Stabilire masa succesorală

Hotărâre 1351 din 02.12.2014


J U D E C A TO R I A

D E L I B E R Â N D:

Constată că prin acţiunea civilă înregistrată la instanţă la data de 31.08.2010, legal timbrată, reclamantul XX a chemat în judecată pârâţii YY, YY şi YY, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa în cauză să se constata că are calitatea de moştenitor legal ca şi soţ supravieţuitor al defunctei VV, să se constata că masa succesorală rămasă în urma defunctei VV se compune din terenul în suprafaţă de 356 mp din nr. top 450/1 din CF 216 …. iar acesta vine la moştenirea acesteia alături de fiicele sale VV şi VV, să se constate că este proprietar al cotei părţi de 1/4 din masa succesorală rămasă în urma soţiei sale, să se  dispună sistarea stării de indiviziune dintre reclamant şi coproprietari prin atribuirea în natură a terenului de 356 mp în favoarea sa cu obligarea la plata sultei în favoarea pârâţilor, cu cheltuieli de judecată.

În motivare reclamantul arată că este proprietarul casei de locuit situată la nr. administrativ 317 …... Terenul aferent construcţiei a aparţinut părinţilor soţiei sale, respectiv numiţilor XX şi XX. XX şi XX născută … au avut 2 copii, pe XX şi pe soţia sa, XX. Împreună cu XX au avut două fiice, pe pârâtele de rândul 2-3. În timpul căsătoriei lor aceştia le-au dat terenul respectiv iar cei doi soţi au edificat o casă de locuit proprietatea sa. Soţia sa a decedat în anul 1996 iar ulterior între reclamant şi familia soţiei au intervenit discuţii. în baza sentinţei civile nr. 3842/1998 dată de Judecătoria Oradea în dosarul civil nr. 3314/1998 s-a constatat că este proprietar asupra construcţiei şi are un drept de superficie asupra terenului. Având în vedere că este îndreptăţit la cota legală a soţului supravieţuitor în ceea ce ţine de terenul de sub casă moştenit de soţia sa iar acest teren a fost dintotdeauna în folosinţa acestuia, consideră că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune ori singura variantă de partajare a imobilului având în vedere suprafaţa redusă a terenului şi faptul că este amplasat sub casă este aceea de atribuire în natură a terenului reclamantului. Faţă de aceste aspecte, solicită admiterea acţiunii.

Cererea reclamantului nu este motivată în drept.

Prin întâmpinarea şi acţiunea reconvenţională depusă la dosar la data de 27.10.2010 (f. 17 vol I) , pârâtele XX şi XX solicită respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi nefondată, iar sub aspect de acţiune reconvenţională solicită să se constate că în urma decesului defunctei XX survenit la data de 31.07.1996, au rămas:

-masa succesorală  alcătuită din cota de ½ parte imobilul situat în …., nr. 317 în natură casă, dependinţe şi anexe;

-cota de ½ parte bunurile mobile cuprinse în Anexa 1, ce face parte integrantă din prezenta acţiune;

-cota de 1/2 parte din contravaloarea autoturismului Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …..;

-moştenitori: reclamantele reconvenţionale XX şi XX-fiice şi pârâtul reconvenţional XX în calitate de soţ supravieţuitor;

- cotele de moştenire suni de ¾ din masa succesorală pe seama acestora şi ¼ pe seama pârâtului reconvenţional;

-să se dispună predarea succesiunii potrivii constatărilor de mai sus şi apoi să se procedeze la efectuarea partajului succesoral între comoştenitori prin atribuirea întregii mase succesorale pe seama pârâtului reconvenţional cu plata sultelor corespunzătoare cotelor lor;

- să se constate că în urma defunctei XX decedată la data de 9.12.2004 au rămas masa succesorală terenul în suprafaţă de 356 mp înscris în CF 216 …..top. 451/1;

- moştenitori: reclamantele reconvenţionale XX şi XX–în calitate de nepoate de fiică şi pârâtul reconvenţional XX-fiu.

- cotele de moştenire sunt de 1/2 pe seama lor, iar pârâtului reconvenţional XX îi revine cota de 1/2 părţi;

- să se dispună predarea succesiunii şi să se procedeze la efectuarea partajului succesoral între comoştenitori prin atribuirea imobilului în natură, în indiviziune pe seama acestora fără plata vreunei sulte pe seama pârâtului reconvenţional;

- să se dispuneţi efectuarea operaţiunilor de CF cu privire la drepturile ce vor rezulta în urma partajului;

- cu cheltuieli de judecată

Cu privire la acţiunea principală, arată că reclamantul nu are calitate procesuală activă şi nu justifică un interes legitim personal, născut şi actual pentru a solicita partajarea terenului în suprafaţă de 356 mp deoareceaşa cum rezultă din titlul de proprietate anexat, terenul în suprafaţa de 356

mp a constituit proprietatea exclusivă a def. XX (bunica

lor), reclamantul şi soţia sa, defuncta XX având exclusiv

un drept de superficie asupra acestuia. XX este soţul supravieţuitor al defunctei XX, decedată la 31.07.1996, anterior mamei sale, defuncta XX. În această situaţie, neavând vocaţie succesorală proprie şi drept la succesiunea mamei soţiei sale, reclamantul nu poate invoca drepturi ce i s-ar fi cuvenit soţiei lui, predecedata mamei. Neavând calitatea de moştenitor, reclamantul nu are calitate procesuală activă şi nu justifică interesul legitim, personal, născut şi actual, de a solicita partajarea unui imobil ce nu intră în masa succesorală a soţiei.

