Pensie

Sentinţă civilă 928 din 12.03.2009


4. pensie

La data de 27.11.2008 contestatoarea Ş.G. a formulat contestaţie împotriva deciziei nr.28303/09.01.2008, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Dolj, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să dispună anularea parţială a deciziei nr. 825053/22.10.2008, respectiv anularea art. 2,3 şi 4 din decizie.

În motivare, contestatoarea arată că până la data de 01.10.2007 a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă în sectorul agricol, dar şi de pensie de urmaş după soţul decedat, Şerbănescu Constantin. La data menţionată anterior a formulat cerere de renunţare la pensia de urmaş, pensia sa din sectorul agricol fiind mai avantajoasă. Ca urmare, începând cu data de 01.10.2007 a fost sistată pensia de urmaş (stabilită prin decizia nr. 138816 din 10.03.2006) şi stabilită pensie pentru limită de vârstă din sectorul agricol, în cuantum de 319 lei,  prin decizia nr. 825053. 

Contestatoarea a susţinut că intimata a greşit calculându-i drepturile de pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 01.10.2007, în realitate trebuind să beneficieze de aceste drepturi de la data de 01.02.2005. Mai mult, intimata constată că în perioada 01.02.2005-01.10.2007 a încasat nelegal pensie de urmaş şi îi emite, iniţial,  decizia de debit nr. 825053/ 05.06.2008, pentru suma de 2.509 lei. Constatând că este netemeinică şi nelegală, intimata anulează această decizie şi  emite decizia de debit nr. 825053/22.10.2008, pentru aceiaşi sumă.

A susţinut că această decizie este netemeinică şi nelegală întrucât nu a semnat nicio declaraţie pe proprie răspundere că nu mai primeşte altă pensie, vinovată de acordarea celor două pensii făcându-se chiar intimata, care nu a făcut verificări în acest sens. Consideră că nu există un prejudiciu şi un debit real, calculul făcându-se eronat.

În susţinerea cererii a anexat copie după următoarele înscrisuri: decizia nr. 825053/63/2008, dispoziţia n. 17 emisă de Primăria Bulzeşti de înfiinţare a curatelei.În drept şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr.19/2000, Legii nr.554/2004.

La termenul din data de 16.01.2009,  intimata Casa Judeţeană de Pensii Dolj, a depus la dosarul cauzei întâmpinare  prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca neîntemeiată arătând că intimata prin decizia contestată nr. 825053/22.10.2008 i s-a reţinut în sarcina sa  un debit de 2509 lei reprezentând pensii primite necuvenit.

 Intimata arată că urmare a cererii nr. 6519/15.12.1991, Consiliul Popular al Judeţului Dolj – Comisia de  pensii a emis decizia nr.40317/31.12.1991 prin care a acordat contestatoarei pensie proprie de asigurări sociale – sector agricol.

 Mai arată că prin cererea nr. 20817/63/25.10.2001 contestatoarea a solicitat acordarea celei de-a doua pensii respectiv pensie de urmaş după soţul decedat.

Intimata a arătat, că având în vedere că pensia cea mai avantajoasă era pensia de agricultor, s-a procedat la sistarea pensiei de urmaş şi recuperarea sumelor încasate pe ultimii 3 ani, în temeiul art. 187 din Legea nr. 19/2000.

Intimata a depus la dosar in copie: decizia nr. 825053/22.10.2008, decizia nr. 138816/05.06.2008,decizie constatare nr. 8613/11.02.2008, decizia nr. 138816/10.03.2006 privind recalcularea pensiei din sistemul public privind pensia de urmaş, decizia 138816/29.10.2001, decizia 138816/15.02.1993, buletin de calcul privind evaluarea pensiei de urmaş, buletin de calcul privind evaluarea pensiei pentru limită de vârstă, decizie nr. 40317 cerere pentru acordarea pensiei de urmaş, certificat de deces al soţului decedat, certificat de încadrare în grad de handicap, adresa nr. 32522/12.12.2008, imagine plată 2003-2007,date privitoare la activitatea de muncă,buletin de calcul, cerere pentru recalculare pensie CAP  înregistrată la CJP Dolj sub nr.11468/20.04.2007, adeverinţa nr.681/06.03.2007, fişă de pensie, bază de calcul  pensie, act de identitate.

