Ordinul 50/1990

Sentinţă civilă 28 din 14.01.2010


Nr. Operator: 2443

ROMÂNIA

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA CONFLICTE DE MUNCA ŞI ASIGURĂRI SOCIALE

Completul compus din:

PREŞEDINTE A.B.

Judecător L.T.

Asistent  judiciar G. N.

Asistent  judiciar G.T.

Grefier E. D. M.

Pe rol fiind  judecarea acţiunii formulată de petenţii  P.V. , B.G.A.,  S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C.  şi S.C. , în contradictoriu cu  intimata S.C. E. S.A.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică au lipsit părţile,  petenţii fiind reprezentaţi de  avocat B. C.

 Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, s-a constatat că în data de 06.01.2010 a fost depus la dosar raportul de expertiză întocmit de expertul I. D. .

Avocat B.C. a învederat  instanţei că petenţii  nu au obiecţiuni faţă de raportul de expertiză .

Constatând că părţile nu au formulat obiecţiuni la raportul de expertiză , cauza fiind în stare de judecată ,instanţa a acordat cuvântul pe fond.

Avocat B.C., pentru petenţi, a solicitat admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată , fără cheltuieli de judecată şi a depus la dosar concluzii scrise..

TRIBUNALUL

Prin acţiunea  înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj sub nr. 5963/95/2009, petenţii  P.V. , B.G.A.,  S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C.  şi S.C. au solicitat instanţei, ca prin hotărârea  ce o va pronunţa, să fie obligată intimata S.C. E. S.A., să  acorde grupa I de muncă, în conformitate cu Ordinul 50/1990 al Ministerului Muncii, de la data angajării în cadrul intimatei şi până la 01.04.2001.

În motivarea cererii , petenţii  au arătat că şi-au desfăşurat activitatea în cadrul S.C. E. S.A., efectuând lucrări de întreţinere , revizie , reparaţie , de lichidare avariilor şi incidentelor la instalaţiile electrice sub tensiune şi scoase de sub tensiune , de la data angajării şi până în prezent.

 Au susţinut petenţii că felul muncii desfăşurate de ei , în funcţiile pe care le-au deţinut,  potrivit fişei postului şi sarcinilor de serviciu , se încadrează în grupa I de muncă , dreptul la acordarea acestui beneficiu fiind prevăzut de dispoziţiile art.3,6 şi 7 din Ordinul 50/1990.

Că, activitatea prestată s-a desfăşurat în prezenţa permanentă unor factori  de risc chimic major ,cum ar fi substanţe toxice şi inflamabile , gaze toxice.

De asemenea , s-a menţionat că desfăşurarea în permanenţă a activităţii în prezenţa unei tensiuni a curentului electric cuprinsă între 20.000 de volţi şi 400.000 de volţi a condus la numeroase îmbolnăviri .

Cu privire la condiţiile deosebit de grele şi periculoase în care îşi desfăşoară activitatea petenţii s-a efectuat un amplu studiu de către E. S.A. la Institutul Naţional pentru Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii . Aceste condiţii au fost recunoscute de către angajator cu ocazia încheierii contractelor colective de muncă  din perioada 1990- 2006 şi în tot acest interval de timp petenţii au beneficiat de sporuri la salariu.

În concluzie , petenţii au precizat că activitatea lor a inclus lucrări de exploatare şi întreţinere a capacităţilor de producţie ale societăţilor ai căror angajaţi beneficiază de grupa I de muncă şi având în vedere prevederile art.3 alin 2 din Ordinul 50/1990 urmează să beneficieze de aceeaşi grupă de muncă cu cea a personalului încadrat la unitate a pentru care prestează lucrările de exploatare , respectiv S.C. E. C.F. S.A.

Intimata a formulat întâmpinare,  prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive , iar pe fondul cauzei, a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată .

În susţinerea excepţiei invocate, intimata  a precizat că în conformitate cu dispoziţiile art.46 din Hotărârea de Guvern nr.1342/2001, personalul existent în cadrul S.C.E.M. S.A., S.C.E. D. S.A., S.C.E. M.N. S.A., S.C.E. O. S.A., S.C.E. B. S.A. , S.C.E. T. N. S.A., S.C.E. T. S. S.A. şi S.C.E. M.S. S.A. a fost preluat de către noile entităţi , în aceeaşi situaţie aflându-se şi S.C. F. E. S.S.A. , care a preluat personalul existent în cadrul Diviziei de întreţinere şi servicii energetice al Sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice din cadrul S.C.E. S.A. , în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G.74/2005.

A menţionat intimata că la data preluării salariaţilor de către noile entităţi enunţate mai sus a fost preluată şi arhiva de personal aferentă.

Pe fondul cauzei s-a arătat că prin acordarea grupei de muncă de către instanţă s-ar încălca dispoziţiile art. 5 din Ordinul 50/1990 , potrivit căruia „ existenţa condiţiilor deosebite la locul de muncă şi noxele trebuie să rezulte din determinările de noxe efectuate de către organele Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităţilor. Aceste determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat teritoriali pentru protecţia muncii , care la data efectuării analizei , constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de nominalizare a condiţiilor şi că toate instalaţiile de protecţie a  muncii funcţionau normal ”.

