Achitarea integrală a cass datorată anterior emiterii deciziei de compensare a obligaţiilor fiscale. Nelegalitate. Procedura de restituire a sumelor achitate de contribuabili- condiţii conform art. 117 C.proc.fiscală

Sentinţă civilă 106/CA din 28.01.2015


Prin Sentinţa civilă nr. 106/CA -28.01.2015 a Tribunalului Braşov, pronunţată în dosarul nr. **/62/2013 a fost admisă în parte acţiunea civilă formulată de reclamantul MI în contradictoriu cu pârâta AJFP în consecinţă a dispus anularea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013 emisă de AFP B şi a Deciziei nr. 1/13.01.2014 emisă de AJFP, a respins cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la restituirea sumelor de bani de restituit de la bugetul de stat în urma regularizării veniturilor realizate de reclamant, cu dobânda fiscală şi a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut că prin Decizia privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013 emisă de pârâtă  s-a dispus compensarea din oficiu a sumelor de rambursat/de restituit/de plată de la buget reclamantului în cuantum de 17.623 lei cu obligaţiile fiscale neachitate de acesta, în acelaşi cuantum, după cum urmează : CASS datorat în cuantum de 1.867 lei potrivit Deciziei nr. 90847/23.04.2013 ; CASS datorat în cuantum de 5.142 lei potrivit aceleiaşi decizii ; CASS datorat în cuantum de 4.032 lei potrivit aceleiaşi decizii ; CASS datorat în cuantum de 2.163 lei potrivit Deciziei nr. 830134010887/31.12.2012 ; CASS datorat în cuantum de 1.257 lei potrivit aceleiaşi decizii şi CASS datorat în cuantum de 3.162 lei potrivit Deciziei nr. 830116965671/27.03.2013.

Împotriva Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013, reclamantul a formulat contestaţie, înregistrată sub nr. 91046 la data de 13.09.2013, contestaţie respinsă potrivit Deciziei nr. 1 din data de 13.01.2014.

Potrivit dispoziţiilor art. 116 alin. 1 C.proc.fiscală „Prin compensare se sting creanţele statului sau unităţilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat cu creanţele debitorului reprezentând sume de rambursat, de restituit sau de plată de la buget, până la concurenţa celei mai mici sume, când ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor, cu condiţia ca respectivele creanţe să fie administrate de aceeaşi autoritate publică”, iar potrivit alin. 4 al aceluiaşi articol „Dacă legea nu prevede altfel, compensarea operează de drept la data la care creanţele există deodată, fiind deopotrivă certe, lichide şi exigibile”.

Instanţa reţine că operaţiunea de compensare a fost în mod eronat dispusă potrivit Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013, având în vedere că obligaţiile fiscale care se sting prin compensare potrivit acestei decizii nu respectă cerinţele prevăzute de art. 116 alin. 4 C.proc.fiscală, nefiind certe, lichide şi exigibile.

Astfel, decizia de impunere nr. 90847/23.04.2013 emisă de Casa de Asigurări de Sănătate, în temeiul căreia s-au reţinut în sarcina reclamantului obligaţiile fiscale care se sting prin compensare, reprezentate de CASS în cuantum de 1.867 lei, în cuantum de 5.142 lei şi respectiv 4.032 lei (filele nr. 83-85 din dosar). Decizia de impunere nr. 90847/23.04.2013 a fost anulată de către Casa de Asigurări de Sănătate potrivit adresei nr. 14602 din data de 11.10.2013, adresă emisă, într-adevăr, ulterior emiterii deciziei de compensare (24.07.2013), însă de remarcat că decizia de impunere nr. 90847/23.04.2013 referitoare la debit CASS aferent anilor 2010 – 2012 şi accesoriile aferente a fost anulată de către CASJ potrivit adresei nr. 14602/11.10.2013, o dată cu anularea deciziilor de impunere nr. 57891/03.05.2011, 59201/27.05.2011, nr. 52575/12.06.2012 şi nr. 53716/12.06.2012, ca urmare a punerii în aplicare a sentinţei civile nr. 1595/CA/13.03.2012 a Tribunalului B şi deciziei civile nr. 1102/05.03.2013 a Curţii de Apel B.

