Cuantum despagubiri materiale

Hotărâre 2 din 09.01.2009


Dosar nr.800/327/2008

DECIZIA PENALĂ NR. 2

Şedinţa fără publicitate din 09 ianuarie 2009

Prin Sentinţa penală nr. 921 din 9 septembrie 2008, Judecătoria Tulcea l-a condamnat pe inculpatul ............., fără antecedente penale, la două pedepse de câte 2 luni închisoare fiecare pentru două infracţiuni prevăzute şi pedepsite de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 99 şi 109 Cod penal, coroborat cu art. 74 lit. a, c Cod penal şi art. 76 lit. e Cod penal, şi respectiv art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal, raportat la art. 99 şi 109 Cod penal, coroborat cu art. 74 lit. a, c Cod penal, şi art. 76 lit. e Cod penal.

Totodată, inculpatului ............. i s-a aplicat pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a şi lit. b) Cod penal.

In baza prevederilor art. 33 şi art. 34 Cod penal, cele două pedepse aplicate inculpatului au fost contopite în pedeapsa cea mai grea de 2 luni închisoare.

Făcându-se aplicarea prevederilor art. 81 Cod penal, s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei pe o durată de 8 luni, termen de încercare stabilit în condiţiile art. 110 Cod penal.

Potrivit prevederilor art. 71 alin. 5 Cod penal a fost suspendată condiţionat şi executarea pedepsei accesorii.

Inculpatului i s-a atras atenţia asupra dispoziţiilor art. 83 Cod penal, privind condiţiile revocării suspendării executării pedepsei.

Tot prin hotărârea menţionată anterior s-a respins ca tardiv introdusă acţiunea civilă formulată de partea civilă ............., iar acţiunea civilă formulată de partea civilă ............. a fost admisă în parte şi obligat inculpatul ............. să plătească părţii civile amintite 30000 lei daune morale şi 590,02 lei daune materiale.

Inculpatul a mai fost obligat la plata sumei de 270 lei cu titlu de cheltuieli judiciare statului şi la 500 lei cheltuieli de judecată către partea civilă ..............

Urmare examinării probatoriului administrat în cauză, Judecătoria Tulcea a reţinut în fapt următoarea situaţie:

In data de 2 martie 2006, inculpatul ............. s-a deplasat în municipiul Tulcea cu scopul de a lua cu titlu de folosinţă de la martorul ............. autoturismul marca MATIZ. Inţelegerea a fost ca şoferul care lucra pe acel autoturism, respectiv numitul .............să conducă autoturismul până în localitatea Malcoci. In localitate, autoturismul urma să fie folosit de către inculpatul .............. In municipiul Tulcea, inculpatul ............. l-a înâlnit pe numitul .............care se afla la volanul autoturismului închiriat.

In jurul orelor 19,30 – 20, autoturismul în care se afla inculpatul ............. şi martorii ............. şi ............. şi, mai apoi, ............. a fost condus de către .............până în zona Bididia, la ieşire din municipiul Tulcea. Apoi .............a coborât iar la volanul autoturismului a trecut .............. Acesta a condus autovehiculul fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule pe drumul public judeţean DJ 222 până în localitatea Malcoci, apoi pe drumurile publice din localitate. In localitate, au rămas numiţii ............. şi .............. După ce a rămas un timp la un bar din localitate, inculpatul ............. le-a propus martorilor ............., ............. precum şi părţii vătămate .............  să se deplaseze până la ……… din comuna Nufăru.

Fiind şi ceilalţi de acord, martorul ............. a ocupat locul din partea dreaptă faţă, iar partea civilă ............. şi ............. au ocupat bancheta din spate. Autoturismul era condus în continuare de inculpatul ..............

In timp ce inculpatul conducea autoturismul spre localitatea Nufăru,  unde se afla ……, întrucât nu avea permis de conducere şi fiind într-o stare avansată de oboseală a pierdut controlul volanului fiind în curbă, autovehiculul scăpat de sub control a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat în câmp la o diferenţă de nivel de şosea de circa 7 metri.

