Contestaţie la executare- competenţa instanţei, clauze abuzive

Hotărâre 3 din 26.03.2014


Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau la data de 25.10.2013, sub nr. …/200/2013, contestatoarea CENTRUL MEDICAL SAPIENTEK SRL a formulat contestatie la executare în contradictoriu cu intimata SC MY CAR LEASING SOLUTIONS SRL, impotriva Somatiei si a tuturor actelor de executare, solicitand anularea tuturor formelor de executare silita in dosarul nr. …/2013, avand in vedere lipsa competentei teritoriale a executorului judecatoresc, anularea incheierii de executare silita din 26.09.2013 pronuntata in dosarul …/299/2013 de catre Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, deoarece incuviintarea s-a facut de care o instanta necompetena teritorial precum si constatarea unor clauze abuzive, in conformitate cu prevederile art. 1 alin. 1 si art. 4 din Legea 193/2000 in titlul executoriu reprezentat de contractul de leasing operational nr. ../11.07.2012.

In motivarea cererii a aratat ca Judecatoria Buzau este competenta sa solutioneze prezenta contestatie fata de prevederile art. 713 alin. 2 teza 1 din N.C.pr.civ., avand in vedere ca sediul debitorului este in mun. Buzau.

A precizatca executorul judecatoresc Bataila Vlad, cu sediul in Bucuresti, a comunicat societatii somatia privind poprirea conturilor societatii si declansarea procedurii de executare silita in dosarul …/2013, acesta neavand competenta teritoriala necesara pentru a efectua acte de executare silita in dosarul …/2013, deoarece sediul creditorului este in Pitesti, iar sediul debitorului este in Buzau.

A precizat ca in materia executarii silite prin poprire, instanta de executare nu poate fi decat judecatoria in raza careia se afla domiciliul sau sediul debitorului ori domiciliul sau sediul tertului poprit, insasi poprirea neputand fi infiintata decat de executorul judecatoresc care isi desfasoara activitatea in circumscriptia teritoriala a unei asemenea instante, astfel incat, in prezenta cauza, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti care a incuviintat executarea silita nu a observat ca executorul nu are competenta teritoriala de a executa acte in acest dosar de executare, in consecinta, toate actele de executare fiind nule de drept.

In ceea ce priveste constatarea unor clauze abuzive din contractul de leasing operational nr. …/11.07.2012, a precizat ca in conformitate cu art. 712 alin. 2 din C.pr.civ., In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu deca o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu..

Clauza pe care o considera abuziva, precizeaza contestatoarea, este cuprinsa in art. 19.3 din anexa nr. 1, reprezentand conditiile generale ale contractului de leasing operational, prin care societatea este obligata sa plateasca daune interese in cazul rezilierii contractului in cuantum de 25 % din valoarea de intrare a bunului ce a facut obiectul contractului.

A invederat ca este un contract de adeziune, fiind un contract impus de banca, fara a se negocia clauzele contractuale.

In drept a invocat prevederile art. 711 si urmat din C.pr.civ. si Legea 193/2000.

In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, fiind depuse la dosar in copie, somatie, instiintare, incheiere, contract de leasing, factura proforma, proces verbal de predare primire, adrese.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru in cuantum de 835,9 lei potrivit art. 10 alin. 2 din OUG 80/2013.

Intimata a formulat intampinare prin care a invocat exceptia necompetentei teritoriae a Judecatoriei Buzau si declinarea competenei in favoarea Judecatoriei Sector 1 Bucuresti, inadmisibilitatea contestatiei la executare iar in subsidiar respingerea acesteia ca neintemeiata.

In motivarea intampinarii a aratat ca potrivit art. 713 N.C.pr.civ., in cazul executarii silite prin poprire, instanta de executare este cea din circumscriptia careia isi are sediul tertul poprit, in cauza de fata fiind indepălinita aceasta conditie, practic instanta de executare fiind Judecatoria Sector 1 Bucuresti.

Mai mult, avand in vedere ca prin contestatia la executare se contesta si titlul executoriu, apreciaza intimata, ca potrivit art. 713 alin. 3, instanta competenta este doar Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti.

In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii, intimata a aratat ca SC CENTRUL MEDICAL SAPIENTEK SRL nu arecalitatea de consumator in sensul legii invocate.

A solicitat respingerea contestatiei la executare ca neintemeiata, aratand ca rezilierea contractului a intervenit ca urmare a culpei exclusive a contestatoarei, iar in prezenta cauza aceasta invoca doar caracterul abuziv al art. 19.3 din Conditiile generale, parte integranta a contractului de leasing operational, clauza care a fost convenita de parti si acarei claritate nu poate fi contestata.

