Anulare act

Sentinţă civilă 2119 din 25.09.2012


 Deliberind asupra cauzei de faţă  , constată următoarele :

 Prin actiunea formulată de 02.09. 2011 şi precizată la 31.10.2011 SC AT SA a chemat în judecată pe pîrîtul T N  solicitind să se dispună anularea partială a promisiunii de vinzare cumpărare autentificată sub nr. 981/08.06.2010 încheiată cu pîrîtul cu privire la următoarele suprafete de teren extravilan situate in comuna  V , jud. Dolj : 5000 mp în tarla 56  parcela 113 , 24500 mp în tarla 38 parcela 20 , 25500 mp în tarla 30 parcela 88 şi 24.835 mp în  tarla 57 parcela 21 şi să se pronunţe o hotărîre judecătorească care să constate că reclamanta a cumpărat de la pîrît următoarele suprafete de teren extravilan situate în aceeasi localitate : 3015 mp  în tarla 8 parcela 87 , 576 mp  în tarla 29 parcela 211,  1170 mp în tarla 27 parcela 126 , 1627 mp în tarla 27 parcela 190 , 936 mp în tarla 29 parcela 104 şi  1361 mp  tarla 27 parcela 190/1 .

De asemenea a solicitat obligarea  pîrîtului la restituirea pretului de 16765,35 lei achitat pentru terenul  pentru care se cere anularea conventiei , obligarea pîrîtului la daune interese în sumă de 83.826,75 lei conform  clauzelor contractului  şi la cheltuieli de judecată .

A motivat că la 08.06.2010 s-a încheiat între părti o promisiune bilaterală de vînzare cumpărare autentificată sub nr. 981 la BNP N M cu sediul în mun. Craiova prin care pîrîtul s-a obligat să vîndă reclamantei suprafata totală  de 88.520mp , dobindită de pîrît în baza titlului de proprietate nr. 554-2161/1993  eliberat de Comisia  de Fond Funciar Dolj şi a  certificatului de moştenitor  nr. 120 din 06.06.2008 eliberat de BNP A  B iar reclamanta s-a obligat să cumpere plătind integral pretul convenit de 18589 Ron .

A mai arătat că prin aceeasi conventie  reclamanta s-a obligat să întreprindă demersurile necesare în vederea încheierii contractului  de vînzare cumpărare în formă autentică şi că  în conformitate cu această obligatie a solicitat Primăriei Verbiţa certificat de atestare fiscală necesar încheierii contractului de vînzare cumpărare  însă aceasta  le-a

comunicat cu adresa nr. 1399 /25.08.2010  că nu poate fi eliberat certificat de atestare fiscală  întrucît  pîrîtul înstrăinase suprafata de 79.835 mp  compusă din  suprafetele de :

5000 mp în tarla 56  parcela 113 , 24500 mp în tarla 38 parcela 20 , 25500 mp în tarla 30 parcela 88 şi 24.835 mp în  tarla 57 parcela 21 prin contractul de vînzare  cumpărare  autentificat sub nr. 1388/14.04.2009  încheiat la BNP R & R .

A sustinut că în această situatie reclamanta este îndreptătită să solicite anularea partială a promisiunii de vînzare cumpărare şi restituirea pretului achitat pentru aceste suprafete  în baza principiului  "restitutio in integrum ".

A mai arătat că  promisiunea conţine in articolul 8 despăgubiri conventionale reprezentind o clauză penală articol potrivit cu care  părtile  au convenit ca în cazul în care

semnarea contractului de vînzare cumpărare nu poate avea loc din vina vînzătorului acesta să fie obligat să plătească cumpărătorului o penalitate egală cu de 5 ori pretul contractului sau de 5 ori valoarea de circulatie a terenului  la alegerea promitentului cumpărător şi în conformitate  cu art. 969 cod civil a solicitat obligarea pîrîtului la plata sumei de 83826,75 lei reprezentind clauză penală  calculată la pretul contractului .

Pentru celelalte suprafeţe de teren  mentionate în  antecontract  a învederat că pîrîtul a refuzat să se prezinte la notar în vederea încheierii contractului de vînzare cumpărare şi în conformitate cu art. 5 alin 2  Titlul X din Legea 247/2005 a solicitat  să se constate vînzarea iar hotărîrea să ţină loc de act autentic . 

