Contestaţie Consiliul Judeţean

Sentinţă civilă 23 din 02.02.2015


Dosar nr. -/222/2014 contestaţie la executare

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA DOROHOI JUDEŢUL BOTOŞANI

Sentinţa civilă nr. -

Şedinţa publică din -

Preşedinte – -

Grefier – -

Pe rol pronunţarea asupra contestaţiei la executare formulate de contestatorul C J B cu sediul în - - prin reprezentant legal - în contradictoriu cu intimații -- reprezentați de --, cu sediul în B.

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din -- fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată care face parte integrantă din prezenta sentinţă şi când instanţa din lipsă de timp pentru deliberare a amânat pronunţarea pentru astăzi --.

JUDECATA

Asupra acţiunii de faţă constată următoarele:

Prin contestaţia înregistrată pe rolul acestei instanţe cu nr. --/222/2014 din --, C  J  B  a solicitat în contradictoriu cu intimaţii --, anularea executării silite începute în dosarul de executare silită nr. --/2014 al Biroului Executorului Judecătoresc -- din D-  şi anularea încheierii de încuviinţare a executării silite din -- dată de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. --/222/2014.

În motivare arată că  dreptul intimaţilor de a cere executarea silită pentru titlul executoriu sentinţa civilă nr. --din -- a  Tribunalului Botoşani s-a prescris ca urmare a neexercitării acestui drept în termenul de 3 ani prevăzut de art. 705 alin. 1 Cod procedură civilă. Solicită instanţei ca în cazul respingerii excepţiei privind prescripţia dreptului de a cere executarea silită, să constate că potrivit prevederilor OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, este suspendată de drept. Mai arată că nu poate fi obligată la plata integrală a drepturilor salariale ci cel mult la plata sumelor devenite scadente conform OUG 71/2009 în conformitate cu care în anul 2012 se va achita 5% din valoarea titlului executoriu, în anul 2013 - 10%, în anul 2014 - 25%, în anul 2015 - 25% şi în anul 2016 - 35%.

În dovedire a depus la dosar somaţia emisă de BEJ -- în dosarul nr. --/2014, încheierea  de încuviinţare a executării silite din -- dată de Judecătoria Dorohoi în dosarul nr. --/222/2014, sentinţa civilă nr. -- din -- a Tribunalului Botoşani.

Intimata M  D  a formulat întâmpinare (fila 86) prin care solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivare arată că prin  sentinţa civilă nr. -- din -- a Tribunalului Botoşani, C J B şi Ş-- au fost obligaţi să îi achite  suma reprezentând sporul de 100% din salariul de bază pentru activităţile prestate în zilele de repaus săptămânal, zilele libere, zilele de sărbători legale ori religioase, sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală până la data plăţii efective. Arată că s-a refuzat punerea în executare a titlului executoriu invocându-se lipsa banilor iar sumele pentru punerea în executare a sentinţei nu au fost  alocate în buget motiv pentru care a fost nevoită să solicite executarea silită. Arată că nu se poate reţine prescripţia dreptului de a cere executarea silită deoarece prin OUG 71/2009 s-a dispus plata eşalonată a sumelor a drepturilor salariale obţinute prin hotărâri judecătoreşti.

Intimata D M a formulat întâmpinare (fila 89) prin care solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată.

În motivare arată că atât dânsa cât şi colegii ei au făcut numeroase demersuri inclusiv prin Liga Sindicatelor -- în vederea recuperării drepturilor salariale însă s-au lovit de refuzul celor două instituţii care au dat vina una pe cealaltă.

În dovedire a depus la dosar adresa nr.  -- din  -- emisă de L.

C J Bo a formulat răspuns la întâmpinare (fila 141) prin care arată că dreptul intimaţilor de a solicita executarea silită este prescris iar simpla adresă prin care s-a solicitat efectuarea de demersuri pentru achitarea drepturilor salariale nu poate fi considerată act de executare în condiţiile în care intimaţii nu s-au adresat executorului judecătoresc.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.--din -- a Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr. --/222/2009, C J B şi Ş au fost obligaţi să  achite  intimaţilor contravaloarea sporului de 100 % din salariul de bază, pentru activităţile prestate în zilele de repaus săptămânal, zilele libere, zilele de sărbători legale ori religioase, potrivit adeverinţelor nr. – şi-- din - întocmite de S  precum şi obligarea la plata sumelor datorate, calculate în funcţie de indicii de inflaţie de la data scadenţei 19.03.2009 precum şi dobânda legală începând cu data de 20.03.2009 şi până la data plăţii efective.

