Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului Penal din 1969,din alte caue decât comiterea unei noi infracţiuni.

Decizie 418 din 26.03.2015


Revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei cu închisoarea aplicată în baza Codului Penal din 1969,din alte caue decât comiterea unei noi infracţiuni.

  Rezumat: Articolul 22 alin.2 din Legea nr.187/2012 prevede că în cazul în  care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

Prin sentinţa penală nr.119 din 4 septembrie 2014, Judecătoria Corabia, în baza art. 583 N.C.p.p., a admis sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

În baza art. 86 ind 4 alin.2 V.C.pen. rap. la art. 15, art.16 din Legea nr. 187/2012 privind aplicarea N.C.pen., s-a revocat suspendarea executării sub supraveghere a executării pedepsei de 1 an închisoare, pe un termen de încercare de 3 ani, aplicată inculpatului C. M. N., prin sentinţa penală nr. 48/21.03.2013 pronunţată de Judecătoria Corabia în dosarul penal 347/213/2013, rămasă definitivă prin decizia nr. 2394/05.12.2013 a Curţii de Apel Craiova.

S-a dispus executarea în întregime a pedepsei menţionată mai sus, în regim de detenţie.

S-a aplicat condamnatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II a şi lit. b vC.p., cu referire la art. 8 CEDO şi cauza Sabou şi Pîrcălab împotriva României, pe durata executării pedepsei principale şi în condiţiile prevăzute de art. 71 vC.p..

Cheltuielile judiciare avansate de stat au rămas în sarcina statului.

Pentru a pronunţa această sentinţă, prima instanţă a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Corabia sub nr. 891/213/2014 Serviciul de Probaţiune Olt a solicitat instanţei verificarea condiţiilor art. 86 ind. 4 C.p. cu privire la condamnatul C. M. N..

Prin sentinţa penală nr. 48 din 21.03.2013 a Judecătoriei Corabia, pronunţată în dosarul penal nr. 347/213/2013, definitivă prin decizia nr. 2394/05.12.2013 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul C. M. N., a fost condamnat la  pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.208, 209 al.1, lit.a, g şi  i Cp, cu aplic art. art.99 alin 3 C.p. şi art. 320 ind 1 C.p.p.

Ca modalitate de executare s-a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, fixându-se conform art. 86³ alin. 1 C.p. măsurile de supraveghere ce vor trebui a fi  respectate de către condamnat pe perioada termenului de încercare de 3 ani stabilit conform art. 86² C.p.

În dispozitivul sentinţei sus-menţionate sunt precizate măsurile de supraveghere pe care inculpatul este obligat să le respecte pe durata termenului de încercare, respectiv:

- să se prezinte la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, la datele fixate;

- să anunţe în prealabil orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea;

- să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lor de existenţă;

- să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă.

În baza art. 863 al. 3 Cod penal, inculpatului i s-a pus în vedere să urmeze un curs de învăţământ sau de calificare.

Deşi persoana condamnată a fost convocată prin adresele 112N/13.12.2013 şi nr. 57/07.01.2014 pentru a se prezenta la Serviciul de Probaţiune Olt în data de 19.12.2013, aceasta nu s-a prezentat şi nu a motivat în nici un fel acest fapt. Prima dintre convocări, expediată cu confirmare de primire a fost semnată de către destinatar.(f.8).  Neprezentându-se, condamnatului i-au fost transmise de către Serviciul de Probaţiune Olt două avertismente scrise fiind totodată convocat prin fiecare dintre ele însă inculpatul nu a dat curs acestora.

Ulterior, în urma verificărilor efectuate de Politia Tia Mare s-a constatat că persoana condamnată a plecat la muncă în străinătate din data de 19.12.2013, fapt confirmat si de tatăl condamnatului.(f.12, 13).

Întrucât condamnatul nu s-a prezentat la datele stabilite la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt, nu a anunţat în prealabil schimbarea de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă, nu a comunicat informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă, nu s-a prezentat nici la termenele acordate de instanţa de judecată în prezentul dosar, s-a apreciat că prin atitudinea sa condamnatul nu a îndeplinit, cu rea-credinţă, măsurile de supraveghere ce i-au fost impuse prin sentinţa penală nr. 48 din 21.03.2013 a Judecătoriei Corabia, pronunţată în dosarul penal nr. 347/213/2013, definitivă prin decizia nr. 2394/05.12.2013 a Curţii de Apel Craiova.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia, solicitând admiterea apelului, desfiinţarea hotărârii primei instanţe pentru nelegalitate, întrucât în mod greşit prima instanţă a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei de 1 an închisoare, dispunând executarea acesteia în regim de detenţie, deoarece dispoziţiile art.22 alin.2 din Legea nr.187/2012 stipulează, în ceea ce priveşte regimul sancţionator aplicabil minorilor, că în cazul în care suspendarea executării unei pedepse se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

Prin decizia penală nr. 418 din 26 martie 2015 pronunţată de Curtea de Apel Craiova în dosarul nr.891/213/2014 s-au disăus următoarele:

Admite apelul declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Corabia

Desfiinţează sentinţa penală atacată şi rejudecând.

Admite sesizarea Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Olt.

Revocă suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei de un an închisoare aplicată inculpatului C. M. N., prin s.p 48/21.03.2013 a Judecătoriei Corabia, definitivă prin d.p 2394/05.12.2013 a Curţii de Apel Craiova şi înlocuieşte pedeapsa închisorii cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă de un an.

Cheltuielile judiciare efectuate de prima instanţă rămân în sarcina statului, din care 100 lei reprezintă onorariu avocat oficiu.

Definitivă.

În motivarea deciziei s-au arătat următoarele:

Se constată că prin s.p.nr.48 din 21.03.2013 a Judecătoriei Corabia, pronunţată în dosarul penal nr. 347/213/2013, definitivă prin decizia nr. 2394/05.12.2013 a Curţii de Apel Craiova, inculpatul C. M. N., a fost condamnat la  pedeapsa de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. şi ped. de art.208 ,209 al.1, lit.a, g şi  i Cp anterior, cu aplic art. art.99 alin 3 C.p. anterior şi art. 320 ind 1 C.p.p. anterior, stabilindu-se ca modalitate de executare suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei prev.de art.861 Cod penal anterior.

Deşi a fost convocat de către Serviciul de Probaţiune Olt, acesta nu s-a prezentat şi nici nu a motivat în vreun fel acest fapt.

Potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.187/2012, cu modificările ulterioare, măsura suspendării executării pedepselor aplicate în baza Codului penal din 1969 pentru infracţiuni comise în timpul minorităţii se menţine şi după intrarea în vigoare a Codului penal.

Cu toate acestea, dispoziţiile art.864 alin.2 Cod penal anterior, stipulează că în cazul în care cel condamnat nu îndeplineşte, cu rea credinţă, măsurile de supraveghere prevăzute de lege ori obligaţiile stabilite de instanţă, aceasta revocă suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, dispunând executarea în întregime a pedepsei.

Cu toate acestea, art.22 alin.2 din Legea nr.187/2012 prevede că în cazul în  care suspendarea executării unei pedepse cu închisoarea aplicată în baza Codului penal din 1969, se revocă din alte cauze decât comiterea unei noi infracţiuni, pedeapsa închisorii se înlocuieşte cu măsura educativă a internării într-un centru educativ pe o perioadă egală cu durata pedepsei suspendate, dar nu mai mult de 3 ani.

Ca atare, prima instanţă în mod greşit a revocat suspendarea executării sub supraveghere a pedepsei şi a dispus executarea în regim de detenţie, încălcând astfel dispoziţiile legale susmenţionate care au caracter imperativ.