A depus promisiunea bilaterală de vînzare cumpărare , contractul de vînzare cumpărare autentificat sub nr. 1388/14.04.2009 de către BNP R G cu sediul în Brăila  , certificatul fiscal nr. 1224/08.06.2010 eliberat de Primăria com.  V notificare către pîrît , certificatele nr. 73037/11.10.2011  şi nr. 2766 din 16.01.2012 eliberate de OCPI Dolj  , chitanţe de plată a taxei de timbru  în valoare de 3623 lei  şi 1195 lei , titlul de proprietate nr. 554-2161/1993  eliberat de C de F F Dolj şi certificatului de moştenitor  nr. 120 din 06.06.2008 eliberat de BNP A  B

În cauză părtile au fost legal citate  , pîrîtul cu chemare la interogatoriu , s-a prezentat numai reclamanta şi din înscrisurile  depuse  coroborate  cu refuzul pîrîtului de a se prezenta la interogatoriu în interpretarea prevăzută de art. 225 cod procedură civilă , instanţa retine următoarele :

La 08.06.2010 între reclamantă şi pîrît a intervenit o promisiune  bilaterală de vînzare cumpărare autentificată sub nr. 981/28.05.2010 la BNP N M cu sediul în C.

Prin acest înscris pîrîtul s-a obligat să vîndă reclamantei terenul proprietatea sa dobîndit prin titlul de proprietate  nr. 554-2161/1993  emis  de Comisia de Fond Funciar Dolj , teren compus  din suprafata totală de  88520 mp  situată în comuna V , jud. Dolj , individualizat astfel : 5000 mp în tarla 56  parcela 113 , 24500 mp în tarla 38 parcela 20 , 25500 mp în tarla 30 parcela 88 şi 24.835 mp în  tarla 57 parcela 21 , 3015 mp  în tarla 8 parcela 87 , 576 mp  în tarla 29 parcela 211,  1170 mp în tarla 27 parcela 126 , 1627 mp în tarla 27 parcela 190 , 936 mp în tarla 29 parcela 104 şi  1361 mp  tarla 27 parcela 190/1

Acest teren a fost dobîndit de vînzător prin certificatul de moştenitor  nr. 120 din 06.06.2008 eliberat de BNP A  B  după  autorii  T I şi T F , care la rîndul lor au dobîndit terenul prin reconstituire în baza Legii 18/1991 conform titlului de proprietate nr. 554-2161/1993  eliberat de Comisia  de Fond Funciar Dolj .

Prin acelasi  înscris  reclamanta s-a obligat să cumpere terenul cu pretul de 18.589 lei achitat integral la data încheierii conventiei .

In conformitate cu art. 8 pct. 1 din conventie părtile au stabilit despăgubiri conventionale în sensul că în cazul în care semnarea contractului de vînzare cumpărare în

formă autentică nu poate avea loc din vina promitentului vinzător , acesta  va plăti  o penalitate egală cu de 5 ori pretul  contractului sau de 5 ori valoarea de circulatie a terenului respectiv la alegerea promitentului  cumpărător .

Ulterior încheierii promisiunii bilaterale de vînzare cumpărare reclamanta a început  formalităţile necesare pentru încheierea  contractului de vînzare cumpărare şi în acest sens a solicitat Primăriei com.  V  certificat fiscal care să ateste dacă impozitele pentru teren au fost achitate sau nu de către pîrît.

În acel moment  reclamanta a aflat că  terenul  fusese înstrăinat partial de către pîrît SC A A SRL  cu sediul în B în baza contractului autentificat sub nr. 1388/14.04.2009 întocmit la BNP R G  , respectiv suprafetele de 5000 mp situate în tarla 56  parcela 113 , 24500 mp în tarla 38 parcela 20 , 25500 mp în tarla 30 parcela 88 şi 24.835 mp în  tarla 57 parcela 21 .

În această situatie , instanta  constată că  pentru terenurile  înstrăinate de pîrît  anterior  conventiei părtilor şi în raport de care acesta  nu mai era proprietar la 08.06.2010

promisiunea bilaterală de vînzare cumpărare din aceeasi dată  este anulabilă în conditiile art. 954 alin 1 şi 2  din Codul civil  aplicabil la data încheierii actului juridic  , pentru eroare asupra calităţii esentiale a vînzătorului care a fost considerat de cumpărător ca fiind  proprietarul lucrului precum şi pentru eroare asupra substantei lucrului care formează obiectul  contractului , vicii ce afectează consimtămîntul cumpărătorului şi produce nulitatea relativă a promisiunii bilaterale de  vînzare cumpărare in conditiile art. 948 cod civil coroborate cu art. 954 cod civil .

Avînd în vedere considerentele expuse , instanţa constată că actiunea în anularea partială a antecontractului de vînzare cumpărare  este fondată , urmînd să fie admisă şi să se anuleze  partial promisiunea bilaterală de vînzare cumpărare  iar  pîrîtul  vînzător să fie obligat la restituirea pretului aferent în sumă de 16.765,35 lei  , anularea promisiunii avind ca efect repunerea părtilor în situatia anterioară încheierii  acesteia .