In drept a invocat prevederile art. 205 si art. 713 N.C.pr.civ.

In probatiune a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri, fiind depuse la dosarul cauzei facturi.

Contestatoarea a formulat raspuns la intampinare prin  care a solicitat respingerea exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Buzau, avand in vedere ca in cauza executarea se face prin poprire, astfel incat este competenta sa solutioneze contestatia la executare si instanta de la domiciliul sa sediul debitorului, daca acesta se afla in circumscriptia unei alte curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare.

In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii invocate de parata, a aratat ca aceasa nu este o veritabila exceptie, fiind aparari de fond.

In drept a invocat prevederile art. 201 alin. 2 N.C.pr.civ.

Intimata a formulat concluzii scrise, prin care a solicitat admiterea exceptiei necompetentei teritoriale a Judecatoriei Buzau si declinarea solutionarii cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.

La dosarul cauzei a fost atasat dosarul de executare nr. …/2013 a BEJ Bataila Vlad.

La termenul din data de 26.02.2014 insanta a pus in discutia partilor exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei Buzau invocate de intimata prin intampinare, pe care a respins-o, fata de prevederile art. 713 alin. 2 N.C.pr.civ., unde se arata ca in cazul urmaririi silite prin poprire, daca domiciliul sau sediul debitorului se afla in circumscriptia altei curti de apel decat cea in care se afla instanta de executare, contestatia se poate introduce si la judecatoria in a carei circumscriptie isi are domiciliul sau sediul debitorul.

In prezenta cauza sediul debitorului se afla in circumscriptia Curtii de Apel Ploiesti, instanta care a incuviintat executarea se afla in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, iar executarea silita se realizeaza prin poprire, astfel incat Judecatoria Buzau este competenta teritorial sa solutioneze contestatia la executare, avand in vedere ca prin art. 713 alin. 2 N.C.pr.civ. s-a instituit o competenta alternativa, petentul fiind cel care alege instanta, atata timp cat dispozitiile legale in materie îi permit acest lucru.

In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii invocate de intimata prin intampinare, instanta a apreciat ca aceasta este o aparare pe fond si nu se impune a fi analizata ca o veritabila exceptie.

Analizând întregul material probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept

Potrivit art.711 C.proc.civ., impotriva executarii silite, a incheierilor date de executorul judecatoresc, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare (alin.1).

Conform art. 712 alin. 2 C.p.civ. In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintare lui.

Potrivit art. 650 alin. 1 C.pr.civ. instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla biroul executorului judecatoresc care face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel. La alin 2  se prevede ca instanta de executare solutioneaza cererile de incuviintare a executarii silite, contestatiile la executare, precum si orice alte incidente aparute in cursuşl executarii silite.

Art. 651 prevede ca, daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si alte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel, dupa cum urmeaza: b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului.

Art. 781 alin. 1 N.C.pr.civ. prevede ca poprirea se infiinteaza la cererea creditorului de catre executorul judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel unde isi are domiciliul sau sediul debitorul ori tertul poprit. La alin. 2 se arata ca in cazul popririi pe conturile unei persoane fizice sau juridice, competenta apartine executorului judecatoresc al carui birou se afla in circumscriptia curtii de apel de la domiciliul sau sediul debitorului ori, dupa caz, de la sediul principl sau, dupa caz, de la sediile secundare ale institutiei de credit unde debitorul si-a deschis contul. Daca debitorul are mai multe conturi deschise, competenta pentru infiintarea popririi asupra tuturor conturilor apartine executorului judecatoresc de la oricare dintre locurile unde acestea au fost deschise.

In prezenta cauza debitoarea a are deschise conturi bancare in Bucuresti, Sector 1, Sector 2 si Sector 3, dupa cum reiese din instiintarea privind masura popririi aflata la fila 75.

Avand in vedere prevederile de mai sus, precum si faptul ca in prezenta cauza executorul judecatoresc care a solicitat incuviintarea executarii silite se afla in circumscriptia Curtii de Apel de la sediul la care debitoarea are deschise conturi bancare, respectiv in circumscriptia Curtii de Apel Bucuresti, instanta apreciaza ca executorul judecatoresc este competent sa efectueze executarea silita, aceasta aparare a petentei fiind neintemeiata.

