Plângere Contravenţională - respinsă

Hotărâre 1226/07.10.2014 din 30.10.2014


Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Marghita la data de 03/03/2014, petentul P.G. în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Bihor, a solicitat instanţei să dispună, anularea procesului verbal de contravenţie nr. seria CP nr. 5982204 din 26/02/2014 ca  fiind netemeinic.

În motivarea plângerii, petentul a arătat, în esenţă, că a fost sancţionat pentru faptul că a condus autoturismul ….. pe Calea Republicii din Marghita şi nu a acordat prioritate de trecere unui pieton pe trecerea pentru pietoni, susţinând că în realitate, pietonul nu s-a angajat în traversarea străzii, ci se afla pe trotuar.

Plângerea nu a fost motivată în drept.

În probaţiune, petentul a depus la dosar, în copie, cartea sa de identitate şi procesul verbal de contravenţie.

Plângerea contravenţională este legal timbrată cu suma de 20 lei, conform art. 19 din OUG nr. 80/2013.

Intimatul a depus întâmpinare la dosar solicitând instanţei respingerea  plângerii.

În motivare, intimatul a arătat, în esenţă, că procesul verbal contestat a fost întocmit cu respectarea condiţiilor de formă şi de fond prevăzute de OG 2/2001.

În drept au fost invocate prevederile OUG 195/2002, HG 1391/2006, OG 2/2001, Codul de procedură civilă.

În probaţiune, intimatul a depus planşe foto, copie atestat operator, buletin de verificare metrologică şi CD cu înregistrarea video a faptei.

Instanţa a încuviinţat pentru părţi proba cu înscrisurile de la dosar.

Analizand actele de la dosar, instanta retine urmatoarele:

Prin procesul verbal de  constatare a contravenţiei seria CP nr. 5982204 încheiat la data de 26/02/2014 de către Poliţia Municipiului Marghita petentul a fost sancţionat contravenţional în baza  art. 135 alin. 1 lit. h din Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002 şi a art. 100 alin. 3 lit. b din Oug nr. 195/2002, cu amenda de 340 lei, iar în baza art. 111 alin. 1 lit. c a fost reţinut permisul de conducere şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe o perioadă de 30 zile, reţinându-se în sarcina sa faptul că, în data de 26/02/2014, orele 15,42 a condus autoturismul cu nr. de înmatriculare …….. pe str. Calea Republicii din Marghita, iar la trecerea pentru pietoni din faţa magazinului „Petru”, nu a acordat prioritate de trecere unui pieton angajat regulamentar în traversarea străzii, filmat video  pe HDI BH 18montat pe auto MAI 34592. 

Verificând plângerea prin prisma dispoziţiilor art. 34 din OG 2/2001, instanţa constată că plângerea contravenţională a fost depusă cu respectarea termenului legal de 15 zile de la data înmânării procesului verbal contestat.

Analizând legalitatea procesului verbal, instanţa reţine că acesta este întocmit cu respectarea dispoziţiilor art.16 şi 17 din O.G. nr.2/2001, cuprinzând toate menţiunile obligatorii prevăzute de art. 17 din acest act normativ.

Sub aspectul temeiniciei procesului verbal, instanţa constată următoarele:

Situaţia de fapt reţinută de agentul constatator constituie contravenţie în sensul prevăzut de art. 135 alin.1 lit. h din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002 (HG nr. 1391/2006) potrivit căruia ,,Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii ….h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului”.

Din vizualizarea înregistrării video de pe CD-ul depus de către intimat, rezultă că petentul nu a acordat prioritate de trecere unui pieton care era angajat în traversarea drumului public, pe trecerea pentru pietoni, marcată şi semnalizată corespunzător, în timp de pietonul traversa dinspre stânga spre dreapta drumului, în sensul de mers al petentului, acesta fiind nevoit să efectueze o manevră de ocolire a pietonului prin partea dreaptă pentru a nu-l acroşa pe acesta.

Prin urmare, instanţa va constata că starea de fapt menţionată în procesul verbal de constatare a contravenţiei corespunde realităţii.

Faţă  de importanţa valorilor sociale ocrotite prin norma de sancţionare, instanţa consideră că sancţiunea aplicată petentului, amenda în cuantum de 340 lei, este proporţională cu gradul de pericol social concret al faptei şi nu se impune înlocuirea acesteia cu avertismentul fiind necesara corectarea conduitei contravenţionale a petentului si determinarea acestuia sa respecte in viitor normele rutiere, iar aceasta nu se poate face decât prin menţinerea sancţiunii amenzii, aşa cum a fost stabilita de către organul constatator.

Pentru aceste motive, în baza art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instanţa va constata că procesul-verbal de contravenţie este temeinic, legal întocmit şi va respinge plângerea contravenţională ca nefondată, menţinând în întregime procesul-verbal contestat.

Instanţa ia act de faptul că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea contravenţională formulată de petentul P.G. – CNP …… cu domiciliul în Marghita, ………….., judeţul Bihor, în contradictoriu cu intimatul INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN BIHOR, cu sediul în Oradea, str. Parcul Traian nr. 18, judeţul Bihor, împotriva procesului verbal seria CP nr. 5982204 din 26/02/2014şi în consecinţă:

Menţine ca temeinic şi legal procesul verbal seria CP nr. 5982204 din 26/02/2014.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare la Tribunalul Bihor.

Calea de atac se va înregistra la Judecătoria Marghita.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 7 octombrie 2014.

PREŞEDINTE,GREFIER,