Abuz

Sentinţă penală 348 din 20.10.2014


DOSAR  PENAL NR.////842/2014

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA  HÂRŞOVA

JUDEŢUL CONSTANŢA

SENTINȚA PENALA NR.//

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN : .2014

PREŞEDINTE : S.R.M.

GREFIER : GH. C.

Ministerul  Public  a fost reprezentat de procuror : C.M.

S-a luat în examinare cauza penală privind pe inculpatul M.S.  domiciliat în (…), trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere , prev. de art. 238 C.pen. , cu aplic. art. 5  C.pen.,  prin Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova nr. /P/2013 din .2014.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de //.2014 şi au fost consemnate în încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanţa, a amânat pronunţarea la data de ///.2014, când s-a pronunţat. 

I N S T A N Ț A

I.Situaţia de fapt şi încadrarea juridică reţinută prin rechizitoriu

Prin rechizitoriul nr. ///P/2013 din data de ///.2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova, înregistrat pe rolul acestei instanţe pe data de // 2014 sub nr. ///842/2014, s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată în stare de libertate a inculpatului M.S., pentru săvârşirea infracţiunii de abuz de încredere prevăzută de art.238 cod penal cu aplicarea  art.5 Cod Penal.

În actul de sesizare al instanţei s-a reţinut în esenţă că, inculpatul M.S. şi-a însuşit autoturismul marca Dacia Break 1310 de culoare roşie, cu nr.de înmatriculare ///, aparţinând persoanei vătămate  D.V.I. şi care a dispus de acel bun prin vânzare după ce în prealabil l-a demontat.

Persoana vătămată D.V.I. s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 600 lei.

Pentru dovedirea situației de fapt au fost menționate următoarele mijloace de probă: referat de terminare a urmăririi penale, ordonanţă de punere în mişcare a urmăririi penale, rezoluţia de efectuare în continuare a urmăririi penale, ordonanţa de începere a urmăririi penale, plângerea şi declaraţiile persoanei vătămate D.V.I., declaraţiile martorului Ş.C., declaraţiile inculpatului, proces –verbal de aducere  la cunoştinţă a punerii în mişcare a urmăririi penale, proces-verbal de aducere la cunoştinţă a calităţii de suspect, fişă cazier judiciar inculpat.

II.Desfăşurarea cercetării judecătoreşti

Prin încheierea de ședință din ///.2014, în baza art. 346 alin.2 Cod procedură penală, s-a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul nr. ///P/2013 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârşova privind pe inculpatul  M.S. a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală și s-a dispus începerea judecății cauzei ce formează obiectul dosarului nr. ///842/2014.

La termenul de judecată din //.2014, inculpatul a solicitat aplicarea în cauză a procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, solicitare încuvinţată  de instanță .

III.Situaţia de fapt reţinută de către instanţă

La data de ///.2013, organul de cercetare penală a fost sesizat prin plângere penală formulată de către persoana vătămată D.V.I.,care arăta că în cursul lunii decembrie 2012 i-a incredinţat inculpatului un autoturism marca Dacia 1310, cu nr de înmatriculare  ///, pentru ca acesta din urmă să  demonteze o parte din piese, apoi să înapoieze persoanei vătămate caroseria şi piesele demontate, însă inculpatul a înstrăinat caroseria fără să aibă acordul persoanei vătămate, martorului C.C..

Audiat inculpatul a recunoscut săvârşirea faptei, însă a precizat că în ce priveşte returnarea caroseriei, l-ar fi solicitat în mai multe rânduri pe persoana vătămată să vină să o ia, dar  acesta nu a venit, motiv pentru care, pentru că persoana vătămată îi datora suma de 200 lei, a vândut caroseria unei persoane de etnie romă.

Audiat inculpatul atât în cursul urmăririi penale cât şi în timpul judecăţii a recunoscut şi regretat fapta.

IV.Încadrarea juridică a faptelor reţinută de către instanţă

Fapta  inculpatului M.S. care şi-a însuşit autoturismul marca Dacia Break 1310 de culoare roşie, cu nr.de înmatriculare ///, aparţinând persoanei vătămate  D.V.I. şi care a dispus de acel bun prin vânzare după ce în prealabil l-a demontat întruneşte elementele constitutive ale infractiunii, de abuz de încredere prevăzută de art. 238 cod penal cu aplicarea  art.5 Cod Penal.

V.Individualizarea judiciară a pedepsei

Conform art. 74 C.pen. 2009 stabilirea duratei ori a cuantumului pedepsei se face în raport cu gravitatea infracţiunii săvârşite şi cu periculozitatea infractorului, care se evaluează după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a infracţiunii, precum şi mijloacele folosite; starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită; natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale infracţiunii; motivul săvârşirii infracţiunii şi scopul urmărit; natura şi frecvenţa infracţiunilor care constituie antecedente penale ale infractorului; conduita după săvârşirea infracţiunii şi în cursul procesului penal; nivelul de educaţie, vârsta, starea de sănătate, situaţia familială şi socială.

Totodată, instanţa are în vedere  faptul că a fost sincer şi a recunoscut fapta săvârşită pe tot parcursul procesului penal, precum şi condiţiile în care a fost săvârşită, scopul şi urmările produse.

Aşadar, instanţa consideră că este necesară aplicarea în cauză a unei pedepse cu închisoarea, însă cu suspendarea pedepsei sub supraveghere conform art. 861 C.pen. 1969, legea mai favorabilă în acest caz fiind prezumată de către legiuitor prin art. 17 LPANCP ca fiind legea veche.