De asemenea , avînd în vedere  clauza  înscrisă în art. 8 pct. 1 din conventia părtilor  şi în raport de culpa vînzătorului , retinind si dispozitiile art. 969 Cod civil  instanţa va obliga pe pîrît să plătească reclamantei  penalitatea convenită , reprezentind de 5 ori  pretul de vînzare al terenului cu privire la care  vînzarea nu mai poate avea loc  , respectiv suma de 83.826,75  Ron.

În solutionarea celorlalte capete de cerere instanta  are în vedere  dispozitiile art. 1073-1077 Cod civil , art. 2 şi art. 5 din Titlul X al Legii 247/2005 , art. 1294 Cod civil precum şi înscrisurile depuse de părţi .

Sub acest aspect se retine că  părtile  au convenit ca reclamanta să cumpere de la pîrît următoarele suprafete de teren extravilan situate in comuna V , jud. Dolj 3015 mp  în tarla 8 parcela 87 , 576 mp  în tarla 29 parcela 211,  1170 mp în tarla 27 parcela 126 , 1627 mp în tarla 27 parcela 190 , 936 mp în tarla 29 parcela 104 şi  1361 mp  tarla 27 parcela 190/1 , terenuri înscrise în titlul de proprietate nr. 554-2161/1993 eliberat de Comisia de Fond Funciar Dolj şi dobîndite de vînzător prin moştenire  legală conform certificatului de moştenitor 120/06.06.2008 eliberat de BNP B  A.

Pentru acest teren reclamanta a achitat pretul de 1823,65 lei iar ambele părti s-au obligat să se prezinte la notar în vederea încheierii contractului de vînzare cumpărare , obligativitate impusă de art. 2 alin 1 din Titlul X al Legii 247/2005  în conformitate cu care  terenurile situate în intravilan şi extravilan pot fi dobîndite prin acte juridice între vii încheiate în formă  autentică sub sanctiunea nulităţii absolute .

Pîrîtul  nu s-a prezentat la notar  iar conform art. 5 alin 2  Titlul X din Legea 247/2005 , în situatia in care una din părti refuză să se prezinte la notar , cealaltă parte se poate adresa instantei de judecată pentru a pronunţa o hotărîre judecătorească care să ţină loc de act autentic de vînzare cumpărare . În speţă , instanţa retine că este îndeplinită această conditie iar conventia părtilor îndeplineste conditiile contractului de vînzare cumpărare aşa cum sunt reglementate de art. 1294  Cod civil .

 Se retine de asemenea  că s-a depus certificatul fiscal nr. 1224/08.06.2010  eliberat de Primăria  com. V şi certificatul de sarcini nr. 2766/16.01.2012 eliberat de OCPI aşa cum se dispune în art. 3 ind. 2  din Legea 146/1997 şi în raport de dispozitiile art. 259 alin 6 ind. 1 din Legea 571/2003 .

 Avînd în vedere dispozitiile legale analizate şi starea de fapt expusă , instanţa urmează să constate că reclamata a cumpărat de la pîrît  următoarele suprafete de teren :

3015 mp  în tarla 8 parcela 87 , 576 mp  în tarla 29 parcela 211,  1170 mp în tarla 27 parcela 126 , 1627 mp în tarla 27 parcela 190 , 936 mp în tarla 29 parcela 104 şi  1361 mp  tarla 27 parcela 190/1 iar hotărîrea să tină loc de act autentic de vînzare cumpărare .

În conformitate cu art. 77 ind. 1 alin 6 din Legea 571/2003 reprezentind Codul Fiscal ,  prezenta hotărîre va fi înaintată în termen de 30 de zile de la rămînerea definitivă şi irevocabilă organului fiscal competent în vederea calculării şi încasării impozitului datorat  bugetului de stat  .

Văzînd şi dispozitiile art. 274  cod procedură civilă şi cheltuielile efectuate de reclamantă ;

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

 Admite actiunea  civilă în anulare  act formulată de  SC A  T SA  împotriva pîrîtului  T N

Anulează partial promisiunea de vînzare cumpărare autentificată  sub nr. 981/08.06.2010 la BNP  N M,  cu privire la următoarele suprafete de teren extravilan  situate în comuna V : 5000 mp în tarla 56  parcela 113 , 24500 mp în tarla 38 parcela 20 , 25500 mp în tarla 30 parcela 88 şi 24.835 mp în tarla 57 parcela 21.

 Obligă pe pîrît la restituirea  pretului aferent  acestor imobile respectiv  16.765,35 lei  precum şi la plata  sumei de 83.826,75 lei  conform clauzei  conventionale înscrisă la art. 8 pct. 1  din înscrisul  încheiat de părti către reclamantă .

Constată că reclamanta a cumpărat de la pîrît  la 08.06.2010  cu pretul de 1823,65 lei  achitat ,  următoarele  suprafete de teren  extravilan situate in comuna V  jud. Dolj  :