In urma producerii accidentului rutier, partea vătămată ............. a suferit un traumatism medular şi a fost supus unei intervenţii operatorii de nerurochirurgie spinală cu înlăturarea fragmentului osos intra-rahidian, necesitând pentru vindecare circa 90 – 120 zile îngrijiri medicale, aşa cum a rezultat din certificatul medico-legal nr. 529/9 august 2006.

Potrivit aceluiaşi act medico-legal a rezultat că suferinţa medulară s-a complicat în evoluţie cu o infecţie urinară cronică, care a necesitat dispensarizare şi recuperare neurologică şi balneofizioterapie „a la long”, pacientul rămânând cu infirmitate fizică permanentă.

Vinovăţia inculpatul a fost reţinută pe baza procesului verbal de cercetare la faţa locului, planşa foto, schiţa locului, certificatele medico-legale ale părţii civile ............., declaraţiile martorilor, toate coroborate cu declaraţiile inculpatului, care a recunoscut săvârşirea faptelor.

Raportat la situaţia de fapt reţinută, instanţa de fond a apreciat că faptele inculpatului ............. întrunesc în drept, elementele constitutive ale infracţiunilor prevăzute de art. 86 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 184 alin. 2 şi 4 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 99 şi următoarele Cod penal.

Având în vedere că inculpatul era minor şi că a recunoscut faptele, prima instanţă a reţinut în favoarea acestuia circumstanţele atenuante prevăzute de art. 74 lit. a şi c Cod penal.

La individualizarea pedepselor s-au avut în vedere criteriile prevăzute de art. 72 Cod penal dar şi dispoziţiile art. 99 şi următoarele Cod penal.

Lipsa antecedentelor penale şi starea de minoritate a inculpatului a condus instanţa de fond la concluzia că reeducarea acestuia se poate realiza şi fără executarea pedepsei dispunându-se suspendarea condiţionată a acesteia. Referitor la acţiunea civilă formulată de către partea civilă ............. s-a reţinut că, potrivit art. 15 alin. 2 Cod proc. penală, constituirea ca parte civilă se putea face în faţa instanţei de judecată până la citirea actului de sesizare şi având în vedere că aceasta s-a constituit parte civilă ulterior acestui moment precum şi opoziţia manifestată de către inculpat care nu a fost de acord să despăgubească spitalul cu suma solicitată, instanţa a respins ca tardiv introdusă acţiunea civilă.

Referitor la acţiunea civilă formulată de partea civilă ............. s-a reţinut că au fost probate daune materiale în sumă de 590,02 lei, constând în plăţi către C.A.S. Pentru diferenţa până la 20.000 lei s-a reţinut că nu au fost probe care să facă posibilă cuantificarea prejudiciului material iar mare parte din sumele suportate proveneau din patrimoniul mamei şi al bunicii părţii vătămate.

Raportat la suferinţele îndurate dar şi la împrejurarea că partea civilă a rămas cu infirmitate fizică permanentă, instanţa de fond a apreciat că daunele morale solicitate în cuantum de 30.000 lei sunt pe deplin justificate.

Impotriva Sentinţei penale nr. 921 din 9 septembrie 2008 a Judecătoriei Tulcea au declarat apel partea civilă ............. şi inculpatul .............

Partea civilă apelantă ............. a criticat hotărârea instanţei de fond în legătură cu acţiunea civilă, susţinând, în esenţă, că deşi nu a putut proba cu acte toate cheltuielile pe care le-a făcut cu tratamentele, trebuiau avute în vedere şi declaraţiile martorilor.

In concluzie, a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea în parte a hotărârii şi pe fond admiterea acţiunii civile în totalitate pentru suma de 50.000 lei.

Inculpatul-apelant ............. a criticat hotărârea de fond tot în privinţa modului de soluţionare a acţiunii civile.

