Soluţionarea capătului de cerere patrimonial

Decizie 4175/R din 06.06.2013


Soluţionarea capătului de cerere patrimonial prin admiterea excepţiei inadmisibilităţii pentru neîndeplinirea procedurii prealabile directe, fără a se observa din conţinutul invitaţiei la conciliere faptul că sunt îndeplinite condiţiile acestei concilieri, impune casarea cu trimitere primei instanţe pentru a se pronunţa pe fondul respectivei cereri.

•C. pr. civ.  – art. 720 indice 1

Concilierea prealabilă pentru mai multe capete de cerere trebuie analizată distinct, pentru fiecare din ele sub aspectul condiţiilor ce se cer a fi îndeplinite conform art. 720 ind.1 C.pr. civ.

Prin sentinţa nr.4843/19.12.2012, Tribunalului Harghita a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocate de pârâtul Oraşul Bălan şi în consecinţă, a respins acţiunea formulată de reclamanta A. D. I. Hargita VIZ– Miercurea Ciuc, având ca obiect obligarea pârâtului la plata sumei de 74071,54 lei reprezentând cheltuieli pentru revizuirea aplicaţii „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Harghita, ocazionate Asociaţiei prin retragerea intempestivă din ADI Hargita VIZ, precum şi pentru cotizaţiile neplătite şi majorările calculate cât timp UAT Oraşul Bălan a fost membru în asociaţie, în cuantum de 9.229 lei.

Instanţa de fond a reţinut că reclamanta nu a îndeplinit procedura prealabilă, deoarece pârâtul a fost chemat la conciliere (f.5), dar pentru alte sume, respectiv 30.000 Euro, în loc de 74.071,54 lei pentru refacerea documentaţiei şi 6.238 lei în loc de 9.224 lei, reprezentând cotizaţie neplătită, în invitaţie fiind indicate şi alte pretenţii neprecizate reprezentând despăgubiri pentru întârziere cu un an a proiectului. Pentru ziua fixată pentru conciliere directă, pârâtul a solicitat precizarea cuantumului  prejudiciului şi anexarea documentelor justificative (f.7), iar în procesul-verbal de conciliere, reclamanta a hotărât că va comunica o precizare exactă a prejudiciului şi a celorlaltor pretenţii, arătând totodată că întâlnirea respectivă îndeplineşte condiţiile concilierii directe. Instanţa de fond a constatat că cele două afirmaţii din procesul-verbal de conciliere se exclud şi că nu poate fi vorba despre o veritabilă negociere în vederea stingerii procesului pe cale amiabilă câtă vreme reclamanta nu a comunicat pârâtului pretenţiile sale neechivoce şi temeiul legal, reţinându-se că procedura concilierii directe nu este pur formală.

Hotărârea primei instanţe a fost atacată cu recurs de reclamanta ADI HARGITA VIZ solicitând modificarea sau casarea şi trimiterea dosarului pentru rejudecare.

În motivarea căii de atac, reclamanta a invocat o serie de aspecte legate de fondul cauzei deduse judecăţii, începând cu momentul în care Oraşul Bălan a devenit membru în Asociaţie şi continuând cu HCL nr.89/2009 prin care s-a aprobat studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor de apă şi canalizare a Oraşului Bălan şi HCL nr.83/2010 prin care s-a aprobat retragerea Oraşului Bălan din ADI începând cu 01.01.2011 şi efectele acestei retrageri.

Referitor la procedura concilierii directe, recurenta a precizat că aceasta îndeplineşte cerinţele prevăzute de art.7201 Cod procedură civilă, că invitaţia de conciliere prezintă mai multe capete  de pretenţii şi chiar dacă pentru unele  nu ar fi îndeplinite condiţiile legale, acest lucru nu poate afecta capetele de cerere ale căror întindere a fost cunoscută şi chiar precizată în cadrul invitaţiei, fiind vorba şi despre cotizaţiile anuale cu privire la care pârâtul nu solicită informaţii suplimentare, temeiul  acestora fiind HG nr.855/2008 şi HCL nr.49/2008. S-a făcut precizarea că cererea de chemare în judecată cuprinde situaţia actualizată cu includerea cotizaţiei pentru anul 2011, până la momentul excluderii UAT Bălan dintre membrii Asociaţiei, în urma adoptării Hotărârii AGA  din 6/2011, în valoare de 1040 lei şi a penalităţilor aferente calculate conform art.11 lit.b din Statut.

