ ­i Recuperare a CapacitÇîii de MuncÇ, care a decis sÇ-mi Œnceteze pensia de invaliditate, Œn prezent afundu-se Œn situaîia de a nu  beneficia nici de pensie de invaliditate ?i de a nu avea nici loc de muncÇ, fiind fÇrÇ nici o sursÇ de venit.

A Œntemeiat cererea pe dispoziîiile art. 76-78 din C.muncii.

La data de 05.11.2009 intimatul a formulat Œntƒmpinare Œn care a solicitat respingerea contesta?iei arÇtƒnd cÇ Œncetarea contractului individual de muncÇ al contestatoarei s-a fÇcut conform Codului Muncii aprobat prin Legea 53/ 2003, art. 56 lit. d), Œn baza Deciziei asupra capacitÇîii de muncÇ nr. 1567/ 11.04.2008.

Carnetul de muncÇ pentru dosarul Œn vederea pensionÇrii medicale grad invaliditate II(incapacitate totalÇ de muncÇ) s-a eliberat la cererea contestatoarei nr. 3095/08.05.2008. Carnetul de muncÇ a fost eliberat sub semnÇturÇ la data de 21.05.2008 conform Œnscrisurilor din Registrul de evidenîÇ al carnetelor de muncÇ ­i ŒmpreunÇ cu carnetul de muncÇ contestatoarei i-a fost ŒnmƒnatÇ copie dupÇ decizia nr. 7/21.04.2008, cea Œn baza cÇreia a fost fÇcutÇ ultima Œnregistrare Œn carnetul de muncÇ.

Faptul cÇ s-a pensionat medical invaliditate grad II se demonstreazÇ prin Œnscrisurile din cererea contestatoarei nr. 1947/05.03.2009, deoarece contestatoarea nu a depus nici o copie dupÇ decizia de pensionare, nici carnetul de muncÇ la unitate dupÇ pensionare a­a cum s-a angajat prin cererea nr. 3095/ 08.05.2008

Pe perioada Œn care contestatoarea solicitÇ obligarea unitÇîii la plata drepturilor bÇne­ti indexate, majorate ­i reactualizate contestatoarea a fost pensionatÇ medical invaliditate grad II, fapt certificat prin cererile acesteia de reŒncadrare adresate unitÇîi ­i depuse la dosar.

Prin sentinîa nr. 4051/18.12.2009 Tribunalul Dolj a admis cererea, a anulat decizia nr. 7/21.04.2008 emisÇ de intimatul Colegiul Naîional Economic Gheorghe Chiîu Craiova, a dispus reintegrarea contestatoarei pe postul deîinut anterior, a obligat intimatul sÇ plÇteascÇ contestatoarei o despÇgubire egalÇ cub salariile indexate, majorate ­i reactualizate ­i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul de la Œncetarea contractului individual de muncÇ pƒnÇ la reintegrare reîinƒnd urmÇtoarele

Contestatoarea a fost angajata Colegiului Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova, Œn funcîia de laborant ­colar fizicÇ-chimie.

Prin decizia nr.7/2008 emisÇ de Colegiului Naîional Economic ? Gh. Chiîu " Craiova  s-a dispus Œncetarea contractului sÇu de muncÇ, Œncepƒnd cu 01.05.2008 decizie ce nu fost niciodatÇ comunicatÇ contestatoarei, a­a cum rezultÇ din Œmprejurarea cÇ angajatorul cÇruia Œi revine  sarcina probei conform art. 287 din codul muncii nu a depus la dosar dovada comunicÇrii de­i instanîa i-a solicitat expres acest lucru ­i nici nu a fÇcut vreo referire Œn Œntƒmpinare privind comunicarea deciziei.

FaîÇ de aceastÇ Œmprejurare instanîa constatÇ cÇ salariata este Œn drept sÇ formuleze prezenta contestaîie, termenul Œn care poate fi contestatÇ o decizie de Œncetare a contractului individual de muncÇ calculƒndu-se de la data comunicÇrii deciziei emise de angajator, a­a cum prevede art. 283 alin.1 litera a din codul muncii.

Instanîa constatÇ cÇ decizia este nelegalÇ, fiind lovitÇ de nulitate absolutÇ deoarece a fost emisÇ la 21.04.2008, cƒnd contestatoarea se afla Œn incapacitate temporarÇ de muncÇ, a­a cum rezultÇ din certificatul de concediu medical seria CCMAB nr. 0481402/31.03.2008, certificat despre care pƒrƒtul avea cuno­tinîÇ.

Decizia a fost emisÇ cu ŒncÇlcarea prevederilor art. 60 alin. 1 litera a din codul muncii potrivit cÇrora ?Concedierea salariaîilor nu poate fi dispusÇ pe durata incapacitÇîii temporare de muncÇ, stabilitÇ prin certificat medical conform legii".

×n plus  decizia nu conîine temeiul juridic Œn baza cÇruia a fost desfÇcut contractul de muncÇ, motivele care-au determinat concedierea, nici termenul Œn care aceasta poate fi atacatÇ ­i nici instanîa la care se poate adresa persoana nemulîumitÇ, elemente esenîiale ale oricÇrei decizii de Œncetare a contractului individual de muncÇ.

Susîinerea intimatei cÇ  Œncetarea contractului individual de muncÇ al contestatoarei s-a fÇcut conform Codului Muncii aprobat prin Legea 53/ 2003, art. 56 lit. d, Œn baza Deciziei asupra capacitÇîii de muncÇ nr. 1567/ 11.04.2008 nu poate fi reîinutÇ de instanîÇ deoarece nu a fÇcut dovada existenîei circumstanîelor reglementate de acest articol.

Astfel potrivit art.56 lit. d contractul individual de muncÇ ŒnceteazÇ de drept la data comunicÇrii deciziei de pensionare pentru limitÇ de vƒrstÇ, pensionare anticipatÇ, pensionare anticipatÇ parîialÇ sau pensionare pentru invaliditate din codul muncii, iar Œn cazul de faîÇ la data emiterii deciziei de Œncetare a contractului de muncÇ nu se comunicase decizia de pensionare, ba mai mult chiar nici nu se emisese ŒncÇ.

PƒnÇ la data comunicÇrii  deciziei de pensionare nu este permisÇ Œncetarea contractului de muncÇ deoarece nu este sigur cÇ salariatul va beneficia sau nu de pensie, cÇ Œndepline­te sau nu condiîiile pentru a beneficia de pensie de invaliditate Œn cazul de faîÇ.

Decizia asupra capacitÇîii de muncÇ nr. 1567/11.04.20008 nu face dovada obîinerii pensiei de invaliditate, ci doar dovada privind starea de sÇnÇtate a contestatoarei la un moment dat.

FatÇ de cele arÇtate mai sus instanîa va admite contestaîia ­i va constata nulitatea deciziei nr. 7/21.04.2008 emisÇ de intimat, cu consecinîa repunerii pÇrîilor Œn situaîia anterioarÇ, adicÇ reintegrarea contestatoarei pe postul deîinut anterior.

×n conformitate cu art. 78 din codul muncii va obliga intimata sÇ plÇteascÇ contestatoarei o despÇgubire egalÇ cu salariile indexate, majorate ­i reactualizate ­i cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat aceasta de la  Œncetarea contractului individual de muncÇ 01.05.2008 pƒnÇ la efectiva reintegrare.