 Prin sentinţa Nr. 928/12 Martie 2009 instanţa a respins contestaţia reţinând următoarele:

Începând cu anul 1991, contestatoarea beneficiază de pensie pentru limită de vârstă – în sectorul agricol, ca titular, stabilită prin decizia nr. 40317/31.12.1991.

La data de 25.10.2001, contestatoarea formulează cerere de stabilire a pensiei de urmaş după soţul decedat Şerbănescu Constantin, în care menţionează – în mod expres – că nu mai beneficiază şi de altă pensie (filele 43-44). Casa Judeţeană de Pensii Dolj dă curs acestei cereri, fiind emisă decizia de pensie de urmaş nr. 138816/29.10.2001, plata drepturilor făcându-se de la data de 01.11.2001. Ulterior, la 10.03.2006, această pensie este recalculată, rămânând în plată pensia în acelaşi cuantum, de 73 lei, pensia rezultată în urma recalculării fiind mai mică, de 55 lei.

Ca urmare, începând cu data de 01.11.2001, contestatoarea a încasat simultan două pensii de asigurări sociale.

La data de 20.04.2007 (fila nr.49), contestatoarea se adresează cu o nouă cerere Casei Judeţene de Pensii Dolj, solicitând recalcularea pensiei sale pentru limită de vârstă (din sectorul agricol), optând totodată pentru plata acestei pensii, mai avantajoasă.

În urma verificărilor efectuate, finalizate prin nota de constatare nr. 8613/11.02.2008 (fila 36), intimata constată că în perioada 01.02.2005-01.10.2007 contestatoarea a încasat necuvenit pensia de urmaş stabilită prin decizia nr. 825053.  Se stabileşte un debit de 2.509 lei, pentru care s-a dispus recuperarea în condiţiile art. 187 alin. 1 şi 4 din Legea nr. 19/2000, prin decizia de debit  nr. 138816/05.06.2008.

 Constatând că a indicat greşit numărul dosarului pentru pensie de urmaş de care beneficia contestatoarea (nr. 138816), în locul dosarului pentru pensie pentru  limită de vârstă de care beneficia ca titular (825053), la data de 22.10.2008 intimata emite decizia de debit nr. 825053 prin care anulează decizia de debit nr. 138816/05.06.2008 şi constată acelaşi debit în sarcina contestatoarei, pentru aceiaşi perioadă şi pentru aceleaşi motive reţinute în decizia anulată.

 Instanţa mai reţine că, în conformitate cu  dispoziţiile art. 74 din Legea nr. 19/2000, asiguraţii nu pot beneficia concomitent de pensie de urmaş şi de pensie (proprie) pentru limită de vârstă, având posibilitatea să opteze pentru pensia mai avantajoasă.

 Potrivit art. 187 din Legea nr. 19/2000, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul de prescripţie de 3 ani de către casele teritoriale de pensii, în baza unei decizii emise de acestea, ce constituie titlu executoriu.

 În raport de aceste două dispoziţii legale şi situaţia de fapt reţinută, instanţa constată că începând cu data de 01.11.2001 contestatoarea a încasat necuvenit pensia de urmaş stabilită prin decizia nr. 138816.

 Instanţa nu va reţine susţinerea contestatoarei în sensul că intimata poartă întreaga răspundere pentru crearea debitului, întrucât la întocmirea dosarului pentru înscrierea la pensie de urmaş, contestatoarea a declarat– în mod expres - că nu mai beneficiază de altă pensie. De asemenea, nici la data de 20.04.2007, când solicită recalcularea( reeşalonarea) pensiei proprii pentru limită de vârstă, aceasta nu a declarat că este şi titulara unei pensii de urmaş.

 În acest fel, prevederile Legii 19/2000, menţionate anterior au fost încălcate de contestatoare, culpa aparţinând exclusiv acesteia, prin încasarea cumulativă a celor două pensii determinând un prejudiciu pe care intimata  are obligaţia să îl recupereze în condiţiile art. 187 din Legea nr. 19/2000.

 Pentru aceste considerente de fapt şi de drept, instanţa constată că decizia de debit contestată a fost legal emisă pentru sumele încasate de contestatoare timp de 3 ani, pentru perioada 01.02.2005-01.10.2007, cu titlu de pensie de urmaş.

1