Contestație la executare

Hotărâre 500 din 18.03.2014


DOSAR NR. …..

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MANGALIA

SENTINŢA CIVILĂ NR. ….

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ….

PREŞEDINTE:  A.C.D.

GREFIER:  M.V.

Pe rol, soluţionarea acţiunii civile având ca obiect contestaţie la executare privind pe contestatorii D.D.A, D.C.M. şi S.C. A.P. S.R.L. în contradictoriu cu intimata S.C. C.E.B.S.A.

Dezbaterile asupra fondului au avut loc în şedinţa publică din data de ….. şi au fost consemnate prin încheierea de amânare a pronunţării din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a amânat pronunţarea la data de …. şi respectiv ….

I N S T A N Ţ A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. … la data de …., contestatorii D.D.A, D.C.M. şi S.C. A.P.S.R.L. în contradictoriu cu SC C.E.B.SA, SC CRC SRL şi SC J.A. SRL, au formulat contestaţie la executare împotriva executării silite şi a tuturor actelor de executare întocmite în dosarul de executare silită nr. …. al B.E.J. S.I., inclusiv la popririle înfiinţate asupra veniturilor contestatorilor, încheierii nr. …………. a Judecătoriei Mangalia prin care a fost încuviinţată executarea silită, a încheierii din ….. prin care au fost stabilite cheltuielile de executare, somaţiile şi popririle emise în dosarul de executare nr. ….. al B.E.J. S.I., precum şi, în temeiul art. 718 Cod procedură civilă, suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, solicitând admiterea contestaţiei la executare şi anularea actelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. ….. al B.E.J. S.I..

În motivarea cererii, contestatorii au arătat că, la data de …. a fost încheiat contractul de credit nr. …. cu intimata creditoare, având ca împrumutat pe SC J.M.SRL şi D.D.A. şi D.C.M., în calitate de garant ipotecar, iar la datele de …. şi respectiv …. au fost încheiate actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2, în anul …. fiind deschisă procedura prevăzută de Legea 85/2006 împotriva SC J.M.SRL şi, urmare a acestei situaţii, la data de …. a fost încheiat actul adiţional nr. 3 la contract.

Au mai arătat contestatorii că, potrivit acestui contract, SC J.M.SRL are calitatea de împrumutat, D.D.A. şi D.C.M. au calitatea de garant fidejusor şi garant ipotecar, iar S.C. A.P.S.R.L. are calitatea de co-debitor, scadenţa finală a debitului fiind stabilită la data de …... Susţin contestatorii că, în perioada ……, a fost rambursat creditul prin bancă de către S.C. A.P.S.R.L. şi, întrucât se demarase executarea silită, diferenţa de sumă a fost achitată prin depunerea în contul executorului bancar al creditoarei, de către toţi contestatorii, creditul fiind stins în mod integral şi radiate garanţiile aferente a două imobile.

Faţă de această situaţie, apreciază contestatorii, este evident nelegală demararea executării silite pentru acelaşi credit achitat de aceştia, motiv pentru care au solicitat instanţei ca, în raport de probele ce se vor administra, să dispună admiterea contestaţiei, cu consecinţa anulării actelor de executare, menţionând că imobilul situat în Constanţa, str. ……, nr. …., jud. Constanţa ce a fost ipotecat în favoarea creditoarei, a fost înstrăinat prin licitaţie publică, fiind nelegală cererea creditoarei, chiar formulată prin mandatar, de a demara o altă executare silită pentru acelaşi credit, în condiţiile în care contestatorii au achitat în mod integral suma împrumutată.

Având în vedere că nu se menţionează în mod expres componenţa sumei, scadenţa acesteia, în raport de care să se stabilească dacă creanţa este prescrisă sau nu, contestatorii au invocat excepţia prescripţiei extinctive.

Apreciază contestatorii că încheierea prin care au fost stabilite cheltuielile de executare este nelegală, în condiţiile în care aceştia nu mai datorează nici o sumă către creditoare..

