Conflict de drepturi

Sentinţă civilă 81 din 23.01.2009


Dosar nr.2582/88/2007

SENTINTA CIVILA NR. 81

Sedinta publica din data de 23 ianuarie 2009

Prin cererea adresata acestei instante, înregistrata sub nr.2582/88/2007, ..., reprezentat de Sindicatul Liber "..." a chemat în judecata S.C.... S.A.Tulcea, solicitând obligarea pârâtei la plata drepturilor  salariale neacordate prevazute în CCM pe unitate aplicabile, în Codul muncii si în CCM Unic la Nivel National pe anii 2007 - 2010, astfel;

- Contravaloarea orelor suplimentare, efectuate  în perioada 26.05.2006 - 20.07.2007, pentru zilele de sâmbata, duminica si sarbatorile legale si religioase, în cuantum de 75% din salariul de baza pentru perioada 26.05.2006 - 31.12.2006, conform art.120 alin.2 din Codul Muncii si în cuantum de 100% din salariu, conform art.41, alin.3 lit.c) din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007 - 2010, pentru perioada 01.01.2007 - 20.07.2007, indexate, majorate si reactualizate la data efectuarii platii;

- Sporul pentru exercitarea atributiilor aferente unei alte functii, în cuantum de 30% din salariul functiei de baza, conform art.32 alin.2, din Contractul Colectiv de munca pe unitate nr.282/17.02.2006, indexat, majorat si reactualizat la data efectuarii platii;

- Plata dubla a programului de munca efectuat în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, conform art.137, alin.2, din Codul Muncii, indexata, majorata si reactualizarea la data efectuarii platii;

- Sporul de vechime - în cuantum de 25% din salariul de baza, conform anexei la Contractul Colectiv de Munca pe unitate nr.67/16.01.2004, pentru perioada noiembrie 2004 - septembrie 2005, inclusiv, indexat, majorat si reactualizat la data efectuarii platii;

- Sporul de fidelitate - în cuantum de 20% din salariul de baza, conform anexei la C.C.M. pe unitate nr.67/16.01.2004 si anexei la C.C.M. pe unitate nr.67/16.01.2004 si anexei la C.C.M. pe unitate nr.282/17.02.2006, începând cu luna noiembrie 2004 si  pâna în prezent, reactualizat la data efectuarii platii.

În motivare, reclamantul a aratat ca, în Contractele Colective de munca pe unitate aplicabile pe care le-a mentionat, au fost prevazute o serie de drepturi salariale sub forma de sporuri în diferite procente la salariul de baza, care nu au fost acordate, iar alte drepturi, de asemenea neacordate, nu au fost prevazute în contractele mentionate, dar sunt prevazute în legislatia muncii în vigoare, respectiv Codul Muncii si Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel  National pe anii 2007 - 2010, la care s-a facut referire.

Pentru primele trei capete de cerere, reclamantul a precizat ca, începând cu data de 26.05.2006, s-a dispus si a efectuat serviciul de paza la sediul societatii, numai pe timpul noptii, în paralel cu functia sa de baza, activitate pe care a executat-o pâna la data de 20.07.2007.

A mentionat reclamantul ca, desi, în conformitate cu prevederile legale, trebuia sa beneficieze de o serie de drepturi salariale în plus la salariul de baza, pentru aceasta munca suplimentara, conducerea societatii nu a respectat aceste dispozitii ale legii si nici prevederile Contractelor Colective de munca pe unitate, si nu i s-a acordat nimic.

Mai mult, a precizat reclamantul ca, dealtfel chiar în fisa postului pe care a modificat-o si pe care a semnat-o la data de 15.09.2006, este prevazut ca una din obligatiile sale de serviciu este sa asigure serviciul de paza la sediul societatii, obligatie la care nu s-a opus în nici un fel si pe care a executat-o cum a putut mai bine.

