Retragerea cererii de contopire a pedepselor. Aplicarea principiului oficialităţii.

Hotărâre 289/R din 26.08.2011


ROMÂNIA

TRIBUNALUL MUREŞ

Târgu Mureş

SECŢIA PENALĂ

Dosar nr. 5208/320/2011 (Număr în format vechi 6980/2011)

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub nr. 2991

DECIZIA PENALĂ NR. 289/R

Şedinţa publică de la 26 august 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE : I.B.

Judecător : S.D.

Judecător : E.H.

Grefier : B.A

Ministerul Public a fost reprezentat de doamna procuror Angela Vodă, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş.

Pe rol fiind pronunţarea soluţiei date asupra recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş împotriva sentinţei penale nr. 595/31 mai 2011 a Judecătoriei Tg-Mureş, pronunţată în dosarul nr. 5208/320/2011.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, după care:

Mersul dezbaterilor şi susţinerile asupra recursului au fost consemnate în cuprinsul încheierii de şedinţă din data de 17 august 2011, încheiere care face parte integrantă din prezenta decizie şi prin care s-a amânat pronunţarea asupra soluţiei la data de 24 august 2011, apoi la data de astăzi, 26 august 2011, ora 12, 00.

T R I B U N A L U L

1. Prezentarea sesizării:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tg-Mureş, a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş, împotriva Sentinţei penale nr. 595 din 31 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Mureş, în dosarul nr. 5208/320/2011, solicitând casarea integrală a hotărârii atacate, cu trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond.

În motivarea recursului (fila 4 dosar) parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş a considerat că hotărârea atacată este nelegală, deoarece potrivit art. 449 alin. 3 Cod procedură penală sesizarea instanţei asupra modificării pedepselor se face nu numai la cererea celui condamnat, dar şi din oficiu, astfel că instanţa legal sesizată nu poate lua act de retragerea cererii. Principiul oficialităţii este aplicabil pe întreaga durată a procesului penal, în toate fazele de judecată, dar şi pentru faza de punere în executare a hotărârilor judecătoreşti.

În plus, prin Decizia nr. XXXIV/2006, ÎCCJ a admis recursul în interesul legii  şi a stabilit că „Instanţa învestită cu soluţionarea cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei sau detenţiunii pe viaţă, de revizuire, de contestaţie la executare, în cazul retragerii acestora, urmează să ia act de manifestarea de voinţă”. În această decizie nu este menţionat faptul că urmează a se lua act de retragerea cererii de contopire a pedepselor, tocmai pentru că astfel de cerere este guvernată de principiul oficialităţii.

2, Prezentarea hotărârii atacate:

Prin sentinţa penală nr. 595 din 31 mai 2011 pronunţată de Judecătoria Tg-Mureş în dosarul nr. 5208/320/2011, în baza art. 449 Cod Procedura Penală s-a respins cererea formulată de petentul-condamnat V.A., având ca obiect contopirea pedepselor aplicate prin sentinţele penale nr. 20/2010, 140/2010 şi 11/2011 ale Judecătoriei Luduş,  ca rămasă fără obiect.

In baza art. 192 al. 2 Cod procedură penală, petentul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat..

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de prim grad a reţinut în esenţă că, la judecata în prim grad, la termenul de judecată din data de 17.05.2011, petentul, prezent în faţa instanţei şi în prezenţa apărătorului desemnat din oficiu a arătat că înţelege să îşi retragă cererea formulată.

Având în vedere poziţia procesuală a petiţionarului, instanţa de prim grad a respins cererea petentului ca rămasă fără obiect.

3. Desfăşurarea cercetării judecătoreşti în recurs:

Pe parcursul judecării recursului, petentul-condamnat a fost asistat de un apărător desemnat din oficiu, în persoana doamnei avocat Albert Consuella.

4. Opinia instanţei de control judiciar:

Analizând recursul declarat prin prisma motivelor invocate, a actelor şi lucrărilor dosarului nr. 5208/320/2011 al Judecătoriei Tg-Mureş, a susţinerilor reprezentantului Ministerului Public, ale apărătorului condamnatului şi ale petentului-condamnat, dar şi din oficiu, în limitele efectului devolutiv, instanţa de control judiciar apreciază că acesta este fondat

Apreciem că în mod nelegal, instanţa de prim-grad a respins cererea de contopire a pedepselor formulată de petentul V.A., ca fiind rămasă fără obiect, având în vedere poziţia procesuală a acestuia, care la termenul de judecată din 17 mai 2011 a arătat că înţelege să îşi retragă cererea.

Practic instanţa de prim-grad a dat eficienţă juridică manifestării de voinţă a petentului, înfrângând astfel principiul oficialităţii, care guvernează procesul penal conform art. 2 alin. 2 Cod procedură penală.

De la acest principiu, conform căruia actele necesare desfăşurării procesului se îndeplinesc din oficiu, sunt permise anumite excepţii, numai în cazurile strict şi limitativ prevăzute de lege.

În cazul cererilor de contopire o asemenea excepţie nu este prevăzută şi nici nu poate fi dedusă prin interpretarea extensivă a unor prevederi legale sau prin aplicarea principiului analogiei raportat la decizii date în recurs în interesul legii.

Astfel, este adevărat că prin decizia XXXIV/2006 a ÎCCJ pronunţată în recurs în interesul legii s-a stabilit că: „Instanţa investită cu soluţionarea cererilor de amânare ori de întrerupere a executării pedepsei sau detenţiunii pe viaţă, de revizuire şi contestaţie la executare, în cazul retragerii acestora, urmează să ia act de această manifestare de voinţă”, însă în această decizie nu este cuprinsă şi cererea de contopire, iar normele de procedură penală sunt de strictă interpretare  şi aplicare, astfel cum am arătat extinderea prin analogie nefiind permisă.

Ca atare, luând act practic de manifestarea de voinţă a petentului, instanţa de prim-grad s-a desesizat în mod nelegal, pentru că în baza principiului oficialităţii, avea obligaţia soluţionării pe fond a cauzei.

Ca atare, instanţa va admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş împotriva sentinţei penale nr. 595/31.05.2011 a Judecătoriei Tg-Mureş pronunţată în dosarul nr. 5208/320/2011, în baza art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c C.pr.pen. şi va casa integral această hotărâre, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Tg-Mureş.

5. Cheltuielile judiciare:

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în recurs vor rămâne în sarcina acestuia, din care suma de 100 de lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu se va avansa Baroului Mureş din fondurile Tribunalului Mureş.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Admite recursul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg-Mureş împotriva sentinţei penale nr. 595/31.05.2011 a Judecătoriei Tg-Mureş pronunţată în dosarul nr. 5208/320/2011, în baza art. 385 ind. 15 pct. 2 lit. c C.pr.pen.

Casează integral hotărârea atacată şi dispune trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Tg-Mureş.

În baza art. 192 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat în recurs rămân în sarcina acestuia, din care suma de 100 de lei reprezentând onorariul avocatului din oficiu se va avansa Baroului Mureş din fondurile Tribunalului Mureş.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţa publică din 26 august 2011.

PreşedinteJudecătorJudecător

I.B.  S.D.E.H.

Grefier

B.A