Prin sentinţa civilă nr. 3842/1998 a Judecătoriei Oradea s-a stabilit în

favoarea reclamantului şi defunctei sale soţii exclusiv un  drept de superficie, proprietatea terenului aparţinând necontestat def. XX, ocazie cu care s-a dispus şi notarea construcţiei edificată de soţi, în virtutea existenţei căreia s-a şi obţinut dreptul de superficie.

În aceste condiţii, terenul nu face parte din masa succesorala a def. XX, cererea reclamantului neputând fi primită.

Cu privire la acţiunea reconvenţională, arată că sunt fiicele defunctei XX-decedată la data de 31.07.1996, iar reclamantul pârât reconvenţional XX este soţul supravieţuitor al acesteia.

Sub durata convieţuirii defunctei şi pârâtului reconvenţional, pe terenul aparţinând defunctei XX s-a edificat o casă cu dependinţe şi anexe, care constituie bun comun al acestora, în masa succesorală intrând doar cota de 1/2 parte a defunctei, restul reprezentând partea soţului supravieţuitor din bunul comun. De asemenea, sub durata convieţuirii, foştii soţi au achiziţionat şi bunurile mobile arătate în Anexa 2, din care în masa de împărţit intră tot doar cota de 1/2 parte, restul de 1/2 parte aparţinând pârâtului reconvenţional. Totodată, au cumpărat autoturismul Dacia 1310 cu nr. ….., rămas în posesia pârâtului reconvenţional, pe care în anul 2009, acesta l-a înstrăinat însuşindu-şi întreg preţul de vânzare. Întrucât bunul nu mai există în natură, pârâtul reconvenţional le datorează plata  contravalorii cotelor ce li se cuvin

Cotele legale de moştenire sunt de 1/4 pe seama pârâtului reconvenţional şi ¾ pe seama descendenţilor şi având în vedere cota de proprietate a pârâtului reconvenţional, solicită să-i fie atribuite toate bunurile succesorale, cu obligarea la plata suitei ce li se cuvine, potrivit cotelor lor de proprietate .

Defuncta XX-bunica şi respectiv mama acestora, a decedat în anul 2004, în urma acesteia rămânând ca şi moştenitori, XX şi XX-nepoate de fiică în cote de câte ¼ părţi şi pârâtul XX-fiu în cota de 2/4 părţi.

În masa succesorală a defunctei intră exclusiv terenul în suprafaţă de 356 mp înscris în CF 216 ….. nr. top. 451/1, restul imobilelor reconstituite prin titlul de proprietate fiind vândute de acesta în timpul vieţii, aşa cum rezultă din contractul anexat. În privinţa modalităţii de sistare a coproprietăţii, solicită atribuirea imobilului pe seama lor în indiviziune fără  plata vreunei sulte pe seama pârâtului reconvenţional.

În drept invocă art. 650 şi următoarele Cod civil, art. 673 indice 1 şi următoarele C.P.C.

Anexa 1 bunuri mobile comune:

- dormitor

1.TV.Oreon

2.Mobilă de cameră de culoare maro deschis

3.Canapea extensibilă

4.Candelabru cu 5 braţe

 5.Sobă de teracotă

 6.Covor

- Cameră de zi:

7.Mobilă Onix de culoare maro

8.Canapea

9.Covor vişiniu

10.Masă cu 6 scaune

11Candelabru

12.Sobă de teracotă

- Cameră de oaspeţi

13.Mobilă compusă din vitrină şi dulap;14.canapea extensibilă

15.Masă cu 4 scaune

16.Candelabru 17.Covor

18.Sobă de teracotă

- Hol

19.Mobilă de hol compusă din canapea, 2 fotolii, măsuţă

20.Corp pentru încălţăminte;

21.Două covoare

- Bucătărie

22.Mobilă de bucătărie

23.Aragaz cu 4 ochiuri

24.Frigider

- Anexe

25.Mobilă de bucătărie compusă din 6 corpuri

26.Aragaz

27.Sobă de teracotă

28.TV.

