Actiune in constatare

Sentinţă comercială 213 din 13.05.2009


Nr. Operator: 2443

ROMÂNIA

Dosar nr. 1295/95/2009

TRIBUNALUL GORJ

SECŢIA COMERCIALĂ

SENTINŢA Nr. 213

Şedinţa publică de la 13 Mai 2009

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea acţiunii formulate de reclamanta SC C.T.SRL, prin lichidator judiciar I.I.IPURL împotriva pârâţilor C.G.şi C.A..

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns pentru reclamantă practician în insolvenţă T. M.,pârâţii fiind reprezentaţi de avocat B. I..

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefiera de şedinţă, s-a depus de către reprezentantul reclamantei răspuns la întâmpinare şi o cerere de probatorii pentru dovedirea cererii de completare a cererii introductive, solicitând unirea excepţiei prescripţiei cu fondul cauzei, sau în subsidiar, respingerea excepţiei, arătând că a fost întrerupt cursul prescripţiei prin  recunoaşterea voluntară , realizată în timpul negocierilor din anul 2007, când s-a încheiat o tranzacţie cu pârâţii.

Avocat B.I. pentru pârâţi a solicitat admiterea excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, arătând că situaţiile de întrerupere şi suspendare sunt expres prevăzute de lege, iar tranzacţia la care se referă reclamanta nu a fost înregistrată în nicio evidenţă, este vorba doar de un proces verbal. Înscrisurile la care face referire reclamanta sunt din anul 2004 pe rolul instanţelor existând într-adevăr o altă acţiune, însă aceasta s-a perimat, deci nu a fost întrerupt cursul prescripţiei.

TRIBUNALUL

Asupra acţiunii de faţă ;

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj la data de 06.02.2009, reclamanta SC C.T.SRL, prin lichidator judiciar I.I.IPURL a chemat în judecată pe pârâţii C.G.şi C. A. solicitând instanţei ca prin sentinţa ce se va pronunţa , să se constate dreptul de creanţă al reclamantei în cuantum de 468.870,20 lei asupra imobilului situat în M., str.Aleea Teilor, jud.Gorj, cu nr. cadastral 370, înscris în cartea funciară nr.1516 a localităţii M., vecin la E-P. Al.T., N- C. C., V-DS98/A,S – D. I. – L. A.

În motivarea cererii s-a arătat că reclamanta a construit pe cheltuiala sa, pe terenul pârâţilor un imobil având destinaţia de sediu firmă., construcţia fiind edificată în baza autorizaţiei de construcţie şi a certificatului de urbanism emise de Primăria Mun. M. pe numele pârâtului deoarece reclamanta nu deţinea la momentul edificării imobilului un titlu de proprietate pe teren.

În aceste condiţii, pârâtul, în baza cererii adresate Primăriei M. obţinut certificatul de urbanism nr.57/14.07.2004, respectiv autorizaţia de construcţie nr.65/28.10.2005.

S-a arătat că proiectul de execuţie al imobilului întocmit de SC C. SRL a fost achitat de către reclamantă din fonduri proprii, iar în baza acestor înscrisuri şi cu acordul pârâtului, reclamanta a edificat imobilul în litigiu.

Înainte de darea în folosinţă a imobilului, 04.10.2004, reprezentanţii reclamantei  au încheiat un proces-verbal de recepţie a stadiului fizic al investiţiei, din care rezultă lucrările executate, în acelaşi înscris  consemnându-se şi faptul că a fost achitată contravaloarea terenului de către societatea reclamantă.

În luna octombrie 2004 a decedat administratorul social al SC C.T.SRL- C. L., iar societatea şi-a continuat activitatea cu succesorii moştenitori care erau minori.

Pârâţii, părinţii administratorului social nu au tulburat în nici un fel dreptul de folosinţă asupra imobilului, societatea desfăşurându-şi în continuare  activitatea în acesta, pe perioada anterioară deschiderii procedurii insolvenţei.