Pentru considerentele anterior expuse, contestatorii au solicitat instanţei ca, în raport de temeiurile de fapt şi de drept invocate, să dispună admiterea în tot a contestaţiei, cu consecinţa anulării tuturor actelor de executare emise în dosarul de executare …. al B.E.J. S.I., inclusiv a încheierilor, somaţiilor şi popririlor emise în acest dosar, precum şi a încheierii nr. ……… a Judecătoriei Mangalia prin care a fost încuviinţată executarea silită.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 711 şi urm., art. 700 şi urm., art. 718 şi art. 650 şi urm. Cod procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 1.000 lei, în baza chitanţei nr. …, depusă la dosar şi anulată de instanţă.

Cererii i-au fost anexate, în copie, următoarele înscrisuri: adresa înfiinţare poprire, adresa de executare silită prin înfiinţarea popririi, dovada de comunicare a acestora către contestatori, contract de limită de creditare nr. ….., actele adiţionale nr. 1, 2 şi 3 la contract, scadenţar credit, încheierea din …. a B.E.J. S.I., încheierea nr. …. a Judecătoriei Mangalia, somaţie emisă în dosarul de executare nr. …., chitanţele nr. ……, extras de cont în perioada ….. şi raport de activitate cont în perioada …...

În susţinerea cererii, contestatoarea au solicitat administrarea probei cu înscrisuri, proba cu interogatoriul intimaţilor şi a probei cu expertiza contabilă.

Prin precizările depuse la fila 102 din dosar, contestatorii au arătat că formulează contestaţie la executare şi împotriva SC CRC SRL, apreciind că aceasta trebuie să justifice calitatea de mandatar al creditoarei, în condiţiile în care, în actele de executare face referire la această calitate, iar în situaţia în care se va dovedi că aceasta nu are calitatea de mandatar a creditoarei, apreciază că se impune anularea tuturor actelor de executare, întrucât executarea a fost pornită de o altă persoană decât creditorul, iar în situaţia în care se va face dovada mandatului, apreciază că se impune menţinerea în cauză a acesteia, pentru opozabilitatea hotărârii.

Cât priveşte SC J.A. SRL, contestatorul D.D.A. arată că a înţeles să formuleze contestaţie şi în contradictoriu cu această societate, în calitate de terţ poprit, menţionând că, în urma demarării executării silite s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor acestuia realizate la SC J.A. SRL, apreciind că se impune citarea în cauză a terţului poprit pentru ca, în situaţia în care instanţa va constata întemeiată cererea acestuia şi va admite contestaţia, procedând la anularea popririi înfiinţată asupra veniturilor salariale ale acestuia, hotărârea să fie opozabilă şi terţului poprit.

Prin întâmpinarea depusă la filele 111-118 din dosar intimata SC C.E.B. SA a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca tardivă, iar pe fondul cauzei, ca nefondată şi neîntemeiată, menţionând că, întrucât obligaţiile de plată, în baza contractului de limită de creditare nr. ….. şi a actelor adiţionale la acesta, nu au fost achitate nici la scadenţele contractului şi nici după deschiderea procedurii falimentului faţă de împrumutat, a fost demarată procedura de executare silită împotriva debitorilor şi garanţilor, executare ce face obiectul dosarului de executare nr. …. instrumentat de B.E.J. S.I..

În temeiul dispoziţiilor art. 245 şi urm. Cod procedură civilă, intimata a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, în temeiul dispoziţiilor art. 714 Cod procedură civilă, menţionând următoarele:

- cu privire la tardivitatea contestaţiei împotriva măsurii de înfiinţare a popririi asupra veniturilor contestatorilor, în temeiul art. 714 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă, intimata a arătat că acţiunea a fost depusă cu depăşirea termenul de 15 zile, menţionând că la data de ….. executorul judecătoresc a emis către D.D.A. o adresă prin care îl înştiinţa cu privire la faptul că s-a procedat la înfiinţarea popririi asupra retribuţiei  pe care o primea de la angajatorul SC J.A. SRL, înştiinţare care a fost comunicată contestatorului la data de ….., acţiunea fiind înregistrată la instanţă la data de …., potrivit informaţiilor de pe portalul instanţelor de judecată.