29.Mobilă de Tileagd compusă din 2 corpuri, colţar, masă cu 2 scaune

30.Canapea extensibilă

31. Sobă de teracotă.

Prin întâmpinarea la acţiunea reconvenţională (f. 43 vol I) , reclamantul XX învederează instanţei că masa succesorală rămasă în urma defunctei XX nu este formată din casa cu dependinţe şi anexe întrucât acest imobil este proprietatea exclusivă a sa astfel cum rezultă din conţinutul Sentinţei Civile nr. 3842/1998 dată de Judecătoria Oradea. Solicită să se ţină cont de cuantumul pasivului succesoral. De asemenea, autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare …… nu face parte din masa bunurilor partajabile întrucât acesta a fost achiziţionat ulterior decesului soţiei sale. Astfel, soţia sa a decedat în 31.07.1996 iar autoturismul a fost achiziţionat în 24.10.1996, astfel cum rezultă din copia cărţii de identitate a vehiculului. Legat de masa succesorală rămasă în urma defunctei XX, solicită să se constataţi că solicitarea reclamantelor de constatare că sunt succesoarele în drepturi ca nepoate de fiice a lui XX şi că masa succesorală este formată din terenul în suprafaţă de 356 mp înscris în CF 216 ……ci nr. top 451/1 este contradictorie raportat la poziţia acestora că terenul de sub casă este a lor în exclusivitate. Susţine acest lucru deoarece pârâtele reclamante reconvenţionale o moştenesc pe XX ca şi fiice ale soţiei sale, ori, atâta timp cât respectivul imobil a intrat în patrimoniul lor ca urmare a decesului soţiei sale este evident că şi reclamantul  deţine cota de 1/4 din moştenirea acesteia, deci din terenul de sub casă. În concret, respectivul teren este proprietatea sa şi a defunctei sale soţii în cotă de 1/2 fiecare. Terenul respectiv este teren aferent gospodăriei şi a casei de locuit iar cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate pentru acesta a făcut XX. Acesta a avut intenţia de a lăsa terenul de sub casă să rămână în proprietatea sa şi a soţiei, dovadă stând în acest sens cererea acestuia făcută după data în care el era mutat deja în …... Cererea s-a făcut pentru terenul din …., după mutarea socrilor săi în ….., tocmai pe considerentul că acest teren este folosit de reclamant încă din anul 1970. Terenul este ocupat de construcţie aproape în totalitate astfel că este evident că nu se putea reconstitui dreptul de proprietate decât în favoarea proprietarului construcţiei şi tocmai de aceea a cerut XX terenul pentru ei deoarece el era deja mutat în …. şi nu mai dorea pentru el acest teren.

În altă ordine de idei, arată că el a fost cel care a achitat permanent impozitul pentru teren, cu excepţia anului în curs. Legat de restul bunurilor cuprinse în masa de împărţit, arată instanţei că ulterior decesului soţiei sale le-a despăgubit pe fiicele sale cu privire la anumite bunuri iar altele şi le-au luat. Astfel, fiecare dintre ele a primit, ori mobilă ori bani pentru a-şi achiziţiona, astfel că în acest moment nu se mai impune a achita contravaloarea altor bunuri.

Mai mult, doreşte să se ţină cont de pasivul succesoral care este format din cheltuielile de înmormântare suportate de reclamant precum şi de contravaloarea monumentului de marmură ridicat la mormântul soţiei sale.

Faţă de aceste aspecte, solicită admiterea acţiunii.

Prin precizarea de acţiune depusă la termenul de judecată din data de 28.02.2011 (f. 72 vol I), reclamantul , în plus faţă de petitul iniţial, solicită să se constate că nulitatea absolută parţială a Titlului de Proprietate nr. 1526/06.01.2000 cu privire la suprafaţa de 356 mp din nr. top 450/1 din CF 216 ….. cu privire la persoana în favoarea căreia se face reconstituirea dreptului de proprietate, respectiv cu privire la XX. Faţă de acest petit solicit introducerea în cauză a Comisiei Locale pentru Aplicare Legilor Fondului Funciar …. şi a Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii Fondului Funciar.

În motivare învederează instanţei că XX nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru acest teren astfel că nu i se poate reconstitui un drept de proprietate cu privire la acest teren. Şi-a construit casă de locuit pe acest teren încă din anul 1970 iar dorinţa soţului lui XX, defunctul XX a fost aceea ca acest teren să fie al său şi al soţiei sale, dovadă stând cererea de reconstituire a dreptului de proprietate făcută de XX. Cât timp XX nu a cerut acest teren nu i se poate reconstitui drept de proprietate cu privire la acesta. Socrul său, XX a cerut acest teren pentru ei întrucât el se mutase deja în … şi nu mai manifesta nici un interes personal pentru acest teren. Faţă de aceste aspecte solicit admiterea acţiunii precizate.

La termenul de judecată din data de 28.02.2011 instanţa a dispus introducerea în cauză în calitate de pârâte a Comisiei Locale pentru Aplicare Legilor Fondului Funciar … şi a Comisiei Judeţene pentru aplicarea legii Fondului Funciar.

Prin precizarea cuantumului pasivului succesoral (f. 92 vol I), reclamantul solicită să se dispună cu privire la pasivul succesoral care este in cuantum de 6.334 lei reactualizaţi. Pasivul succesoral este constituit din cheltuielile pentru filmări şi poze-400 lei conform Notei de la S.C. Kapti Prest S.R.L., monument-3400 lei conform Notei de la S.C. MONUMENTE FUNERARE S.R.L. ARAD, meniul pentru înmormântare pentru 150 de persoane a câte 16 lei pentru o persoană-2400 lei costuri totale, sicriu, giulgiu, ş.a.-134,500 lei.