S-a arătat că în dovedirea acţiunii, reclamanta înţelege să administreze proba cu înscrisuri, testimonială şi cu expertiza tehnică de specialitate.

Au fost depuse astfel la dosar în copie certificatul de urbanism, eliberat la cererea numitului C. Gr. G., autorizaţia de construire,, proces-verbal de recepţie .

În şedinţa publică din data de 04.03.2009, reclamanta a formulat o completare la acţiunea introductivă , în sensul că în subsidiar, în baza principiului îmbogăţirii fără justă cauză, a solicitat  ca pârâţii să fie obligaţi la plata sumei de 468.870.20 lei, sumă cu care s-a îmbogăţit fără justă cauză.

S-a arătat că pârâţii şi-au mărit patrimoniul , iar îmbogăţirea acestora s-a realizat prin diminuarea patrimoniului societăţii reclamante.

În dovedire, s-a solicitat administrarea tuturor mijloacelor d probă admise de lege.

Pârâţii au formulat întâmpinare la cererea introductivă, prin care au solicitat respingerea acesteia ca inadmisibilă, în condiţiile în care cererea în constatare are un caracter subsidiar cererii în realizarea dreptului.

În ceea ce priveşte cererea subsidiară,s-a solicitat respingerea acesteia, apreciindu-se că nu sunt întrunite condiţiile îmbogăţirii fără justă cauză.

S-a arătat faptul că imobilul a fost construit pe terenul proprietatea personală a pârâţilor, materialele fiind achitate de către aceştia, iar autorizaţia de construire şi celelalte acte fiind tot pe numele pârâţilor.

Pe de altă parte s-a arătat că  acţiunea în restituire este supusă termenului general de prescripţie de 3 ani , iar din acest punct de vedere, completarea la acţiune este prescrisă.

Reclamanta, prin reprezentant a formulat un răspuns la întâmpinare , arătând că acţiunea principală a fost completată cu cererea de obligare la plată în baza principiului îmbogăţirii fără justă cauză, arătând că nu există o altă alternativă.

În cea ce priveşte acţiunea pentru îmbogăţirea fără justă cauză, s-a arătat că toate cheltuielile cu edificarea imobilului  au fost efectuate de debitoare, iar pârâţii şi-au însuşit imobilul construit.

Cu privire la prescripţia acţiunii, s-a arătat că aceasta a fost întreruptă la data numirii ca administrator judiciar prin sentinţa nr. 319/10.03.2008, dată de la care s-a luat cunoştinţă de patrimoniul  debitoarei SC C.T.SRL, despre creanţele şi datoriile acesteia.

De asemenea s-a arătat că prescripţia a fost întreruptă în baza art.16 din Decretul 167/1958, ca urmare a recunoaşterii voluntare-prin tranzacţia consemnată în procesul-verbal încheiat la 19.09.2007, urmând a curge un nou termen de prescripţie.

Tribunalul, analizând actele şi lucrările din dosarul de faţă, apreciază în primul rând că acţiunea în constatare , iniţială , este inadmisibilă, urmând să fie respinsă, chiar în condiţiile în care aceasta a fost completată cu o acţiune în pretenţii, deoarece din modul de redactare al completărilor, nu rezultă cu certitudine că reclamanţii ar fi intenţionat să renunţe la acţiunea principală.

Astfel, o acţiune în constatarea unui drept este întotdeauna subsidiară acţiunii în realizarea dreptului, atunci când aceasta poate fi promovată. În cazul de faţă, reclamanta are la îndemână acţiunea în realizarea dreptului, prin solicitarea la obligarea pârâţilor la plata de despăgubiri, ceea ce de fapt s-a şi întâmplat, potrivit completării făcută de reclamantă la acţiunea introductivă. În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru acţiunea în pretenţii, o astfel de excepţie , invocată de una din părţi este dirimantă şi peremptorie, urmând a fi analizată separat, înaintea analizării fondului cauzei, adică a cererii de completare a acţiunii principale , în baza principiului îmbogăţirii fără justă cauză.

