Codul procedură civilă. Suspendarea judecăţii cauzei pentru lipsa părţilor. Condiţii

Decizie 4939/R din 06.08.2013


•Cod pr. civ.  - art. 242.

În condiţiile în care una din părţi solicită în scris judecarea cauzei şi în lipsă, instanţa nu poate dispune suspendarea cauzei pentru lipsa părţilor, legal citate, la proces.

Prin Încheierea din 14.06.2013 a Tribunalului Mureş, în baza art.242 pct.2 Cod procedură civilă, s-a suspendat judecarea cererii de completare a Sentinţei nr.5258/21 decembrie 2012, pronunţată în prezenta cauză, formulată de reclamanta SC F. I. SRL, în contradictoriu cu pârâta DGFP Mureş-AFP Tg-Mureş şi chemata în garanţie A. F. M..

Împotriva acestei Încheieri, prin care s-a suspendat cererea de completare a sentinţei nr.5258 din 21.12.2012 pentru soluţionarea capătului de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată constând în taxă judiciară de timbru şi onorariu avocaţial conform chitanţelor depuse la dosar cu privire la care instanţa a omis să se pronunţe cu ocazia judecăţii, a formulat recurs reclamanta SC F. I. SRL.

În motivare recurenta arată că deşi prin cerere a solicitat judecarea acesteia şi în lipsă conform art.411 Cod procedură civilă, instanţa de fond în mod greşit a dispus suspendarea judecăţii pricinii în baza art.242 pct.2 Cod procedură civilă, pentru lipsa părţilor. Nu s-a prezentat în instanţă deoarece a considerat că o astfel de cerere se soluţionează în Camera de consiliu nefiind necesară participarea reprezentantului său legal.

Examinând recursul prin prisma motivelor invocate, Curtea a apreciat că acesta este fondat pentru următoarele considerente:

Astfel, prin cererea de completare a sentinţei nr.5258/2012 înregistrată în dosarul nr.1447/102/2012 la data de 19 martie 2013, reclamanta recurentă a solicitat completarea sentinţei de mai sus întrucât nu se soluţionase capătul de cerere privind acordarea cheltuielilor de judecată.

În ultima frază din această cerere recurenta a solicitat soluţionarea cauzei şi în lipsă. Cu toate acestea la termenul din 14 iunie 2013 judecătorul, constatând că niciuna dintre părţi nu s-a prezentat şi nici nu a solicitat judecarea cauzei în lipsă, în baza art.242 pct. Cod procedură civilă, a suspendat judecarea cererii de completare a sentinţei.

În acest context, Curtea a constatat că în mod eronat judecătorul a procedat la suspendarea judecăţii pricinii în condiţiile în care prin cerere reclamanta solicitase judecarea acesteia şi în lipsă iar dispoziţiile legale invocate de instanţa de fond sunt aplicabile doar atunci când niciuna din părţi nu se prezintă, deşi au fost legal citate, şi nici nu s-a solicitat de vreuna din părţi judecarea în lipsă.

Pentru aceste considerente Curtea a urmat să admită recursul, să caseze încheierea atacată şi să trimită cauza instanţei de fond pentru continuarea judecării cererii de completare a sentinţei nr.5258/2012 a Tribunalului Mureş.