Or, Casa de Asigurări de Sănătate avea cunoştinţă de rămânerea irevocabilă a sentinţei civile nr. 1595/CA/13.03.2012 a Tribunalului B (în cuprinsul căreia s-a reţinut achitarea de către reclamant a CASS aferent anului 2011), încă de la data de 05.03.2013, data pronunţării deciziei civile nr. 1102/05.03.2013 a Curţii de Apel B, aşadar anterior emiterii deciziei de compensare menţionate.

Mai mult, prin sentinţa civilă nr. 785/CA/25.02.2014 a Tribunalului B – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, rămasă irevocabilă prin respingerea recursului promovat potrivit deciziei nr. 1951/R/03.07.2014 a Curţii de Apel B – Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, s-a dispus anularea deciziei de impunere nr. 122417/11.10.2013 emisă de CASJ, ca urmare a anulării deciziilor de impunere nr. 90847/23.04.2013, nr. 57891/03.05.2011, 59201/27.05.2011, nr. 52575/12.06.2012 şi nr. 53716/12.06.2012. S-a reţinut în considerentele sentinţei civile nr. 785/CA/25.02.2014 a Tribunalului B că CASS aferent anilor 2010 – 2012 a fost achitat integral de către reclamant, iar pe de altă parte contribuţia de asigurări sociale de sănătate a fost calculată greşit de către CASJ pentru anii 2011 şi 2012.

Chiar dacă sentinţa civilă nr. 785/CA/25.02.2014 a Tribunalului B a fost pronunţată după emiterea deciziei de compensare contestată în cauză, în cuprinsul acelei sentinţe s-a reţinut cu autoritate de lucru judecat că, pentru anii 2010 – 2012, reclamantul a achitat integral CASS datorată, în baza unor ordine de plată emise în perioada 26.10.2012 – 01.03.2013. Aşadar, la data emiterii deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013, reclamantul achitase integral CASS datorată, astfel că în mod nelegal au fost menţionate ca fiind stinse prin compensare obligaţii fiscale aferente deciziei de impunere nr. 90847/23.04.2013, în condiţiile în care acele obligaţii fiscale nu mai erau datorate de reclamant la data emiterii deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale.

În privinţa Deciziei nr. 830134010887/31.12.2012 emisă de AJFP B, în temeiul căreia au fost compensate obligaţiile fiscale ale reclamantului reprezentate de CASS în cuantum de 2.163 lei şi CASS în cuantum de 1.257 lei, instanţa reţine că potrivit anexei la Decizia nr. 830134010887/31.12.2012 (fila nr. 60 din dosar), suma totală de 4.671 lei este datorată de reclamant cu titlu de accesorii la CASS stabilit potrivit deciziilor de impunere nr. 8301148081738/15.03.2012, nr. 52575/12.06.2012, nr. 53716/12.06.2012 şi nr. 19123/01.07.2012.

Or, decizia de impunere nr. 8301148081738/15.03.2012 (fila nr. 115 din dosar) se referă la impozit pe venit, iar nu la contribuţie de asigurări sociale de sănătate, iar decizia de impunere nr. 19123/01.07.2012 nu există, astfel cum arată chiar pârâta prin nota de şedinţă depusă la fila nr. 125 din dosar, ci există doar declaraţia nr. 19123/15.03.2012 (fila nr. 126 din dosar) referitoare la CASS aferent anului 2012, contribuţie integral achitată de reclamant, astfel cum s-a reţinut prin sentinţa civilă nr. 785/CA/25.02.2014 a Tribunalului B, mai sus amintită.