Acesta este şi motivul pentru care excepţia prescripţiei dreptului la acţiune nu a putut fi unită cu fondul cauzei, care necesită administrarea de probatorii .

Referitor la această excepţie , din analiza actelor aflate la dosarul cauzei, se reţine faptul că există un set de facturi emise pe numele reclamantei SC C.T.SRL, în anii 2003 şi 2004, pentru materiale de construcţii.

De asemenea, se reţine că a fost încheiat un proces verbal intitulat „tranzacţie” de către reclamantă, act încheiat între conducătorul economic al societăţii reclamante şi administratorul societăţii, dl. C. M. L., fără ca acest proces verbal de recepţie să poarte  număr de înregistrare.

Din analiza acestui înscris sub semnătură privată , tribunalul reţine faptul că asociatul C. M. L.a recunoscut că a ridicat sume importante de bani prin registrul de casă al societăţii pentru a plăti lucrări şi materiale necesare edificării obiectivului.

Pentru a produce efectul întreruptiv, recunoaşterea dreptului a cărui acţiune se prescrie trebuie să fie făcută de „cel în folosul căruia curge prescripţia”, adică de debitor şi să fie neîndoielnică. Recunoaşterea (mărturisirea) dreptului este o manifestare unilaterală de voinţă a debitorului prin care atestă dreptul creditorului şi renunţă la beneficiul termenului de prescripţie curs până în momentul recunoaşterii. Se probează astfel că titularul dreptului la acţiune (creditorul) nu a fost neglijent şi a avut motive să nu acţioneze, iar datoria nu este stinsă.

 Pentru că legea nu distinge, are efect întreruptiv recunoaşterea expresă, dar şi cea tacită. Recunoaşterea expresă poate să rezulte din orice înscris care constată mărturisirea existenţei dreptului, precum o scrisoare adresată creditorului în acest scop. Recunoaşterea tacită poate să rezulte din orice act sau fapt care presupune mărturisirea dreptului, în speţă acest înscris sub semnătură privată intitulat de părţi proces-verbal.

Prin urmare, pentru sumele de bani ridicate în anii 2003-2004, a existat acest înscris, încheiat la data de 04.10.2004, semnat şi ştampilat de către asociatul de atunci C.M.L., care la data respectivă a întrerupt curgerea termenului de prescripţie a dreptului la acţiune ,efectele întreruperii producându-se instantaneu (în momentul recunoaşterii). După acest moment, începe să curgă un nou termen de prescripţie, în interiorul căruia creditorul poate acţiona.

Este vorba numai de recunoaşterea ridicării unor sume importante de bani, nu se precizează din ce perioadă, şi nici cuantumul acestora, dar se face referire la destinaţia care a fost avută în vedere odată cu ridicarea acestora din casierie. În ce priveşte alte aspecte consemnate în acel document, potrivit cărora asociatului C.M.L.  i-ar reveni  sarcina preluării în patrimoniul societăţii a terenului aferent construcţiei în curs de execuţie, aceste aspecte nu prezintă nicio relevanţă din punct de vedere juridic, acesta asumându-şi o obligaţie de diligenţă.

Întreruperea operează numai între părţile interesate, adică între titularul dreptului şi autorul recunoaşterii .

După decesul autorului recunoaşterii, pârâtul C.G.a fost notificat de noul administrator al societăţii, sub confirmarea de primire din 12.09.2007, în sensul de a restitui bunurile  societăţii, însuşite ilegal de către acesta, specificându-se în data de 18.09.2007 că este vorba despre materiale de construcţii şi prestări servicii cuprinse în construcţia realizată de SC C.T.SRL.

