Executare silită.

Sentinţă civilă 49/2014 din 15.01.2014


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA MOTRU

Executare silită

În toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Motru sub nr. …../263/2013  din data de 18.07.2013, reclamanţii I. A. şi I. M. au chemat în judecată pe pârâţii T. D. şi T. D., solicitând instanţei ca , prin sentinţa ce se va pronunţa, să dispună întoarcerea executării din dosarul nr. 178/E/2012 al BEJ D. C.  şi obligarea pârâţilor la plata sumei de bani executată, în cuantum de 2782 lei, repunerea în situaţia anterioară , în sensul obligării pârâţilor în solidar la plata sumei totale executată în cuantum de 2782 lei, actualizată la data plăţii, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamanţii au arătat că prin sentinţa civilă nr. ………/20.02.2013, rămasă definitivă , în dosarul nr……../263/2012 al Judecătoriei Motru , a fost admisă contestaţia la executare şi anulate formele de executare  din dosarul nr. 178/E/2012.

În drept , cererea a fost motivată pe disp.art.404 ind.1,2 din C.p.civ.

În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosarul cauzei înscrisuri  (filele 4-6,34  din dosar).

Pe parcursul procedurii scrise, cererea de chemare în judecată le-a fost comunicată pârâţilor, aceştia depunând la data de 09.09.2013 întâmpinare (filele 15-16 din dosar).

Prin întâmpinare, pârâţii T. D. şi T. D. au solicitat respingerea cererii privind întoarcere executare silită , arătând că prin contestaţia la executare reclamanţii nu au atacat formele de executare şi sub aspectul cuantumului cheltuielilor de executare, aspect sub care reclamanţii nu pot solicita pârâţilor suma executată , deoarece valoarea onorariului trebuie raportată la actele îndeplinite de executorul judecătoresc în vederea punerii în executare a sentinţei civile …/2011 a Judecătoriei Motru.

Că, reclamanţii au solicitat întoarcerea executării cu privire la suma executată în baza propriei culpe.

Că, în ce priveşte repunerea în situaţia anterioară cu privire la gardul construit pe linia de hotar , aceasta nu mai este posibilă şi nici justificată , deoarece gardul a fost construit chiar pe linia de hotar stabilită de expert şi pusă în executare de executorul judecătoresc.

Că, pentru a pune capăt stării conflictuale permanente existente între părţi se impunea marcarea liniei de hotar.

Instanţa din oficiu, a solicitat BEJ D. C. să comunice dacă a perceput cheltuieli de executare şi dacă vreo sumă din cheltuielile de executare a fost virată în contul pârâţilor  T. D. şi T. D., să comunice în copie legalizată dosarul de executare nr.178/E/2012, precum şi procesul-verbal privind cheltuielile de executare şi dacă executarea silită a fost finalizată, răspunsul fiind comunicat de către executorul judecătoresc la data de 04.12.2013 (filele 43-74 din dosar).

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată şi reţine următoarele:

Pentru o corectă soluţionare a cauzei se impune stabilirea cu prioritate a dreptului aplicabil .

Potrivit dispoziţiilor art.3 alin.1 din L.76/2012 dispoziţiile Codului de procedură civilă în vigoare  se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare.

În speţă, executarea silită a început la data de 08.05.2012 , sub imperiul Codului de procedură civilă de la 1865, astfel încât litigiului de faţă îi sunt aplicabile normele de procedură cuprinse în acest act normativ.

Prin cererea înregistrată  pe rolul acestei instanţe  sub nr. dosar …./263/2012, contestatorul  I. A. a  formulat contestaţie  la  executarea pornită în dosarul nr. ……/263/2006 în care s-a pronunţat sentinţa civilă nr. ……/2011 ,  dosar de executare  nr. 178/E/2012 al BEJ D.  C..

Prin sentinţa civilă nr. ……/20.02.2013 a fost admisă contestaţia la executare  formulată de  contestatorii I. A. şi  I. M. în contradictoriu cu intimaţii  BEJ D. C., T. D. şi  T. D..

S-a dispus  anularea  actelor de executare  întocmite de BEJ D. C. în dosarul de executare  nr. 178/E/2012, în ceea ce priveşte  contestatorii I. A. şi  I. M..

Au fost obligaţi intimaţii la plata către  contestatori  a sumei de  650,5 lei reprezentând  cheltuieli de judecată.

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs T. D. şi T. D. , iar prin decizia civilă nr……./27.05.2013 a fost respins recursul declarat împotriva sentinţei civile nr……./20.02.2013, pronunţată de Judecătoria Motru în dosar nr……./263/2012 şi obligaţi recurenţii la 700 lei cheltuieli de judecată către intimaţii I. M. şi I. A..

Potrivit disp.art.404 ind.1 din Codul de procedură civilă de la 1865 , în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu  sau însăşi executarea silită , cel interesat are dreptul la întoarcerea executării , prin restabilirea situaţiei anterioare acestuia.

În acelaşi sens, art.404 ind.2 alin.1 din Codul de procedură civilă de la 1865 prevede că în cazul în care instanţa judecătorească a desfiinţat titlul executoriu sau actele de executare, la cererea celui interesat , va dispune , prin aceeaşi hotărâre şi asupra restabilirii situaţiei anterioare executării.

În speţă, actele de executare îndeplinite de BEJ D. C. în dosarul de executare silită nr. 178/E/2012, au fost desfiinţate , astfel încât cererea privind întoarcerea executării silite este fondată potrivit disp.art.404 ind.1 mai sus menţionate.

Din adresa nr. ……/23.01.2013 a Casei Naţionale de Pensii Publice (fila 6 din dosar), rezultă că pentru reclamantul I. D. , în baza adresei de înfiinţare poprire emisă de către BEJ D. C. în dosar de executare nr.178/E/2012, cuantumul sumei totale executate reclamantului a fost de 1350 lei plus 41 lei reprezentând comision executare terţ poprit.

De asemenea, reclamantei I. M. , în temeiul actelor de executare întocmite în dosar 178/E/2012 i s-a executat prin poprire asupra pensiei suma totală de 1350 lei plus 41 lei comision executare terţ poprit.

Prin urmare, reclamanţilor le-a fost executată prin poprire asupra pensiei suma totală de 2782 lei , sumă ce li se cuvine a fi restituită, potrivit reglementărilor ce guvernează întoarcerea executării silite.

În ce priveşte actualizarea sumei la data plăţii , cuantumul acesteia poate fi stabilit direct în faza de executare.

Referitor la repunerea în situaţia anterioară, aşa cum a fost solicitată de către reclamanţi, se apreciază că aceasta vizează doar întoarcerea sumei de bani reţinută reclamanţilor , întrucât stabilirea liniei de hotar s-a făcut pe aliniamentul deja existent.

Faţă de aceste considerente, se va admite în parte cererea reclamanţilor şi se va dispune obligarea pârâţilor T. D. şi T. D. la plata sumei de 2782 lei.

În baza art.276 C.p.civ. de la 1865 se va dispune obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de judecată reprezentând taxă timbru şi onorariu avocat.

Domenii speta