In ceea ce priveste apararea contestatoarei referitoare la necompetenta Judecatoriei Sector 1 Bucuresti si anularea incheierii de executare silita din 26.09.2013, pronuntata in dosarul …/200/2013, instantaconstata ca si aceasta aparare este neintemeiata, avand in vedere ca executorul judecatoresc Bataila Vlad are sediul in Bucuresti, str. Nicolae Constantinescu, nr. 66, Sector 1, astfel incat, avand in vedere si prevederile art. 650 N.C.pr.civ., Judecatoria Sector 1 Bucuresti este competenta sa dispuna incuviintarea executarii silite.

Nici apararea intimatei referitoare la faptul ca in prezenta cauza, fiind vorba despre o contestatie la titlu, competenta in vederea solutionarii acesteia apartine Judecatoriei Sector 1 bucuresti, nu este intemeiata, avand in vedere ca art.713 alin. 2 si 3 N.C.pr.civ. stabileste o competenta alternativa in vederea solutionarii contestatiei la executare.

Din inscrisurile aflate la dosarul cauzei reiese ca intre contestatoarea MEDICAL SAPIENTEK SRL – in calitate de locatar, si intimata SC MY CAR LEASING SOLUTIONS SRL – in calitate de locator, s-a incheiat contractul de leasing operational nr. …/11.07.2012 avand ca obiect transmiterea dreptului de folosinta asupra bunului identificat in cadrul art. 1.2 din acest contract.

Acest contract a fost reziliat la data de 27.06.2013, data la care contestatoarea mai avea de achitat suma de 14618,07 lei, din care 8136,94 lei reprezentand valoarea de 25% din valoarea de intrare a bunului, reprezentand daune interese. ( fila 91)

La art. 19.3 din  anexa 1 la contractul de leasing – conditii generale de leasing operational se prevede ca in situati in care intervine un caz de neindeplinire de catre locatar a obligatiilor contractuale esentiale enumerate in cadrul art. 19.4, contractul se reziliaza de plin drept, fara preaviz sau punere in intarziere si fara interventia instantelor judecatoresti.

 La pct. 2.2 se prevede ca dupa reziliere, locatarul are obligatia sa plateasca o indemnizatie de reziliere, cu titlu de daune interese in cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului precizata in cadrul art. 2.1 din Contract.

Conform art. 8 din OG nr.51/1997, privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, "contractele de leasing, precum şi garanţiile reale şi personale, constituite în scopul garantării obligaţiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii." Aceste prevederi legale au fost transpuse şi în contractul supus analizei, în art. 18.5 din contractul de leasing, arătându-se că  ''prezentul contract constituie titlu executoriu in conformitate cu prevederile legale."

Faţă de prevederile legale anterior redate, instanţa reţine că, în mod indubitabil, contractul de leasing este titlu executoriu, fără îndeplinirea vreunei formalităţi, şi poate fi pornită executarea silită împotriva utilizatorului, fără hotărâre judecătorească. Judecătoria Sector 1 Bucuresti a incuviintat executarea silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de leasing operational nr. …/11.07.2012 impotriva debitoarei CENTRUL MEDICAL SAPIENTEK SRL, asa cum reiese din incheirea de şedinţa din data de 26.09.2013 a Judecătoriei Sector 1 Bucuresti, pronunţata in dosarul nr …/200/2013.

Art. 15 din OG nr.51/1997 statuează că, dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatarul/utilizatorul nu execută obligaţia de plată integrală a ratei de leasing timp de două luni consecutive, calculate de la scadenţa prevăzută în contractul de leasing, locatorul/finanţatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul/utilizatorul este obligat să restituie bunul şi să plătească toate sumele datorate, până la data restituirii în temeiul contractului de leasing.

Prin prisma acestor dispoziţii legale, prevederi transpuse şi în convenţia părţilor, contestatorul datorează toate sumele restante, până la momentul predării autoturismului.

Raportat la clauzele contractuale şi la sumele de bani calculate şi plătite/datorate în baza acestora instanţa, prin prisma considerentelor ce vor fi dezvoltate în continuare, apreciază că o parte dintre acestea au caracter abuziv.

Potrivit art 2 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, republicată în Monitorul Oficial nr. 305/2008, “Prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale.

Potrivit acestui text de lege persoanele juridice nu sunt consumatori in conditiile in care este vorba de acete comerciale pe care le fac cadrul activitatii sale comerciale, insa atunci cand persoana juridica actioneaza in afara activitatii sale comerciale, ii sunt aplicabile aceste prevederi.

Potrivit art. alin. 1 din Legea 193/200, o clauza este considerata abuziva atunci cand aceasta nu a fost negociata in mod direct de catre consumator daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrare cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor”. In continuare,alineatul 2 din lege prevede ca “O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitatea consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv”.