În procesul verbal din data de 19.09.2007, încheiat cu prilejul întâlnirii dintre administratorul societăţii şi pârâtul C.G.şi fiul acestuia, C.E. G., s-a arătat faptul că reprezentanţii legali ai societăţii le-au făcut celor doi oferta de restituire a bunurilor din patrimoniul societăţii în schimbul sumei de 30.000 RON şi a autovehiculului  proprietatea societăţii pe care aceştia îl folosesc ilegal.

S-a mai reţinut de asemenea că cele două persoane au refuzat propunerea şi au solicitat suma de 100.000 RON şi autovehiculul, situaţie în care reprezentanţii societăţii au refuzat pretenţiile excesive şi nejustificate.

Analizând aceste înscrisuri, tribunalul nu poate reţine că ultima manifestare de voinţă a pârâtului C.G. poate fi apreciată ca o recunoaştere a datoriei pretinse de reclamantă, datorie care constă dintr-o creanţă stabilită din actele contabile ale societăţii, şi care de altfel a fost recunoscută prin înscrisul din 04.10.2004.

Ceea ce se pretinde că s-a recunoscut la data de 19.09.2007 este o altă datorie, o altă formă de pretenţie, de restituire a bunurilor ce aparţin societăţii , deţinute în mod ilegal de pârâţi, nicidecum pretenţia iniţială, de plată a unei sume de bani .

În concluzie, se apreciază că aspectele consemnate în procesul-verbal din 19.09.2007 nu reprezintă o recunoaştere de datorie, aşa cum s-a reţinut prin procesul verbal din 04.10.2004, pentru a întrerupe termenul de prescripţie care a început din nou să curgă , instantaneu, după recunoaşterea din 04.10.2004.

Prin urmare, nefiind întrerupt acest termen, el s-a împlinit la data de 04.10.2007, acţiunea de faţă fiind introdusă la data de 04.02.2009, deci după ce dreptul la acţiune s-a prescris.

Aspectul invocat de reclamantă, în sensul că pe rolul instanţelor ar mai fi existat o acţiune, care însă s-a perimat, prin lăsare în nelucrare, este irelevant din punctul de vedere al întreruperii termenului de prescripţie,deoarece ,pentru a produce efect întreruptiv, cererea de chemare în judecată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie introdusă la o instanţă judecătorească sau alt organ cu atribuţii jurisdicţionale, chiar dacă acestea nu ar fi competente; b) să fie serioasă, adică făcută cu scopul de a fi admisă; retragerea sau perimarea cererii de chemare în judecată probează lipsa intenţiei titularului dreptului de a acţiona (art. 16 alin. (2) din Decret; art. 1869 C.civ.); c) să fie admisă printr-o hotărâre irevocabilă; condiţia nu este îndeplinită atunci când cererea este respinsă ori anulată.

Astfel, acea acţiune nu a întrerupt cursul prescripţiei.

De asemenea nu poate fi reţinută ca fiind întreruptă prescripţia la data numirii lichidatorului judiciar în cauză , prin sentinţa 319/10.03.2008, deoarece această cauză nu este prevăzută printre cazurile de întrerupere enumerate în mod limitativ de art.16 din Decretul nr. 167/1958

În aceste condiţii, se apreciază că acţiunea de faţă este prescrisă, motiv pentru care se va admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune.

Văzând şi dispoziţiile legale invocate în considerente,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca inadmisibilă acţiunea în constatare formulată de reclamanta SC C. T. SRL, cu sediul în Mun. M., nr.14, jud. Gorj, prin lichidator judiciar I. I.IPURL împotriva pârâţilor C.G.şi C. A., domiciliaţi în M., str. P., nr.2, bl.G1, sc.5, et.1, ap.7, jud. Gorj.

Admite excepţia prescripţiei dreptului la acţiune pentru completarea la acţiunea introductivă .

Cu apel.

Pronunţată în şedinţa publică din 13 Mai 2009 la Tribunalul Gorj

Preşedinte, Grefier,

M.L. 15 Iunie 2009