Anulare act emis de autorităţile publice locale

Sentinţă civilă 160/2011 din 14.02.2011


Dosar nr. 3194/109/2010

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGE?

SEC?IA CIVIL?

SENTIN?A CIVIL? Nr. 160/2011

?edin?a public? de la 14 Februarie 2011

Pe rol fiind pronun?area asupra litigiului de contencios  administrativ ?i fiscal

formulat de petenta  S.I. , în contradictoriu cu intima?ii  CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI BASCOV ?i  PRIMARIA COMUNEI BASCOV - prin

Primar, având ca obiect anulare act emis de autoriti publice locale.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc  în ?edin?a public? din data de 07

Februarie 2011  ?i au fost consemnate în încheierea de ?edin din acea dat?, care

face parte integrant? din prezenta hot?râre.

INSTAN?A

Constat? c?, la 07.09.2010, petenta S.I. a chemat  în judecat? pe intima?ii

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BASCOV ?i  PRIMARIA COMUNEI

BASCOV - prin Primar,  solicitând anularea  m?surilor dispuse, de scoatere din

rolul ei agricol a terenului de 1665 mp, situat în com.Bascov  sat Valea Ursului,

pct.„La depozit” ?i respectiv înscrierea cu acesta în rolul numituluI N.I., domiciliat

în com.-

În motivare, petenta a ar?tat c? a primit terenul respectiv de la socrii s?i ?i îl

st?pâne?te  de aproape 50 ani. Cu toate acestea,  în baza unei  expertize efectuat? în

dosarul nr.282/280/2006 s-a reconstituit dreptul de proprietate pentru teren în

acela?i punct ?i altei persoane. În prezent, s-a formulat plângere penal? împotriva 

expertului, dar intima?ii, de?i încuno?tiin?a?i, au trecut terenul din rolul petentei, în

rolul acelei persoane.

Prin întâmpinare, intima?ii au ar?tat c? rolul agricol al numitului N. s-a

deschis în baza sentin?ei 1173/2008 a Judec?toriei Pite?ti.

În cauz? s-a administrat proba cu acte, dup? care petenta ?i-a precizat

ac?iunea, solicitând anularea rectific?rilor  f?cute ?i revenirea la situa?ia existent?

anterior în registrul agricol. Se arat? c? terenul pentru care a fost  reconstituit

dreptul de proprietate lui N. nu este în rolul ei agricol, ci al  ginerelui ei, deoarece 

în 1987 a fost dat ca zestre la c?s?torie fiicei sale, ace?tia st?pânindu-l continuu.

Din actele aflate la dosar, tribunalul re?ine urm?toarea situa?ie de fapt:

A?a cum reiese din sentin?a civil? nr.11979/1993 a Judec?toriei Pite?ti,

definitiv? ?i irevocabil?, petenta este proprietara unei suprafe?e de 1546 mp teren

situat în pct.”Depozit”, cu vecin?tile: N – Niculici Ilie, S – Constantin Marin, E –

Gârla Bascov, V – Depozit. Din respectiva sentin se mai re?ine c? terenul

respectiv era în suprafa de 3.092 mp, ?i provenea de la p?rin?ii s?i. Cu aceast?

suprafa figureaz? ?i în registrul agricol 1997 – 2000.

Numitului N.I. i-a fost  reconstituit dreptul de proprietate pentru suprafa?a

de 1665 mp, cu vecin?tile:  N – DN Pite?ti – Rm.Vâlcea, V – drum, E ?i S – teren

proprietate particular?. Se observ? cu u?urin c? nu poate fi vorba despre acela?i

teren, cât? vreme nu corespund vecin?tile , al petentei, la E  având vecin Gârla

Bascov, iar cel?lalt teren proprietate particular?; primul la V – drum, al doilea –

depozit, la N – N.I. ?i respectiv N – DN Pite?ti – Rm.Vâlcea.

Pe cale de consecin, efectuarea de men?iuni referitoare la  terenul  din

pct.”Depozit” apar?inând petentei ?i men?ionat în registrul agricol al acesteia  ca

fiind reconstituit numitului N.I., apare ca nelegal?, titlul  petentei fiind valabil. De

altfel,  cât? vreme consider? c? mai este o  persoan? care are înregistrat în registrul

agricol acela?i teren, intima?ii nici nu puteau admite cererea de deschidere a unui alt

rol agricol, urmarea fiind o dubl? impunere pentru respectivul teren. Se impunea

rezolvarea problemei, eventual pe calea unei ac?iuni în  revendicare, pentru

compararea titlurilor.

Mai mult, de?i au f?cut  men?iuni despre  titlul de proprietate al numitului N.

în  registrul agricol al petentei, intima?ii  recunosc c? terenul respectiv ar apar?ine de

fapt altor persoane, figurând în registrul agricol la rolul acestora în anul 2000.

Pentru toate aceste considerente, tribunalul, în baza art.18 din Legea

554/2004 republicat? va admite contesta?ia precizat? ?i va obliga pe intima?i s?

înl?ture din rolul agricol al petentei men?iunea referitoare la terenul din punctul

Depozit.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOT?RTE

Admite cererea precizat?, formulat? de petenta  S.I. în contradictoriu cu

intima?ii  CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BASCOV ?i  PRIMARIA

COMUNEI BASCOV - prin Primar.

Oblig? pe intima?i s? înl?ture din rolul agricol al petentei men?iunea

referitoare la terenul din punctul Depozit.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronun?at? în ?edin?a public?, azi 14 Februarie 2011, la Tribunalul Arge? –

Sec?ia Contencios Administrativ ?i Fiscal.

Pre?edinte,

Grefier,