În ceea ce priveste celelalte doua capete de cerere a aratat reclamantul ca sunt prevazute, în mod expres în anexele la Contractele Colective de munca pe unitate nr.67/16.01.2004 si nr.282/17.02.2006.

A mentionat reclamantul ca, sporul de vechime este prevazut a fi acordat în procent de 25% din salariul de baza, iar sporul de fidelitate este prevazut în procent de 20% din salariul de baza.

Reclamantul a învederat instantei ca motiveaza solicitarea acestor drepturi, respectiv sporul de vechime si sporul de fidelitate, prin faptul ca are o vechime în munca de peste 37 de ani, iar la S.C. ... S.A. Tulcea are o vechime neîntrerupta de peste 34 de ani, asa cum reiese din carnetul sau de munca.

În dovedire, reclamantul prin Sindicatul Liber .. a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: cererea nr..../27.06.2007, cererea nr..../6.08.2007, CCM la Nivel de Unitate nr... din 19.01.2007, CCM la Nivel de Unitate nr..../17.02.2006, extras din carnetul sau de munca, fisa postului nr..../15.09.2006, contract individual de munca nr..../19.06.2001.

În aparare, pârâta a depus la dosar copii xerox dupa urmatoarele înscrisuri: state de plata aferente perioadei iulie 2006 - iulie 2007, CCM la nivel de societate nr..../17.02.2006.

De asemenea, pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a aratat, cu privire la capetele 1 si 3 ale cererii de chemare în judecata ca, activitatea salariala a petentului s-a derulat în limitele programului sau de munca, asa cum a fost acesta stabilit prin contractul individual de munca.

S-a mentionat ca, fiecare ora de pontaj a petentului (inclusiv orele suplimentare si zilele de sarbatoare legala), în perioada 26.05.2006-31.12.2006, a fost contorizata si platita acestuia conform grilei sale de salarizare, la data formularii prezentei întâmpinari nefiind înregistrat nici un drept salarial restant al pârâtei fata de petent.

Referitor la capatul 2 al cererii de chemare în judecata, pârâta a aratat ca petentul nu a exercitat niciodata, în acelasi timp, atributiile specifice a doua functii. Activitatea de paza pe care o reclama reprezenta una dintre sarcinile specifice  functiei sale, aceasta fiind înscrisa în fisa postului sau (asa cum de altfel, recunoaste si petentul în cuprinsul cererii de chemare în judecata).

Cu privire la capetele 4 si 5 ale cererii de chemare în judecata, a aratat pârâta ca, în masura în care o expertiza va constata ca, într-adevar, sunt înregistrate restante fata de petent,în ceea ce priveste sporurile de vechime sau fidelitate, este de acord sa le achite integral.

La data de 8 febr.2008, reclamantul, prin Sindicatul Liber "..." a depus la dosar un punct de vedere prin care a aratat ca, sustinerea pârâtei cum ca orele suplimentare si zilele de sarbatoare au fost contorizate si  platite în cadrul "grilei sale de salarizare" reprezinta o explicatie pe cât de nelegala pe atât de lipsita de sens.

În ceea ce priveste aspectul ca ar confirma prin semnatura sa de pe statul de plata ca i s-au achitat toate drepturile salariale cuvenite, sustine reclamantul ca, acest lucru reprezinta de asemenea un non sens, având în vedere simplul fapt ca însasi pârâta nu poate face dovada ca i le-a achitat.

S-a mentionat ca este indubitabil faptul ca a executat în cadrul societatii si o alta functie decât cea de baza, având în vedere în principal doua aspecte: conform fisei postului, Contractului Individual de Munca si pregatirii sale, dedusa din carnetul sau de munca, depuse la dosarul cauzei a îndeplinit functia de conducator auto (sofer).

S-a aratat ca în cerintele postului de sofer nu intra si efectuarea serviciului de paza la sediul societatii.