- cu privire la tardivitatea contestaţiei împotriva executării silite însăşi, în temeiul art. 714 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, intimata a arătat că, potrivit dovezilor de comunicare aflate la dosarul de executare, atât somaţia emisă la data de ….., cât şi încheierea nr. …. a Judecătoriei Mangalia, au fost comunicate contestatorilor D.D.A. şi D.C.M. la data de ….., iar contestatoarei S.C. A.P.S.R.L. la data de …. şi, raportat la data înregistrării acţiunii, ….., contestaţia este tardiv formulată.

- cu privire la tardivitatea contestaţiei împotriva încheierilor emise de executorul judecătoresc, în temeiul art. 714 alin. 2 Cod procedură civilă, intimata a arătat că încheierea din …. a fost comunicată contestatorilor împreună cu somaţia şi încheierea de încuviinţare a executării silite, respectiv la data de …. contestatorilor D.D.A. şi D.C.M. şi la data de …… contestatoarei S.C. A.P.S.R.L.

Cu privire la cererea de suspendare a executării silite începută în dosarul de executare nr. ….., intimata a solicitat respingerea acesteia, ca nefondată, apreciind că  instanţa nu se poate pronunţa asupra acesteia decât după depunerea unei cauţiuni în cuantumul şi la termenul stabilit de instanţă, iar în situaţia depunerii cauţiunii, apreciază că instanţa va analiza legalitatea îndeplinirii formale a actelor de executare înainte de a decide asupra cererii de suspendare, acte care, în opinia băncii, sunt îndeplinite cu respectarea prevederilor legale.

Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca nefondată, apreciind că actele de executare au fost emise potrivit legii şi normelor în vigoare, executarea silită fiind începută în conformitate cu încuviinţarea executării silite dispusă de instanţa de judecată competentă, în baza încheierii nr. ….. a Judecătoriei Mangalia, în temeiul titlului executoriu reprezentant de contractul de credit nr. ….. şi actele adiţionale aferente, fiind respectate condiţiile de legalitate prevăzute de art. 665 Cod procedură civilă, în temeiul căreia au fost întocmite de executorul judecătoresc toate actele de executare prevăzute de lege, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi cuprinzând toate elementele legale şi comunicate contestatorilor.

Singurul motiv de nelegalitate invocat de contestatori cu privire la încheierea din data de ….., prin care s-au stabilit cheltuielile de executare în cuantum de ….. lei, a arătat intimata, îl reprezintă faptul că nu ar exista creanţa datorată, menţionând că nici cu privire la celelalte acte întocmite de către executorul judecătoresc, contestatorii nu au arătat care sunt motivele de nelegalitate pentru care le contestă.

A arătat intimata că executarea silită a societăţii contestatoare s-a solicitat pentru o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, conform art. 662 Cod procedură civilă, iar la data când s-a deschis pentru împrumutat procedura falimentului, respectiv …., creanţa a devenit scadentă de drept, conform  art. 112 alin. 4 din Legea insolvenţei.

Cu privire la sumele pe care contestatorii susţin că le-ar fi achitat, intimata a precizat că, la data de …., codebitorul S.C. A.P. S.R.L. rambursat suma de …..lei pentru stingerea parţială a debitului înregistrat de către SC J.M.SRL conform contractului de credit nr. …., iar cu privire la alte plăţi realizate de către contestatorii D.D.A. şi D.C.M., apreciază că aceştia nu au făcut dovada susţinerilor lor, chitanţele care însoţesc acţiunea reprezentând dovada încasării pentru alte credite acordate unor alţi clienţi ai băncii, respectiv SC S.S. SRL şi SC A.P.SRL, a căror plată a fost garantată de contestatori sau reprezentau plăţi pentru credit propriu, respectiv contractele de credit nr. …. şi nr. ….., susţinerile contestatorilor cu privire la faptul că debitul a fost stins integral fiind nefondate.