A mai susţinut intimata că din punct de vedere juridic  locurile de muncă, activităţile şi categoriile de personal care au fost încadrate în grupa II de muncă nu se pot regăsi în acelaşi timp şi în grupa I de muncă, menţionând că în Ordinul nr. 125/05.05.1990, la art. 112,113, 114 şi 115 , a fost încadrată activitatea desfăşurată de către uni salariaţi din sistemul energetic în grupa II de muncă ,astfel că solicitarea petenţilor ca activitatea desfăşurată în sistemul energetic să fie încadrată în grupa I de muncă este neîntemeiată.

De asemenea , intimata a mai invocat prevederile art.6 din Ordinul nr.50/1990 ,în sensul că  „ nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţii împreună cu sindicatele libere din unităţi ”.

Totodată s-a învederat că petenţii nu au dovedit că ar fi lucrat în condiţiile prevăzute de Ordinul 50/1990 cel puţin 50% din programul de lucru .

În probaţiune părţile s-au folosit de proba cu înscrisurile depuse la dosar .

De asemenea instanţa a încuviinţat efectuarea în cauză a unei expertize –specialitatea protecţia muncii.

Raportul de expertiză a fost întocmit de expert I.D., iar părţile nu au formulat obiecţiuni împotriva acestuia.

În conformitate cu prevederile art.137 cod procedură civilă  , instanţa va trebui să soluţioneze mai întâi excepţiile de procedură sau de fond , care fac de prisos , în tot sau în parte , soluţionarea fondului pricinii .

În consecinţă , instanţa va analiza cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei S.C. E. S.A.

Prin acţiunea de faţă petenţii solicită acordarea grupei I de muncă pe perioada anterioară datei de 01.04.2001,  la care a fost abrogat Ordinul nr.50/1990,  perioadă în care petenţii au fost salariaţii S.C.E. S.A.

Prin H.G.1342/27.12.2001 s-a reglementat reorganizarea societăţii comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „ E. ” S.A.  au fost înfiinţate noi societăţi comerciale .

Pentru derularea şi finalizare privatizării societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice „ E. M.” S.A. şi „ E.O. ” S.A. a fost adoptată ordonanţa de urgenţă 114/14.07.2005 .

Aşa cum rezultă  din întâmpinare, S.C. F. E. SERV S.A.  a preluat personalul existent în cadrul Diviziei de întreţinere şi servicii energetice al Sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice din cadrul S.C.E. S.A. , în conformitate cu prevederile art. 4 din H.G.74/2005.

Prin urmare , cu privire la perioada în litigiu ( anterioară datei de 01.04.2001) intimata S.C.E. S.A are calitate procesuală pasivă în cauză , în calitate de angajator, întrucât reorganizarea societăţii şi preluarea personalului existent în cadrul Diviziei de întreţinere şi servicii energetice al Sucursalelor de întreţinere şi servicii energetice de către noile societăţi comerciale înfiinţate s-a realizat ulterior.

Analizând probele administrate în cauză,în raport de dispoziţiile legale aplicabile, instanţa reţine că acţiunea de faţă este întemeiată, pentru următoarele considerente:

În perioada în litigiu petenţii au fost salariaţii intimatei  , după cum urmează : P.V. a desfăşurat activitate de construcţii montaj în perioada 14.03.1972-15.08.2000, în funcţiile de tehnician SCM,maistru SCM şi maistru ; B.G. a desfăşurat activitate de exploatare ,întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu,în perioada 24.09.1990-01.04.2001, în funcţia de inginer ; S. G. D. a desfăşurat activitate de exploatare întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 01.09.1988-01.04.2001, în funcţiile de inginer, inginer principal ; B.D.V.a desfăşurat activitate de explotare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 01.09.1988-01.04.2001, în funcţia de inginer. Inginer principal ; P.D.A. a desfăşurat activitate de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 11.12.1989-01.04.2001, în funcţiile de electrician, electrician I , electrician I şi şofer ; P.M. a desfăşurat activitate de exploatare, întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de  medie şi joasă tensiune aferente Centrului Cărbuneşti , în perioadele 01.04.1987- 05.09.1990 şi 10.10.1991-01.04.2001, în funcţiile de electrician LEA, electrician, electrician I şi electrician principal ; B. M.C. a desfăşurat activitate de exploatare , întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului 110 KV /PRAM Tg-Jiu, în perioada 11.12.1989-01.04.2001, în funcţiile de electrician şi operator echipamente electrice , iar în perioada 01.04.1992-01.04.2001 ,a deţinut  funcţiile de operator calculator şi operator casier ; S.C. a desfăşurat activitate de exploatare,  întreţinere şi reparaţii a instalaţiilor de înaltă tensiune aferente Centrului C., în perioada 03.04.1978-01.04.2001, în funcţiile de electrician,electrician I şi electrician principal.