Prin întâmpinarea depusă la termenul de judecată din data de 28.03.2011 (f. 96 vol I), pârâtele reclamante reconvenţional solicită respingerea precizării de acţiune ca inadmisibilă şi nefondată pentru următoarele considerente:

Una din condiţiile esenţiale pentru introducerea unei acţiuni în justiţie o constituie justificarea calităţii procesuale active şi interesului, fără de care nici o persoană nu poate sta în judecată. În speţă, reclamantul este soţul supravieţuitor al defunctei XX a cărui deces a intervenit la data de 31.07.1996 anterior decesului părinţilor săi:-31.11.1996 defunctul XX şi 9.12.2004 defuncta XX. În acesta situaţie, nu are vocaţie succesorală proprie şi drept la succesiunea socrilor săi, astfel încât nu poate invoca drepturi cuvenite soţiei lui predecedata părinţilor. Astfel, reclamantul nu are calitate procesuală activă şi nu justifică interes pentru a ataca titlul de proprietate emis pe seama defunctei XX pe considerentul că cererea ar fi fost făcută de XX.

Pe de altă parte, prin sentinţa civilă nr.3842/1998 a Judecătoriei Oradea s-a stabilit foştilor soţi cu putere de lucru judecat exclusiv un drept de folosinţa asupra terenului, astfel încât reclamantul nu are îndreptăţirea de a discuta proprietatea asupra acestuia. În plus, pentru a se putea pune în discuţie anularea unui titlu de proprietate emis în condiţiile Legii nr.  18/1991, trebuie dovedită existenţa unuia din cazurile expres şi limitativ prevăzute de art. III din Legea nr. 169/1997, în lipsa căruia actele întocmite cu respectarea prevederilor legilor funciare nu pot fi anulate. Ori, terenul a aparţinut familiei defunctei XX, pe el fiind edificată şi casa familială a acesteia (ulterior demolată) astfel încât titlul de proprietate a fost emis corect pe seama ei.

Prin precizarea de acţiune reconvenţională depusă la dosar la data de 15.10.2012 (f. 30 vol II) care solicită să se constate că în urma decesului defunctei XX survenit la data de 31.07.1996 au rămas masa succesorală alcătuită din cota de 1/2 parte imobilul situat în …… nr. 317, în natură casă, dependinţe şi anexe, cota de ½ parte bunurile mobile cuprinse în Anexa I, ce face parte integrantă din prezenta acţiune, cota de 1/2 parte din contravaloarea autoturismului Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare BH 04 GEO, moştenitori: reclamantele reconvenţionale XX şi XX-fiice şi pârâtul reconvenţional XX în calitate de soţ supravieţuitor, cotele de moştenire sunt de 3/4 din masa succesorală pe seama reclamantelor reconvenţionale şi 1/4 pe seama pârâtului reconvenţional, să se dispună predarea succesiunii potrivit constatărilor de mai sus şi apoi să se procedeze la efectuarea partajului succesoral între comoştenitori cu privire la bunurile mobile şi contravaloarea autoturismului DACIA 1310 prin atribuirea pe seama pârâtului reconvenţional cu plata sultelor corespunzătoare cotelor lor, dispunând totodată întabularea în CF 216 …., nr.top.450/1, a drepturilor sale asupra imobilului în natură casă, să se constate că în urma defunctei XX, decedată la data de 9.12 .2004 au rămas: masa succesorală terenul în suprafaţa de 356 mp înscris în CF 216 Peştiş, nr. top 450/1, moştenitori: reclamantele reconvenţionale XX şi XX-în calitate de nepoate de fiică şi pârâtul reconvenţional XX-fiu, cotele de moştenire sunt de 1/2 pe seama acestora, iar pârâtului reconvenţional XX îi revine cota de 1/2 părţi; să se dispună predarea succesiunii şi să se procedeze la efectuarea partajul succesoral între comoştenitori prin atribuirea imobilului în natură, în indiviziune pe seama reclamantelor reconvenţionale fără plata vreunei sulte pe seama paratului reconvenţional; să se dispună efectuarea operaţiunilor de CF cu privire la drepturile ce vor rezulta în urma partajului, cu cheltuieli de judecată.

În drept invocă art. 650 şi următoarele Cod civil, art. 673 indice 1 şi următoarele C.P.C.

La termenul de judecată din data de 10.10.2011 instanţa în baza art. 165 Cod procedură civilă a dispus disjungerea capătului de cerere din precizarea de acţiune a reclamantului având ca obiect fond funciar.