Prin încheierea din -- a Tribunalului Botoşani dată în dosarul nr. --/222/2010 a Tribunalului Botoşani s-a  dispus învestirea cu formulă executorie a sentinţei civile nr. -- din -- a Tribunalului Botoşani iar prin încheierea din -- a Judecătoriei Dorohoi dată în dosarul nr. --/222/2014 s-a dispus la cererea intimaţilor, prin Biroul Executorului Judecătoresc --, încuviinţarea executării silite.

Prin prezenta contestaţie, C- J- B- invocă prescrierea dreptului intimaţilor de a solicita executarea silită cu motivarea că de la data la care titlul executoriu putea fi pus în executare au trecut mai mult de 3 ani şi invocă şi faptul că executarea silită este suspendată de drept potrivit art. 1  din  O.U.G  71/2009.

Potrivit art. 705 alin. 1 Cod procedură civilă, dreptul de a obţine executarea silită se prescrie în termen de 3 ani dacă legea nu prevede altfel iar potrivit alin. 2, termenul de prescripţie începe să curgă de la data când se naşte dreptul de a obţine executarea silită.

Potrivit art. 707 alin. 1, pct. 2 cod procedură civilă, cursul prescripţiei se suspendă, pe timpul cât suspendarea executării silite este prevăzută de lege ori a fost stabilită de instanţă sau de un alt organ jurisdicţional competent.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, procedura de executare a fost eşalonată pentru perioada 2012 - 2016. Potrivit art. 1 alin. 2 din acest act normativ, în cursul termenului prevăzut la alin. 1, orice cerere de executare silită se suspendă de drept, prin urmare, nu se poate reţine că în speţă dreptul intimaţilor de a solicita executarea silită este prescris.

Prin Decizia nr. 2/2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 în procedura de executare silită a titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar şi s-a reţinut ca procedura de executare a unei hotărâri judecătoreşti reprezintă parte a procesului civil, astfel că instanţele sunt ţinute a observa că şi în privinţa acesteia sunt antrenate toate garanţiile prevăzute la art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului.  S-a reţinut că este necesar ca instanţele naţionale  să evalueze compatibilitatea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi 2 din OUG 71/2009, modificată şi completată, cu normele Convenţiei europene  a drepturilor omului respectiv art. 6 paragraf 1, date fiind dispoziţiile art. 11 alin. 2 şi art. 20 alin. 2 din Constituţia României, deoarece prin normele interne în discuţie se amână, se eşalonează şi se suspendă executarea unor titluri executorii, cele trei efecte fiind cumulative, şi se arată că numai în baza unei evaluări nemijlocite, directe de către instanţe, în raport de circumstanţele fiecărei speţe se poate stabili compatibilitatea dispoziţiilor art. 1 alin. 1 şi 2 din O.U.G. 71/2009 cu dispoziţiile Convenţiei europene a drepturilor omului şi a jurisprudenţei de la Strasbourg.

Statul şi instituţiile sale au îndatorirea de a veghea la respectarea principiului legalităţii şi de a executa de bunăvoie hotărârile judecătoreşti, termenul rezonabil prevăzut de art. 6 din Convenţie, fiind aplicabil şi în faza executării silite ( ex. cauza Ruianu contra României, Pini şi Bertani, Manera şi Atripaldi contra României, Şandor  contra României, Sabin Popescu contra României). Întârziere în executarea unei sentinţe, imputabilă autorităţilor care nu furnizează o justificare valabilă în acest sens, aduce atingere drepturilor creditorului la respectarea bunurilor sale, drept protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1 al Convenţiei.