În ceea ce priveşte limitele de pedeapsă, instanţa va avea în vedere limitele de pedeapsă prev. de art. 238 N .C.pen. [3 luni – 2 ani] reduse  cu o treime, conform art. 396 alin. 10 C.pr.pen. 2010 [2 luni – 1 an si 4 luni].

Aşadar, având în vedere circumstanțele reale și personale ale cauzei, instanţa va stabili o pedeapsă cu închisoare de 2  luni pentru infracţiunea de abuz de încredere.

În ceea ce priveşte modalitatea de executare a pedepsei, instanţa apreciază, în contextul probelor administrate, că scopul educativ și preventiv al pedepsei poate fi atins şi fără executarea efectivă a acesteia în regim de detenţie, aplicarea pedepsei fiind un avertisment suficient de puternic pentru îndreptarea comportamentului social al inculpatului, care poate fi reintegrat social şi reeducat şi fără izolare în regim de detenţie, având, totodată în vedere și dispozițiile art. 17 din Legea nr. 187/2012.

Instanţa constată că infracţiunea a fost săvârşită în termenul de încercare, respectiv prin sentinţa penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârşova inculpatul M.S. a fost condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni cu suspendare în temeiul art.81-82 VCP

În baza art.83 din VCP

Revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârşova.

Adaugă pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată în prezenta cauză la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ///.2011 a Judecătoriei Hârşova. Inculpatul M.S. execută pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului M.S. pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni.

In baza art.86/3 alin.1 C.pen

Pe durata termenului de incercare inculpatul M.S. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

a)sa se prezinte, la datele fixate, la organul desemnat cu supravegherea sa;

b)sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

c)sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

d)sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.86/3 alin.3 C.pen

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune de pe linga Tribunalul Constanţa- caruia  i  se comunica datele de la lit. a- d.

Nu în ultimul rând, în temeiul art.359 C.proc.pen., va pune în vedere inculpatului că acest mod de individualizare a executării pedepsei implică, corelativ, revocarea suspendării condiţionate şi executarea pedepsei în întregime în regim penitenciar, dacă va săvârşi din nou vreo infracţiune în cursul termenului de încercare.

VI.Latura civilă

În cursul urmăririi penale persoana vătămată s-a constituit parte civilă cu suma de 600 lei.

Instanţa reţine că una dintre condiţiile răspunderii civile delictuale este dovada existenţei unui prejudiciu cert, atât sub aspectul existenţei sale dar şi cu privire la întinderea acestuia. Nu în ultimul rând instanţa constată că în ceea ce priveşte latura civilă a cauzei sunt aplicabile dispoziţiile legale din materia civilă, referitoare la principiul disponibilităţii şi sarcina probei, simplele afirmaţii ale părţii civile nefiind suficiente pentru admiterea acţiunii civile.

În baza acestor considerente şi având în vedere că persoana vătămată nu a dovedit cuantumul şi întinderea prejudiciului, instanţa respinge actiunea civilă ca neîntemeiată.

VII.Cheltuieli judiciare

Având în vedere soluția de condamnare dispusă în cauză față de inculpat, în baza art. 274 alin. 1, 2 Cod procedură penală, obligă pe acesta la plata sumei de 200 lei cheltuieli judiciare către stat, cuantum determinat cu luarea în considerare a numărului termenelor de judecată din prezenta cauză, a procedurilor de citare și de comunicare realizate cu inculpatul și a cheltuielilor efectuate în cursul urmăririi penale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

În baza art.238 cod penal, raportat la art. 374-375 cod proc pen cu aplicarea art 5 NCP

Condamnă pe inculpatul M.S. -dom. în oraș Hârșova (…) la o pedeapsă de 2 luni închisoare.

Constată că infracţiunea a fost săvârşită în termenul de încercare

În baza art.83 din VCP

Revocă suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 6 luni închisoare dispusă prin sentinţa penală nr. ///2.2011 a Judecătoriei Hârşova.

Adaugă pedeapsa de 2 luni închisoare aplicată în prezenta cauză la pedeapsa de 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr. ////.2011 a Judecătoriei Hârşova. Inculpatul M.S. execută pedeapsa rezultantă de 8 luni închisoare.

În baza art 86 indice 1 VCP cu aplicarea art.5 NCP

Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere condiţionată a executării pedepsei aplicate inculpatului M.S. pe durata unui termen de încercare de 2 ani şi 8 luni.

In baza art.86/3 alin.1 C.pen

Pe durata termenului de incercare inculpatul M.S. trebuie sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere:

e)sa se prezinte, la datele fixate, la organul desemnat cu supravegherea sa;

f)sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile, precum si intoarcerea;

g)sa comunice si sa justifice schimbarea locului de munca;

h)sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele lui de existenta.

In baza art.86/3 alin.3 C.pen

Desemneaza ca organ de supraveghere Serviciul de Probatiune de pe linga Tribunalul Constanţa- caruia  i  se comunica datele de la lit. a- d.

In baza art.359 C.proc.pen

Atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art.86/4 C.pen a caror nerespectare duce la revocarea beneficiului suspendarii  executarii pedepsei sub supraveghere.

În baza art.397 cod proc pen

Respinge actiunea civilă ca neîntemeiată.

În baza art.398 NCPP raportat la art.274 alin 1 NCPP obligă pe inculpatul M.S. la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în cuantum de 200 lei.

Cu apel în 10 zile de la comunicarea copiei minutei

Pronunţată în şedinţă publică, azi 20 Octombrie 2014

PREȘEDINTE, GREFIER,

 S.R.M.  GH.C.