Partaj bunuri comune pe calea acţiunii oblice

Sentinţă civilă 0 din 27.03.2014


Pe rol fiind pronunţarea cauzei civile având ca obiect partaj bunuri comune pe calea acţiunii oblice formulată de reclamantul ... în contradictoriu cu pârâţii ....

Dezbaterile în fond au avut loc în şedinţa publică din şedinţa publică din 23.04.2014, fiind consemnate în acea încheiere.

INSTANŢA

-deliberând -

Asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată sub nr. ... pe rolul Judecătoriei ... reclamantul ... i-a chemat în judecată pe pârâţii Ioniţă ...., solicitând pe calea acţiunii oblice, partajul bunurilor comune, dobândite de pârâţi în timpul căsătoriei.

Cererea a fost legal timbrată cu 200 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamantul arată că pârâţii .... şi ... sunt căsătoriţi şi nu a fost intentată de vreunul dintre soţi o acţiune de divorţ.

În baza contractului de asistenţă juridică din 04.05.2008, prin care s-a convenit că reclamantul în calitate a sa de avocat să-l reprezinte pe pârâtul Ioniţă Gheorghe, în calitate de  parte vătămată, cei doi au convenit ca după terminarea procesului, pârâtul să-i achite reclamantului suma de 1000 lei.

Procesul penal s-a finalizat, însă pârâtul a persistat în refuz total determinându-l pe reclamant să solicite executarea silită a sa.

Prin încheierea din 25.02.2010 pronunţată în dosarul civil nr. ... al Judecătoriei Piatra Neamţ, s-a dispus investirea cu formulă executorie a contractului de asistenţă juridică din 04.05.2008.

S-a format dosarul de executare nr... al Biroului Executorului Judecătoresc ... din Buhuşi, judeţul Bacău.

Reclamantul arată că pretenţiile sale se estimează la suma de 1.523 lei, reprezentând suma stabilită prin contractul de asistenţă juridică şi cheltuielile de executare şi că, cu ocazia deplasării la domiciliul pârâţilor, executorul judecătoresc .... a întocmit mai multe procese verbale, constatând că pârâtul ... nu are bunuri proprii, singura modalitate de executare silită fiind partajarea bunurilor comune în baza art. 400 ind. 1 C.procedură civilă.

 Executorul judecătoresc a stabilit că debitorul are în proprietate un apartament format din trei camere şi bucătărie oraşul Buhuşi, judeţul Bacău, str. 1 Mai, ....bun comun, dobândit în timpul căsătoriei, în cotă de ½ parte.

Reclamantul a mai solicitat atribuirea imobilului pârâtului Ioniţă Gheorghe, pentru a putea fi recuperată creanţa.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 4001 şi 274 C. pr. civ.

În dovedirea acţiunii, reclamantul a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâţilor şi expertiză construcţii, renunţând ulterior la proba cu interogatoriul. Probele au fost încuviinţate  şi administrate de instanţă de instanţă.

Părţile au fost legal citate, prezentându-se în instanţă reclamantul şi pârâtul Ioniţă Gheorghe.

Pârâţii nu au formulat întâmpinare. Prezent în instanţă, pârâtul ... a solicitat respingerea acţiunii, motivat de faptul că el a achitat debitul datorat reclamantului şi a depus în acest sens chitanţele nr. 19/14.01.2014 în sumă de 500 lei reprezentând despăgubiri în dosarul nr. 67/2010, nr. 8/14.11.2013 în sumă de 200 lei reprezentând cheltuieli în acelaşi dosar, nr. 10/29.03.2011 în sumă de 500 lei reprezentând despăgubiri şi chitanţa seria BC KGC nr. 0000384/11.10.2010 în sumă de 400 lei reprezentând cheltuieli în dosarele nr. 105/2007 şi 67/2010, toate achitate către B.E.J. ....

În cauză s-a solicitat de la B.E.J. ...., copia dosarului de executare nr. ...., precum şi lămuriri cu privire la plăţile efectuate de pârât în acest dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de asistenţă juridică nr. .... (fila 18 dosar) încheiat între avocat ... şi dl. ..., părţile au convenit ca reclamantul să asiste şi să reprezinte pârâtul în dosarul nr. ..., stabilind un onorariu avocat în sumă de 1000 lei. Contractul anterior menţionat a fost investit cu formulă executorie.

Prin cererea din data de 08.04.2010, reclamantul a solicitat executarea silită a acestui contract, pentru debitul în sumă de 1000 lei, precum şi pentru cheltuielile de executare, respectiv 400 lei onorariu avocat, 100 lei onorariu executor judecătoresc şi 23 lei cheltuieli de executare, formându-se dosarul de executare nr. ... al B.E.J. .....