În cauza Şandor contra României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că „Administraţia constituie un element al statului de drept, interesul său fiind identic cu cel a unei bunei administrări a justiţiei. Pe cale de consecinţă, dacă administraţia refuză sau omite să execute o hotărâre judecătorească ori întârzie în executarea  acesteia, garanţiile de care a beneficiat justiţiabilul în faţa instanţelor judecătoreşti îşi pierd orice raţiune de a fi”. Curtea a concluzionat că, prin refuzul de a executa  sentinţa, autorităţile naţionale au lipsit reclamantul de un acces efectiv la justiţie în faza d executare fiind încălcat art. 6 alin.1 din Convenţie.

Caracterului nerezonabil al duratei procedurii de executare face obiectul unei ample jurisprudenţe a Curţii Europene a Drepturilor Omului în aplicarea dispoziţiilor art. 6 din Convenţie, analiză realizată uneori din perspectiva mai generală a "dreptului de acces la justiţie" (cauza Ruianu împotriva României), iar nu doar aceea a termenului nerezonabil, după cum, în alte situaţii, se analizează şi respectarea art. 1 Protocolul 1, dacă se reţin alte aspecte decât cele ce au condus la constatarea unei încălcări pe temeiul art. 6 (spre exemplu, cauzele Rădulescu, Glod, Abăluţă, Dragne, Georgi, Ana şi Ioan Radu, Constantin Popescu, Samoilă împotriva României etc.).

Curtea Constituţională a constatat compatibilitatea dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 atât cu exigenţele art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, cât şi cu art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie. Totuşi, aşa cum se retine de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii, controlul obiectiv, in abstracto, realizat de Curtea Constituţională în ceea ce priveşte convenţionalitatea normelor în discuţie nu exclude posibilitatea instanţelor judecătoreşti de drept comun de a efectua o analiză nemijlocită, directă, de compatibilitate a respectivelor dispoziţii cu cele ale Convenţiei, în raport cu situaţia particulară fiecărei speţe, ca obiect al încălcării reclamate în fiecare litigiu, tocmai pentru a se verifica in concreto păstrarea justului echilibru între interesele statului şi cele ale reclamanţilor.

În cauză, instanţa reţine că,  CJ B nu a respectat prevederile nici prevederile O.U.G. 71/2009 şi nu  a achitat intimaţilor sumele de bani stabilite prin sentinţa civilă nr. -- din -- a Tribunalului Botoşani în tranşele prevăzute prin actul normativ menţionat pentru anii 2012, 2013 şi 2014. Mai mult, prin adresa nr. -- din -- (fila 220) comunică L--referitor la sentinţa civilă nr. -- din -- a Tribunalului Botoşani pronunţată în dosarul nr. --/40/2009, că în condiţiile în care nu este incident unul dintre cazurile de suspendare sau întrerupere a cursului prescripţiei, dreptul de a cere executarea silită a acestei sentinţe se va prescrie la dat a de 28.04.2013 prin urmare,  instanţa nu poate reţine decât reaua credinţă a acestei instituţii, aceasta nu doar că nu a respectat hotărârea instanţei şi prevederile OUG 71/2009 dar şi-a propus să aştepte o eventuală prescriere de dreptului intimaţilor de a cere executarea silită, iar cererea de executare formulată de către intimaţii creditori a fost declanşată tocmai de refuzul contestatoarei de a aloca în buget sumele necesare pentru plata titlurilor executorii.

Reţine de asemenea instanţa că prelungirea executării unor sume infime (--lei conform adresei -- din --) în raport de bugetul debitorului C J, pentru o perioadă care să meargă până la 6 ani de la data pronunţării hotărârii judecătoreşti nu este conformă cu dispoziţiile Convenţiei Europene a drepturilor omului şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin urmare, instanţa va respinge contestaţia la executare ca neîntemeiată.

Acţiunea este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

Pentru aceste motive,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge contestaţia la executare formulată de contestatorul C J B cu sediul în municipiul B - prin reprezentant legal -- în contradictoriu cu intimații --  reprezentați de L--, cu sediul în -- ca neîntemeiată.

Cu drept de apel  în termen de 10 de zile de la comunicare.

Cererea de apel se va depune la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi --.

PREŞEDINTE GREFIER