Cu privire la prescripţia extinctivă invocată de către contestatori, intimata a arătat că aceasta nu poate interveni cu privire la creanţa pe care o deţine împotriva contestatorilor, apreciind că termenul de prescripţie de 3 ani începe să curgă de la data când s-a născut dreptul de a solicita executarea silită, respectiv …., data declarării exigibilităţii creditului, iar cererea de executare a fost formulată la data de ….. şi nu se poate pune în discuţie o eventuală împlinire a termenului de prescripţie a dreptului de a cere valorificarea creanţei.

Faţă de cele sus-menţionate, intimata a solicitat respingerea contestaţiei la executare, ca nefondată şi neîntemeiată.

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 205 Cod procedură civilă.

Întâmpinării i-au fost anexate, în copie: decizia nr. ….. a Tribunalului Bihor, cererea intimatei cu privire la înscrierea acesteia în tabelul de creanţe al debitoarei SC J.M. SRL, buletinele procedurilor de insolvenţă nr. …., nr. …., extras de pe portalul Judecătoriei Mangalia cu privire la dosarul nr. ……, solduri conturi la data de ….. şi extras cont la data de …...

Prin întâmpinarea depusă la fila 140 din dosar, intimata SC J.A. SRL a arătat că a înfiinţat poprire pe veniturile contestatorului D.D.A., urmare a adresei de înfiinţare a popririi comunicată de B.E.J. S.I., iar în calitate de terţ poprit, s-a conformat solicitărilor executorului judecătoresc, menţionând că, în cazul în care instanţa va aprecia întemeiată contestaţia la executare şi va proceda la desfiinţarea popririi înfiinţate asupra veniturilor salariale ale contestatorului D.D.A., se va conforma dispoziţiilor instanţei.

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 205 şi urm. Cod procedură civilă.

Prin răspunsul la întâmpinarea formulată de intimata SC C.E.B. SA, contestatorii au solicitat respingerea excepţiei tardivităţii şi admiterea contestaţiei la executare, menţionând că au formulat contestaţia la executare în termen legal, creditul a fost stins în mod integral şi radiate garanţiile aferente a două imobile, solicitând respingerea apărărilor intimatei, ca nefondate.

Din oficiu, în temeiul rolului activ, instanţa a dispus emiterea unei adrese către B.E.J. S.I. pentru a depune la dosar copii certificate de pe actele întocmite în dosarul de executare nr. ….., înscrisuri care au fost depuse la filele 167-264 din dosar.

În şedinţa publică din …., contestatorii au precizat că, prin contestaţia la executare formulată, contestă executarea silită şi actele de executare comunicate contestatorilor după data de ….. şi nu cele comunicate anterior acestei date.

Ţinând seama de aceste precizări, instanţa a respins excepţia tardivităţii în formularea contestaţiei la executare invocată de intimata SC C.E.B. SA, prin întâmpinare, având în vedere că data comunicării adreselor de înfiinţare a popririi către contestatori este ….. şi a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimaţilor SC C.R.C.CRC SRL şi SC J.A.SRL.

Instanţa a încuviinţat, pentru ambele părţi, administrarea probei cu înscrisuri, iar pentru contestatori, administrarea probei cu interogatoriul intimatei şi proba cu expertiza contabilă, având ca obiective: stabilirea cuantumului creanţei solicitate, a sumei achitate de contestatori, componenţa acestei sume (rată, dobânzi, penalităţi) şi modul de stingere a creanţei, raportul de expertiză contabilă întocmit de expert P.O.M. fiind depus la filele 294-310 din dosar.

În temeiul rolului activ, instanţa a dispus emiterea unei adrese către intimata S.C. C.E.B.S.A., cu menţiunea de a comunica instanţei dacă a fost executată garanţia imobiliară ce a făcut obiectul actului adiţional nr. 2/…. la contractul de limită de creditare nr. …………. încheiat între intimată în calitate de bancă şi S.C. J. M. S.R.L. în calitate de împrumutat şi D.D.A. şi D.C.M. în calitate de garanţi ipotecari şi către lichidatorul judiciar D.&Co S.P.R.L., cu menţiunea de a comunica instanţei, dacă suma încasată în urma vânzării imobilului aparţinând S.C. J.M. S.R.L. ce face obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat de B.N.P. R.G. sub nr. ….. a fost distribuită societăţii de credit S.C. C.E.B. S.A. sau planul de distribuţie a sumei încasate din această vânzare, relaţiile solicitate de instanţă fiind depuse la filele 344-345 şi 358-366 din dosar.