S-a precizat ca, în cadrul sarcinilor aferente functiei de sofer sunt precizate un numar de atributii si obligatii pe care ... trebuie sa le respecte, obligatii ce tin într-adevar strict de meseria pe care, de altfel, a si fost angajat, însa, în josul paginii, este strecurata si o alta obligatie de serviciu, care nu are efectiv nici o legatura cu natura functiei sale de baza si anume "executa serviciul de paza la sediul societatii".

În acest sens s-a aratat ca, este total nelegal si inadmisibil sa se sustina, asa cum afirma cu pretinsa seriozitate pârâta ca activitatea de paza era una din sarcinile specifice functiei reclamantului.

Reclamantul prin Sindicatul "..." a sustinut ca, a executat serviciul de paza, conform Jurnalelor de evidenta existente la poarta societatii, unde s-au precizat schimburile de tura între salariatii numiti, acesta prestând numai schimbul de noapte, între orele 23,00-07,00, iar sâmbata, duminica si sarbatorile legale si religioase între orele 19,00 si 07,00.

Pentru a mai dovedi o data în plus ca drepturile salariale, sporul de vechime si sporul de fidelitate cuprinse în contractele colective de munca pe unitate aplicabile, respectiv C.C.M. nr..../16.02.2004 si C.C.M. nr..../17.02.2006, sunt certe si neachitate, reclamantul a depus la dosarul cauzei copie de pe Hotarârea nr..../23.10.2007 a Consiliului de Administratie, unde art.1 se precizeaza: "Consiliul de Administratie stabileste ca sporurile restante, respective sporul de vechime si (sporul) de fidelitate, neacordate, dar precizate în anexa la contractul colectiv de munca al societatii, pentru anul 2004, 2005, 2006, sa fie achitate în numerar sau în natura..."

La aceeasi data reclamantul prin Sindicatul Liber ... a depus la dosar copii xerox dupa Hot.nr.... din 23.10.2007, precizari, sent.civ.nnr..../21 dec.2005 pronuntata de Judecatoria Tulcea în dos.nr..../2005, sent.civ.nr..../23 mai 2007, pronuntata de Judecatoria Tulcea în dos.nr..../327/2007, încheierea pronuntata în sedinta Camerei de Consiliu din 6 august 2007 de Judecatoria Tulcea, în dos.nr..../327/2007, decizia civila nr..../8 oct.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dos.nr..../327/2007.

La dosar, pârâta a mai depus adresa din data de 20.02.2008.

La termenul din data de 5.03.2008, reclamantul prin Sindicatul Liber ... a formulat precizari prin care a aratat ca, obiectul prezentei cauze îl constituie solicitarea unor drepturi salariale neacordate de angajatorul S.C.... S.A. Tulcea atât la concedierea salariatilor cât si în perioada în care acestia au avut calitatea de salariati, caz în care obligatia instantei este doar aceea de a verifica în ce masura angajatorul s-a achitat de sarcinile ce îi reveneau conform legislatiei muncii în vigoare.

De asemenea, la acelasi termen Sindicatul Liber ... a depus la dosar tabelul nominal cu membrii de sindicat, fosti si actuali salariati la S.C.... S.A. Tulcea, la data de 21.02.2008.

Reclamantul, reprezentat prin Sindicatul Liber ... a depus la dosar copii xerox dupa fisa postului nr.... si statul de plata din data de 30.06.2006, procesele verbale de predare-primire pentru serviciul de paza la sediul S.C.... S.A.

De asemenea, reclamantul prin Sindicatul Liber ... a depus la dosar precizari, prin care a precizat ca solicita, în completarea actiunii, obligarea pârâtei la recalcularea si plata în temeiul legii a sporului de vechime începând cu luna octombrie 2005 si pâna la zi si obligarea pârâtei la recalcularea si plata sporului de noapte pentru perioada 26.05.2006 si pâna la zi.