Prin precizarea de acţiune reconvenţională (f. 35 vol I), pârâtele reclamante reconvenţional XX şi XX îşi completează punctul 1 din acţiunea reconvenţionala astfel: să se constate că în urma decesului defunctei XX survenit la data de 31.07.1996, au rămas masa succesorală alcătuită din: cota de 1/2 parte din imobilul situat în …… nr. 317, în natură casă, constatând în prealabil calitatea de bun comun a acestei construcţii edificată de defuncta XX sub durata căsătoriei cu pârâtul reconvenţional XX, cota de 1/2 parte bunurile mobile cuprinse în Anexa 1, ce face parte integranta din prezenta acţiune, cota de 1/2 parte din contravaloarea autoturismului Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare ……, moştenitori: reclamantele reconvenţionale XX şi  XX -fiice şi pârâtul reconvenţional XX în calitate de soţ supravieţuitor, cotele de moştenire sunt de 3/4 din masa succesorală pe seama reclamantelor reconvenţionale şi 1/4 pe seama pârâtului reconvenţional. Să se  dispună predarea succesiunii potrivit constatărilor de mai sus şi apoi să se procedeze la efectuarea partajului succesoral între comoştenitori cu privire la bunurile mobile şi contravaloarea autoturismului DACIA 1310 prin atribuirea pe seama pârâtului reconvenţional cu plata sultelor corespunzătoare cotelor lor, dispunând totodată întabularea în CF 216 ….., nr.top.450/1, a drepturilor lor asupra imobilului în natură casă, restul capetelor de cerere reconvenţională rămânând neschimbate.

Prin precizare de acţiune depusă la dosar la data de 12.11.2012 (pag. 37 vol. II) reclamantul solicită introducerea în masa succesorală a casei de la număr administrativ 317 ….. şi a terenului aferent, să se dispună partajarea acestuia prin atribuirea imobilului reprezentând casă şi teren aferente în favoarea sa cu plata sultei în favoarea celorlalte părţi.

Din actele de la dosar instanţa reţine următoarele:

I. Potrivit certificatului de deces, XX  a decedat la data de 30 iulie 1996, la momentul decesului aceasta fiind căsătorită cu reclamantul XX. (f. 23 şi 24-vol I).

Moştenitorii defunctei sunt reclamantul în calitate de soţ supravieţuitor, cu o cotă de 2/8 şi pârâtele XX şi XX, în calitate de fiice, fiecare cu o cotă de 3/8 părţi. (f. 25-28 vol. I).

În ceea ce priveşte componenţa masei succesorale rămasă după această defunctă instanţa constată următoarele:

Potrivit extrasului CF nr. 216 …. sub B5, în baza sentinţei civile nr. 3842/1998 pronunţată în dosar nr. 3314/1998 a Judecătoriei Oradea,  se notează pe nr. topo 450/1 o casă de locuit construită de reclamantul XX. (f. 33vol. I).

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oradea la data de 06.03.1998, sub nr. de dosar 3314/1998, reclamantul XX a solicitat instanţei să constate că împreună cu soţia sa a construit casa situată în localitatea …. nr. 317, pe terenul înscris în CF nr. 216 …., cu nr. topo 450/1. (f. 70 vol. I). Prin sentinţa civilă nr. 3842/1998 s-a admis acţiunea reclamantului şi s-a constatat că petenţii au construit casa de locuit din sat …. nr. 317, constatându-se în favoarea acestora un drept de superficie asupra terenului cu nr. topo 450/1, pe care se găseşte edificată construcţia. Totodată s-a dispus înscrierea drepturilor în cartea funciară (f 37 vol. I).

Rezultă astfel că hotărârea judecătorească în temeiul căreia s-a înscris în CF dreptul reclamantul asupra construcţiei a stabilit că aceasta a fost edificată de către acesta împreună cu soţia sa, ce era decedată la momentul purtării litigiului.

De asemenea, probele testimoniale administrate în cauză au relevat aceeaşi stare de lucruri, în sensul că locuinţa şi anexele erau terminate la data decesului defunctei, fiind construite de aceasta împreună cu reclamantul.

În acest sens sunt  declaraţiile  martorilor  XX (pag. 160-vol I), XX(pag. 168 –vol. I), XX (pag. 178-vol I), XX (pag. 189 vol. I) şi XX (pag. 196-vol. I).

Reclamantul a recunoscut personal la interogatoriu că a construit împreună cu defuncta casa şi anexele din …. nr. 317.  (f. 123 –vol. I), iar ulterior şi-a precizat acţiunea în sensul introducerii în masa succesorală a acestei locuinţe. (f. 37-vol. II).

Drept urmare instanţa urmează să reţină că locuinţa şi anexele situate administrativ în loc. ….. nr. 317, edificate pe nr. topo 450/1 înscris în CF nr. 216 ….. au fost ridicate  de reclamant împreună cu soţia sa XX  în timpul căsătoriei lor, fiind bunuri comune, astfel că în masa succesorală a defunctei urmează să intre cota de ½ din aceste construcţii.

De asemenea, raportat la poziţia de recunoaştere a părţilor instanţa va constata că reclamantul a dobândit în timpul căsătoriei cu defuncta XX şi bunurile mobile enumerate în Anexa nr. 1 la acţiunea reconvenţională de la pct. 1, la pct. 31. (f. 20 vol. I), astfel că în masa succesorală se va cuprinde şi cota de ½ din aceste bunuri mobile.

În ceea ce priveşte autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare ….. se constată că acesta a fost înmatriculat pe numele reclamantului la data de 24.10.1996 , iar potrivit declaraţiei acestuia maşina a fost cumpărată  la data de 8 octombrie 1996 din banii săi, fără nici un avans. (f. 45 şi 124 vol. I).