Astfel, clauza de la art. 19.3 pct. 2.2 unde se prevede ca dupa reziliere, locatarul are obligatia sa plateasca o indemnizatie de reziliere, cu titlu de daune interese in cuantum de 25% din valoarea de intrare a Bunului precizata in cadrul art. 2.1 din Contract, apreciind ca aceasta contravine dispoziţiilor imperative ale Legii 193/2000 si ale art. 11 din C.civ. care prevede ca nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica sau de la bunele moravuri.

Instanta apreciaza ca aceasta clauza nu a fost negociata in mod direct decatre contestatoare cu intimata, avand in vedere ca aceasta este inserata in conditiile generale ale contractului, acestea fiind conditiile generale practicata de catre intimata in toate contractele de leazing operational.

Astfel, in cauza, nu este vorba de un contract tradiţional care presupune înainte de semnare tratative amănunţite între părţi, ci de un contract tip, de adeziune in care creditorul a prevăzut un ansamblu de clauze pe care debitorul nu le-a putut modifica, ci a avut doar opţiunea de a le accepta sau nu.

Aceste daune interese au fost prevăzute in contractul încheiat între părţi ca o modalitate de constrângere a debitorului sa plătească fara ca aceasta prevedere sa se transforme intr-o modalitate de îmbogăţire a creditoarei.

Chiar dacă, în contractul părţilor, s-au stipulat aceste daune interese in cazul rezilierii contractului, instanţa apreciază ca prin această clauză nu se pot înfrânge dispoziţiile imperative ale art. 11 din C.civ potrivit caruia nici o prevedere contractuala nu poate deroga de la ordinea publica si de la bunele moravuri.

 Această disproporţie creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, contrar cerinţelor bunei-credinţe.

Din faptul că suntem în prezenţa unui contract preformulat, în lipsa unei dovezi certe făcute de către intimata, instanţa reţine că niciuna dintre clauzele înscrise în contractul de leasing nu a fost negociată direct cu utilizatorul.

Deşi se constata culpa debitorului care nu şi-a plătit ratele scadente, instanţa reţine că modul de stabilire a eventualelor daune-interese datorate de parte pentru încetarea contractului înainte de termen este exorbitant, ajungându-se la concluzia că pentru societatea de leasing este mai profitabilă situaţia în care se reziliază contractul, decât situaţia în care acesta s-ar executa în mod firesc, întrucât, în prima ipoteză, aceasta ar intra şi în posesia bunului şi ar recupera dintr-o dată şi 25 % din valoarea de intrare a bunuluii. Cum reintrând în posesia autoturismului, locatorul are posibilitatea de a-l valorifica prin locaţiune, vânzare, schimb, etc. instanţa reţine că s-ar ajunge la o îmbogăţire fără justă cauză dacă ar primi si aceasta suma.

Instanţa apreciază ca prin această clauză nu se pot înfrânge dispoziţiile imperative ale art. 11 din C.civ potrivit caruia nu se poate deroga prin conventii sau acte juridice unilaterale de la legile care intereseaza ordinea publica si bunele moravuri.

Această disproporţie creează un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor, contrar cerinţelor bunei-credinţe.

Avand in vedere acestea, instanta constata ca la data inceperii executarii silite, contestatoarea datora doar suma de 6481,13 lei, potrivit grilei de calcul a pretentiilor, suma pe care petenta nu o contesta, şi cheltuieli de executare silită, proporţional cu această sumă, suma de 8136,94 lei fiind declarata de instanta abuziva, si pe cale de consecinta anulata.

Pentru toate aceste considerente, constatând că suma pentru care contestatoarea CENTRUL MEDICAL SAPIENTEK SRL este urmărita silit, în cuantum de 14618,07 lei, este mai mare decât creanţa pe care aceasta o datorează intimatei intimata SC MY CAR LEASING SOLUTIONS SRL, instanta va admite, în parte, cererea de chemare în judecată modificată formulată de contestatoarea CENTRUL MEDICAL SAPIENTEK SRL, va dispune anularea in parte a actelor de executare efectuate in dosarul de executare nr. 160/2013 al BEJ Bataila Vlad, în sensul că debitul urmărit se va limita la suma de 6481,13 lei, aferentă contractului de leasing operational nr. …/11.07.2012.

In temeiul art.9  N.C.proc.civ. care statuează principiul disponibilităţii în procesul civil, raportat la art.453 N.C.proc.civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Prezenta hotarare este supusa caii de atac a apelului in termen de 10 de zile de la comunicare, apel ce este in competenta de solutionare a Tribunalului Buzau, cererea de apel se depune la Judecatoria Buzau.