De asemenea, a precizat ca, solicita recalcularea si acordarea acestor drepturi salariale ce i se cuvin, în conformitate cu Contractele colective pe unitate aplicabile, deoarece a constatat din documentele mai sus mentionate ca în unele luni sporul de noapte nu s-a acordat (ex.ianuarie 2007, februarie 2007), iar în unele luni atât sporul de vechime cât si cel de noapte i s-au acordat în cuantum mai mic decât este prevazut de lege (iunie, iulie, august, octombrie, decembrie 2006, ianuarie, februarie 2007, etc.)..

În cauza a fost încuviintata efectuarea unei expertize contabile, al carui raport a fost depus la data de 7 mai 2008.

Fata de raportul de expertiza contabila efectuat în cauza, reclamantul prin Sindicatul Liber ... a formulat obiectiuni, acestea fiind admise de instanta si la care expertul a formulat raspuns la data de 5 august 2008, la data de 5 nov.2008 si la data de 16 dec.2008.

În cauza, atât reclamantul cât si pârâta au formulat concluzii scrise.

Examinând actiunea raportat la probatoriul administrat în cauza, instanta urmeaza a retine urmatoarele:

Asa dupa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosar (extras carnet de munca; fisa postului; contract individual de munca si state de plata) între parti exista raporturi de munca.

Cu privire la primul capat de cerere, prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata contravalorii orelor suplimentare efectuate în perioada 26.05.2006 - 20.07.2007, pentru zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, în cuantum de 75% din salariul de baza pentru perioada 26.05.2006 - 31.12.2006, conform art.120 al.2 din Codul Muncii si în cuantum de 100% din salariu, conform art.41 al.3 lit.c din CCM Unic la nivel national pe anii 2007 - 2010, pentru perioada 01.01.2007 - 20.07.2007, indexate, majorate si reactualizate la data efectuarii platii, instanta va retine  urmatoarele:

Asa dupa cum rezulta din  raportul de expertiza efectuat în cauza, pentru orele suplimentare lucrate de reclamant în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, în perioada 26.05.2006 - 20.07.2007 reclamantul era îndreptatit la a beneficia de drepturi banesti nete în cuantum de 1085 lei, drepturi pe care acesta le-a si încasat dupa cum rezulta din statul de plata aflat la dosar la fila 157 si pentru care a si semnat de primire.

Cu privire la cel de-al doilea capat de cerere prin care reclamantul a solicitat sporul pentru exercitarea atributiilor aferente unei alte functii, în cuantum de 30% din salariul functiei de baza, conform art.32 al.2 din CCM pe unitate nr..../17.02.2006, indexat, majorat si reactualizat la data platii, se vor retine urmatoarele:

Potrivit art.32 al.2 din CCM pe unitate nr..../17.02.2006, invocat prin actiune de reclamant sporul pentru exercitarea atributiunilor unei alte functii, prin cumul, se calculeaza ca procent de 30% din salariul functiei de baza al functiei înlocuite (cea invocata de reclamant fiind aceea de agent de paza) si nu la salariul functiei de baza (aceea de conducator auto), asa cum a solicitat reclamantul prin obiectiunile formulate la raportul de expertiza.

Potrivit raportului de expertiza întocmit în cauza, la sediul pârâtei nu exista documente legal întocmite în care sa se specifice functia înlocuita de reclamant.

Asa dupa cum rezulta din fisa  postului aflata la dosar, reclamantul avea stabilita ca sarcina de serviciu efectuarea serviciului de paza la sediul societatii, acesta prestând în mod efectiv aceasta activitate, asa dupa cum rezulta din foile de prezenta si din registrele de serviciu ale agentilor de paza.

Din foile de prezenta se retine ca, timpul mediu efectiv lucrat de catre reclamant la societatea pârâta a fost de 8 ore pe zi, în principal; pentru zilele în care s-a înregistrat maxim 12 ore lucrate pe zi, pentru diferenta de 4 ore lucrate au fost acordate sporurile cuvenite (ore suplimentare, ore de noapte, ore lucrate sâmbata, duminica, sarbatori legale si religioase) sau a beneficiat de tura libera platita, asa dupa cum rezulta din înscrisurile aflate la dosar si din raportul de expertiza efectuat în cauza.