Din probele testimoniale administrate nu a rezultat că autoturismul a fost achiziţionat înainte de decesul defunctei sau că banii pentru maşină au provenit din economiile comune ale soţilor, mai mult martora XX a menţionat că Dacia nouă a fost adusă după ce a murit soţia reclamantului şi parcă la acel moment exista încă şi maşina veche. (f. 168 vol.I). De asemenea, prin adresa nr.P100 00/53101.11.2011 SC AUTOMOBILE DACIA SA a comunicat instanţei că nu mai deţin informaţii cu privire la vânzarea vehiculului Dacia 1310 L cu seria de saşiu UU1R1711T2606049. (f. 185 vol. I).

Conform Titlului de proprietate nr. 1526/6.01.2000 terenul cu nr. topo 450/1 în suprafaţă de 356 mp a fost reconstituit în favoarea numitei Hoţopan Ileana, mama defunctei Bohuş Viorica.  (f. 31 vol I). Titlul de proprietate a fost contestat în cauză, iar ulterior acest petit a fost disjuns şi soluţionat irevocabil în cadrul dosarului nr. 2211/177/2011  prin respingerea acţiunii reclamantului XX .  (f. 203-205 vol I).

XX a decedat la data de 09.12.2004, ulterior decesului fiicei sale, astfel că imobilul teren nu s-a transmis în patrimoniul acesteia.

În acest context instanţa va respinge solicitările reclamantului XX şi a  pârâtelor reclamante reconvenţionale XX şi XX de includere în masa succesorală a terenului şi a cotei de ½ din autoturism.

Având în vedere că instanţa a stabilit că terenul în suprafaţă de 356 mp, cu nr. topo 450/1 înscris în CF 216 Peştiş, nu face parte din masa succesorală a defunctei XX va admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei interesului reclamantului de a solicita, în calitate de moştenitor, partajarea acestui teren, excepţii invocate de reclamantele reconvenţionale.  (f. 18 vol. I).

Potrivit martorilor audiaţi cheltuielile de înmormântare ale defunctei , inclusiv cele privind  edificarea monumentului funerar, au fost suportate exclusiv de către reclamant, aspecte ce nu au fost contestate de către pârâte.

Conform notei justificative eliberate de SC MONUMENTE FUNERARE SRL din ARAD contravaloarea lucrării este de 3400 RON, din care instanţa va reţine ca pasiv succesoral suma 1700 lei, având în vedere că din fotografii rezultă că monumentul funerar a fost realizat pentru 2 persoane. (f. 94 vol. I şi f 149 vol. II). La aceasta se va adăuga contravaloarea sicriului de 134.500 ROL, sumă ce va fi actualizată cu acelaşi indice de inflaţie utilizat de reclamantele reconvenţionale pentru actualizarea ajutorului de înmormântare, respectiv 30,60251 (aferent lunii septembrie 2014), rezultând valoarea de 411,60 RON. (134.500X30,60251=4116037,59, adică 411, 60 lei noi).

Instanţa nu va include în pasivul succesoral suma de 400 lei reprezentând contravaloarea pentru filmări şi poze deoarece aceste cheltuieli nu se includ în cele tradiţionale generate de decesul unei persoane.

Nu se va reţine nici suma de 2400 lei reprezentând contravaloarea meniului de înmormântare pentru 150 de persoane, deoarece preţul de 16 lei/pers este stabilit la data de 17.03.2011 de SC OLIMPTOM IMPEX SRL, iar potrivit martorilor audiaţi pomana s-a ţinut acasă la reclamant, iar mâncarea a fost gătită de apropiaţi,  (martora XX a fost bucătăreasă-f. 168 vol I) şi nu a fost livrată de o societate comercială. De asemenea, din probe nu a rezultat ce feluri de mâncare s-au servit la pomană şi dacă materia primă a provenit din gospodărie sau a fost achiziţionată din comerţ.

Astfel, pasivul succesoral totalizează suma de 2111,6 lei (1700+411,6 lei) din care se va scădea ajutorul de deces încasat de reclamant. Acesta a recunoscut prin interogatoriu că a primit un astfel de ajutor, ce era în cuantum de 120.000 ROL, la nivelul lunii iulie 1996 (f. 102 vol. II). Actualizat, conform propunerii reclamantelor reconvenţionale, cu indicele de inflaţie aferent lunii septembrie 2014, rezultă suma de 367,23 lei .

Prin urmare, suma efectiv avansată de către reclamant cu titlu de cheltuieli de înmormântare este de 1744,37 lei (2111,6 lei-367,23 lei) , ce urmează să fie suportată de către toţi moştenitorii, corespunzător cotelor de moştenire. Astfel, pârâtele reclamante reconvenţionale urmează să-i plătească reclamantului suma de 654,13 lei, fiecare.

Potrivit art. 669 şi art. 670 C civ. încetarea coproprietăţii prim partaj poate fi cerută oricând, afară de cazul în care partajul a fost suspendat prim lege, act juridic ori hotărâre judecătorească. Partajul poate fi făcut prim bună învoială sau prim hotărâre judecătorească.

