Delegarea autorităţii părinteşti

Hotărâre 0 din 22.10.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA BUHUŞI

Dosar nr...../199/2014

ÎNCHEIERE

Şedinţa din Camera de Consiliu de la ......

Completul compus din:

PREŞEDINTE

Grefier

Pe rol judecarea cauzei Minori şi familie privind pe reclamant .... şi pe pârâta ...., având ca obiect - delegarea autorităţii părinteşti.

La apelul nominal făcut în şedinţa din Camera de Consiliu, s-a prezentat reclamanta asistată de avocat .....şi pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier , după care:

Reclamanta s-a legitimat cu CI seria XC nr....., ......

Pârâta s-a legitimat cu CI seria XC nr. .... ......

Pârâta întrebată de instanţă arată că este de acord să se ocupă de minor pe perioada cât va lipsi reclamanta din ţară.

Apărătorul reclamantei arată că nu mai sunt alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa constată cauza în stare de soluţionare şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei având cuvântul pe fond, solicită admiterea cererii, delegarea autorităţii părinteşti, privind minorul, pârâtei, cu toate drepturile şi îndatoririle, de îngrijire, supraveghere, reprezentarea în faţa autorităţilor statului, locuinţa minorului va fi în continuare în Buhuşi, ......, judeţul Bacău.

Nu solicită cheltuieli de judecată.

Pârâta  , arată că este de acord cu delegarea autorităţii părinteşti cu privire la minor, pe perioada lipsei mamei lui din ţară.

S-au declarat dezbaterile închise trecându-se la deliberare.

INSTANŢA

deliberând

Asupra cauzei civile de faţă, constată că:

 Prin cererea înregistrată sub nr. ..... pe rolul Judecătoriei Buhuşi, petenta ..... a solicitat ca instanţa să dispună delegarea autorităţii părinteşti cu privire la minorului ...., către numita ...., mama petentei, pe perioada lipsei sale din ţară.

 Cererea este scutită de plata taxei de timbru.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin certificatul de divorţ nr. .... s-a stabilit ca locuinţa minorului .... să fie la reclamantă în str. ...... judeţul Bacău.

Având în vedere că urmează să plece la muncă în străinătate petenta a notificat acest fapt ......, notificare prin care a desemnat-o pe mama sa ..., ca persoană care să se ocupe de fiul său minor ......, pe perioada absenţei  sale din ţară.

Petenta precizează că mama sa, .... îndeplineşte condiţiile  prevăzute de art. 105 alin.1 din Legea 272/2004 pentru a fi confirmată de instanţă , aceasta îndeplineşte  garanţiile materiale şi morale necesare îngrijirii minorului, este sănătoasă clinic şi nu figurează în evidenţe medicale cu boli cronice, psihice sau de altă natură.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 104 şi urm. din Legea nr. 272/2004.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar următoarele înscrisuri: copia cărţii de identitate, certificatul de naştere al minorului, copie a cărţii de identitate pentru pârâtă, Certificat de divorţ nr. ..., convenţie încheiată în procedura divorţului cu copil minor, aut. nr....., împuternicire avocaţială, adeverinţă de la Şcoala Gimnazială ....,, Buhuşi, bilet de avion al reclamantei.

Părţile au fost legal citate, prezentându-se în instanţă, petenta asistată de avocat.

Numita .... şi-a dat acordul  cu  privire la delegarea către ea, a autorităţii părinteşti cu privire la minor.

In cauza s-a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul minorului.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin convenţia încheiată în procedura divorţului, autentificată sub nr. ...., s-a stabilit ca autoritatea părintească cu privire la minorul ..., născut la data de ....., să fie exercitată în comun de ambii părinţi şi ca domiciliul minorului să fie la mama ......

Din actele depuse la dosar de petentă, rezultă că aceasta urmează să plece din ţară la data de ....

Potrivit art. 104 din Legea nr. 272/2004, părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligaţia de a notifica această intenţie serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi ţara.

 Notificarea va conţine, în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreţinerea copilului pe perioada absenţei părinţilor sau tutorelui, după caz.

Confirmarea persoanei în întreţinerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanţa de tutelă, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

Potrivit art. 105 din aceeaşi lege, persoana desemnată conform art. 104 alin. 2 trebuie să facă parte din familia extinsă, să aibă minimum 18 ani şi să îndeplinească condiţiile materiale şi garanţiile morale necesare creşterii şi îngrijirii unui copil.

Instanţa va dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinţilor, dar nu mai mult de un an, către persoana desemnată potrivit art. 104 alin. 3.

Din înscrisurile depuse la dosar şi din ancheta socială efectuată în cauză, rezultă că petenta a îndeplinit dispoziţiile date de lege în cuprinsul art. 104 din Legea nr. 272/2004  şi că numita .... este mama petentei, îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 105 din aceeaşi lege şi prezintă garanţiile materiale şi morale necesare creşterii şi îngrijirii minorului.

Faţă de cele ce preced, constatând întemeiată cererea reclamantei, instanţa o va admite şi va dispune delegarea autorităţii părinteşti cu privire la  minor, pe perioada lipsei din ţară a reclamantei, dar nu mai mult de un an, către numita .....

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Admite cererea având ca obiect delegarea autorităţii părinteşti, formulată de petenta ..... cu domiciliul ......

 Dispune delegarea autorităţii părinteşti cu privire la minorul......, fiul lui ...., către numita ...., domiciliată în ...., jud. Bacău.

Pe perioada delegării autorităţii părinteşti, se deleagă numitei Radu Angelica următoarele drepturi şi îndatoriri:

 - de a îngriji de sănătatea şi dezvoltarea fizică, psihică şi intelectuală a minorului, de educaţia, învăţătura şi pregătirea lui profesională;

- de a îndruma şi supraveghea minorul;

- de a lua măsuri pentru protejarea drepturilor acestuia;

- de a comunica cu minorul, cu şcoala, de a-i da sfaturile necesare şi a-i respecta demnitatea; - de a informa şi lămuri  minorul despre unele acte sau fapte care l-ar putea afecta;

- de a-l reprezenta în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice.

Executorie.

Cu drept de apel la Tribunalul Bacău în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, ...