Daca serviciul de paza s-ar fi efectuat dupa ce ziua îsi îndeplinea serviciul functiei de baza (conducator auto), asa dupa cum sustine reclamantul, reflectarea acestor activitati în foile de prezenta ar fi trebuit sa fie zilnic de 8 ore (timp de munca în calitate de conducator auto), continuat cu 12 ore (timp de munca în calitate de agent de paza).

Ori, o astfel de evidenta nu se regaseste în nici un document tehnic - operativ si contabil aflat la dosarul cauzei, ori la sediul societatii pârâte, asa dupa cum se precizeaza si în raspunsul la obiectiunile formulate la raportul de expertiza efectuat în cauza, practic neexistând nici un document care sa certifice prezenta reclamantului într-o astfel de schema de lucru, respectiv cu prestarea a doua functii în paralel, în cadrul aceluiasi program zilnic  de munca.

De asemenea,  atât din raspunsul la obiectiunile formulate la raportul de expertiza, cât si din foile colective de prezenta aflate la dosar, rezulta cu certitudine ca, nu exista zile în care perioada lucrata de reclamant ca sofer sa coincida cu atributiuni de paznic, constatându-se ca acesta, a efectuat în timpul normal de lucru ori atributiuni de sofer, ori atributiuni de paznic.

Astfel, asa dupa cum rezulta din raportul de expertiza contabila si din documentele justificative aflate la dosar, foi parcurs auto, registru serviciu de paza, foi de pontaj, în perioadele în care timpul normal de lucru al reclamantului nu era ocupat cu sarcinile principale ale functiei de baza,aceea de conducator auto, pentru a realiza minimul de ore lucrate, cuvenite pentru plata salariului de încadrare, pârâta a inclus pe reclamant în schema de program a agentilor de paza, în baza atributiunilor secundare, stabilite în fisa postului.

În consecinta, instanta retine ca reclamantul nu a îndeplinit doua functii, care sa îi dea dreptul la acordarea sporului pentru exercitarea atributiunilor aferente unei alte functii, în cuantum de 30% din salariul functiei de baza prevazut de art.32 al.2 din CCM pe unitate nr..../17.02.2006, nefacându-se nici dovada încheierii unui act aditional între parti prin care sa fi convenit cu pârâta si la îndeplinirea unei alte functii, iar sarcinile efectuate de reclamant sa fie exercitate concomitent.

În ceea ce priveste capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat plata dubla a programului de munca efectuat în zilele de sâmbata, duminica, si sarbatori legale si religioase, în baza art.137 al.2 din Codul muncii, indexate, majorate si reactualizate la data efectuarii platii, instanta constata urmatoarele:

Asa cum rezulta din statul de plata aflat în dosar la fila 157, reclamantul era îndreptatit la plata acestor drepturi salariale, ele fiind în cuantum de 1.171 lei, asa dupa cum s-a stabilit si prin raportul de expertiza efectuat în cauza si pentru care acesta a si semnat de primire pe statul de plata mai sus precizat.

În legatura cu capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata sporului de vechime în cuantum de 25% din salariul de baza, conform anexei la CCM pe unitate nr.67/16.01.2004 pentru perioada noiembrie 2004 - septembrie 2005 inclusiv, indexat, majorat si reactualizat la data efectuarii platii, instanta va retine urmatoarele:

Potrivit raportului de expertiza efectuat în cauza, reclamantul era îndreptatit la plata unui spor de vechime pentru perioada noiembrie 2004 - septembrie 2005, în suma neta de 562 lei, drepturi salariale pe care acesta le-a si încasat potrivit statului de plata aflat la fila 157 din dosar si pe care acesta a si semnat de primire.