Construcţiile situate în loc. Peştiş nr. 317 au fost identificate şi evaluate prin raportul de expertiză întocmit de expert Suciu Rodica (f. 66 vol II) şi prin raportul de contraexpertiză întocmit de experţii Corbu Octavian, Tîrhaş Petru şi Zaharia Teodor  (f. 40-60 vol. III şi f. 82-83 vol. III).

În cadrul şedinţei de judecată din 3.11.2014 părţile au declarat că-şi însuşesc concluziile raportului de contraexpertiză, ce urmează să fie avute în vedere şi de către instanţă. (f. 92 vol. III).

Conform raportului de contraexpertiză edificatele se compun din casă de locuit cu două corpuri de clădire şi anexe gospodăreşti formate din şopron, bazin vidanjabil, cameră cazan, fântână, poartă metalică şi împrejmuire, platformă betonată, trotuar din beton şi şpalieri de vie. Este executat de asemenea racordul de apă de la fântână la locuinţă şi evacuarea apei menajere de la locuinţă la cămin vidanjabil, inclusive căminul.

Valoarea de circulaţie a acestora la data decesului lui XX se estimează la 82.000 lei, iar valoarea de circulaţie la momentul întocmirii raportului se estimează la 101.000 lei. Diferenţa dintre cele două valori, de 19.000 lei este aportul adus de lucrările executate de reclamant.

În vederea partajării construcţiilor instanţa va avea în vedere cota de ½ din valoarea de circulaţie actuală de 101.000 lei (50.500 lei), deoarece în privinţa lucrărilor de îmbunătăţire efectuate de reclamant acesta nu a formulat un petit de constatare drept de creanţă, astfel că instanţa nu se poate pronunţa în acest sens. Mai  mult, prin acţiune nici nu s-a îndicat în concret ce lucrări au fost realizate de reclamant şi nici probaţiunea administrată în dosar nu a vizat aceste aspecte, reţinerile experţilor fiind doar  rezultatul susţinerilor reclamantului.

Pe de altă parte, doar reclamantul a locuit în imobil de la data decesului defunctei astfel că aceste îmbunătăţiri au vizat asigurarea confortului personal, iar eventualele sume investite pot fi asimilate lipsei de folosinţă a imobilului de către ceilalţi succesori.

În privinţa bunurilor mobile instanţa va avea în vedere cota de ½ din valoarea de 3000 lei (1500 lei), ce a fost stabilită de părţi de comun acord, potrivit poziţiei exprimate la termenul de judecată din 16.01.2012. (f. 195 vol. I).

Ca şi modalitate de partajare instanţa va avea în vedere atât poziţia părţilor cât şi împrejurarea că reclamantul este cel care locuieşte în imobil şi are recunoscut un drept de superficie asupra terenului.

Drept urmare va atribui acestuia în natură atât casa de locuit şi anexele situate administrativ în loc. …. nr. 317, cât şi bunurile mobile din acest imobil.

Reclamantul va plăti fiecărei pârâte reclamante reconvenţionale cu titlu de sultă, suma de 19 500 lei ( 18937,5 lei pt. construcţii şi 562,5 lei pt. mobile).

Se va dispune înscrierea dreptului de proprietate a reclamantului asupra casei notate pe nr. topo 450/1 în CF 216 ….. , cu titlu de succesiune şi partaj.

II. Defuncta XX a decedat la data de 09.12.2004, moştenitorii săi fiind pârâtul XX în calitate de fiu (f. 22 vol I)  cu o cotă de ½ şi pârâtele XX şi XX, nepoate de fiică predecedată XX, cu o cotă de ½.

Masa succesorală se compune din terenul cu nr. topo 450/1 în suprafaţă de 356 mp reconstituit în favoarea defunctei prin Titlul de proprietate nr. 1526/6.01.2000. Celelalte terenuri din titlu au fost înstrăinate prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2070/25.09.2002, astfel că la momentul decesului nu se mai aflau în patrimoniul defunctei. (f. 35-36 vol. I).

În ceea ce priveşte partajul masei succesorale instanţa reţine că pârâtul XX a precizat la termenul de judecată din 13.05.2013 că este de acord ca terenul să fie atribuit nepoatelor sale, fără sultă.(f. 91 vol. II).

Raportat la poziţia părţilor instanţa va dispune partajarea imobilului în suprafaţă de 356 mp, cu nr. topo 450/1 în CF 216 Peştiş prin atribuirea lui în natură, în indiviziune, în favoarea pârâtelor reclamante reconvenţionale XX şi XX, fără obligarea acestora la plata de sultă către pârâtul XX.

Se va dispune înscrierea dreptului de proprietate al pârâtelor reclamante reconvenţionale , în indiviziune, asupra terenului, cu titlu de succesiune şi partaj.

Având în vedere considerentele de fapt şi de drept dezvoltate mai sus instanţa va admite în parte atât acţiunea principală, cât şi cererea reconvenţională, potrivit dispozitivului.

Raportat la soluţia dată instanţa va compensa cheltuielile de judecată ale părţilor reprezentate de taxa de timbru şi onorariu de avocat.