În privinţa deciziilor de impunere nr. 52575/12.06.2012 şi nr. 53716/12.06.2012, instanţa reţine că, prin sentinţa civilă nr. 22/CA/07.01.2013 a Tribunalului B – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal s-a dispus suspendarea executării acestor decizii de impunere, iar potrivit adresei nr. 90847 (fila nr. 82 din dosar) emisă de Casa de Asigurări de Sănătate la data de 23.04.2013, anterior emiterii Deciziei de compensare contestate în cauză, au fost anulate impunere nr. 52575/12.06.2012 şi nr. 53716/12.06.2012, ca urmare a înregistrării declaraţiei de regularizare pentru venitul realizat în 2011 (venitul realizat fiind mai mic decât cel estimat).

Potrivit deciziei de compensare contestate în cauză, au fost avute în vedere, de asemenea, obligaţiile fiscale ale reclamantului reprezentate de CASS stabilit prin decizia nr. 830116965671/27.03.2013. Astfel cum arată, însă, pârâta prin nota de şedinţă depusă la fila nr. 107 din dosar, numărul acestei decizii de impunere este greşit indicat în cuprinsul deciziei de compensare, numărul corect al deciziei de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale pentru anul 2013 fiind 8301169656718/27.03.2013. Această decizie de impunere se referă la CASS datorat de reclamant pentru anul 2013, respectiv patru tranşe a câte 3.162 lei fiecare, scadente la data de 25.03.2013, 25.06.2013, 25.09.2013 şi 25.12.2013. Dintre aceste tranşe, doar primele două deveniseră scadente la data emiterii deciziei de compensare contestată în cauză (24.07.2013), iar acestea fuseseră achitate de către reclamant potrivit ordinelor de plată depuse la filele nr. 95, 96 din dosar.

Faţă de aceste motive, văzând că obligaţiile fiscale reţinute în sarcina reclamantului potrivit deciziei de compensare nu erau datorate de acesta, instanţa va dispune anularea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013 emisă de Administraţia F P M B şi a Deciziei nr. 1/13.01.2014 emisă de AJFPB în soluţionarea contestaţiei reclamantului.

În privinţa cererii formulate de reclamant privind obligarea pârâtei la restituirea sumelor de bani de restituit de la bugetul de stat în urma regularizării veniturilor realizate de reclamant, cu dobânda fiscală, instanţa reţine că procedura de restituire a sumelor achitate de contribuabili este prevăzută de art. 117 C.proc.fiscală, iar potrivit art. 117 alin. 1 C.proc.fiscală, restituirea sumelor achitate la bugetul de stat şi nedatorate se realizează numai la cererea contribuabilului, cerere adresată organelor fiscale. Or, reclamantul nu a făcut dovada împrejurării că a adresat organelor fiscale o astfel de cerere şi, mai mult, potrivit art. 117 alin. 6 C.proc.fiscală, restituirea sumelor respective se realizează numai dacă debitorul nu înregistrează alte obligaţii fiscale restante, împrejurare ce urmează a fi supusă verificării de către organele fiscale.

Împrejurarea că emiterea Deciziei privind compensarea obligaţiilor fiscale nr. 170280/24.07.2013 s-a realizat nelegal, nu înseamnă că reclamantul nu are alte obligaţii fiscale restante, astfel că instanţa va respinge cererea privind restituirea sumelor de bani de restituit de la bugetul de stat, cu dobândă fiscală, reclamantul având obligaţia de a urma în acest sens procedura prevăzută de art. 117 C.proc.fiscală, adresându-se în acest sens A J F P B.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept mai sus expuse, în temeiul art. 218 C.proc.fiscală, instanţa va admite în parte acţiunea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâta A J F P B, dispunând potrivit celor de mai jos.

În temeiul art. 453 C.proc.civ., pârâta fiind cea din a cărei culpă procesuală au fost ocazionate cheltuielile de judecată, instanţa va dispune obligarea pârâtei să plătească reclamantului suma de 70 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă petitelor admise ale cererii de chemare în judecată.