Expertul a descris condiţiile concrete în care petenţii şi-a desfăşurat activitatea, efectuând  o analiză comparativă cu alte categorii profesionale şi a  concluzionat că acestea sunt corespunzătoare grupei I de muncă, după cum urmează : petentul B.G.A. în perioada 24.09.1990-01.04.2001, petentul S. G. D. în perioada 01.09.1988-01.04.2001, petentul B. D. V.în perioada 01.09.1988-01.04.2001, petentul P.D.A. în perioada 11.12.1989-01.04.2001, petentul P.M. în perioadele 01.04.1987-05.09.1990 şi 10.10.1991-01.04.2001, petentul S.C. în perioada 03.04.1978-01.04.2001 şi petenta B.M.C. în perioada 06.11.1987-01.04.1992.

S-a concluzionat de către expert că petenţii de mai sus au desfăşurat activităţi ce se pot încadra în grupa I de muncă în temeiul art. 3 din Ordinul nr.50/1990, prin asimilare cu alte activităţi , de exemplu poziţia nr.123 din anexa nr.1 , sau alte poziţii similare , în raport cu:

- condiţiile deosebite de lucru, confirmate de buletinele de determinare prin expertizare şi determinările de noxă CEM ;

- sarcina de muncă grea şi complexă determinată de periculozitatea instalaţiilor şi recunoscută de administraţie prin acordarea sporurilor pentru condiţii deosebite de muncă şi concediu de odihnă suplimentar ;

- factorii de risc existenţi şi recunoscuţi prin evaluare de către INCDPM Bucureşti ;

- sarcinile de muncă deosebit de complexe din fişa postului şi activitatea desfăşurată în condiţii de microclimat nefavorabil ;

- stres determinat de responsabilitatea ridicată în activitate pentru realizarea siguranţei în funcţionare a sistemului energetic naţional.

Instanţa reţine că, deşi activitatea desfăşurată de petenţi  nu este prevăzută în grupa I de muncă potrivit Ordinului 50/1990, având în vedere condiţiile în care aceştia şi-au desfăşurat activitatea , raportat la activităţile şi categoriile profesionale stabilite de acest act normativ , se încadrează în grupa I de muncă prin asimilare,  în temeiul art. 3 din Ordinul nr.50/1990 . Prin urmare , intimata va fi obligată să acorde petenţilor grupa I de muncă pe perioadele menţionate.

În ceea ce îl priveşte pe petentul P.V., pentru activitatea desfăşurată în perioada 14.03.1972-15.08.2000 ,  expertul a concluzionat că se justifică a fi încadrat în grupa a II a de muncă conform prevederilor H.G.1223/1990.

Faţă de constatările expertului , instanţa urmează să respingă acţiunea faţă de petentul P.V. .

De asemenea ,instanţa reţine că nici activitatea desfăşurată de către petenta B. M. C. în perioada 01.04.1992-01.04.2001 nu se justifică a fi încadrată în grupa I de muncă , conform celor constatate şi concluzionate de către expert.

În consecinţă,  instanţa urmează să admită în parte acţiunea , conform considerentelor expuse mai sus .

De asemenea , instanţa va lua act că petenţii nu solicită cheltuieli de judecată, conform concluziilor formulate de către apărătorul acestora , la acordarea cuvântului pe fondul cauzei , în şedinţa publică din 14.01.2010.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de intimata SC E. SA.

Admite în parte acţiunea formulată de petenţii : P.V. , B.G.A.,  S.G., B.D.V., P. D.A., P.V.M., B.M.C. şi S.C. cu domiciliul ales la petentul S.G.D.,Tg-Jiu,str.N.T, ,jud.Gorj în contradictoriu cu intimata SC Electrica SA, cu sediul în Bucureşti,str.Grigore Alexandrescu,nr.9,sector 1.

Constată că activitatea desfăşurată de petentul B.G.A. în perioada 24.09.1990-01.04.2001,activitatea desfăşurată de petentul S.G.D. în perioada 01.09.1988-01.04.2001, activitatea desfăşurată de petentul B.D.V.în perioada 01.09.1988-01.04.2001, activitatea desfăşurată de petentul P.D.A.în perioada 11.12.1989-01.04.2001, activitatea desfăşurată de petentul P.V.M. în perioadele 01.04.1987-05.09.1990 şi 10.10.1991-01.04.2001, activitatea desfăşurată de petentul S.C. în perioada 03.04.1978-01.04.2001 şi activitatea desfăşurată de petenta B. M. C.în perioada 06.11.1987-01.04.1992, se încadrează în grupa I de muncă.

Obligă intimata să acorde petenţilor de mai sus grupa I de muncă,pe perioadele menţionate.

Respinge acţiunea cu privire la petentul P.V..

Ia act că petenţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Red.A.B.

Dact.E.D.M.

19.01.2010

11 ex.