Ac'iune ]n constatare

Sentinţă civilă 767 din 27.11.2018


Calitatea procesuală pasivă a Casei Teritoriale de Pensii, în litigiile privind reconstituirea vechimii în muncă în situaţia în care angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat/radiat)

La data de 19.02.2018 reclamanta D. M. a chemat în judecată pârâta Casa Judeţeană de Pensii M., solicitând să se constate că în perioada 01.10.1994-27.05.1998, a fost salariată, cu contract individual de muncă, la SC M. P. de F. SRL G. V., în funcţia de lucrător comercial, perioadă care constituie vechime în muncă, aşa cum rezultă şi din carnetul de muncă.

A arătat că a promovat acţiunea, având un interes justificat de faptul că, în carnetul de muncă s-au făcut menţiuni în anul 1998 de către ITM M., la terminarea activităţii, menţiuni potrivit cărora pentru luna octombrie 1994, aprilie 1995 şi perioada octombrie 1995- mai 1998, nu s-a făcut dovada executării contractului de muncă, deşi pe această perioadă a desfăşurat activitate, încasând lunar salariu.

A mai arătat că, faţă de dispoziţiile Codului muncii, dovada executării contractului de muncă se face prin prestarea muncii şi plata salariului de către angajator, astfel că din carnetul de muncă rezultă acest fapt, cu atât mai mult cu cât este menţionat şi numărul contractului de muncă.

Faţă de menţiunile făcute de ITM M. în carnetul de muncă, a arătat că acestea nu se datorează faptului că nu ar fi desfăşurat activitate ci că persoanele responsabile de la aceea vreme nu au prezentat lunar ITM statele de plată, potrivit legislaţiei în vigoare.

A mai arătat că perioada pentru care se face menţiunea de către ITM nu i se consideră vechime în muncă, respectiv stagiu de cotizare, în vederea pensionării, având în vedere că, îndeplineşte condiţiile de vârstă pentru pensionare la limită de vârstă, potrivit Legii 263/2010.

Concluzionând, a susţinut că menţiunea din carnetul de muncă s-a făcut în mod abuziv, atâta timp cât nu s-a menţionat în ce constă neexecutarea contractului de  muncă, iar menţiunile din carnet au rămas valabile fiind confirmate de societate.

În dovedirea acţiunii a solicitat proba testimonială.

În drept, reclamanta şi-a  întemeiat cererea pe dispoziţiile art.35 Cod procedură civilă şi art.279 Codul muncii.

În susţinerea acţiunii a depus la dosar în copie cartea de identitate şi carnetul de muncă.

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii M. a formulat şi depus întâmpinare prin care, faţă de solicitarea reclamantei, a arătat că, menţiunile din carnetul de muncă au fost făcute de către ITM ca urmare a nedepunerii de către angajator a statelor de plată pe perioada în litigiu,  potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. 2, lit. b) din Legea 130/1999, incidentă în cauză la aceea vreme, iar nerespectarea acestei obligaţii a angajatorului, atrăgea răspunderea contravenţională a acestuia.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor Legii 108/1999, art. 6, inspectorii ITM aveau şi obligaţia de a controla angajatorii cu privire la stabilirea şi acordarea  drepturilor salariale ce decurg din contractul individual de muncă.

Pârâta a arătat că, potrivit înscrisurilor din carnetul de muncă, reclamanta a fost salariată fără întrerupere în perioada 01.10.1994-27.05.1998, în baza contractului individual de muncă nr. 8396/1994, apreciind că întrucât înscrierile din carnetul de muncă au fost confirmate de angajator, ca fiind valabile, nu i se poate imputa reclamantei nerespectarea obligaţiei legale pe care o avea, la aceea vreme angajatorul, respectiv aceea de a depune periodic statele de plată la ITM.

Instanţa din oficiu, în baza rolului activ a solicitat relaţii de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul M., referitor la statutul juridic al SC M. P. de F. SRL Gura Văii, relaţii comunicate cu adresa nr. 4989/13.04.2018.

Din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul M. rezultă că societatea SC M. P. de F. SRL G. V. nu a fost identificată  în baza de date ale Oficiului Registrului Comerţului.

Potrivit art. 41 din Legea 31/1990 societatea este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului; din acest moment poate fi subiect de drept cu drepturi şi obligaţii iar sfârşitul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice este urmat de momentul încetării capacităţii de folosinţă şi coincide cu încetarea persoanei însăşi.

Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise  (art. 251, alin.1 Cod civil).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr 2/2016 a statuat că atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat/radiat) justifică calitate procesuală pasivă Casa Teritorială de Pensii, în litigiile privind reconstituirea vechimii în muncă.

Calitatea procesuală pasivă presupune existenţa identităţii între persoana pârâtului şi cel obligat în cadrul aceluiaşi raport juridic, identitate care nu poate fi stabilită în cazul de faţă.