Referitor la plata cheltuielilor pentru revizuirea aplicaţiei „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Harghita”, recurenta a precizat că revizuirea aplicaţiei a fost suportată de ea şi SC H., Operator regional, în valori egale de câte 74.071,54 lei, în total aproximativ 30.000 euro, iar concilierea directă din 10.11.2011 era prevăzută să se desfăşoare între cele trei părţi implicate, cu menţiunea că suma exactă putea fi stabilită numai după achitarea integrală şi ducerea la bun sfârşit a contractului.

Intimatul pârât Oraşul Bălan a formulat întâmpinare solicitând respingerea recursului deoarece  prin adresa nr.6001/2011 a solicitat lămuriri  cu privire la conţinutul despăgubirilor în condiţiile în care pretenţiile au fost formulate generic,  învederând faptul că nici în ceea ce priveşte cotizaţiile anuale nu s-a comunicat modul de calcul sau vreun document în acest sens.

Analizând hotărârea atacată prin prisma motivelor invocate, ţinând seama de faptul că prima instanţă, a pronunţat o soluţie pe excepţie inadmisibilităţii, nu pe fondul cauzei deduse judecăţii, instanţa de recurs constată că recursul este fondat doar cu privire la soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii cu privire la solicitarea plăţii cotizaţiei neplătite pentru perioada în care pârâtul a fost membru în Asociaţie.

Invitaţia la conciliere pentru data de 10.11.2011 (f.5 dosar fond) se referă la „un fapt generator de prejudiciu în valoare de 30.000 euro, necesare refacerii documentaţiei procedurii din faza studiului de fezabilitate”, acest fapt generator de prejudiciu fiind retragerea Oraşului Bălan din Asociaţie, la cotizaţia anuală datorată conform prevederilor statutului în valoare totală de 6.238 lei şi la despăgubiri  pentru prejudiciul rezultat din greşeală directă a UAT Bălan. Constând în întârziere cu mai mult de un an a „Proiectului  extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi de canalizare în judeţul Harghita”.

În răspunsul formulat de pârât prin adresa nr.220/10.11.2011 (f.7 dosar fond) acesta cere să fie precizate exact cuantumul prejudiciului şi documentele justificative, fără să emită vreo obiecţie legată de suma solicitată cu titlu de cotizaţie.

În procesul-verbal nr.2640/10.11.2011 (f.8 dosar fond) reclamanta consemnează că urmează să comunice pârâtului precizarea exactă a prejudiciului  precum şi celelalte pretenţii, toate fiind consecinţa retragerii, astfel că, aşa cum corect a constatat instanţa de fond, cu privire la „faptul generator de prejudiciu în valoare de 30.000 euro” şi despăgubiri pentru întârzierea proiectului, nu a fost îndeplinită procedura prealabilă prescrisă de lege.

Detaliile prezentate în motivarea recursului legate de suportarea aplicaţiei „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Harghita) şi de modul de suportare a cheltuielilor de câte 74.071,54 lei (în total aprox.30.000 euro) de fiecare dintre părţi, fiind vorba despre părţile aflate în litigiu precum şi SC H., trebuia să fie menţionate în invitaţia la conciliere. În plus, însăşi recurenta precizează că suma exactă putea fi stabilită numai după achitarea integrală, la data invitaţiei la conciliere putând fi doar estimată, aspecte mai mult decât relevante pentru aprecierea asupra modalităţii de îndeplinire a procedurii prealabile a negocierii directe.

Cert este că modul în care reclamanta a formulat invitaţia la conciliere pentru suma de 30.000 euro nu poate să ducă la constatarea unei legături cu suma de 74.071,54 lei  solicitată prin cererea de chemare în judecată.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind suma de 9.224 lei reprezentând cotizaţia neplătită şi majorările de întârziere instanţa constată că invitaţia la conciliere îndeplineşte condiţiile unei proceduri prealabile deoarece se referă clar la cotizaţia anuală, la perioadele în care pârâtul  a fost membru al Asociaţiei şi faptul că în acţiune este indicat un  alt cuantum calculându-se şi penalităţi nu înseamnă că pârâtul nu putea cunoaşte cu ce titlu este cerută suma şi cuantumul era oricum determinabil, pentru perioada în care avea calitatea de membru al Asociaţiei, atât cuantumul  cât şi penalităţile fiind prevăzute în statut, act asumat de părţi.

Pentru considerentele arătate, văzând şi prev.art.312 alin.5 Cod procedură civilă, instanţa a adms recursul şi a casat parţial sentinţa atacată dispunând trimiterea cauzei Tribunalului Harghita pentru a judeca pe fond cererea reclamantului privind obligarea pârâtului la plata cotizaţiei.