Cu privire la capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat sporul de fidelitate în cuantum de 20% din salariul de baza conform anexei la CCM pe unitate nr.67/16.01.2004 si anexei la CCM pe unitate nr.282/17.02.2006, începând cu luna noiembrie 2004 si pâna în luna decembrie 2007, indexat, majorat si reactualizat la data efectuarii platii, se constata urmatoarele:

Asa dupa cum rezulta din raportul de expertiza efectuat în cauza, reclamantul avea dreptul la plata acestor drepturi salariale, acestea fiind în cuantum de 1.532 lei, suma pe care acesta a încasat-o efectiv semnând de primirea sa pe statul de plata aflata la dosar la fila 157.

În legatura cu capatul de cerere prin care reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la recalcularea si plata sporului de noapte pentru perioada 26.05.2006 - iulie 2007, se vor retine urmatoarele:

Prin raportul  de expertiza efectuat în cauza, s-a stabilit ca, reclamantului i se cuvin drepturi salariale cu titlu de spor pentru lucrul efectuat în timpul noptii în perioada mai 2006 - iulie 2007, în suma neta de 293 lei si pe care acesta a si încasat-o semnând de primire pe statul de plata aflat la fila 157 din dosar.

Instanta retine totodata ca, pentru toate drepturile salariale solicitate de reclamant prin actiune si încasate de acesta, drepturi al caror cuantum a fost redat mai sus, pentru fiecare capat de cerere, reclamantul a semnat pe statul de plata fara obiectiuni.

Instanta constata ca, drepturile salariale încasate de reclamant, asa cum s-au acestea precizat mai sus, raportate la capetele de cerere solicitate prin actiune si prin cererea precizatoare depusa de acesta la data de 6 febr.2008 (fila 77 din dosar) si  asa cum au fost ele stabilite prin raportul de expertiza contabila si achitate prin statul de plata aflat la fila 157 din dosar pe care acesta a semnat de primire, au fost în cuantum total de 4643 lei.

Având în vedere ca reclamantul a solicitat indexarea tuturor drepturilor salariale solicitate prin actiune si prin cererea precizatoare, analizând raspunsul la obiectiuni depus de expert la data de 15 dec.2008 (fila 237 din dosar), instanta va retine ca, de fapt cuantumul tuturor drepturilor salariale cuvenite reclamantului: ore suplimentare lucrate în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, drepturi salariale pentru programul de munca efectuat în zilele de sâmbata, duminica si sarbatori legale si religioase, spor de vechime, spor de fidelitate, drepturi salariale pentru programul de lucru efectuat în timpul noptii, indexat în raport cu indicele preturilor de consum pâna în luna mai 2008 (data efectuarii raportului de expertiza contabila), este de 5.110 lei.

Ori, având în vedere ca reclamantul a încasat drepturile salariale solicitate prin actiune si cererea precizatoare, în cuantum de 4.643 lei, la data de 30.05.2008, în baza statului de plata semnat de acesta, se constata ca pârâta mai datoreaza reclamantului suma de 467 lei, reprezentând diferenta (constând în actualizarea cu inflatia a drepturilor banesti cuvenite) dintre drepturile banesti cuvenite (spor de vechime, spor de fidelitate, sport pentru munca de noapte, c/val. ore suplimentare) si drepturile banesti platite efectiv.

Având în vedere considerentele expuse mai sus, retinând concluziile raportului de expertiza efectuat în cauza, cât si raspunsurile la obiectiunile formulate la acesta si fata de dispozitiile legale în materie, instanta urmeaza a admite în parte actiunea, obligând pârâta sa plateasca reclamantului suma de 467 lei, reprezentând diferenta (constând în actualizarea cu inflatia a drepturilor banesti cuvenite) dintre drepturile banesti cuvenite (spor de vechime, spor de fidelitate, spor pentru munca de noapte, c/val. ore suplimentare) si drepturile banesti platite efectiv.

Totodata, instanta va respinge capatul de cerere privind acordarea sporului pentru exercitarea unei alte functii, ca nefondat.

Domenii speta