Prin sentinţa nr.249/19.04.2018 a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de Pensii M. şi s-a respins acţiunea

Împotriva sentinţei, în termen legal, a declarat apel reclamanta D. M. solicitând în principal, în baza dispoziţiilor art. 480 alin. 3 NCPC, anularea sentinţei atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe, iar în subsidiar, anularea sentinţei atacate şi judecarea pricinii de către instanţa de apel din următoarele motive:

Prin Decizia nr. 2082/04.09.2018 pronunţată de Curtea de Apel Craiova  a fost admis apelul declarat de apelanta-reclamantă D. M. în contradictoriu cu intimata-pârâtă Casa Judeţeană de Pensii M. având ca obiect acţiune în constatare.

A fost anulată sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare, aceleiaşi instanţe, Tribunalul M.

Cauza a fost  înregistrată pe rolul Tribunalului M. cu nr. 457/101/2018*.

 Din oficiu au fost solicitate relaţii de la  Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul M. şi ITM M. relaţii ce au fost comunicare cu adresa nr. 17299/22.10.2018 de către Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul M. şi cu adresa nr. 6796/21.11.2018 de către ITM M.

Prin încheierea de şedinţă din 13.11.2018 s-a suplimentat proba cu martori şi înscrisuri.

Analizând acţiunea în raport de actele şi lucrările dosarului şi de dispoziţiile legale incidente în materie, Tribunalul constată şi reţine următoarele:

Prin cererea introductivă de instanţă reclamanta D. M. a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii M. să se constate că în perioada 01.10.1994-25.05.1998 a fost salariată la SC M. P. de F. SRL G. V. având funcţia de lucrător comercial, perioadă ce reprezintă vechime în muncă.

Din relaţiile comunicate de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul M. cu adresa nr. 17299/22.10.2018, rezultă că societatea SC M. P. de F. SRL G. V. a fost radiată în data de 03.08.2009 (fila 20).

Potrivit art. 41 din Legea 31/1990 societatea este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului; din acest moment poate fi subiect de drept cu drepturi şi obligaţii iar sfârşitul capacităţii de exerciţiu a persoanei juridice este urmat de momentul încetării capacităţii de folosinţă şi coincide cu încetarea persoanei însăşi.

Persoanele juridice supuse înregistrării încetează la data radierii din registrele în care au fost înscrise  (art. 251, alin.1 Cod civil).

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia nr 2/2016 a statuat că atunci când angajatorul nu mai există din punct de vedere juridic (lichidat/radiat) justifică calitate procesuală pasivă Casa Teritorială de Pensii, în litigiile privind reconstituirea vechimii în muncă.

Pe fondul cauzei se reţine că, între reclamantă în calitate de angajat ca lucrător comercial şi SC „M. P de F.” SRL în calitate de angajator a fost încheiat contractul individual de muncă, pe perioadă nedeterminată, cu începerea activităţii pe data de 1.10.1994, contract înregistrat sub numărul 8396 din data de 19.12.1994, (f. 30-31 dosar), în registrul Camerei de muncă din cadrul Direcţiei muncii şi protecţiei sociale a jud. M.

Din adresa nr. 6796/21.11.2018 a ITM M. (f. 36 dosar) şi copiile ştatelor de plată depuse la dosar de către aceeaşi instituţie, (f.37-48), reiese că, pe perioada 01.10.1994-01.04.1995 şi 01.05.1995-01.10.1995, reclamanta a primit salariul de la SC M. P. de F. SRL G. V.

În Carnetul de muncă al reclamantei, (f. 6 dosar), se află consemnat faptul că, în perioada 01.10.1994-27.05.1998 reclamanta a prestat muncă în folosul SC M. P. de F. SRL G. V. în calitate de lucrător comercial, menţiuni ce poartă viza de verificare a valabilităţii înregistrărilor efectuate de unitate, semnătura administratorului şi sigiliul unităţii angajatoare.

Martorul D. I. audiat în cauză, (fila 52 dosar) a declarat că, în perioada dedusă judecăţii, reclamanta a fost salariată la SC M. P. de F. SRL G. V. având funcţia de lucrător comercial cu contract individual de muncă,  pe perioadă nedeterminată şi personal a făcut această menţiune în carnetul de muncă al reclamantei iar în perioada 01.10.1994-25.05.1998 au fost reţinute şi virate contribuţiile obligatoriu către bugetul asigurărilor de stat.

Martora  B. M.  audiată în cauză (fila 51 dosar)  a declarat că, reclamanta  în perioada 01.10.1994-25.05.1998 a fost salariată la SC M. P.de F. SRL G. V. având funcţia de lucrător comercial cu contract individual de muncă, cu normă întreagă de 8 ore şi a primit în fiecare lună salariu.

Potrivit art. 16 alin. 5 din Codul muncii, munca prestată în baza unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

Potrivit art. 279 alin. 2 din acelaşi cod, după data abrogării Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările ulterioare, vechimea în muncă stabilită până la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu posedă carnet de muncă, de către instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept prezentate mai sus se apreciază că  acţiunea este întemeiată urmând a fi admisă şi se va  constata că, în perioada 01.10.1994-27.05.1998, reclamanta a prestat activitate în calitate de lucrător comercial, în baza unui contract individual de muncă, în beneficiul Sc „M. P. de F.” SRL G. V. perioadă ce constituie vechime în muncă.

Hotărârea este definitivă prin respingerea apelului