Antecontracte

Decizie 156 din 04.03.2010


Antecontract de vânzare – cumpărare. Obligare încheiere contract de vânzare - cumpărare în formă autentică,  iar în caz de refuz Sentinţa să ţină loc de act authentic.

Prin senţina civila nr. 1884/2009 a JUDECATORIEI MEDIAŞ  s-a admis acţiunea civila formulată de reclamanţii C. C. V. si C. C. V. in contradictoriu cu pârâtul S. I. M., s-a constatat  ca reclamantul  cumpărător a încheiat cu pârâtul vânzător promitent un antecontract de vânzare cumpărare având ca obiect  imobilul situate in Mediaş înscris în CF X. Mediaş nr. top 1. şi a fost obligat pârâtul sa încheie contract  autentic de vânzare cumpărare pentru imobilul sus arătat,  iar în caz de refuz sentinţa să ţina loc de act autentic.

S-a dispus întabularea în cf a dreptului de proprietate  al reclamanţilor cu titlu de bun comun.

Pentru a hotarî astfel instanţa de fond a reţinut că C. C. şi C. C. V.  a încheiat cu pârâtul S. I. un antecontract de vânzare cumpărare pentru imobilul situat în Mediaş şi au achitat preţul primind posesia acestuia însă pârâtul refuză să încheie  act autentic.

Ca atare s-a facut aplicarea prevederilor art. 1073, 1077 c. civil si art. 5 Lg. nr. 247/2005 şi s-a admis acţiunea reclamanţilor.

Împotriva sentinţei a declarat în termen recurs S. I. care a solicitat admiterea acestuia  casarea  sentinţei si trimiterea cauzei spre rejudecare deoarece aceasta a fost pronunţată cu  încalcarea prev. art. 304 pct. 5, 9 ; 95 al. 2 şi 3 C. Pr. Civ în sensul că întregul proces s-a desfaşurat  în lipsa sa  nefiind citat in mod regulat de la adresa sa de reşedinţa din Spania.

In mod nelegal el a fost citat prin publicitate si prin afişare  la uşa instanţei astfel ca i s-a încălcat dreptul la apărare  precum si principiul contradictorialitaţii.

In drept s-au invocat prevederile art. 304 pct 5 şi 9; 95  şi 105 c.pr. civ.

Intimaţii C. C. si C. C. V. prin întâmpinare au solicitat respingerea recursului  deoarece ei au făcut dovada ultimului domiciliu cunoscut al recurentului respectiv Mediaş str. … şi ei şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale  au achitat  preţul şi au preluat posesia pe când recurentul nu  s-a prezentat la notar să încheie actul în forma autentică.

In drept s-au invocat prev. art. 308,312 c.pr. civ.

Analizând recursul în limita motivelor invocate instanţa l-a gasit nefondat pentru urmatoarele considerente :

Situaţia faptica dedusa judecaţii vizează solicitarea reclamanţilor intimaţi  C. C. şi C. C. V. de obligare a recurentului pârât S. I.  să încheie contract de vânzare cumpărare în forma autentic având ca obiect imobilul situat in Mediaş iar în caz de refuz sentinţa să ţina loc de act autentic.

Intimaţii au achitat preţul imobilului, au preluat posesia şi au notificat pârâtul recurent S. I. să se prezinte la notar  pentru a-şi respecta obligaţia contractuală de încheiere  a actului autentic.

Ca atare, instanţa de fond în mod legal a făcut aplicarea prevederilor art. 1073, 1077 C.civil şi art 5 din Lg. nr. 247/2005 şi a admis acţiunea reclamanţilor cumpărători C. C. şi C. C. V.

De altfel, recurentul S. I. nu a contestat încheierea actului  şi nerespectarea clauzelor contractuale de către intimaţii cumpărători, ci a invocat strict aspecte de ordin procedural pe care instanţa de fond le-ar fi incălcat.

Deşi a declarat în recurs ca are reşedinta în Spania  în actele de identitate  apare cu domiciliul  in Mediaş str. … aşa cum rezultă din declaraţia dată de M. M. fila 8 doasar de recurs, iar procedura de citare s-a făcut cu respectarea  prev. art. 95 c.pr. civ prin afişare la uşa instanţei  fără a avea loc  o vătămare a recurentului  aşa cum prevede art. 105 c.pr. civ

Faţă de  aceste considerente s-a respins recursul declarat de recurentul S.  I. în baza art. 312 c.pr. civ  a fost obligat acesta la cheltuieli de judecată de 2285 lei  către intimaţii  C. C. şi C. C. V.