Din analiza materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

La data de ….. a fost încheiat contractul de limită de creditare nr. …. între C.E.B.(Romania) SA, şi SC J.M. SRL, în calitate de împrumutat şi D.D.A. şi D.C.M., în calitate de garanţi ipotecari (filele 12-24).

Ulterior, la datele de …. şi respectiv ….. au fost încheiate actele adiţionale nr. 1 şi nr. 2 (filele 184-191), iar ca urmare a deschiderii procedurii prevăzută de Legea 85/2006 împotriva S.C. J.M. SRL, la data de ….. a fost încheiat actul adiţional nr. 3 la contract, în care a fost trecut în calitate de codebitor şi SC A.P. SRL (filele 192-204).

Întrucât obligaţiile de plată, în baza contractului de limită de creditare nr. …… şi a actelor adiţionale la acesta, nu au fost achitate la scadenţă contractului şi nici după deschiderea procedurii falimentului faţă de împrumutat, a fost demarată procedura de executare silită împotriva debitorilor şi garanţilor, executare ce face obiectul dosarului de executare nr. …. instrumentat de B.E.J. S.I..

Executarea silită a fost încuviinţată de Judecătoria Mangalia prin încheierea nr. …. din data de …., în toate formele admise de lege, pentru recuperarea debitului în sumă de …. lei. Ulterior, prin încheierea nr. ….. din …., Judecătoria Constanţa a încuviinţat şi executarea silită imobiliară împotriva debitorului SC A.P. SRL şi a contestatorilor, în calitate de garanţi ipotecari (fila 264).

Prin adresa de înfiinţare a popririi, comunicată contestatorului D.D.A. la data de …. (f. 254), BEJ S.I. a dispus înfiinţarea popririi în cotă de 1/3 din venitul lunar net pe care terţul poprit SC J.A. SRL în datorează debitorului până la concurenţa sumei de ….. lei, sumă compusă din …. lei, reprezentând debit şi … lei, cheltuieli de executare (f.252). 

De asemenea, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra conturilor şi subconturilor în lei şi valută, pe care contestatorii la au deschise la R. Bank, până la încasarea totală a sumei de ….. lei (fila 261).

În cadrul procedurii de faliment desfăşurată faţă de SC J.M.SRL, ca urmare a valorificării  unui imobil aparţinând acestei societăţi, lichidatorul judiciar D.&CO S.P.R.L. a întocmit la data de …. planul de distribuţie a fondurilor obţinute din lichidarea debitorului SC J.M. SRL (fila 365). Conform acestui înscris suma alocată creditorului C.E.B.(Romania) SA a fost de …. lei. Aceasta a formulat contestaţie împotriva raportului asupra fondurilor obţinute din lichidare şi a planului de distribuţie, contestaţia ce a făcut obiectul dosarului nr. …. al Tribunalului Constanţa, cu termen de judecată la data de …...

Întrucât contestatorii au susţinut că, în perioada …., a fost rambursat creditul prin bancă de către S.C. A.P.S.R.L. şi, întrucât se demarase executarea silită, diferenţa de sumă a fost achitată prin depunerea în contul executorului bancar al creditoarei, de către toţi contestatorii, creditul fiind stins în mod integral, instanţa de judecată a încuviinţat proba cu expertiza contabilă având ca obiective: stabilirea cuantumului creanţei, a sumei achitate de contestatori, componenţa acestei sume şi modul de stingere a creanţei.

Potrivit concluziilor raportului de expertiză întocmit în cauză de expert contabil P.O.M., restul creditului bancar rămas de achitat de societatea J.M.SRL este de …… lei, în timp ce SC A.P. SRL nu are nicio datorie neachitată faţă de intimata creditoare, aceasta fiind achitată în totalitate la data de …., conform extraselor de cont aflate la filele 303 şi 304 din dosar.

