Contestaţie la executare

Decizie 986 R din 03.12.2010


Prin cererea înregistrata sub nr. 15245/3/CA/2009 la Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-A – Contencios Administrativ si Fiscal - reclamanta S.C. R. RMR S.A. a chemat în judecata pe pîrîta Administratia  Financiara pentru  Contribuabili Mijlocii 

a Judetului  Ilfov solicitând ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna anularea ( constatarea nulitatii absolute), urmatoarelor acte de executare silita :

- p.v. sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile ( grajduri + teren aferent) f.n./25.03.2003, în valoare de 68.800 RON ;

- p.v. sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile (centrala termica + teren aferent)

f.n./25.03.2003, în valoare de 398.000 RON ;

- p.v. sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile (depozit combustibil + teren aferent) f.n./25.03.2003, în valoare de 100.00 RON ;

- p.v. sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile ( sera legume + teren aferent) f.n./25.03.2003, în valoare de 57.000 ron ;

- p.v. sechestru pe bunuri imobile ( hala, statii, laboratoare, magazii …) nr. 8820/07.04.2003, în valoare  de  18.467.700 RON ;

- p.v. sechestru pe bunuri mobile ( autocamioane, autoutilitare, remorci…), nr. 8819/07.04.2003, în valoare de 151.000 RON ;

- p.v. sechestru asiguratoriu pentru bunuri mobile ( auto, utilaje, masini – unelte) f.n. 25.03.2003, în valoare de 2.588.160 RON.

În motivare, a aratat ca la data de 19.01.2006 a primit din partea A.N.A.F. – Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili Bucuresti adresa nr. 30671/12.01.2006 prin care i se aducea la cunostinta ca o parte din bunurile sale mobile si imobile sunt sechestrate si, mai mult decât atât, urmeaza sa fie valorificate conform prevederilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala.

Cu exceptia procesului – verbal de sechestru pentru bunuri mobile, întocmit la data de 25.03.2003 de organele de control ale D.G.F.P. Teleorman, semnat si stampilat de reprezentantii sai legali, de celelalte procese – verbale de sechestru nu a avut cunostinta. Acest fapt rezulta si din adresa transmisa de D.G.A.M.C. Bucuresti care precizeaza ca la dosarul fiscal nu au fost gasite documente care sa ateste ca acestea i-au fost comunicate.

Analizând cele 6 acte de executare de care nu a avut cunostinta, a constatat ca acestea au fost întocmite cu nerespectarea dispozitiilor legale aplicabile în materie.

Cele 4 procese – verbale de sechestru asiguratoriu pentru bunuri imobile încheiate de organele de executare ale D.G.F.P. Teleorman, la data de 25.03.2003, sunt lovite de nulitate absoluta.

Mai întâi, conform prevederilor art. 33 din O.G. nr. 61/2002 ( în vigoare la momentul încheierii actului ) creditorul bugetar poate dispune prin procedura administrativa, prin decizie motivata, poprirea asiguratorie asupra veniturilor restante în termen de 6 luni de la comunicarea actelor de executare, iar executarea silita urma sa fie suspendata.

Conform prevederilor art. 129 alin. 4 si 5 Cod Procedura Fiscala, masurile asiguratorii se dispun prin decizie emisa de organul fiscal competent ; în decizie organul fiscal va preciza debitorului ca prin constituirea unei garantii la nivelul creantei stabilite sau estimate, dupa caz, masurile asiguratorii vor fi ridicate. Decizia de instituire a masurilor asiguratorii trebuie motivata si semnata de catre conducatorul organului fiscal competent.

Lipsa acestei decizii, care este temeiul legal pe baza caruia se întocmesc masurile asiguratorii, duce la anularea proceselor verbale indicate în prezenta actiune.

Actele administrative sunt lovite de nulitate absoluta, întrucât acestea au fost întocmite cu nerespectarea conditiilor legale imperative ale Codului de Procedura Fiscala.

Astfel, potrivit art. 44 din Codul de Procedura fiscala, actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului caruia îi este destinat si potrivit art. 45 din acelasi cod, actul administrativ produce efecte din momentul în care este comunicat contribuabilului sau de la o data ulterioara mentionata în actul administrativ, comunicat potrivit legii.

Or, cu exceptia actului administrativ din data de 25.03.2003, nu a avut cunostinta de existenta celorlalte acte administrative atacate.

Din analiza cuprinsului actelor atacate se observa ca lipsesc atât numarul legitimatiei si al delegatiei organului fiscal, cît si data si numarul de înregistrare al somatiei.

Ori, fata de dispozitiile art. 105 al. 2 din Codul de procedura civila, ce completeaza dispozitiile Codului de procedura Fiscala, actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule daca prin aceasta s-a pricinuit partii, o vatamare.

Potrivit art. 106 din Codul de procedura civila, anularea unui act de procedura atrage si nulitatea actelor urmatoare, în masura în care acestea nu pot avea o existenta de sine statatoare.

În drept, reclamanta a invocat prevederile art. 112 Cod procedura civila, si ale art. 152 Cod procedura fiscala.

În dovedirea cererii reclamantul a depus  înscrisuri.

La data de 29 mai 20009 prin sentinta civila nr. 2022, Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-A – Contencios Administrativ si Fiscal a declinat competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Rosiorii de Vede.

Tribunalul a considerat ca desi actiunea a fost înregistrata initial ca fiind de contencios administrativ, obiectul cererii de chemare în judecata îl constituie anularea unor acte de aplicare a sechestrului ca masura asiguratorie asupra mobile si imobile ale reclamantei situate la punctul de lucru din localitatea Rosiorii de Vede.

Astfel, calificarea corecta din punct de vedere juridic a cererii dedusa judecatii este contestatie la executare.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Rosiorii de Vede la data de 10 martie 2010, la nr. 863/292/2010.

Intimata a formulat în cauza întâmpinare, prin care a solicitat respingerea actiunii ca neîntemeiata.

 Prin sentinta civila  nr.1085 din 9 iunie 2010 s-a respins exceptia prescriptiei invocata de catre contestatoare.

 S-a respins contestatia la executare formulata de reclamanta S.C. R. RMR S.A.,  în contradictoriu cu pârâtul Ministerul  Finantelor Publice – Agentia Nationala  de Administrare Fiscala – Administratia  Financiara  pentru  Contribuabili Mijlocii a  judetului Ilfov.

Împotriva acestei  sentinte, în termen legal, a  declarat  recurs  recurenta  reclamanta SC R RMR  SA.

Potrivit art. 303 Cod de procedura civila, recursul se motiveaza prin însasi cererea de recurs sau înauntrul termenului de recurs, iar art. 3021 Cod de procedura civila prevede sanctiunea nulitatii pentru lipsa motivelor de nelegalitate pe care se întemeiaza recursul si dezvoltarea lor, sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat.

Având în vedere nemotivarea caii de atac prin însasi cererea de recurs, iar memoriu separat a fost depus dupa expirarea termenului de 15 zile de la comunicarea hotarârii (la data de 2.12.2010), care s-a facut  la 7.07. 2010, tribunalul, în baza art. 3021 Cod de procedura civila, va constata nulitatea recursului declarat..