În ceea ce priveşte onorariul de expert reclamantul a achitat suma de 2900 către expert Suciu Rodica (f. 48 şi 64 vol. I), iar din onorariul pentru raportul de contraexpertiză suma de 1430,  aferentă cotei de 50%, stabilită în urma soluţionării cererii de ajutor public judiciar. (f. 27 şi 93 vol. III). Diferenţa de 1430 lei s-a avansat de către stat.

Având în vedere că toţi coproprietarii trebuie să suporte cheltuielile ocazionate de ieşirea din indiviziune instanţa va dispune ca şi pârâtele reclamante reconvenţionale XX şi XX să suporte parte din onorariile experţilor în cuantum total de 5760 lei, proporţional cu cota lor de proprietate. Astfel, fiecare dintre acestea va vor fi obligate la suma de 1445 lei către reclamant şi suma de 715 lei către stat, cu titlu de cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale active şi a lipsei interesului reclamantului privind petitul de partajare a terenului în suprafaţă de 356 mp, cu nr. topo 450/1 înscris în  CF 216 …., invocată prin întâmpinare.

Admite în parte acţiunea precizată formulată de reclamantul XX, cu domiciliul în sat …, nr. …, jud. .., în contradictoriu cu pârâţii XX, cu domiciliul în loc. ….., nr. …., jud. …, XX , cu domiciliul în …, str. …., bl. …, ap. …, jud. … şi XX, cu domiciliul în …., …., bl. …., ap. …, jud. Bihor.

Admite în parte cererea reconvenţională precizată formulată de pârâtele reclamante reconvenţionale XX şi XX.

I. Constată că masa succesorală rămasă după defuncta XX, decedată la data de 30.07.1996 se compune din:

-cota de ½ din casa şi anexele gospodăreşti situate în loc. …. nr. 317, jud …..

-cota de ½ din următoarele bunuri mobile:

1TV.Oreon

2.Mobilă de cameră de culoare maro

deschis

3.Canapea extensibilă

4.Candelabru cu 5 braţe

 5.Sobă de teracotă

 6.Covor

7.Mobilă Onix de culoare maro

8.Canapea

9.Covor vişiniu

10.Masă cu 6 scaune

11Candelabru

12.Sobă de teracotă

13.Mobilă compusă din vitrină şi dulap;

14.canapea extensibilă

15.Masă cu 4 scaune

16.Candelabru 17.Covor

18.Sobă de teracotă -

19.Mobilă de hol compusă din canapea, 2 fotolii, măsuţă

20.Corp pentru încălţăminte;

21.Două covoare

22.Mobilă de bucătărie

23.Aragaz cu 4 ochiuri

24.Frigider

25.Mobilă de bucătărie compusă din 6 corpuri

26.Aragaz

27.Sobă de teracotă

28.TV.

29.Mobilă de Tileagd compusă din 2 corpuri, colţar, masă cu 2 scaune

30.Canapea extensibilă

31 .Sobă de teracotă.

Moştenitorii acestei defuncte sunt reclamantul XX, în calitate de soţ supravieţuitor, cu o cotă de 2/8 parte şi pârâtele XX şi XX, în calitate de fiice, fiecare cu o cotă de 3/8 părţi.

Dispune partajarea masei succesorale şi atribuie reclamantului casa şi anexele gospodăreşti situate administrativ în loc. …. nr. …, jud. …, precum  şi bunurile mobile.

Reclamantul plăteşte pârâtei XX, suma de 19 500 lei şi pârâtei XX suma de 19 500 lei, cu titlu de sultă.

Dispune înscrierea dreptului de proprietate a reclamantului asupra casei notate pe nr. topo 450/1 din CF 216 ….., cu titlu de succesiune şi partaj.

Constată în favoarea reclamantului un pasiv succesoral  în cuantum de 1744,37 lei şi obligă pârâtele XX şi XX să  plătească reclamantului suma de 654,13 lei, fiecare.

II. Constată că masa succesorală rămasă după defuncta XX decedată la data de 09.12.2004, se compune din terenul în suprafaţă de 356 mp, cu nr. topo 450/1 reconstituit prin Titlul de proprietate nr. 1526/6.01.2000.

Moştenitorii acestei defuncte sunt pârâtul XX în calitate de fiu cu o cotă de ½ şi pârâtele  reclamante reconvenţionale XX şi XX, nepoate de fiică predecedată, cu o cotă de ½.

Dispune partajarea masei succesorale şi atribuie în indiviziune terenul în suprafaţă de 356 mp, cu nr. topo 450/1 înscris în  CF 216 …. pârâtelor reclamante reconvenţionale XX şi XX, fără obligarea acestora la plata de sultă către pârâtul XX.

Dispune înscrierea dreptului de proprietate al pârâtelor reclamante reconvenţionale  în  CF 216 …… cu titlu de succesiune şi partaj.

Compensează cheltuielile de judecată reprezentând taxă de timbru şi onorariu avocat.

Obligă pârâta reclamantă reconvenţională XX să plătească către reclamant suma de 1445 lei, şi către stat suma de 715 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată-onorariu expert.

Obligă pârâta reclamantă reconvenţională XX să plătească către reclamant suma de 1445 lei, şi către stat suma de 715 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată-onorariu expert.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, 2.12.2014.

PREŞEDINTE GREFIER