În drept, articolul 711 alin. 1 din Noul Cod de procedură civilă prevede că „împotriva executării silite, a încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”.

Potrivit art. 719 alin. 1 C.pr.civ. „dacă admite contestaţia la executare, instanţa, ţinând seama de obiectul acesteia, după caz, va îndrepta ori anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu”

Analizând contestaţia formulată de SC A.P.SRL, prin prisma situaţiei de fapt prezentate şi a dispoziţiilor legale enunţate, instanţa apreciază că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru admiterea acesteia.

Astfel, aşa cum a rezultat din expertiza contabilă efectuată în cauză şi a extraselor de cont de la filele 303 şi 304 din dosar, la data formulării de către C.E.B.(Romania) SA a cererii de executare silită, contestatoarea SC A.P.SRL nu mai avea nicio datorie neachitată faţă de intimata creditoare.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite contestaţia formulată de această contestatoare şi va dispune anularea executării silite pornite împotriva acesteia în dosarul de executare nr. ….. al BEJ S.I..

Având în vedere precizările formulate de contestatorii D.D.A. şi D.C.M. la termenul de judecată din data de ….., instanţa va analiza doar actele de executare comunicate contestatorilor după data de ….., nu cele comunicate anterior acestei date.

Cum în adresele de înfiinţare a popririi şi adresele de înştiinţare a popririi s-a menţionat că suma datorată de contestatori cu titlu de debit este de ….. lei, iar în urma valorificării unui imobil aparţinând SC J.M.SRL, intimatei creditoare i-a fost distribuită suma de …. lei, instanţa urmează ca în temeiul art. 719 alin. 1 din Codul de procedură civilă să îndrepte actele de executare comunicate contestatorilor ulterior datei de ….., în sensul diminuării sumei ce reprezintă debit cu suma …. lei, respectiv de la …. lei la ….. lei.

Faptul că intimata creditoare a formulat contestaţie împotriva modului de distribuire a fondurilor obţinute în urma lichidării averii societăţii J.M.SRL, nu are nici un fel de relevanţă, întrucât indiferent de soluţia pronunţată cu privire la contestaţie, intimatei urmează să îi fie virată în cont cel puţin suma de ….. lei.

Faţă de considerentele anterior expuse, instanţa va admite în parte contestaţia la executare, va anula executarea silită pornită împotriva contestatoarei SC A.P. SRL, în dosarul de executare nr. ….. al BEJ S.I., va dispune îndreptarea actelor de executare efectuate împotriva contestatorilor D. D. A. şi D.C.M., în dosarul de executare nr. …. al BEJ S.I. şi comunicate acestora după data de …., în sensul că în cuprinsul acestora se va menţiona că suma ce reprezintă debit este de ….. lei, la care se adaugă ….. lei cheltuieli de executare şi va respinge, ca neîntemeiat, capătul cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂTĂŞTE

Admite în parte contestaţia la executare formulată de contestatorii D.D.A., cu domiciliul în …… şi domiciliul procesual ales în ……, D.C.M., cu domiciliul în …… şi SC A.P.SRL, cu sediul în ….. şi sediu procesual ales în ….., în contradictoriu cu intimata SC C.E.B.SA, prin mandatar SC C.R.C.CRC SRL, cu sediul în …...

Anulează executarea silită pornită împotriva contestatoarei SC A.P.SRL, în dosarul de executare nr. …. al BEJ S.I..

Dispune îndreptarea actelor de executare efectuate împotriva contestatorilor D.D.A. şi D.C.M., în dosarul de executare nr. ….. al BEJ S.I. şi comunicate acestora după data de ….., în sensul că în cuprinsul acestora se va menţiona că suma ce reprezintă debit este de …. lei, la care se adaugă …. lei cheltuieli de executare.

Respinge ca neîntemeiat capătul cerere privind obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Mangalia.

Pronunţată în şedinţă publică, azi …...

PREŞEDINTE GREFIER

A.C.D. M.V.