Prin încheierea din data de .... a Judecătoriei Buhuşi în dosarul nr. ..., a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu reprezentat de contractul de asistenţă juridică nr. .....

În cursul executării silite au fost întocmite două procese-verbale prin care s-au mai stabilit şi alte cheltuieli de executare astfel: .....

Pârâtul a depus la dosar un nr. de 4 chitanţe, aşa cum au fost enumerate mai sus, însumând 1600 lei, însă prin adresa nr. ...a BEJ ..., executorul judecătoresc a explicat la solicitarea instanţei, că suma de 500 lei reprezentând despăgubiri achitată cu chitanţa nr. 10/29.03.2011 a fost încasată în cadrul altor dosare, iar suma de 200 lei din suma totală de 400 lei din chitanţa seria ..., a fost încasată de asemenea în alt dosar. De asemenea, a arătat că diferenţele de sume de recuperat sunt de 963, 9 lei pentru creditor şi de 75,5 lei cheltuieli de executare.

Pentru aceste motive, instanţa constată întemeiată cererea reclamantului.

Apartamentul situat în oraşul Buhuşi, Str. 1 Mai nr. ...., este bun comun, fiind dobândit de pârâţi în timpul căsătoriei, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. ... şi a fost identificat şi evaluat de către expertul ..., părţile neavând nicio obiecţie faţă de dimensiunile şi valorile stabilite.

În drept, cu privire la aplicarea legii, instanţa urmează a avea în vedere dispoziţiile art. 6 al. 1 şi 2 din Noul Cod Civil, care reglementează principiul neretroactivităţii legii civile, prevăzând că actele şi faptele juridice încheiate, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi, generează efectele juridice prevăzute de legea în vigoare la data încheierii, săvârşirii sau producerii lor.

În speţă, atât dreptul de creanţă al reclamantului, cât şi dreptul de proprietate al pârâţilor asupra imobilului în litigiu, fiind născute sub legea veche, instanţa va face aplicarea vechiului Cod Civil şi a Codului Familiei.

Conform art. 969 C.civ. convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, iar conform art. 1073 C.civ., creditorul are dreptul la îndeplinirea exactă a obligaţiei şi în caz contrar, are dreptul la dezdăunări.

Conform art. 33 alin. 2 C. fam., imobilul în litigiu este bun comun si poate fi urmărit de creditor în măsura necesară pentru acoperirea creanţei sale.

În temeiul art. 983 N.C. pr. civ., instanţa va constata că pârâţii sunt coproprietarii imobilului apartament, în cote de câte 1/2 pentru fiecare din coproprietari.

Pentru considerentele ce preced, instanţa va admite acţiunea oblică având ca obiect partaj de bunuri comune, va constata că masa de partaj se compune din  imobilul apartament situat în oraşul Buhuşi, Str. 1 Mai nr. .... ...., jud. Bacău şi că pârâţii au o cotă de ½ fiecare, va dispune ieşirea pârâţilor din starea de proprietate comună şi va atribui în lotul pârâtului .... imobilul sus-menţionat, cu obligarea acestuia la plata sultei corespunzătoare către pârâta Ioniţă Elena.

În temeiul art. 453 N. C. pr. civ., pârâţii vor fi obligaţi să plătească reclamantului cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu expert şi cheltuieli de transport.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea oblică având ca obiect partaj bunuri comune, formulată de reclamantul Plop Constantin, domiciliată în ..... în contradictoriu cu pârâţii Ioniţă Gheorghe, domiciliat în ...  şi Ioniţă Elena, ....

Constată că masa de partaj se compune din imobilul apartament cu 3 camere şi o boxă, situat în Buhuşi, str. 1 Mai .... jud. Bacău, în valoare totală de 81000 lei, dobândit de pârâţi în timpul căsătoriei, prin contractul de vânzare cumpărare nr. ..., cu o cotă de ½ pentru fiecare dintre pârâţi.

Dispune sistarea stării de proprietate comună asupra acestor imobile.

Atribuie imobilul apartament situat în Buhuşi, str. 1 Mai nr. 11, ....., în proprietatea pârâtului ...

Obligă pârâtul ... să plătească pârâtei ..., sultă în valoare de 40500 lei.

Obligă pârâţii să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de 1470,3 lei.

Cu drept de apel la Tribunalul Bacău în termen de 30 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică azi, .... ..

Domenii speta