In esenţă, apelantul a susţinut că, în raport de faptul că partea civilă cunoştea că este minor şi că nu posedă permis de conducere, acceptând să se urce în autoturismul condus de el, cuantumul daunelor morale acordate este exagerat.

Pe cale de consecinţă, inculpatul apelant a solicitat admiterea apelului, desfiinţarea în parte a hotărârii atacate şi urmare rejudecării să se reducă cuantumul daunelor morale.

Examinând cauza în raport de probatoriul administrat, de criticile din apelurile părţii civile şi inculpatului, cât şi din oficiu, în limitele prevăzute de art. 371 Cod proc. pen., tribunalul reţine următoarele:

Din actele depuse la dosarul cauzei, la instanţa de fond (filele 86 şi 87), rezultă că partea civilă ............. a făcut plăţi către C.A.S. în sumă totală de 590,02 lei, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond. Alte documente care să ateste alte plăţi făcute de partea civilă nu mai există în dosarul Judecătoriei Tulcea.

In apel, partea civilă a mai depus trei bonuri fiscale datând din 8 iulie 2008, 24 septembrie 2008 şi respectiv 14 noiembrie 2008, prin care au fost plătite medicamente şi o sondă NELATON.

In condiţiile în care numai bonul fiscal din 8 iulie 2008, în valoare de 8,82 lei, atestă o plată efectuată înainte de pronunţarea Judecătoriei Tulcea, urmează ca această cheltuială să fie avută în vedere în sensul includerii ei în cuantumul despăgubirilor materiale acordate părţii civile.

Celelalte două bonuri fiscale atestând plăţi efectuate după pronunţarea soluţiei de către instanţa de fond, nu pot fi avute în vedere la stabilirea cuantumului despăgubirilor materiale.

Declaraţiile martorilor audiaţi în legătură cu pretenţiile părţii civile nu pot fi luate în calcul motivat de faptul că nu evidenţiază producerea unui prejudiciu în patrimoniul părţii civile ci, în acela al unor rude ale acesteia, aşa cum a reţinut şi instanţa de fond.

In aceeaşi ordine de idei trebuie menţionat şi faptul că martorii au atestat nişte cheltuieli fără a oferi date care să facă posibilă cuantificarea sumelor, ori în materie de despăgubiri materiale paguba trebuia să fie certă, lichidă şi exigibilă.

In legătură cu daunele morale, tribunalul având în vedere consecinţele produse prin fapta inculpatului asupra părţii civile, în sensul că aceasta din urmă a rămas cu infirmitate fizică permanentă, iar pe viitor partea civilă va mai avea de suportat şi alte cheltuieli care să-i îmbunătăţească starea de sănătate fizică şi viaţa socială în ansamblu, apreciază că sunt pe deplin justificate şi nicidecum exagerate cum eronat susţine apelantul inculpat.

Raportat la cele ce preced, tribunalul va admite apelul părţii civile  ............., va desfiinţa în parte hotărârea de fond şi rejudecând acţiunea civilă va majora cuantumul daunelor materiale ce se vor acorda la cuantumul sumei de 598,84 lei. Drept urmare, va fi obligat inculpatul să plătească părţii civile despăgubiri civile în cuantum de 30.598,84 lei.

Critica din apelul inculpatului dovedindu-se a fi neîntemeiată se va respinge ca nefondat apelul declarat de acesta.

Cum în urma examinării din oficiu a hotărârii apelate nu s-au identificat alte cauze de reformare a acesteia, restul dispoziţiilor ei vor fi menţinute ca legale şi temeinice.

Văzând dispoziţiile art. 192 alin. 2 Cod proc. pen., tribunalul îl va obliga pe inculpatul apelant ............. să plătească statului cheltuieli judiciare în sumă de 60 lei.

Potrivit prevederilor art. 913 alin. 6 Cod proc.  pen., va fi obligat inculpatul la plata către partea civilă a sumei de 500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu avocat ales).